logo
БІЗНЕС

Структура розробки, логіка розробки та оформлення бізнес плану з

Перше правило, якого має дотримуватися підприємець у процесі складання бізнес-плану, — це чітко визначити мету його розробки та конкретного адресата.

На зміст та структуру бізнес-плану суттєво впливають розміри бізнесу й обсяги фінансових потреб. Чим масштабнішим є підприємницький проект, чим більше інвестицій він потребує, тим ширше коло питань має бути висвітлено у бізнес-плані, тим детальнішими та обгрунтованішими мають бути відповідні розрахунки.

На змісті та структурі бізнес-плану позначається й специфіка сфери майбутнього бізнесу. Обґрунтування підприємницького проекту у сфері виробничої діяльності вимагає ґрунтовнішого та «об'ємнішого» бізнес-плану внаслідок самої природи цієї сфери. Навпаки, підприємець, який бажає розпочати роздрібну торгівлю, не має потреби в опрацьованому до дрібниць бізнес-плані.

Зміст і структура бізнес-плану залежать також і від інших факторів, зокрема:

• конкретних характеристик майбутнього продукту бізнесу та стадії його життєвого циклу;

• ступеня конкуренції в галузі;

• можливостей розширення бізнесу в майбутньому.

Будь-який бізнес-план, незалежно від його особливостей та розмірів, має право на існування лише за умови, що він приносить дохід його власнику. Обґрунтувати можливість комерційного успіху - це перше основне завдання будь-якого бізнес-плану. Зробити це можна з допомогою фінансових показників, які характеризують:

• фінансові потреби для створення бізнесу;

• обсяги передбачуваного продажу;

• розміри прибутків та збитків;

• рух готівки тощо.

Усе це і становить основу фінансового плану. Фінансові показники - це кінцевий результат, параметри якого залежать від ринкових, виробничих, організаційних та інших аспектів даного бізнесу. Зрозуміло, що й ці аспекти підприємницького проекту інтересують можливих партнерів, тому можуть бути висвітлені в бізнес-плані. Отже, обов'язковими складовими бізнес-плану мають бути:

• маркетинг-план;

• виробничий план;

• організаційний план.

Потенційних інвесторів інтересує не лише прибутковість майбутнього бізнесу, а й пов'язані з ним ризики, сильні та слабкі сторони бізнесу як порівняти з конкурентами. Тому в бізнес-плані треба дати оцінку загроз та можливих ризиків.

У структурі будь-якого бізнес-плану можна виділити три блоки.

Перший блок - це опис ключових, найважливіших та най значущих аспектів майбутнього бізнесу; опис того стану бізнесу, якого прагне досягти підприємець стосовно всіх компонентів менеджменту.

У другому блоці мають бути кількісно охарактеризовані заходи, які передбачається здійснити, щоб досягти поставлених цілей.

Третій блок узагальнює результати розрахунків, зроблених у другому блоці, з допомогою фінансових показників, які. зрештою, і стають найважливішими критеріями оцінки привабливості конкретного підприємницького проекту.

На наступному етапі здійснюється декомпозиція або деталізація цієї трьохблокової структури бізнес-плану. Саме тут ураховується вплив на зміст бізнес-плану різних факторів і визначається перелік розділів та параграфів бізнес-плану. Існують різні способи декомпозиції структури бізнес-плану, але перевага на практиці найчастіше віддається функціональному принципу. Згідно з ним у структурі бізнес-плану виокремлюють розділи за функціями управління: маркетинг, виробництво, управління персоналом, облік, фінанси.

У структурі цього бізнес-плану, як правило, виділяють такі складові:

1. Титульний аркуш.

2. Зміст бізнес-плану.

3. Резюме.

4. Галузь, фірма та її продукція (послуги):

4.1. Поточна ситуація і тенденції розвитку галузі.

4.2. Опис продукту (послуги) фірми.

4.3. Патенти, товарні знаки, інші права власності.

4.4. Стратегія зростання фірми.

5. Дослідження ринку:

5.1. Загальна характеристика ринку продукту.

5.2. Цільовий ринок бізнесу.

5.3. Місце знаходження фірми.

5.4. Оцінка впливу зовнішніх чинників.

6. Маркетинг-план:

6.1. Стратегія маркетингу.

6.2. Передбачувані обсяги продажу.

7. Виробничий план:

7.1. Основні виробничі операції.

7.2. Машини й устаткування.

7.3. Сировина, матеріали та комплектуючі вироби.

7.4. Виробничі й невиробничі приміщення.

8. Організаційний план:

8.1. Форма організації бізнесу.

8.2. Потреба в персоналі.

8.3. Власники бізнесу й команда менеджерів.

8.4. Організаційна схема управління.

8.5. Кадрова політика та стратегія.

9. Оцінка ризиків:

9.1. Типи можливих ризиків. 9.2. Способи реагування на загрози для бізнесу.

10. Фінансовий план:

10.1. Прибутки та збитки.

10.2. План руху готівки.

10.3. Плановий баланс.

10.4. Фінансові коефіцієнти.

11. Додатки.

Ця структура є лише приблизною схемою бізнес-плану. Конкретний бізнес-план може бути і не таким докладним. Але тут указані ті основні розділи, які необхідно включити до бізнес-плану, орієнтованого на залучення інвестицій у виробничу діяльність. Форма титульного аркуша. На титульному аркуші зазначається:

• повна назва фірми;

• адреса фірми;

• телефон фірми;

• прізвища (назви), титули, адреси, телефони власників (засновників) фірми;

• відомості щодо характеру та сфери бізнесу фірми;

• відомості про загальні фінансові потреби;

• вказівку на конфіденційність бізнес-плану ;

• місяць та рік складання бізнес-плану;

• прізвища авторів бізнес-плану.

На титульному аркуші не повинно бути зайвих подробиць.

Складання резюме. Бізнес-план розпочинається з резюме. Резюме відкриває бізнес-план, але складають його тільки після того, як написано основні розділи бізнес-плану.

Головне завдання резюме - показати, що підприємець добре усвідомлює основні положення бізнес-плану та здатний чітко й логічно їх викласти. Занадто детальне та великого обсягу резюме важко читати. Занадто стисле - може створити неадекватне уяв­лення про бізнес.

Резюме - це короткий (1-2 сторінки) огляд підприємницького проекту, його ключових, найбільш важливих та значущих аспектів, здатних привернути увагу потенційного інвестора та зацікавити його в подальшому детальнішому вивченні бізнес-плану.

Фактично резюме є гранично стислою версією бізнес-плану, не вступом до нього, а ніби «повідомленням про наміри».

Складання резюме - важливий та відповідальний етап завершення роботи над бізнес-планом. Потенційні інвестори отримують багато різних підприємницьких проектів. Вони, як правило, спочатку читають резюме і, якщо воно їх не зацікавило, бізнес-план далі не розглядають. Тому резюме обов'язково:

  1. має бути написане так, щоб максимально зацікавити в подальшому ознайомленні з бізнес-планом;

2) має дати читачеві достатньо чітке уявлення про питання, детальніше розглянуті в основній частині бізнес-плану.

На практиці резюме складають, використовуючи вже написану основну частину бізнес-плану. З кожного його розділу вибирають найбільш суттєві та «яскраві» аспекти майбутнього бізнесу.

1. До основних чинників, що визначають зміст та обсяг бізнес-плану, належать:

• аудиторія, на яку розрахований бізнес-план;

• конкретні цілі розробки бізнес-плану;

• конкретно-функціональна спрямованість бізнес-плану:

• масштаби діяльності та обсяги початкового фінансування;

• найважливіші характеристики майбутнього продукту і стадія його життєвого циклу.

2. Бізнес-план, орієнтований на залучення інвестицій у виробничу діяльність, як правило, включає такі логічно взаємопов'язані розділи:

• резюме;

• дослідження ринку;

• виробничий план;

• оцінка ризиків;

• галузь, фірма та її продукція (послуги);

• маркетинг-план;

• організаційний план;

• фінансовий план.

3. Логіка розробки бізнес-плану охоплює певні етапи. Основними з них є такі:

• вибір продукції (послуг) на ринку;

• дослідження ринкового середовища майбутнього бізнесу;

• вибір місцезнаходження фірми;

• прогнозування обсягів продажу продукції (надання послуг);

• визначення виробничих параметрів діяльності фірми;

• розробка цінової та збутової політики стосовно нового продукту;

• обгрунтування вибору організаційних параметрів фірми;

• опис потенційних ризиків майбутнього бізнесу і пошук дій для їхньої мінімізації (нейтралізації);

• оцінка очікуваних прибутків і збитків;

• написання резюме (стислих висновків) із викладом основних положень бізнес-плану.

4. Основними вимогами до стилю написання бізнес-плану є такі:

• стислість, простота і зрозумілість, широке використання графіки;

• функціональність (викладення лише корисної для читачів інформації);

• легкість сприйняття і знаходження потрібної інформації, що досягається поділом бізнес-плану на розділи та параграфи;

• забезпечення конфіденційності інформації про фірму та її діяльність.

5. Існують традиційні правила технічного оформлення типового бізнес-плану. Основні з них такі:

• наявність титульного аркуша (з познаїченням на ньому повної назви фірми та засновників, їхньої адреси, телефонів тощо):

• наявність змісту бізнес-плану (перелік розділів і параграфів із наскрізною нумерацією сторінок);

• обов'язкове розміщення резюме (коротких висновків) перед основними розділами бізнес-плану (на його початку);

• наявність в кінці бізнес-плану додатків, що деталізують та уточнюють інформацію, подану в основних розділах;

• наявність приміток і посилань на джерела використаної інформації.

6. Резюме (1-2 сторінки тексту) включає найбільш важливі висновки з усього бізнес-плану і викладається так, щоб зацікавити читача у більш детальному вивченні цього плану. У резюме необхідно:

• дати короткий опис концепції та суті започатковуваного бізнесу;

• розкрити можливості бізнесу і стратегію їх реалізації;

• охарактеризувати цільовий ринок (основні споживачі, особливості їх обслуговування; очікувані обсяги продажу і частка ринку фірми);

• визначити найсуттєвіші конкурентні переваги фірми, які мають місце або будуть створені внаслідок реалізації прийнятої стратегії;

• подати основні фінансові показники майбутньої діяльності фірми (прибутковість, термін досягнення беззбитковості, окупність інвестицій тощо);

• спрогнозувати загальну потребу в коштах з виокремленням власного та позичкового капіталу.