logo
БІЗНЕС

Оцінка ризиків 8

1. Будь-яка бізнесова діяльність об'єктивно зв'язана з ризиком, тобто ймовірною загрозою втрати підприємцем власних ресурсів, зменшення чи втрати очікуваного прибутку, появи додаткових (непередбачених) витрат внаслідок дії певної сукупності чинників. Найчастіше ризики спричиняють:

• несприятливі тенденції у бізнесовому середовищі;

• техніко-технологічні нововведення, що зумовлюють надто швидке техніко-

економічне старіння продукту бізнесу;

• конкуренція у сфері однотипного бізнесу;

• нерівномірність обсягів продажу і грошових потоків;

• непрогнозоване перевищення виробничих витрат;

• труднощі з одержанням кредитів і матеріальних ресурсів;

• недостатня компетенція персоналу фірми.

2.У бізнесі можуть мати місце різноманітні ризики, зв'язані з:

• неправильним вибором місії і цілей підприємництва;

• недостатніми інвестиціями;

• недотриманням запланованих строків реалізації підприємницької ідеї;

• хибними чи недостатніми маркетинговими дослідженнями;

• недосконалою системою взаємодії з партнерами по бізнесу;

• непередбаченими витратами;

• недостатнім забезпеченням прав власності на конкретні вироби;

• розробкою та впровадженням конкурентами інноваційних проектів;

• конфліктними ситуаціями законодавчого й соціального характеру. 3.Концепція управління ризиками має охоплювати:

• оцінку ступеня ризику й побічних результатів, здатних негативно вплинути на

економіку фірми;

• опрацювання економічних та інших заходів для запобігання можливим негативним

наслідкам ризикованої діяльності. 4.3агальний підхід до оцінки ймовірних ризиків має грунту ватися на:

• виявленні різноспрямованих чинників, що збільшують (зменшують) негативний

вплив певного виду ризику на бізнесову діяльність;

• оцінці конкретного виду ризику стосовно ліквідності підприємницького проекту і

визначенні доцільності його інвестування;

• встановленні допустимого рівня можливого ризику;

• здійсненні конкретних заходів для зниження ризику в бізнесовій діяльності.