Аналіз формування й використання прибутку страхової компанії на прикладі ПАТ "Аха-Страхування"

дипломная работа

1.3 Сучасний стан і тенденції ринку страхових послуг України

Сучасні тенденції світової економіки обумовлюють необхідність розвитку страхового ринку, який у сучасних умовах є головним сектором ринків небанківських фінансових послуг України, що забезпечує близько 80% їх обсягу.

У сучасній Україні страховий ринок є досить великою фінансово-кредитною системою, яка практично ні в чому не уступає банківській сфері. Активне банківське кредитування сприяло збільшенню купівельної здатності людей, зростання економіки, формуванню страхової культури й рівня довіри до страхових компаній, дало можливість страховикам впроваджувати перспективні й довгострокові проекти, створювати й реалізовувати досить широку лінійку страхових продуктів, швидко розбудовувати регіональні мережі, налагодити систему навчання персоналу, сформувати агентську мережу і таке інше.

Однак швидкий ріст ринку виявив кілька проблем. Основною невирішеною проблемою страховиків є недосконалість контролю доходів і видатків, а також відсутність грамотної організованої аналітики ринку. Останнім часом страховий ринок України стикнувся з новими труднощами, повязаними зі світовою фінансовою кризою й соціально-політичною ситуацією в країні.

У результаті проведеного аналізу розвитку українського страхового ринку можна виділити ряд проблем, що стосуються різних сфер економіки. Найбільш важливими є проблеми економічного характеру. До них можна віднести наступне:

низький платоспроможний попит фізичних і юридичних осіб на страхові послуги;

невеликі обсяги й недосконала структура капіталу страхових організацій;

відсутність надійних інвестиційних інструментів для довгострокового розміщення страхових резервів.

Проблеми організаційно-правового аспекту діяльності страхових організацій характеризуються:

відсутністю цілеспрямованої державної політики в сфері страхування, що приводить до безсистемного розвитку вітчизняного страхового ринку;

недосконалістю існуючої нормативно-правової бази, що регламентує розвиток страхової галузі;

недостатнім рівнем державного регулювання й контролю над страховим ринком;

До функціональних проблем розвитку страхового ринку ставляться:

низька прибутковість окремих видів страхування;

відсутність середньо - і довгострокового планування страховими компаніями своєї діяльності;

низький рівень кваліфікації кадрів;

порушення чинного законодавства;

зростання випадків страхового шахрайства.

Існують ще досить важливі проблеми розвитку страхового ринку України, які, у свою чергу, носять інформаційний і соціальний характер. До них ставляться:

відсутність довіри населення й господарюючих субєктів до страхових компаній;

значна інформаційна закритість страхового ринку, низький рівень впровадження в страхову практику сучасних інформаційних технологій;

відсутність якісної статистичної інформації й недостатність докладних інформаційно-аналітичних матеріалів про стан і проблеми формування страхового ринку;

відсутність банку даних про несумлінних страхувальників;

відсутність зроблених рейтингів страхових компаній;

неналежним чином організована рекламна діяльність на вітчизняному страховому ринку.

Аналіз характеру існуючих проблем показує, що вітчизняний страховий ринок потребує елементарного вивчення й використанні досвіду розвинених країн по забезпеченню високої якості страхових послуг.

Ринок страхових послуг залишається найбільш капіталізованим серед інших небанківських фінансових ринків. Загальна кількість страхових компаній станом на 30.06.2014 становила 400, у тому числі СК "life"1 - 58 компанії, СК "non-life" - 342 компаній, (станом на 30.06.2013 - 415 компаній, у тому числі СК "life" - 62 компанії, СК "non-life" - 353 компаній).

У порівнянні з І півріччям 2013 року на 3 294,0 млн грн (23,3%) зменшився обсяг надходжень валових страхових премій, обсяг чистих страхових премій зменшився на 1 718,0 млн грн (16,5%). Зменшення валових страхових премій відбулося з таких видів страхування, як: страхування фінансових ризиків (зменшення валових страхових платежів на 954,9 млн грн (48,3%)); страхування майна (зменшення валових страхових платежів на 559,2 млн грн (29,4%)); страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ (зменшення валових страхових платежів на 503,1 млн грн. (33,1%)); страхування відповідальності перед третіми особами (зменшення валових страхових платежів на 358,5 млн грн (39,1%)); страхування кредитів (зменшення валових страхових платежів на 349,6 млн грн (54,3%)). Збільшення валових страхових премій на 132,0 млн грн. (17,7%) відбулося з медичного страхування (безперервного страхування здоровя). Питома вага чистих страхових премій у валових страхових преміях за І півріччя 2014 року становила 79,0%, що на 6,2 % більше в порівнянні з І півріччям 2013 року.

У порівнянні з І півріччям 2013 року на 5,0% збільшилися валові страхові виплати/відшкодування, обсяг чистих страхових виплат збільшився на 5,6%. У структурі чистих страхових виплат відбулися значні зміни в розрізі видів страхування: у порівнянні з І півріччям 2013 року приріст страхових виплат відбувся за такими видами страхування: страхування життя (+53,1%), страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ (+43,7%), медичне страхування (безперервне страхування здоровя) (+11,5%). Водночас, чисті страхові виплати зі страхування фінансових ризиків значно скоротилися (-88,1%).

Чисті страхові виплати з автострахування (КАСКО, ОСЦПВ, "Зелена картка") зросли на 7,1%.

Рівень валових виплат у порівнянні з аналогічним періодом 2013 року збільшився на 5,8 % та становив 21,7%. Такий ріст відбувся за рахунок істотного зменшення надходжень валових страхових платежів (-23,0%) при незначному збільшенні страхових виплат (+5,0%).

Високий рівень валових страхових виплат спостерігався за видами добровільного особистого страхування - 40,3%, з обовязкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів - 40,9%. Дещо нижчим є рівень валових виплат з недержавного обовязкового страхування - 33,1%.

Аналогічна тенденція спостерігалась і в рівні чистих страхових виплат: рівень чистих виплат становив 27,0%, що на 5,6 % більше порівняно з аналогічним періодом 2013 року. Високий рівень чистих страхових виплат спостерігався за видами добровільного особистого страхування - 46,0%, з обовязкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів - 41,9%, а також з недержавного обовязкового страхування - 34,2%.

Операції вихідного перестрахування в І півріччі 2014 року зменшилися на 35,8% з 4 718,3 млн грн до 3 031,1 млн грн., за рахунок спаду перестрахування всередині країни на 40,4%, з 3 896,9 млн грн до 2 320,9 млн грн, та істотно вплинули на динаміку основних показників діяльності страховиків.

В І півріччі 2014 року відстежується тенденція зростання деяких показників страхової діяльності.

Сукупний обсяг активів страховиків в І півріччі 2014 року порівняно з аналогічною датою минулого року зріс на 2 293,1 млн грн (+3,6%) до 66 156,7 млн грн частково за рахунок збільшення активів, визначених відповідно до статті 31 Закону України "Про страхування", які збільшилися на 1,8% (до 36 554,3 млн грн). Частка інших активів, станом на 30.06.2014, складає 44,7% сукупного обсягу активів.

Збільшення активів, визначених ст.31 Закону України "Про страхування" для представлення коштів страхових резервів, обумовлене в першу чергу збільшенням обсягів акцій на 7,5% (з 16 495,1 млн грн станом на 30.06.2013 до 17 738,2 млн. грн. станом на 30.06.2014), які складають близько 48,5% зазначених активів. Також, збільшення спостерігається по таких видах активів як банківські вклади (депозити) (на 6,9%), грошові кошти на поточних рахунках (на 4,9%), іпотечні сертифікати (на 182,0%). При цьому, в активах страховиків зменшилися обсяги облігацій (на 64,0%), нерухомого майна (на 7,3%) та цінних паперів, що емітуються державою (на 14,0%).

Основні показники діяльності страхового ринку та його динаміка представлені в табл. 1.1.

Таблиця 1.1 Основні показники діяльності страхового ринку та його динаміка

Кількість страхових компаній (СК) станом на 30.06.2014 становила 400, з яких 58 СК зі страхування життя (СК "Life") та 342 СК, що здійснювали види страхування, інші, ніж страхування життя (СК "non-life"). За друге півріччя 2014 року в порівнянні з аналогічним періодом 2013 року кількість страхових компаній зменшилась на 15 СК.

Таблиця 1.2

Кількість страхових компаній станом на 30.06.2013 та станом на 30.06.2014

На рис. 1.4 зображена структура активів, якими представлено кошти страхових резервів станом на 30.06.2014.

Рис. 1.4 Структура активів, якими представлені кошти страхових резервів, станом на 30.06.2014 (млн грн)

До кінця першого півріччя 2014 року кількість страховиків скоротилася до 400 компаній, активи страховиків виросли на 3,6% а чисті страхові премії скоротилися на 16,5%. У першому півріччі кількість страховиків в Україні скоротилося на 4% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року й склало 400 компаній, з яких 58 СК "life" і 342 СК "non-life". Однією із причин скорочення чисельності страховиків стала жорсткість політики регулятора відносно несумлінних компаній, зокрема, "схемних" страховиків і компаній, які роками не здійснювали страхову діяльність. У той же час, активи страховиків у першому півріччі 2014 року збільшилися. Так, сукупний обсяг активів страховиків у порівнянні з аналогічним періодом минулого року виріс на 2,2 млрд грн або ж 3,6% - до 66 млрд грн. В теж час, скоротився обсяг вступів валових страхових премій на 23,3%, а чистих страхових премій - на 16,5%. Це відбулося за рахунок скорочення вступів валових страхових премій зі страхування фінризиків (на 48,3%), майна (на 29,4%), вогневих ризиків і ризиків стихійних явищ (на 33,1%), відповідальності перед третіми особами (39,1%) і страхування кредитів (54,3%). Зменшився на 35,8% і рівень вихідного перестрахування, зокрема, перестрахування усередині країни на 40,4%. За перше півріччя виросла кількість виплат по страхуванню життя (+53,1%), автострахуванню (+7,1%) і медстрахуванню (+11,5%). Високий рівень валових страхових виплат спостерігався по добровільному особистому страхуванню (+40,3%) і ОСАГО (+40,9%). У теж час, страхові виплати по страхуванню фінансових ризиків скоротилися на 88,1%.

По даним Нацкомфінпослуг у групі високого ризику перебуває 14 страхових компаній України, середнього ризику - 15 компаній, низького - 50.

До теперішнього часу в чотирьох компаніях завершила роботу тимчасова адміністрація, у три ще продовжує, а також затверджений план поновлення фінансової стабільності СК " Гарант-Авто". Були анульовані ліцензії 32 страхових компаній, зупинені дії ліцензій в 39 і відновлені в шести компаній.

За шість місяців поточного року в комісію зробило 5,8 тис. скарг на страхові компанії. Сума страхових відшкодувань потерпілим за звітний період склала 30,6 млн грн.

За попередніми оцінками Нацкомфінпослуг, на території, що є зоною АТО, здійснюють діяльність (як через центральні офіси, так і через відособлені підрозділи) близько 50 страховиків. З них за оперативною інформацією від 12 страховиків, які мали найбільші надходження страхових платежів у Донецькій і Луганської областях, за станом на 29 серпня 2014 року зроблено більш 35 тис. випадків виплат страхового відшкодування на 50 млн грн. Страховики регулюють страхові випадки переважно по таких видах страхування як медичне страхування, страхування майна, КАСКО.

Пріоритетними напрямками в роботі регулятора по нагляду за страховими компаніями є: удосконалювання розрахунків фінансових нормативів, встановлених для дотримання страховиками, у першу чергу, з розрахунку фактичного запасу платоспроможності; зміна (спрощення) процедури реєстрації правил страхування й узгодження придбання істотної участі; внесення змін у правила формування страхових резервів, зокрема, у приватні, проведення тесту адекватності страхових зобовязань.

У результаті огляду ринку страхових послуг України можна зробити висновок про те, що на сьогоднішній момент прослідковуються позитивні тенденції його розвитку.

Таким чином, існуючі проблеми в сфері розвитку страхового ринку можна розвязати такими способами:

удосконалення системи звітності й моніторингу діяльності страховиків, у тому числі їхніх філій і представництв;

введення спільних перевірок страховиків із залученням фахівців декількох територіальних відділів у рамках обміну досвідом;

підвищення якості надаваних страхових продуктів і послуг;

підвищення кваліфікації працівників страхових компаній за допомогою семінарів-практикумів, конференцій, організації стажувань і наукової діяльності, забезпечення страховою літературою, пресою.

Рівень розвитку страхового ринку й ефективність його функціонування багато в чому залежить від довіри страхувальників і розуміння ними необхідності його розвитку. Стимулювання росту довіри до страхування серед потенційних страхувальників можливо шляхом:

інформування населення через засоби масової інформації про стан ринку страхування, рівні державного нагляду за страховою діяльністю, показниках страхових виплат, у тому числі публікувати думки самих застрахованих осіб, які вже одержали їх;

створення умов для розвитку ринку посередницьких послуг зі страхування;

видання методичних матеріалів, друкованих і відео матеріалів для школярів, студентів і населення в доступній формі;

використання мережі Інтернет для організації консультацій і довідкового матеріалу.

У звязку з динамічністю розвитку вітчизняного страхового ринку необхідно вести постійний моніторинг його функціонування для виявлення закономірностей, проблемних аспектів, змін показників по різних видах страхування, оптимальної кількості страхових компаній, що задовольняють вимогам страхувальників.

Основними "двигунами" росту страхового ринку в 2014-2015 роках будуть види страхування, орієнтовані на фізичних осіб: КАСКО, ОСГПО, страхування майна фізичних осіб, страхування від нещасних випадків.

Таким чином, усі перераховані вище проблеми й шляхи розвязку повинні стати основою для ефективного розвитку українського ринку страхових послуг. Також необхідно відзначити, що існуюча фінансова криза повинна стати потужним поштовхом та процесом, що прискорює формування й функціонування українського ринку страхування. Криза повинна створити сприятливі умови для формування й відродження базових принципів системного й еволюційного розвитку страхового бізнесу, які побудовані на довгострокових зважених стратегіях і шляху поступального розвитку.

Делись добром ;)