Аналіз формування й використання прибутку страхової компанії на прикладі ПАТ "Аха-Страхування"

дипломная работа

Вступ

Страхування є перспективною сферою економіки, яка тісно повязана із соціальним і економічним становищем громадян і субєктів, що господарюють. Стрімкий розвиток ринку, що супроводжується ростом конкуренції й підприємницького ризику, обумовлює видиму потребу в цій порівняно молодій системі економічних відносин. Із часом необхідність у страховому захисті відчувається все гостріше, внаслідок чого зростає й роль страхування, як необхідного інституту ринкової економіки.

Сьогодні в умовах сучасної ринкової конкуренції страхування є одним з найбільш прибуткових занять. Одним з основних орієнтирів фінансового планування страхової організації виступає прибуток. Прибуток є найважливішим джерелом розвитку страхової організації, а беззбиткова діяльність гарантує надійність страховика і його здатність задовольняти зростаючі потреби страхувальників у страховому захисті. І напроти, збитки здатні привести до банкрутства й ліквідації страхових організацій, що спричиняє невиконання прийнятих зобовязань по наданню страхового захисту й завдає непоправної шкоди розвитку страхової галузі й суспільства в цілому. Отже, прибуток страхової організації повинен виступати одним з основних обєктів фінансового аналізу, планування й управління.

Практика показує, що недостатня увага сучасних страховиків до питань формування й використання, аналізу й планування прибутку найчастіше приводить до негативних наслідків як для самої компанії, так і для її клієнтів.

Вивчення механізму формування й ефективного управління прибутком повинно сприяти підвищенню ефективності діяльності страхових компаній і стимулювати її розвиток.

В умовах сучасного економічного розвитку роль прибутку в господарському процесі безупинно зростає. Прибуток забезпечує інтереси держави, власників, персоналу страхової компанії і є головною рушійною силою ринкової економіки. Таким чином, важливим є вивчення механізму формування й управління прибутком страховиків, а також необхідність розробки рекомендацій з підвищення ефективності формування й розподілу прибутку страхових компаній.

Метою даної дипломної роботи є аналіз формування й використання прибутку страхової компанії, розробка рекомендацій з удосконалення механізму управління.

У рамках поставленої мети передбачається розглянути наступні завдання:

оцінити механізм формування прибутку страхової компанії;

розкрити необхідність, цілі й завдання управління прибутком страхової організації;

проаналізувати методи управління прибутком;

дати загальну характеристику страхової компанії ПАТ "Аха-Страхування" і її фінансово-господарчої діяльності;

провести аналіз структури й динаміки прибутку ПАТ "Аха-Страхування";

проаналізувати результати фінансово-господарчої діяльності ПАТ СК "Аха-Страхування" на основі системи показників;

дати рекомендації щодо підвищення ефективності управління формуванням й використанням прибутку страховика.

Обєктом дослідження в даній дипломній роботі є процес управління прибутком страхової компанії.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методологічних і практичних питань, повязаних з механізмом формування й управління прибутком страхової організації.

Дана робота присвячена вдосконаленню політики формування й розподілу прибутку, розробці нового механізму управління прибутком на основі поетапного аналізу процесу управління прибутком у попередні роки, а також перенесення виявлених закономірностей у сучасні умови господарювання. Важливим моментом є також використання досвіду управління прибутком у закордонних країнах, тому що в закордонних страховиків використовуються більш прогресивні методики формування й розподілу прибутку.

Процес управління прибутком є одним з найголовніших процесів господарювання, тому досить багато вчених економістів займаються дослідженнями в цій області. Серед них: Бланк І.А., Отпущєнкова О.М., Орловський Д.М., Ширягина А.Е., Ковальов В.В., Баранцева С.М., Крицмен М.П., Браун С.Дж., і т.д. Результатом їх досліджень є велика кількість запропонованих класифікацій прибутків, механізмів впливу на них, процедур і методик прогнозування його величини.

Загальними методами дослідження, що застосовувались в дипломній роботі, виступають системний підхід до досліджуваних явищ і процесів, спостереження, порівняння, абстрагування, аналіз і синтез, індукція й дедукція.

Нормативною базою даної дипломної роботи є закони України, Укази Президента України й інші офіційні державні й нормативно-інструктивні акти вітчизняного страхового законодавства, а також документи, що регулюють діяльність підприємств в частині формування фінансових результатів.

У процесі роботи над дипломною роботою було проведено детальне вивчення праць вітчизняних і закордонних економістів, відповідно до тематики.

У даній роботі використовувалася інформація з навчальних посібників Федорової Т.А., Дьячкової Ю.М., Сплетухової Ю., Дюжикової Ю.Ф., Внуковій Н.М., Осадець С.С., газет, журналів і інформація інших економічних джерел.

Делись добром ;)