logo
Формування та використання прибутку комерційного банку (на прикладі АКБ "Надра")

1.4 Рейтингова оцінка як інструмент управління ефективністю діяльності комерційного банку

Оцінка ефективності управління діяльностю комерційних банків за допомогою окремих показників була б неповною без їх приведення до узагальнюючого стану. Як зазначалось раніше, для цього найбільш оптимальною формою є використання рейтингової оцінки. Існуючі методики рейтингових оцінок (CAMEL, Кромонова та інші) одержали широке обговорення і використання в Україні [1? 2? 16? 20? 21? 49]. У той же час більшість цих рейтингів дає змогу оцінити фінансово-економічну ефективність комерційних банків як складової загальної системи. Використання ж їх на мікроекономічному рівні, зокрема для оцінки діяльності внутрішніх підрозділів комерційних банків, не може дати ефекту. Це пояснюється тим, що цілі і завдання внутрішніх підрозділів є більш деталізовані. Тому для підвищення якості оцінки управління внутрішніми підрозділами необхідно застосувати рейтинг, складений з показників, що найбільш повно виражають цілі та завдання банківських підрозділів.

Зважаючи на те, що ступінь впливу різноманітних чинників на соціально-економічну ефективність неоднорідна, виникає необхідність у групуванні окремих соціально-економічних показників. Це групування доцільно здійснити, виходячи з пріоритетності та важливості кожного показника при виконанні поставлених завдань.

Процедура розрахунку рейтингу полягає в наступному:

1.Формується рейтингова таблиця (наприклад, див. таблицю 1) в розрізі підрозділів і фактичних значень показників, включених у рейтинг.

2. Шляхом послідовних дій визначається рейтинг по кожному підрозділу:

Ж розраховується рейтингове місце, зайняте кожним підрозділом за окремими показниками?

Ж розраховується умовний рейтинговий коефіцієнт зайнятого кожним підрозділом місця (УСм)?

Ж розраховується загальний умовний рейтинговий коефіцієнт підрозділів за сукупністю показників (ОУС).

Умовний рейтинговий коефіцієнт визначається за формулою:

М - зайняте підрозділом місце?

УО - бальна оцінка місця.

Загальний умовний рейтинговий коефіцієнт визначається за формулою:

де

n - рейтингові показники.

Рейтингові місця підрозділів визначаються за допомогою загального рейтингового коефіцієнту, при цьому більш високе місце присвоюється підрозділу з меншим значенням загального рейтингового коефіцієнту.

Сформована рейтингова таблиця дає змогу з високою достовірністю визначати ефективність діяльності підрозділів комерційних банків, а при виділенні однорідних груп високоефективних, ефективних і неефективних підрозділів дозволяє повязати з досягнутими результатами систему матеріального і морального стимулювання колективів і окремих спеціалістів, що є важливим фактором в управлінні показниками соціально-економічної ефективності.

Таблиця 1.

Перелік рейтингових показників та їхньої бальної оцінки.

Групи показників

Бал

Основні показники:

1.1.Чистий прибуток (збиток)

1.2.Рентабельність

1.3.Коефіцієнт покриття непроцентних витрат непроцентними доходами

1.4.Прибуток (збиток) на 1-го працівника

1.5.Ефективність управління

40

10

10

10

5

5

Додаткові показники:

2.1.Сформований капітал

2.2.Обсяг мобілізованих ресурсів юридичних осіб

2.3. Обсяг мобілізованих ресурсів фізичних осіб

2.4.Обсяг кредитної заборгованості

2.5.Чиста процентна маржа

2.6.Чистий СПРЕД

2.7.Обсяг видачі кредитів на споживчі цілі

35

5

5

5

5

5

5

5

Допоміжні показники ефективності:

3.1.Обсяг прострочених та пролонгованих кредитів

3.2.Обсяг непрацюючих активів (крім кредитів)

3.3.Число безбалансових підрозділів

3.4.Рентабельність капіталу

3.5.Фондовіддача

3.6.Обсяг доходів від розрахунково-касового обслуговування

3.7.Обсяг доходів від операцій з цінними паперами

3.8.Обсяг операцій з іноземною валютою

25

4

3

3

3

3

3

3

3

Всього:

100

Використання запропонованої методики дозволяє визначити стан ресурсної бази комерційного банку, якість вкладень, рівень менеджменту. Вона може слугувати основою для побудови функціональної структури та формування мотивації співробітників банківської установи і її підрозділів.