logo
Аналіз кредитного портфеля банку на прикладі ЗАТ "ПриватБанк"

2.3 Кредитна діяльність ПриватБанку

а) Кредитний комітет

До складу Кредитного Комітету входять: пан Дубілет О.В. (Голова Комітету), пан Пікуш Ю.П.(Генеральний Заступник Голови Правління банку), пан Яценко В.А.(Перший Заступник Голови Правління Банка - Керівник Загальносистемного Бізнесу Корпоративних клієнтів), пан Новіков Т.Ю.(Перший Заступник Голови Правління банку), пан Гороховський

О.В. (Заступник Голови Правління Банка - Керівник Напрямку Кредитнi картки), пан Шабан О.В. (Керівник Бізнесу обслуговування iндивiдуальних VIP-клiентiв), пан Крижановський С.В., (Заступник Голови Правління банку - Керівник Напрямку «Безпека»), пан Кандауров Ю.В.(Заступник Голови Правління Банка - Керівник Напрямку Роздрiбний Бізнес), пані Шмальченко Л.О.(Заступник Голови Правління Банка - Керівник Казначейства

ГО), пані Гурьєва Т.М. (Заступник Голови Правління банку- Керівник Бізнесу обслуговування клієнтів ГО), пан Ковальов В.Л. (Керівник Напрямку Ризик-менеджменту), пан Мацак В.С. (Керівник Дніпропетровським регіональним підрозділом), пан Лiнський Г.Ю.(Керівник Напрямку Фінанси і ризики), пан Соколовський О.Б. (Керівник Напрямку "Внутрішній контроль та fraud-менеджмент" ГО), пан Терехов А.В. (Керівник департаменту

Hard, Legal Collection).

Таким чином, до складу Кредитного Комітету входять представники служб ризик- менеджменту - пан Лiнський Г.Ю.(керівник Напряму Фінанси і ризики), пан Ковальов В.Л. (Керівник Напряму Ризик-менеджменту), пан Соколовський О.Б. (Керівник Напряму "Внутрішній контроль та fraud-менеджмент").

Відповідно до Положення про Кредитні комітети рішення Кредитного Комітету є правомочними, якщо в роботі засідання бере участь не меншого 2/3 складу, і за нього проголосували більшість присутніх членів Комітету. У разі рівності голосів думка Голови Комітету є вирішальною. У випадку, якщо за рішення проголосували більшість членів комітету, але Голова не згоден з ним, Голова має право накласти вето на ухвалене рішення.

Основні завдання і питання, що розглядаються на Кредитному Комітеті:

? розробка кредитної політики;

? затвердження понадлімітних кредитних операцій, лімітів на банки-контрагенти;

? моніторинг ефективності кредитної діяльності і якості кредитного портфеля Банку;

? розгляд великих кредитних проектів і кредитної політики напрямiв і регіональних підрозділів Банку;

? цінова політика банку на основі моніторингу відсоткових ставок в різних валютах;

основних банків-конкурентів і ситуації на ринку.

Засідання Кредитного комітету проводяться один раз на тиждень.

б) Управління кредитним ризиком.

Кредитний ризик - ризик неповернення або повернення не в термін наданого кредиту та нарахованих процентів.

Управління здійснюється шляхом прийняття управлінських рішень, спрямованих на досягнення мети отримання максимально можливих прибутків при мінімальному ризику збитків на основі проведення кількісного та якісного аналізу кредитного портфеля кожного бізнесу.

Основними способами управління кредитним ризиком, якими користувався Банк в звітному році, були:

Резервування. Формування резерву на покриття можливих збитків за кредитами проводилось у відповідності з вимогами Постанови Правління НБУ від 06.07.2000р. №279 з останніми змінами та доповненнями. У Банку розроблено і затверджено внутрішньобанківський нормативний документ, що регламентує порядок формування резервів відповідно до вимог НБУ. Управління резервами централізоване на рівні ГО, ніхто не впливає на рівень формування резервів, оскільки методологія затверджена наказом по банку і є обовязковою до виконання. Оцінка рівня обслуговування активів формалізована на рівні IT-системи і є незалежною.

Лімітування. Для обмеження ризиків, що приймаються банком, при проведенні активних операцій в Банку діє система лімітування повноважень (відповідно до затвердженого «Положення про повноваження при ухваленні рішення про проведення банківських операцій». Ліміти повноважень встановлюються централізовані відповідно до ієрархії системи.

Встановлення лімітів повноважень першим особам РП (керівникам РП, Генеральним і Першим заступникам), проводиться централізовано Департаментом контролю ризиків Напряму Ризик менеджмент Головного офісу i затверджується наказом по банку, з оформленням доручення на ухвалення рішень. Величина ліміту повноважень керівника РП залежить від обсягу власних коштів РП, встановленого рейтингу РП і інтегрованого рейтингу ефективності кредитної роботи. Величина лімітів повноважень керівників РП, що встановлена ГО коливається в межах від 50 тис.дол. до 300 тис.дол. Повноваження для керівників посадовців нижчого порядку, що займаються проведенням активних операцій (керівники департаментів, управлінь, відділів), встановлюється безпосередньо керівником РП. Повноваження встановлюються конкретному посадовцю і є іменними.

Якщо сума кредиту не перевищує встановлений ліміт повноважень керівника РП, то рішення на видачу кредиту ухвалюється на Кредитному Комітеті РП.

У разі перевищення ліміту повноважень керівника РП дозвіл на видачу кредиту видається Головним Офісом, згідно діючим процедурам Банку.

Операції, що не проходять бэк-офісний контроль, контролюються на рівні IT-системи. По роздрібних кредитах, що надаються в точках продажів, операції авторизується на рівні кредитного центру ГО i центра рiшень напряму Кредитнi картки відповідно до лімітів. Управління кредитним ризиком підкріплюється автоматичним запитом до бази кредитних історій клієнтів.

Диверсифікація. Рівень можливих і реальних втрат від неповернених кредитів може бути успішно зменшений за рахунок залучення великої кількості незалежних один від одного позичальників на різних умовах платності, строковості, галузевих ознак, циклічності обороту і т.д. Збалансований таким чином кредитний портфель є диверсифікованим. Географічна диверсифікація досягається за рахунок лімітування операцій в розрізі областей України.

Прийняття забезпечення. Прийняття забезпечення дозволяє забезпечити покриття можливих втрат при неповерненні тіла кредиту і процентів за ним, тому забезпечення повинно відповідати низці вимог, основними з яких є: ліквідність, законність, можливість довгострокового зберігання. Банк проводить обачну заставну політику, засновану на ретельній перевірці і оцінці вартості забезпечення.

Мета Банку - гарантувати достатність пропонованого забезпечення для покриття того або іншого конкретного кредиту у разі погіршення якості такого кредиту в плані його вартості. З тим, щоб звести до мінімуму кредитний ризик значна частина кредитного портфеля складається з короткострокових схем кредитування. Кредитні продукти, за винятком крайніх рідкісних ситуацій, видаються тільки тим клієнтам, які мають рахунки в Банку. Така політика приносить подвійну вигоду у звязку з додатковою гарантією кредитних продуктів.

в) Основні умови кредитування та мінімальні вимоги до клієнта по Продукту «Персональный кредит»

Таблиця № 1 Основні умови кредитування

Основні умови продукту:

Сумма кредита

от 10 000 до 35 000 гривен

Строк кредита

12, 24, 36, 48 и 60 месяцев

Валюта

Гривна

Процентні ставки

Срок кредита

Процентні ставки

12 місяць.

30,0% (2,5% в місяць.)

24 місяць.

34,8% (2,9% в місяць.)

36, 48 і 60 місяць.

36,0% (3,0% в місяць.)

Плата за резервування

2,4% річних

Порядок погашення

Щомісячним рівними сумами (ануїтетні платежі)

Цілі кредита

Ремонт; витрати, повязані з влаштуванням дому; подорожі; одруження; народження дитини; отримання додаткової освіти а також на різні цілі користувача.

Забезпечення

Бланковий (без забезпечення) кредит

Комісії

За видачу кредита

Штрафні санкції

За супровід кредита

Таблиця № 2Мінімальні вимоги до клієнта

Мінімальні вимоги до клієнта

Громадянство

Україна

Вікові обмеження

від 21 року до 60 років для чоловіків та до 55 років для женок (включно на момент погашения кредита)

Освіта

Не нижче середнього

Працевлаштування

Наявність постійного підтвердженого джерела доходу

Стаж

Загальний трудовий стаж

На поточному місці роботи

Не менше року

Не менше 6 - ти місяців

Мінімальний підтверджений дохід

Для кредитів до 25 000 грн.

Для кредитів більш ніж 25 000 грн

Не менше ніж 1 500 грн/міс.

Не менше ніж 2 500 грн/міс.

Кредитна історія

Відсутність негативної кредитної історії

Реєстрація (прописка)

Для кредитів до 15 000 грн.

Для кредитів більше ніж 15 000 грн.

Приєднання до регіону кредитую чого підрозділу банку не існує

Постійна реєстрація в регіоні (області) розміщення кредитую чого банка.

Мінімальний строк проживання у регіоні за місцем звернення за кредитом - не менше 1 року.

Інше

Мужчины (до 27 лет) - урегулированные отношения с органами, осуществляющими призыв на военную службу.

Женщины (при наличии детей) - возраст ребенка не менее 6 месяцев.

При отриманні кредиту співпрацівником банка по технології «персонального кредитування» використовуються наступні умови:

1. Мінімальний строк кредитування - 1 рік без права дострокового повного погашення.

2. Процентні ставки:

a. 75% від стандартної процентної ставки для ключових співпрацівників

b. 85% від стандартної процентної ставки - для співпрацівників банка та членів їх сімей

c. Плата за резервування відсутня.

d. Дисконт -0,2% (в місяць) від базової процентної ставки не задіяний.

г) Кредити юридичним особам та приватним підприємцям.

Загальна інформація.

ПриватБанк зацікавлений в співробітництві з надійними заємодавцями, тому до корпоративних клієнтів, що бажають скористатися кредитними продуктами Банка, виставляються деякі вимоги. А саме заємник повинен мати успішний досвід роботи у бізнесі, мати власний капітал та здатністю надати Банку достатнє забезпечення.

Термінові кредити є класичними формами фінансування бізнес - проектів та поточних потреб підприємств у оборотних засобах. Одним із основних умов кредитування є цільовий характер відповідність діючому законодавству України та вимогам Банка. Окрім того, ПриватБанк віддає перевагу проектам, повязаних з розвитком національного виробництва, які не заперечують вимогам охорони довколишнього середовища. Терміновий кредит має на увазі одноразове отримання усієї суми коштів клієнтом. Погашення основної суми боргу та процентів по кредиту здійснюється згідно встановленого графіка.

д) Умови фінансування кредитів

Термінові кредити надаються резидентам України, як в національній так і в іноземній валюті (доллари США, евро, рублі Россії). Заемник може може бути клієнтом іншого банку . Строк кредитування встановлюється в залежності від запросу клієнта та умов реалізації кредитного проекта.

Кредитуванне переважно здійснюється на строк до 12 міс. Відхилення від стандартного строка можливе при наявності обґрунтування , яке повязане з фінансуванням проекта. При цьому складається графік погашення кредита, відповідної реальної можливості клієнта по обслуговуванню кредита.

При прийнятті рішення про надання кредита перевага надається наявності аналітично підтвердженої можливості обслуговування боргу клієнтом. Банк проводе політику пріорітетності якості кредитного проекта над забезпеченням .

е) Забезпечення кредиту.

При наданні кредита обовязковою умовою є забезпечення повернення кредиту. ПриватБанк надає перевагу наступним видам забезпечення кредита: Фінансові активи заемника; Рухоме або нерухоме майно заємника; Гарантії банків; Фінансове (майнове) поручительство третіх осіб.

В якості предмету забезпечення можуть також виступати:нерухомість та обладнання (у тому числі, іпотека цілісного майнового комплексу; товар в обігу; майнові права, що випливають з контрактів: на отримання грошової виручки або на отримання товара; Майбутній урожай (приймається в якості забезпечення при кредитуванні с/г виробників переробниками фінансового поручительства по зобовязанням заємника).

Кредит може бути бланковим (що не потребує забезпечення) в межах розрахункового ліміту бланкового кредитування.

ж) Терміновий кредит

Тарифи кредитування:

Таблиця № 3 Базові процентні ставки

Строк кредиту

Валюта кредиту

Гривня

Доллар

Євро

Російський рубль

1-3 дня

17.0

16.0

16.0

21.5

4-7 днів

19.0

17.0

17.0

22.5

8-15 днів

21.0

18.0

18.0

23.5

16-30 днів

22.0

19.0

19.0

26.5

31-90 днів

22.0

19.0

19.0

27.5

91-180 днів

22.0

19.0

19.0

28.5

181-365 днів

22.0

19.0

19.0

30.5

Понад 365 днів

-

-

-

-

Платність по кредитам, що видаються під забезпечення депозитами в одноіменних валютах - маржа від 2%.

Одноразова комісія при видачі кредита - 2%. Щомісячна комісія -3,5%

При наданні кредита (відкритті кредитної лінії) можливі наступні комісії банка:

Таблиця № 4 Комісія при наданні кредиту

Послуга

Тариф (грн.)

Комісійний збір

-Обслуговування термінових кредитів (в % від суми початкової заборгованості по кредиту, наданому на цілі, відмінні від уплати страхових платежів, щомісяця)

0,2 %

-За відкриття ссудного рахунку кредитні лінії і термінові кредити), одноразово :

не менше ніж 100 грн.;

не менше ніж 250 грн;

не менше ніж 500 грн.

Кредит до 100 тис. грн.

Кредит від 100 до 1 000 тис. грн.

Кредити білтше ніж 1 000 тис. грн.