logo
Аналіз кредитного портфеля банку на прикладі ЗАТ "ПриватБанк"

Вступ

Головною метою курсової роботи є поглиблення теоретичних знань студентів та набуття ними вмінь самостійного опрацювання окремих питань чи проблем теорії та практики фінансового менеджменту, фінансово-економічний аналіз діяльності комерційного банку й розробка на його основі пропозицій по вдосконалюванню діяльності банку.

Мета роботи - є систематизація, узагальнення, поглиблене вивчення і опрацювання теоретичних питань, окреслених обраною темою, проведення самостійних аналітичних досліджень, обґрунтування та підготовка рекомендацій щодо вдосконалення певних аспектів теорії та практики фінансового менеджменту.

Обєктом дослідження курсової роботи є процес або явище, що обрані студентом для поглибленого вивчення. За спеціальністю “Фінанси” обєктом дослідження курсової роботи може виступати фінансова діяльність певного підприємства або іншого субєкта господарювання, діяльність певних фінансових установ, фінансові ринки або їх окремі сегменти, управління окремими фінансовими процесами тощо. Предмет дослідження міститься в межах обєкта дослідження.

Аналізований обєкт - ЗАТ «ПриватБанк». Аналізований період: 2001 - 2003 р. Аналізовані показники: аналіз кредитного портфеля банку.

При проведенні аналізу використані наступні методи й прийоми: горизонтальний аналіз; вертикальний аналіз; порівняльний аналіз; методи табличного й графічного подання результатів.

Актуальність теми: Тема даної роботи є актуальною, тому що кожна людина бажає користуватись усіма матеріальними благами, але не кожна людина має змогу, тому кредитування - це вихід для такої ситуації. Кредитування надає змогу людині придбати бажані матеріальні блага за безготівковий розрахунок, користуватись і тим часом виплачувати кошти за дані блага впродовж узгодженого в угоді терміну.

Інформаційна база: При написанні цієї роботи було використано періодичні видання НБУ, мережу інтернет, бібліотечні ресурси з даної теми.

?????? ?. ??????. ???????, ????????

1.1 Визначення поняття «кредит»

Важливе місце у фінансовій системі України посідає кредит.

Кредит -- важливий інститут, за допомогою якого держава здійснює мобілізацію та перерозподіл тимчасово вільних коштів і контроль за правильним використанням їх. Кредит сприяє підвищенню ефективності економіки, забезпечує перелив капіталу, стимулює грошовий обіг та є важливим інструментом державного регулювання економікою.

Встановлений законодавством обовязковий порядок зберігання всіма підприємствами, організаціями та установами своїх коштів на рахунках у банках дає можливість використовувати такі вільні кошти при кредитуванні. В процесі кредитування виникають відносини з приводу мобілізації тимчасово вільних коштів підприємств, організацій, бюджету та населення, використання яких відбувається на умовах повернення для задоволення економічних і соціальних потреб держави.

Загальне визначення поняття кредиту дається в Законі України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22 травня 1997 р. та в затвердженому постановою Правління Національного банку України Положенні НБУ “Про кредитування” від 28 вересня 1995 р. При цьому в Законі зазначається, що кредит це кошти та матеріальні цінності, які надаються резидентами або нерезидентами у користування юридичним або фізичним особам на визначений строк під відсоток.

Докладніше термін “кредит” визначено у Положенні про кредитування, де вказано, що кредит -- це позиковий капітал банку у грошовій формі, що передається у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання, а кредитна операція це договір щодо надання кредиту, який супрово диться записами за банківськими рахунками, з відповідним відображенням у балансах кредитора тапозичальника.

Кредит як інститут, що включається до фінансової системи держави, виконує емісійну, розподільчу і контрольну функції. Ці функції взаємозалежні і мають при кредитуванні специфічні особливості.

Емісійна функція здійснюється випуском і розміщенням цінних паперів. Ринок цінних паперів доповнює систему банківського кредитування і взаємодіє з нею. Нестача платіжних засобів в економіці може також покриватись за рахунок розширення комерційного кредиту.

Розподільча функція виявляється в процесі мобілізації та витрачанні централізованих і децентралізованих фондів коштів, у розподілі та перерозподілі національного доходу між субєктами господарської діяльності. Отже, за умов ринкової економіки зазначена функція сприяє вдосконаленню кредитної політики з метою регулювання грошового обігу і здійснення ефективного впливу на економічні процеси в державі.

Контрольна функція забезпечує нагляд за правильним і ефективним використанням коштів, що надаються клієнтурі банками, та поверненням їх у певні строки.

Таким чином, кредит в Україні є одним із видів економічних відносин, за допомогою яких здійснюються акумуляція державою кредитних ресурсів та їх використання на умовах повернення, забезпеченості, строковості та відплатності підприємствами, організаціями усіх форм власності та населення для задоволення потреб господарювання.