Управління кредитним ризиком банку на рівні окремої позики

курсовая работа

1.3 Сутність і порядок залучення кредитів

Діяльність підприємства в системі ринкової економіки неможлива без періодичного використання різноманітних форм залучення кредитів.

З економічного погляду кредит - це форма позичкового капіталу (в грошовій або товарній формах), що надається на умовах повернення і обумовлює виникнення кредитних відносин між тим, хто надає кредит, і тим, хто його отримує.

Банківський кредит надається субєктам кредитування всіх форм власності у тимчасове користування на умовах, передбачених кредитним договором є: забезпеченість, повернення, строковість, платність і цільова спрямованість.

Кредити, які надаються банками, за строками користування поділяються здебільшого на:

а) короткострокові -- до 1 року;

б) середньострокові -- до 3 років;

в) довгострокові -- понад 3 роки.

З погляду підприємств (у контексті фінансової звітності) позичковий капітал (зобовязання) поділяється на довгостроковий і короткостроковий.

Під довгостроковими кредитами банків розуміються зобовязання підприємства перед кредитною установою (банком), які повинні погашатися протягом терміну, що перевищує один рік з дати складання балансу, а також пролонговані короткострокові кредити (позички), які перейшли до складу довгострокових.

Довгострокові кредити залучаються підприємствами для фінансування довгострокових активів, зокрема основних засобів придбання, реконструкція, модернізація), нового будівництва, видів необоротних активів, а також окремих видів оборотних активів, в яких кошти заморожуються на тривалий період.

Короткостроковими кредитами банків є зобовязання підприємства перед кредитною установою (банком), які повинні бути виконані протягом терміну, що не перевищує одного року з дати складання балансу, а також зобовязання за кредитами (позичками), як довгостроковими, так і короткостроковими, термін погашення яких минув на дату складання балансу.

Короткострокові банківські кредити залучаються здебільшого для фінансування оборотних активів підприємства, зокрема на покриття тимчасового дефіциту платіжних засобів, придбання товарів, виробничих запасів тощо.

Банківський кредит - це економічні відносини між кредитором та позичальником з приводу надання коштів банком підприємству на умовах терміновості, платності, повернення, матеріального забезпечення. Банківський кредит надається субєктам господарювання всіх форм власності на умовах, передбачених кредитним договором.

Виникнення кредитних відносин між підприємствами й банками можливе за таких умов:

1. Учасники кредитної угоди мають бути юридичними особами і функціонувати на принципах комерційного розрахунку.

2. Підприємство (позичальник) або має бути власником майна, або володіти правом на користування та розпорядження ним.

3. Необхідна наявність економічних і юридичних гарантій повернення кредиту після певного строку.

4. Кредитор має бути так само заінтересований у видачі кредиту, як підприємство - в його отриманні, тобто повинні збігатися економічні інтереси субєктів господарювання.

Процес кредитування складається з наступних стадій кредитного процесу:

1) розгляд заявки позичальника на отримання кредиту

2) аналіз фінансового стану (кредитоспроможності) позичальника

3) розробка умов позики, підготовка до укладання кредитного договору

4) визначення порядку забезпечення кредиту, гарантій повернення позики

5) процедура надання позики

6) процедура погашення позики

7) контроль за кредитною операцією.

Банк до укладання кредитного договору здійснює попередній аналіз фінансового стану позичальника і вивчає його кредитоспроможність. Метою аналізу кредитоспроможності є оцінка результатів фінансової діяльності позичальника, на підставі якої банк приймає рішення щодо можливості надання кредиту або припинення кредитних відносин з даним клієнтом.

У табл. 2 наведено порядок організації роботи щодо отримання банківського кредиту, а також визначені основні акценти в цій роботі, на які повинні звертати увагу керівництво підприємства та його фінансові служби.

Для отримання кредиту позичальник (керівник, фінансовий менеджер, інша уповноважена особа) спочатку звертається до банку для проведення попередніх переговорів. Це звернення може здійснюватися по телефону чи завдяки зустрічі з відповідним працівником кредитного відділу банку. В ході співбесіди представник підприємства повинен зясувати головні критерії та умови отримання кредиту, строки, на які можливо отримати кредит, діапазон процентних ставок, порядок погашення, список документів, які необхідно надати банку. На основі проведеної співбесіди оцінюються шанси на отримання кредиту і приймається рішення про доцільність продовження подальших переговорів з обраним банком.

У разі, якщо попередні переговори пройшли успішно, фінансові служби підприємства готують пакет документів, необхідних для розгляду банком питання про надання кредиту. Перелік документів і складається кожним банком відповідно до обраної ним методології оцінки кредитоспроможності позичальника та його інформаційних потреб. Це означає, що кожен банк може вимагати від потенційного позичальника свій специфічний набір документів.

Таблиця 2 Організація фінансової роботи із залучення банківського кредиту

Етапи залучення банківської позички

Основні питання, на які слід звернути увагу

Попередні переговори з обраним банком

* критерії та умови надання кредиту

* діапазон процентних ставок

* строки та порядок погашення

* список документів, які слід подати банку

Рішення про доцільність подальших переговорів з банком

* оцінка шансів на отримання кредиту

* зіставлення з умовами надання кредиту, які пропонуються іншими банками

Рішення зборів власників щодо залучення банківського кредиту

* якщо сума кредиту є значною і це передбачено статутом

Підготовка пакета документів відповідно до переліку банку

* перелік документів встановлюється кожним банком індивідуально

* формулювання цілей, під які залучається кредит

* особливий акцент на бізнес-план і прогноз грошового потоку

Передача пакета документів до банку

* дата прийняття банком пакета документів є офіційною датою подачі кредитної заявки

Відкриття поточного рахунку в банку (якщо такий рахунок відсутній)

* подається типовий набір документів, необхідних для відкриття рахунку

Фінансово-економічна експертиза діяльності підприємства

* кредитний експерт може вимагати додаткової інформації

* перевірка достовірності отриманих даних на місці

* слід створити всі умови для забезпечення кредитного експерта інформацією

Узгодження величини процентної ставки та інших параметрів кредиту

* привабливість інвестор

* уміння вести переговори

Укладення кредитної угоди

* у письмовому вигляді * не потребує нотаріального посвідчення

Моніторинг та контроль

* створення умов для контролю з боку працівників банку цільового використання коштів

Делись добром ;)