logo
Аналіз діяльності банківської системи України

2.2. Надання послуг в банках.

Універсалізація банківської діяльності, зростання конкуренції між банками та необхідність отримання додаткових доходів повязано з впровадженням та розвитком банківських послуг.

Особливість банківських послуг полягає у такому:

§ по-перше, для надання банківських послуг банкам, як правило, не потрібні додаткові ресурси;

§ по-друге, найбільшу частину доходів від надання послуг банки одержують у вигляді комісії;

§ по-третє, при наданні послуг діяльність банків спрямована на вчинення юридичних і фактичних дій, які безпосередньо не повязані з матеріальними наслідками.

Банківські послуги класифікують за різними ознаками:

1. Залежно від руху матеріального продукту:

Ш послуги, повязані з рухом матеріального продукту (наприклад, розрахунково-касове обслуговування);

Ш чисті послуги (наприклад, консультаційні).

2. Залежно від контингенту споживачів:

Ш послуги юридичним особам;

Ш послуги фізичним особам.

3. Залежно від відображення послуги у балансі:

Ш балансові;

Ш позабалансові (операції, що певний час не відображаються в балансі, поки не будуть відображені в прибутках або збитках банку).

4. Залежно від надання послуг:

Ш платні;

Ш безкоштовні.

5. Залежно від можливості обліку платних послуг і можливості визначення розміру плати:

Ш послуги, розміри яких підлягають обліку (розрахунково-касові, кредитні, валютні);

Ш послуги, аналоги яких є у відповідних тарифах, (консультаційні);

Ш послуги, вартість яких не може бути встановлена обєктивно (як правило, надаються банками в пакеті з платними товарними послугами).

Посередницькі послуги - це послуги, у наданні яких бере участь третя сторона(банк), що виступає посередником між замовником і виконавцем.

Серед посередницьких послуг, що надаються банками, найбільш поширеними є: посередництво в отриманні клієнтом позички, посередництво в операціях з цінними паперами, валютою, майном.

Консультаційні послуги банки надають з питань бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування, аналізу фінансово-господарської діяльності, зовнішньоекономічної діяльності та інших видів економіко-правового забезпечення підприємницької діяльності фізичних і юридичних осіб.

Як правило, цей вид послуг перебуває в тісному контакті з іншими операціями, а саме: кредитними, лізинговими та іншими. Плата за консультацію враховується у складі плати за основний вид операції, що супроводжується консультацією.

Банки, володіючи засобами телекомунікації та електронно-обчислювальної техніки, завжди мають різноманітну інформацію, що дозволяє їм надавати інформаційні послуги.

До найпоширеніших видів інформаційних послуг, що надають банки, можна віднести:

§ інформування про чинне законодавство зарубіжних країн у галузі банківської справи, фінансів, валютних ресурсів, оподаткування;

§ надання копій грошово-розрахункових документів;

§ допомога у розшуку перерахованих сум;

§ надання інформації про прийняття НБУ та іншими органами рішень, які впливають на господарську діяльність клієнта;

§ доведення інформації про курси іноземних валют, котирування цінних паперів та їх дохідність;

§ сприяння в підборі партнерів, засновників, учасників обмінних операцій.

Гарантії та поручительства - це спосіб забезпечення виконання зобовязань, що застосовуються між будь-якими субєктами правовідносин.

Гарантійні послуги полягають у зобовязанні банку виплатити суму боргу свого клієнта, якщо останній не зможе (не захоче) виконати свої зобовязання.

Трастові послуги - послуги, засновані на довірчих правовідносинах, коли одна особа - засновник (установник управління), передає своє майно у розпорядження іншій особі - довірительному власнику (управителю),для управління в інтересах третьої особи - бенефіціара (вигодонабувача).

У законі України “Про банки і банківську діяльність” зазначено, що банки можуть здійснювати лише довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними і фізичними особами.

Факторинг - це послуга банку, яка полягає у викупі платіжних вимог у постачальника товарів (послуг).

Сутність факторингу полягає у фінансуванні під відступленні права грошової вимоги, коли одна сторона (фактор) передає або зобовязується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату, а клієнт відступає або зобовязується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника).

Банки також можуть надавати додаткові послуги своїм клієнтам зі зберігання цінностей у трьох формах:

v зберігання цінностей клієнтів у сховищі:

1. Банк може прийняти на зберігання документи, цінні папери, дорогоцінні метали, каміння, інші коштовності та цінності.

2. Банк може бути уповноважений поклажодавцем на вчинення право чинів з цінними паперами, прийнятими на зберігання.

3. Укладення договору зберігання цінностей у банку засвідчується видачею банком поклажодавцеві іменного документа, предявлення якого є підставою для повернення цінностей поклажодавцеві;

v надання клієнтам сейфів у приміщенні банку (договір про надання індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком):

1. Банк може передати поклажодавцеві індивідуальний банківський сейф (його частину або спеціальне приміщення) для зберігання у ньому цінностей та роботи з ними.

2. Банк видає поклажодавцеві ключ від сейфа, картку, що ідентифікує поклажодавця, інший знак або документ, що посвідчує право його предявника на доступ до сейфа та одержання з нього цінностей.

3. Банк приймає від поклажодавця цінності, контролює їх поміщення у сейф та одержання їх із сейфа;

v надання нічних сейфів клієнтам.

Останнім часом у банківській практиці широкого розповсюдження набуває лізинг. Термін “лізинг” запозичений з англійської “lease”, що означає найм будь-якого виду, а поняття “лізинг” (“leasing”) - найм рухомих речей.

Предметом лізингу може бути неспоживна річ, визначена індивідуальними ознаками та віднесена відповідно до законодавства до основних засобів. Не можуть бути предметом договору лізингу земельні ділянки та інші природні обєкти, єдині майнові комплекси підприємств та їх відокремлені структурні підрозділи.

Строк лізингу визначається сторонами договору і може залежати від терміну служби устаткування, його фізичного і морального зносу, динаміки інфляційних процесів, рівня процентних ставок.

В економічній літературі зустрічається ще класифікація банківських послуг з виділенням таких їх груп: ліцензовані, не ліцензовані, чисті, сурогатні, комісійні, гонорарні, середові, балансові, позабалансові та інші.

До ліцензованих банківських послуг належать такі, надання яких потребує ліцензії Національного банку України. Такими послугами є касове обслуговування клієнтів, інкасація та перевезення грошових цінностей, ведення рахунків клієнтів, залучення депозитів юридичних і фізичних осіб тощо.

Чистими вважаються послуги, що не несуть будь-якого ризику для активів банку, крім ризику операційних помилок. Це, зокрема, здійснення розрахунків за власні кошти клієнтів, інкасові послуги, інкасація готівки тощо.

Сурогатними називаються послуги, за надання яких банк стягує з клієнта плату у вигляді комісії, а сам не сплачує ніяких комісій при їх наданні - це збереження цінностей у власному депозитарії, ведення реєстрів власників цінних паперів, емітованих клієнтами за їх дорученням тощо.

Гонорарними називаються послуги, за надання яких банк одержує від клієнтів обумовлену наперед плату. Це лізинг, трастові, консультативні та інші подібні послуги.

До спредових належать послуги, чисті доходи від яких формуються як різниця між комісією, одержаною від клієнта, та комісією, сплаченою при організації даної послуги. Наприклад, видача готівки клієнтам за рахунок купленої в інших банках або в установі НБУ.

До балансових відносяться послуги, що обліковуються на балансових рахунках - це кредитні, інвестиційні, валютні тощо. Водночас ці послуги можуть бути активними та пасивними.

До позабалансових належать послуги, що не обліковуються на балансових рахунках (гарантії, поручительства, консультації тощо).

З розвитком телекомунікації та технологій активно розвивається така послуга як Інтернет-банкінг, яка призначена для здійснення документообігу між банком і його клієнтами в електронному вигляді у будь-який час доби, з будь-якої точки земної кулі.

На сьогодні розвиток нових видів банківських послуг повязаний з освоєнням ринку електронної комерції [4, с. 183 - 194].

Розділ 3. Регулювання діяльності банківської системи