logo
Аналіз діяльності банківської системи України

Висновки

Отже, можна зробити висновок, що Національний банк України є центральним банком, який проводить єдину державну грошово-кредитну політику з метою забезпечення стабільності національної грошової одиниці.

Банківська система організовує і обслуговує рух головного атрибуту ринку - капіталу, забезпечує його залучення, акумуляцію і перетікання у ті сфери суспільного виробництва, де виникає дефіцит капіталу.

Національний банк України є особливим центральним органом державного управління, її емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці, організує міжбанківські розрахунки, координує діяльність банківської системи в цілому, визначає курс грошової одиниці відносно валют інших країн.

Передумовою ефективної діяльності банку як специфічного господарського товариства виступає створення відповідної ресурсної бази, тобто сукупності грошових коштів, що надходять у розпорядження банку з різних джерел та використовуються ним для здійснення активних операцій. Первісну роль у цьому процесі відіграє формування власного капіталу банку.

Особливість банківських послуг полягає у такому:

§ по-перше, для надання банківських послуг банкам, як правило, не потрібні додаткові ресурси;

§ по-друге, найбільшу частину доходів від надання послуг банки одержують у вигляді комісії;

§ по-третє, при наданні послуг діяльність банків спрямована на вчинення юридичних і фактичних дій, які безпосередньо не повязані з матеріальними наслідками.

Під регулюванням банківської діяльності розуміють насамперед розробку та видання уповноваженими органами конкретних правил та інструкцій, що базуються на діючому законодавстві і визначають структуру та способи здійснення банківської справи. Такі закони та інструкції формують певні рамки поведінки банків, що сприяють підтримці надійної та ефективної банківської системи.

Внутрішній контроль - це процес, що постійно здійснюється на всіх рівнях банку і покликаний сприяти досягненню мети, визначеної стратегією його розвитку.

Список літератури

1. Адамик Б.П. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Підручник. - Тернопіль: Карт-бланш, 2007. - 397 с.

2. Банківська енциклопедія / Під ред. А.М. Мороза. - К.: Ельтон, 2005. - 336 с.

3. Бугулов В.М., Бугулова Т.В. Національний банк і його операції: Конспект лекцій. - К.: МАУП, 2007. - 44 с.

4. Вовчак О.Д., Рущишин Н.М. Банківська справа: Навчальний посібник. - Львів: “Новий Світ - 2000”, 2008. - 560 с.

5. Вовчак О.Д., Скаско О.І., Стасів А,М, Банківський нагляд. - Львів: “Новий Світ - 2000”, 2005. - 480 с.

6. Гетьман В.П., Килимник Ю.В. Національний банк у системі влади. - К., 2004. - 36 с.

7. Гранкевич-Вальтц Г. Центральний банк. Центр освіти та розвитку бізнесу. - Варшава, 2004. - 158 с.

8. Динаміка фінансового стану банків України на 1 січня 2004р. // Вісник НБУ. - 2004. - № 2. - с. 44 - 45.

9. Коваленко В.В. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Навч. посібник. - К.: Знання України, 2006. - 332 с.

10. Козюк В.В. Незалежність центральних банків: Монографія. - Тернопіль: Карт-бланш, 2004. - 244 с.

11. Козюк В.В. Центральний банк і грошово-кредитна політика. - Тернопіль: Джура, 2004. - 260 с.

12. Косова Т.Д. Аналіз банківської діяльності: Навч. посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 486 с.

13. Краснова, І. Внутрішній контроль у банку: завдання та організація / І. Краснова // Вісник НБУ. - 2007. - №9. - с. 40 - 42.

14. Леончук І.Д. Операції центрального банку: Навч. посібник. - К.: Алеута, 2005. - 143 с.

15. Любунь О.С., Любунь В.С., Іванець І.В. Національний банк України: основні функції, грошово-кредитна політика, регулювання банківської діяльності: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 351 с.

16. Міщенко В.І., Кротюк В.Л. Центральні банки: організаційно-правові засади. - К.: Т-во “Знання”, КОО. - 2004. - 372 с.

17. Петрук О.М. Банківська справа: Навчальний посібник / За ред. д. е. н., проф. Ф.Ф. Бутинця. - К.: Кондор, 2004. - 461 с.

18. Романишин В.О., Уманців Ю.М. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Навч. посібник. - К.: Атака, 2005. - 480 с.

19. Снігурська Л.П. Банківські операції і послуги: Навч. посібник. - К.: МАУП, 2006. - 456 с.

Додаток А

Рис.1. Структура капіталу НБУ

Додаток Б

Показники діяльності банківської системи України

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Емісія готівки до попереднього періоду, %

135

151

137

108

127

143

126

Грошова маса (МЗ), млн. грн.

до попереднього періоду, %

32252

145

45755

142

64870

142

95043

147

125801

132

194071

154

261063

135

Норматив обовязкового резервування коштів банків у НБУ на кінець періоду, %

15

6 - 14

0 - 12

0 - 12

6 - 7

6 - 8

0,5 - 5

Облікова ставка НБУ на кінець періоду, %

27,0

12,5

7,0

7,0

9,0

9,5

8,5

Відсоткова ставка рефінансування (середньозважена річна за всіма інструментами), %

за ломбардними кредитами

за операціями РЕПО

за іншими механізмами

за кредитами овернайт

на тендері

29,6

30,9

28,0

-

-

-

20,2

-

22,0

21,0

20,4

16,5

9,2

-

11,7

-

10,7

9,2

8,0

-

8,0

-

8,0

8,3

16,1

-

13,5

-

17,1

13,1

14,7

-

12,0

-

14,9

12,9

11,5

-

10,7

-

12,1

10,4

Відсоткові ставки у національній валюті, %

за кредитами

за депозитами

37,3

9,2

29,6

10,8

19,6

6,9

17,7

8,0

17,5

7,9

16,4

8,0

15,1

7,6

Вимоги банків за наданими кредитами, млн. грн.

до попереднього періоду, %

19574

162

28373

145

42035

148

67835

161

88579

131

143418

162

245226

171

Зобовязання банків за коштами, залученими на рахунки субєктів господарювання та фізичних осіб, млн. грн.

до попереднього періоду, %

18738

154

25674

137

37715

147

61617

163

82959

135

132745

160

184234

139

Зобовязання банків за коштами, залученими на рахунки фізичних осіб, млн. грн.

у національній валюті, млн. грн.

до попереднього періоду, %

в іноземній валюті, млн. грн.

до попереднього періоду, %

6780

3481

161

3299

156

11338

6566

189

4772

145

19302

11601

177

7701

161

32396

18875

163

13521

176

41611

22116

117

19495

144

73202

42176

191

31026

159

106715

57837

137

48878

158

Первинний ринок державних цінних паперів

обсяги продажу, тис. шт.

сума коштів, залучених до бюджету, млн. грн.

20389

1892

1271

1190

2948

2849

1189

1161

2224

2204

6899

7153

1582

1320

Індекси офіційного курсу національної валюти до 1 дол. США до попереднього періоду, разів

1,042

0,975

1,006

1,000

0,995

0,952

1,000

Фінансовий результат діяльності банків за період, млн. грн.

доходи

витрати

чистий прибуток(- збиток)

7491

7520

-30

8520

7990

530

10358

9675

683

13859

13033

827

19853

18592

1261

27205

25038

2166

41407

37297

4110