Стратегія розвитку банку в умовах посилення конкуренції

курсовая работа

3. Аналіз та оцінка ефективності фінансової стратегії розвитку банку «Фінанси та кредит»

Назва та місцезнаходження банку: Публічне акціонерне товариство «Банк «Фінанси та Кредит». Україна, 04050, м. Київ, вул. Артема, 60.

Дата звітності: кінець дня 31.12.2009 р.

Звітний період: з 01.01.2009р. по 31.12.2009р.

Валюта звітності: національна валюта України - гривня

Одиниця виміру: тисячі гривень.

Організаційно-правова форма банку: публічне акціонерне товариство.

Банк зареєстрований Національним банком України у червні 1990 року як товариство з обмеженою відповідальністю «Комерційний банк ділового співробітництва». У 1995 р. рішенням учасників Банк був перейменований на Комерційний банк «Фінанси та Кредит», у 2002 р. назву було змінено на Банк «Фінанси та Кредит», ТОВ [9, 17].

У липні 2007 р. Банк змінив форму власності з товариства з обмеженою відповідальністю на відкрите акціонерне товариство і був зареєстрований НБУ. Перетворення було здійснено шляхом обміну часток учасників у статутному капіталі Банку „Фінанси та Кредит”, ТОВ на акції Банку, які випущені у бездокументарній формі. У вересні 2009 року була проведена державна реєстрація зміни найменування з Відкритого акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» на Публічне акціонерне товариство «Банк «Фінанси та Кредит».

Станом на кінець дня 31.12.2009 р. статутний капітал Банку становив 2 000 млн. гривень.

Статутний капітал Банку поділено на 4 000 млн. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,50 гривні кожна. Привілейовані акції Банком не випускаються.

До мережі Банку станом на кінець дня 31 грудня 2009р. входить Головний банк, 16 філій та 308 відділень, розташованих у економічно привабливих регіонах України.

У звітному році Банком не проводилось злиття, приєднання, поділ, виділення, а також не припинялось жодних видів діяльності, дозволених банківською ліцензією. Банк станом на кінець дня 31.12.2009р. не має інвестицій в асоційовані та дочірні компанії.

Річна фінансова звітність станом на кінець дня 31.12.2009р. складена відповідно до нормативних актів НБУ та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та звітності. Основою складання фінансової звітності Банку є зведена звітність Головного банку та його філій.

Незалежну оцінку діяльності Банку за 2009 рік відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності здійснює аудиторська фірма “KПMГ Україна”,ТОВ, відповідно до вимог законодавства України - ТОВ АФ „Обєднана аудиторська група”. Назва органу управління, у віданні якого перебуває банк: Банк є самостійним субєктом господарювання. АТ „Банк „Фінанси та Кредит” Річна фінансова звітність за 2009 рік

Банк в межах наданих НБУ ліцензій та дозволів надає великий спектр банківських послуг клієнтам:

- субєктам усіх форм господарювання: фінансовим банківським та небанківським установам, державним та приватним підприємствам, субєктам підприємництва, фізичним особам, резидентам,

- нерезидентам, на внутрішньому та зовнішніх ринках, бере участь у державних та міжнародних програмах фінансування.

Банк здійснює свою діяльність згідно з чинним законодавством України, зокрема Законом України «Про банки і банківську діяльність», нормативно - законодавчими актами України.

Види діяльності та операції, які має право здійснювати Банк:

1. Операції з валютними цінностями:

- ведення рахунків клієнтів в іноземній валюті та у грошовій одиниці України;

- відкриття в інших банках кореспондентських рахунків в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

- ведення кореспондентських рахунків банків в іноземній валюті та у грошовій одиниці України;

- неторговельні операції з валютними цінностями;

- перевезення валютних цінностей та інкасація коштів;

- залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;

- залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;

- операції з банківськими металами на валютному ринку України;

- операції з банківськими металами на міжнародних ринках;

- інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках.

2. Операції з цінними паперами та інвестиції:

- купівля та продаж цінних паперів за дорученням клієнтів;

- операції на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг);

- інвестиції у статутні фонди та акції інших юридичних осіб.

3. Операції за дорученням клієнтів або від свого імені:

- з інструментами грошового ринку;

- з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;

- з фінансовими інструментами.

4. Довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами.

5. Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.

Стратегічна мета Банку:

- підвищення ефективності діяльності Банка за рахунок впровадження клієнто-орієнтованного підходу ведення бізнесу шляхом визначення клієнтських сегментів, впровадження нових IT-технологій та нових технологій продажу;

- підтримка ліквідності та збереження існуючої позиції на банківському ринку;

- збільшення обєму та якості комісійних послуг, у т.ч. за рахунок впровадження альтернативних каналів продажу;

- підвищення ефективності управління витратами та проблемними активами. АТ „Банк „Фінанси та Кредит» [11, 153].

Органами управління Банку є Загальні збори акціонерів, Спостережна рада та Правління Банку.

Загальні збори акціонерів є вищим органом управління Банку. До їх компетенції належить визначення основних напрямків діяльності банку, зміни розміру статутного капіталу Банку, призначення та звільнення голів та членів Спостережної ради Банку, Ревізійної комісії, затвердження річного звіту Банку, розподіл прибутку та збитку Банку, строку, порядку та розміру виплати дивідендів акціонерам, випуску акцій Банку.

Загальні збори акціонерів вважаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що володіють у сукупності більш ніж 60 відсотків голосів. Голосування на Загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція - один голос. Право участі у зборах мають особи, які є власниками акцій на день проведення зборів. Загальні збори акціонерів скликаються Правлінням Банку не рідше одного разу на рік. Позачергові Загальні збори акціонерів скликаються у випадку, якщо цього вимагають інтереси Банку в цілому.

Спостережна рада Банку є органом, що здійснює захист прав акціонерів Банку, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законом, контролює та регулює діяльність Правління Банку.

Спостережна рада Банку обирається у складі не менше 3 осіб Загальними зборами акціонерів Банку або їх представниками. Члени Спостережної ради Банку не можуть входити до складу Правління та Ревізійної комісії Банку. Голова Спостережної ради обирається Загальними зборами акціонерів.

Спостережна рада правомочна приймати рішення, якщо на її засіданні присутні більше половини членів Спостережної ради.

Спостережна рада Банку призначає та звільняє голову та членів Правління банку, визначає зовнішнього аудитора, контролює діяльність Правління Банку, встановлює порядок проведення ревізій та контролю фінансово-господарської діяльності Банку, приймає рішення щодо покриття збитків, проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів, тощо відповідно до Статуту Банку.

Правління Банку є виконавчим органом Банку, здійснює управління поточною діяльністю Банку, формування фондів, необхідних для статутної діяльності Банку, несе відповідальність за ефективність роботи Банку згідно з принципами та порядком, встановленим Статутом Банку, рішеннями Загальних зборів акціонерів та Спостережної ради Банку. У межах своєї компетенції [9, 87].

Правління діє від імені Банку та є підзвітним Загальним зборам акціонерів та Спостережній раді Банку. Роботою Правління керує Голова Правління, який видає обовязкові для виконання всіма працівниками Банку накази та розпорядження щодо діяльності Банку, призначає та звільняє АТ „Банк „Фінанси та Кредит” Річна фінансова звітність за 2009 рік працівників Банку, затверджує штатний розклад, видає довіреності на право представництва інтересів Банку, укладання договорів, вчинення інших дій, повязаних з набуттям Банком прав та обовязків.

З метою ефективного моніторингу діяльності Банку Спостережна рада створила наступні комітети:

Комітет з питань призначення відповідає за: пошук кандидатів до вищого менеджменту Банку та перегляд членства у Правлінні; призначення та звільнення Голови та членів Правління; затвердження положень про Правління Банку; призначення та звільнення керівника служби внутрішнього аудиту Банку.

Компенсаційний комітет визначає винагороди для вищого менеджменту та прагне встановити його у відповідності до інтересів акціонерів.

Ревізійна комісія відповідає за: забезпечення необхідного документування грошових потоків Банку, здійснення адекватного внутрішнього контролю та управління ризиками; уповноважена обирати незалежних аудиторів, затверджувати плани з проведення аудиту підрозділів банку службою внутрішнього аудиту Банку. Ревізійна комісія здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Банку за дорученням Загальних зборів акціонерів, Спостережної ради Банку або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосів. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори акціонерів не мають права затверджувати фінансовий звіт Банку.

Засідання Ревізійної комісії проводиться за необхідністю, але не рідше одного разу на рік.

Комітет з управління ризиками відповідає за: вдосконалення процесу управління ризиками, контроль підготовки внутрішньої нормативної бази, що стосується ризик - менеджменту; контроль конфлікту інтересів у Банку; впровадження заходів по реалізації отриманих рекомендацій відносно покращення ризик - менеджменту та систем внутрішнього контролю.

Для забезпечення ефективної роботи у Банку створено чотири постійно діючих комітети: Кредитний комітет, Комітет по управлінню активами та пасивами (далі - КУАП), Бюджетний комітет, Тендерний комітет [6, 192].

Основні функції Кредитного Комітету: визначення стратегії кредитної політики Банку, затвердження основних напрямків та принципів кредитної та інвестиційної політики, прийняття рішення щодо впровадження та розробки окремих видів та форм кредитних продуктів; затвердження політики, процедури, методики, стандартів та інструкцій відносно управління кредитними ризиками Банку, що визначають співвідношення ризику та доходності в процесі кредитно - інвестиційної діяльності Банку; затвердження процедур, повязаних з виявленням, оцінкою, моніторингом та контролем кредитних ризиків; встановлення лімітів відносно кредитних продуктів, розмірів та видів забезпечення; координація кредитно - інвестиційної діяльності структурних підрозділів Банку; моніторинг кредитно - інвестиційної діяльності Банку в цілому та застосування управлінських заходів, спрямованих на приведення її у відповідність зі стратегічними цілями та пріоритетами довгострокової політики банку; оцінка якості активів та затвердження пропозицій відносно формування резервів на покриття можливих втрат по операціям кредитно-інвестиційної діяльності; за коштами, що розміщені на кореспондентських рахунках в інших банках, а також по іншим активним операціям Банку.

Функції КУАП: відповідальність за управління активами та пасивами Банку, а також ризиком ліквідності та ринковими ризиками, за визначення, моніторинг та впровадження наступних політик та задач по управлінню активами та пасивами Банку; розподіл капіталу Банку та підтримка адекватної платоспроможності з урахуванням ринкових та інших ризиків; моніторинг та управління активами та пасивами Банку у відповідності з бізнес - планами Банку; визначення політики та інструкцій по управлінню ризиком ліквідності та фондами Банку; визначення процедури антикризового управління у випадку виникнення кризи ліквідності (системної кризи або близької до системної); управління ринковими ризиками Банку, а саме ризиком процентної ставки, валютним та ціновим ризиками. АТ „Банк „Фінанси та Кредит” Річна фінансова звітність за 2009 рік [8, 109].

Делись добром ;)