logo
Організація системи фінансового моніторингу в банківській системі

1.1 Сутність та роль фінансового моніторингу в забезпеченні ефективності функціонування банківської системи

Розвиток системи запобігання та протидії легалізації незаконних доходів і фінансування тероризму є важливою складовою стратегічного курсу України на інтеграцію до Європейського Союзу та посилення її ролі в побудові єдиної світової мережі запобігання та протидії легалізації «брудних коштів». Питанню легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, приділяється значна увага як на національному, так і на міжнародному рівнях, адже легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, породжує певні види ризиків, які впливають на функціонування економіки в цілому, і особливо, на банківську систему, як основного фінансового посередника країни.

Міжнародне співтовариство з метою мінімізації негативних наслідків відмивання брудних коштів та фінансування тероризму щорічно розробляє й удосконалює стандарти та методичні рекомендації щодо організації нагляду та контролю у сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, яка отримала назву фінансовий моніторинг [5].

Дослідженню питань здійснення фінансового моніторингу приділяється значна увага вітчизняних та зарубіжних вчених, таких як Буткевича С.А., Дмитрова С.О., Єгоричева С.Б., Клименка А., Коваленко В.В., Куришка О.О., Маркарян Г.О., Шиян Д.В. та багато інших науковців.

Однак, відсутність єдиного наукового підходу до розуміння поняття фінансового моніторингу в сучасній літературі вказує як на динамічність самого процесу фінансового моніторингу, так і на різноманітність форм та методів легалізації доходів. Для організації ефективного фінансового моніторингу необхідною є систематизація наукових підходів до розуміння поняття «фінансовий моніторинг».

Слід зазначити, що дослідження поняття «моніторинг» (англ. monitoring - контроль, від лат. monitor - той, хто попереджає, застерігає, радник, консультант) засвідчило що це регулярне спостереження за станом природних, технічних і соціальних процесів з метою їх оцінки, контролю та прогнозування. Здійснюється за допомогою електронних та інших технічних засобів. Інформація отримана за допомогою моніторингу є основою для прийняття рішень [7].

У сучасному розумінні сполучення слів «фінансовий моніторинг» остаточно закріпилося у вітчизняному науковому та офіційному колах і використовується в Україні для узагальненого найменування комплексу дій, засобів і заходів, здійснюваних для запобігання відмиванню грошей на обєктах господарювання, на окремій території або в міжнародних масштабах.

Існують різноманітні науково-методичні підходи до визначення поняття «фінансовий моніторинг» в контексті аналізу процесу легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, систематизація яких наведена в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1

Науково-методичні підходи до визначення поняття «фінансовий моніторинг»

Автор, джерело

Визначення

Клименко А. [11]

особлива форма фінансового контролю, яка здійснюється уповноваженими державними органами у сфері фінансового контролю та субєктами первинного фінансового моніторингу та спрямована на виявлення операцій, повязаних з легалізацією доходів, здобутих злочинним шляхом

Воронова Л. К. [6]

особлива форма фінансового контролю як окремий інститут фінансового права, що передбачає управління фінансами, яке містить усі елементи механізму фінансового контролю у їх зовнішньому вияві

Охрімовський Д. [22]

спеціальна форма державного фінансового контролю провідних показників фінансово-господарської діяльності в динамічних умовах функціонування

Орлюк О. [17]

специфічна форма державного фінансового контролю, який проводять уповноважені державні органи та установи, що обслуговують здійснення фінансових операцій, відстежують та фіксують фінансові операції, які відповідають, згідно з Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом», критеріям сумнівності, аналізують одержану інформацію про сумнівні операції з метою виявлення схем та механізмів легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму

Користін О. Є. [13]

інститут державного контролю у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

Коваленко В. В. [12]

специфічна форма фінансового контролю, яка являє собою систематичне здійснення уповноваженими державними органами та особами, що обслуговують фінансові операції чи надають фінансові послуги, заходів, спрямованих на запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму

Буткевич С. А. [4]

сукупність заходів зі збирання та аналізу інформації про операції з грошима та/або іншим майном, що надходить від субєктів первинного фінансового моніторингу до субєктів держаного фінансового моніторингу

Гаврилишин А. П. [7]

сукупність заходів субєктів фінансового моніторингу з метою виявлення, аналізу та перевірки інформації про фінансові операції щодо віднесення їх до таких, що можуть бути повязані з легалізацією (відмиванням) доходів незаконного походження з наступним переданням їх правоохоронним органам

Берізко В. М. [32]

сукупність заходів субєктів фінансового моніторингу з метою виявлення, аналізу та перевірки інформації про фінансові операції, на предмет віднесення їх до таких, які можуть бути повязані з легалізацією (відмиванням) доходів незаконного походження для передання їх правоохоронним органам

Довгань Ж. [33]

система, яка включає сукупність елементів, що взаємодіють і перебувають під дією внутрішніх і зовнішніх факторів. яка охоплює спостереження за рівнем стійкості банку, аналіз, оцінку і прогнозування стійкості на довгострокову перспективу

Коротков Е. М. [34]

елемент системи аналізу фінансового стану субєкта, етап управлінського циклу, інструмент стратегічного аналізу фінансової діяльності

Діденко С. В. [35]

система функціонування механізму організаційно-правових заходів субєктів державного та первинного рівня фінансового моніторингу, спрямованих на захист банківського сектору від впливу негативних проявів економічних відносин в основі запобігання легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом

Фітуні Л. Л. [36]

комплекс дій, коштів і заходів, здійснюваних на обєктах господарювання, у межах сектору економіки, адміністративно-територіальної одиниці, країни або в міжнародних масштабах для запобігання легалізації (відмивання) злочинних доходів, отриманих злочинним шляхом, що порушують чинне законодавство

Зубков В. А. [37]

комплекс заходів, прийнятих фінансовими установами й компетентними державними органами з метою попередження, виявлення й припинення операцій, повязаних з легалізацією (відмиванням) доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму

Бірюкова І. Г. [38]

система постійного спостереження за найважливішими поточними результатами фінансової діяльності підприємства в умовах постійно змінної конюнктури фінансового ринку

Прошунін М. [39]

система законодавчо закріплених інформаційних, контрольних і правоохоронних процедур, здійснюваних органами й агентами, мета яких полягає у запобіганні використання фінансової системи для легалізації злочинних доходів та фінансування тероризму і мінімізації ризику причетності агентів фінансового моніторингу до легалізації (відмивання) злочинних доходів та фінансування тероризму

Дослідження існуючих науково-методичних підходів щодо трактування сутності категорії «фінансовий моніторинг» дозволило систематизувати їх у три групи за такими ознаками: як складова форма фінансового контролю; як сукупність заходів з протидії та запобігання легалізації доходів, які мають сумнівне походження; як інструмент системи управління фінансами.

Слід зазначити, що переважна більшість науковців (Клименко А., Воронова Л., Охрімовський Д., Орлюк О., Користін О., Ковалекно В.) розглядають фінансовий моніторинг з позиції окремої складової державного фінансового контролю, а саме її форми чи методу, і відображає безперервне та системне відстеження діяльності обєктів фінансової системи чи окремих фінансових операцій. Це дозволяє формувати оперативну звітність за результатами контрольних заходів щодо протидії і запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Деякі фахівці (Буткевич С., Гаврилишин А., Берізко В., Довгань Ж.) характеризують фінансовий моніторинг як сукупність заходів субєктів фінансового моніторингу з метою виявлення, аналізу та перевірки інформації про фінансові операції на предмет віднесення їх до таких, що можуть бути повязані з легалізацією (відмиванням) доходів незаконного походження, для передання її правоохоронним органам.

Третя група економістів (Коротков Е., Діденко С., Фітуні Л., Зубков В., Бірюков Г., Прошунін М.) поняття фінансового моніторингу досліджують через призму інструментів системи управління фінансами, вказуючи при цьому на мету, обєкти, субєкти чи секторальні особливості здійснення відповідних заходів, щодо легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.

Необхідно зауважити, що в українському законодавстві поняття фінансового моніторингу визначено Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» у такому значенні як: сукупність заходів, які здійснюються субєктами державного фінансового моніторингу і спрямовуються на виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, що включають проведення державного фінансового моніторингу та первинного фінансового моніторингу [24]. Однак, дане визначення, звужує зміст терміну «фінансовий моніторинг» лише до деталізації його складових, а не розкриває весь комплекс заходів, щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.

Отже, узагальнення існуючих підходів до визначення фінансового моніторингу дозволило нам розглядати дану категорію з різних точок зору (рис. 1.1).

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 1.1 Авторське бачення категорії фінансовий моніторинг

Сутність фінансового моніторингу банківської системи у контексті запобігання легалізації злочинних доходів можна сформулювати наступним чином: це система безперервного спостереження, оцінки, аналізу і прогнозу стану взаємовідносин між субєктами банківських операцій, повязаних з рухом грошових потоків у сфері дії ризику легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Слід зазначити, що сучасна банківська система, з точки зору універсальності, є найбільш привабливою для відмивання грошей, оскільки має стійкі звязки з іноземними установами, дозволяє швидко виконувати широкий спектр послуг та оперувати значними сумами грошей. У таких умовах, суттєву загрозу для фінансово-економічної безпеки банку становлять дії його клієнтів з активами (грошима), отриманими злочинним шляхом, оскільки вони є джерелом репутаційного та юридичного ризиків. Довіра суспільства до банків та відповідно їх стабільність можуть бути підірвані, якщо у суспільній думці ці фінансові установи асоціюватимуться із злочинцями. Крім того, банки самі можуть зазнати прямих збитків від шахрайства або через необережність у виявленні небажаних клієнтів, або через падіння добропорядності своїх співробітників, повязаних із злочинцями [12].

На сучасному етапі до найбільш розповсюджених способів легалізації злочинних доходів у банківській сфері можна віднести: переказ коштів через банківські рахунки в Україні за фіктивними договорами; отримання в банках коштів з рахунків на фіктивних підставах; переказ коштів на банківські рахунки за кордон на підставі фіктивних угод; укладання договорів банківського вкладу; здійснення валютообмінних операцій; укладання кредитних договорів [27].

Відмивання коштів та фінансування тероризму можуть підривати цілісність й стабільність фінансових інститутів та банківських систем, перешкоджати притоку іноземних інвестицій і деформувати потоки міжнародного капіталу. Зазначені явища мають суттєві негативні наслідки для фінансової стабільності країни та динаміки її макроекономічних показників, у результаті чого знижується добробут населення, відбираються ресурси від продуктивної економічної діяльності й навіть спостерігається дестабілізуюча побічна дія на стан економік інших країн [9].

В свою чергу слід відмітити, що запровадження фінансового моніторингу в банківській системі в Україні сприяє підвищенню дієвості національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Зокрема, для банківського сектору практична реалізація основних засад фінансового моніторингу дозволить:

- забезпечити належний рівень банківської безпеки, як складової фінансової безпеки держави;

- запобігти втратам в банківській сфері від дій організованих груп і злочинних організацій;

- усунути проведення через банківську систему операцій з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму, що підвищить ефективність функціонування банківської системи та розвиток економіки в цілому;

- створити позитивний імідж вітчизняної банківської системи;

- забезпечити інвестиційну привабливість банків.

Таким чином, дослідження теоретичних засад становлення та розвитку фінансового моніторингу банківської сфери дозволило систематизувати існуючі підходи та визначити його роль і значення для забезпечення ефективного функціонування банківської системи.