logo
Бакалаврская работа

1.4. Сучасний стан та проблеми забезпечення ліквідності комерційних банків в Україні

Оптимальний рівень банківської ліквідності є передумовою ефективного виконання своїх функцій як окремим банком, так і банківської системи в цілому: він зумовлює її надійність, фінансову стійкість та конкурентоспроможність.

Водночас недостатня або надлишкова ліквідність справляє негативний вплив, який має різноманітний вплив на мікро- та макрорівнях. Проблеми з ліквідністю можуть перерости в кризу ліквідності, банкрутство та припинення діяльності банку з усіма негативними наслідками як для вкладників, акціонерів так і для клієнтів.

Проблема забезпечення фінансової стійкості, надійності та стабільності банківської системи в цілому та кожного її суб’єкта не є суто вітчизняною проблемою. Особливо актуальною вона стала в останні два десятиліття.

За даними досліджень Міжнародного валютного фонду (МВФ), у період з 1980 р. більше двох третин країн - членів МВФ зіткнулися з економічними труднощами, пов’язаними з проблемами у банківському секторі.

Наприкінці 2011 р. у банківській системі України загострилася проблема ліквідності, що виявилося у скороченні залишків на кореспондентських рахунках банків, зниженні загального обсягу депозитів за листопад на 2,1%, підвищенні відсоткових ставок за депозитами на короткострокові періоди, особливо в гривні. Показники ліквідності депозитних корпорацій у системі індикаторів фінансової стійкості повернулися на рівень кризового 2008 р. З метою забезпечення рівноваги на грошово-кредитному ринку операції Національного банку України в листопаді переважно спрямовувалися на підтримання банківської ліквідності. Обсяг операцій Національного банку України з рефінансування банків протягом листопада 2011 р. становив 7,6 млрд грн (з початку року – 17,8 млрд грн).

Таким чином, проблема підтримки ліквідності комерційних банків в умовах другої хвилі кризи є актуальною, адже недостатній рівень ліквідності майже завжди є першою ознакою наявності в установі фінансових труднощів.

Механізмом забезпечення ліквідності комерційних банків є встановлені державою вимоги до ліквідності, платоспроможності, структури капіталу. Кожен показник окремо недостатній для того, щоб однозначно стверджувати, що стан конкретного банку ліквідний.

З метою захисту інтересів клієнтів та забезпечення фінансової надійності банків Національний банк України встановлює для всіх комерційних банків економічні нормативи. Серед них є і нормативи ліквідності, виконання яких покликане забезпечити достатню ліквідність комерційних банків, допомагає проаналізувати здатність комерційного банку виконувати свої зобов’язання, а в динаміці - ще й оцінити тенденції змін ліквідності банку, знання яких є необхідною передумовою реалізації якісного механізму управління ліквідністю, особливо в умовах кризових явищ, а отже, й доброго фінансового стану банку, стабільності всієї банківської системи. Інші обов’язкові нормативи - ризику, капіталу, валютних позицій - безпосередньо не пов’язані з ліквідністю, але допомагають банку бути ліквідним, застерігаючи від надто ризикованих операцій, погіршення фінансового стану.

Контроль за дотриманням обов’язкових економічних нормативів комерційних банків НБУ здійснює щоденно та щомісячно. Це дає змогу обмежити ризиковані активні операції банків, підтримувати їх ліквідність на достатньому рівні, допомогти банкам в управлінні ліквідністю встановленням певних орієнтирів (нормативів), яких банки зобов’язані дотримуватися. На підтримання ліквідності комерційних банків спрямоване також обов’язкове резервування залучених коштів, за допомогою якого створюється мінімально необхідний запас ліквідності. Обмеженням є те, що кошти обов’язкових резервів можуть бути витрачені практично тільки на повернення депозитів, а не на кредитування чи інші витрати, хоча існує можливість маневрування в невеликих межах.

Для забезпечення стабільної роботи та підвищення фінансової стійкості банківської системи необхідно вживати заходи з посилення моніторингу за фінансовим станом банків, брати активну участь у рекапіталізації деяких банків, стимулювати їх до покращення якості управління ризиками, удосконалення кредитних процедур.

Відновлення процесів кредитування сприяло б регулярній підтримці ліквідності банків через механізм рефінансування, що дозволило б їм покривати неочікувані тимчасові розриви ліквідності та вчасно виконувати свої зобов’язання з обслуговування рахунків клієнтів. Слід розуміти, що головними резервами для відновлення активної діяльності комерційних банків є повернення в банківську систему коштів, які були вилучені (насамперед населенням) у період кризових явищ. Вважаємо, що для цього потрібно насамперед удосконалювати систему гарантування вкладів, розширити функції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Сьогодні уряд і НБУ вживають заходи із запровадження нормативів капіталу та ліквідності в банківській системі. Крім того, у межах программ МВФ будуть профінансовані ті банки, які, згідно з оцінками, найбільше потребують такого фінансування.

Фінансово-кредитна система України розвивається у складних умовах. При цьому зростає роль міжнародної конкуренції в умовах перерозподілу капіталу, постійно зростає роль диспропорцій в різних галузях економіки країни.

Забезпечення ліквідності комерційних банків в умовах кризових явищ на фінансових ринках шляхом скорочення обсягу активних операцій хоча й дозволяє банківській системі підвищити свою надійність, проте є невигідним для розвитку і підтримки стабільності національної економіки.

Висновки до розділу 1

Дослідивши теоретичні основи ліквідності комерційного банку, можна зробити наступні висновки:

Розглянувши поняття "ліквідність" ми визначили, що у буквальному значенні слова, цей термін означає легкість реалізації, продажу, перетворення матеріальних цінностей у кошти. Поняття ліквідності комерційного банку означає його здатність своєчасно і повно забезпечувати виконання своїх боргових та фінансових зобов’язань. Таким чином, банк буде вважатись ліквідним в тому разі, якщо суми його наявних коштів та інших ліквідних активів будуть достатніми для виконання таких зобов’язань. На сьогодні не має єдиної точки зору щодо визначення даного поняття, оскільки кожен автор тракує його по різному, але вважається, що існують дві найбільш поширені точки зору. Перша визначає ліквідність банку як можливість використання деякого активу банку як готівкових коштів або швидкого перетворення його в готівку, а також як здатність активу зберігати при цьому свою номінальну вартість незмінною. Друга трактує ліквідність банку як якісну характеристику об'єкту економічних відносин, як здатність погашати свої зобов'язання в строк.

Провівши аналіз навчально-практичної літератури з питань ліквідності комерційних банків, можна зробити висновок, що у багатьох наукових працях ліквідність комерційних банків визначається як найбільш вагомий показник, оскільки він характеризує ступінь надійності банківських установ. Саме дослідженню питання банківської ліквідності як економічної категорії приділяється особлива увага, так як на сучасному етапі розвитку банківської системи, банки працюють у досить несприятливому середовищі для підтримання своєї ліквідності. Наразі бракує праць, які б поєднували методи аналізу, забезпечення та управління ліквідністю в банку, оскільки більшість дослідників цього питання висвітлюють світові стандарти та підходи саме до управління ліквідністю в банку. Недосконалість нормативно-правової бази щодо забезпечення та управління ліквідністю в комерційних банках негативно впливає на розвиток банківської системи вцілому, тому державні органи повинні постійно працювати над розробкою нових законів щодо покращення механізму управління та забезпечення банківської ліквідності.

Дослідивши методи оцінки ліквідності комерційного банку, ми дійшли висновку, що оцінка ліквідності на основі коефіцієнтів є найбільш поширеною. Саме цей метод допомагає розрахувати низку коефіцієнтів які характеризують ліквідність балансу, стабільність зобов’язань банку і потребу банку в дадоткових ліквідних коштах. За допомогою розрахунків цих коефіцієнтів, які у вигляді економічних нормативів входять до складу обов’язкової звітності банків контролюється рівень ліквідності кредитних організацій. Вивчення розрахунку коефіцієнтів ліквідності показало, що часто одні і ті ж самі показники зустрічаються під різними назвами, їх нормативні значення також різняться, а розрахункові формули однакових показників можуть формуватись за різними методиками.

Розглянувши сучасний стан та проблеми забезпечення ліквідності комерційних банків в Україні, можемо відзначити, що забезпечення фінансової стійкості, надійності та стабільності банківської системи не є суто вітчизняною проблемою. Саме в останні два десятиліття більше двох третин країн зіткнулись з економічними труднощами у банківському секторі. В Україні ця проблема загострилась з причини скорочення залишків на кореспондентських рахунках банків, збільшення відтоку депозитів населення, підвищення відсоткових ставок. Тому, проблема підтримки ліквідності комерційних банків є актуальною, адже недостатній рівень ліквідності майже завжди є першою ознакою наявності в установі фінансових труднощів. Передусім, необхідно посилити контроль за банківською діяльністю з боку держави, зокрема — НБУ, провести рекапіталізацію. Національним комерційним банкам, у свою чергу, потрібно переймати досвід діяльності у зарубіжних, адже в сучасних умовах банківський менеджмент України є недосконалим.

РОЗДІЛ 2

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"