logo
отчет саша)

5.Операції з організації платіжного обороту

Платіжний оборот ПАТ «УкрСиббанка» представляє собою пакет цінних паперів: платіжне доручення, платіжне вимога-доручення, платіжні вимоги, розрахункові чеки, акредитивів та їн. Детальніше про них.

Торгові цінні папери – облік операцій з цінними паперами ґрунтується на вимогах міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО 39), національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених Міністерством фінансів України, та здійснюється згідно Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України, затвердженої постановою Правління Національного банку України № 358 від

03.10.2005 року (зі змінами). В торговому портфелі обліковуються боргові цінні папери, акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які придбані Банком для перепродажу та переважно з метою отримання прибутків у результаті короткотермінових коливань ціни або дилерської маржі.

Банк класифікує цінні папери як торговельні в разі, коли він має намір продати їх протягом нетривалого періоду після придбання, а саме протягом 3 місяців. Торгові цінні папери не переводяться з цієї категорії, навіть якщо наміри Банку в подальшому змінюються. Цінні папери, що придбані для управління ліквідністю, а не для отримання короткострокових прибутків, відносяться до категорії інвестиційних цінних паперів для подальшого продажу.

Цінні папери в торговому портфелі первісно оцінюються за справедливою вартістю. Витрати на операції з придбання визнаються за рахунками витрат під час первісного визнання таких цінних паперів.

На кожну наступну після визнання дату балансу всі цінні папери, що придбані Банком в торговий портфель обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки.

Переоцінка цінних паперів у торговому портфелі банку здійснюється на дату придбання цінного паперу та станом на кожне 1 число місяця.

При проведенні переоцінки цінних паперів в якості справедливої вартості приймається одне з таких значень на активному ринку цього цінного папера (подібного фінансового інструменту):

- середньозважене котирування цінного папера за останні п’ять робочих днів місяця на організаційно уммовленно біржовому ринку;

- середня ціна цінного паперу на неорганізованому позабіржовому ринку цінних паперів за останні п’ять робочих днів місяця, яка підтверджуються копіями укладених договорів;

- середня ціна цінного паперу на підставі угод або середньозважене котирування (на купівлю) цінного паперу на організаційно уммовленно позабіржовому ринку цінних паперів за останні п’ять робочих днів місяця, яка підтверджується відповідною торгівельною системою (ПФТС, ЮТІС тощо), або інформація може бути отримана з офіційних публікацій в пресі або на сайті відповідної системи;

- вартість чистих активів по цінних паперах станом на 1 число місяця в якому здійснюється розрахунок, що розраховується згідно нормативних документів ДКЦПФР.

Під час кожної переоцінки здійснюється нарахування процентного доходу за купонними цінними паперами.

Амортизація дисконту/премії за борговими цінними паперами в торговому портфелі не здійснюється. Від володіння цінними паперами з невизначеним доходом банк отримує доходи у вигляді дивідендів. Банк здійснює нарахування процентних доходів за цінними паперами в торговому портфелі на дату їх переоцінки, але не рідше одного разу на місяць.

Банк має ліцензію Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України на здійснення торгових операцій з цінними паперами.

У звітному періоді Банк не здійснював операції з торгівлі цінними паперами, що обліковуються в торговому портфелі банку. Банк не отримував проценти та дивіденди, що отримані від цінних паперів у торговому портфелі банку. У торговому портфелі банку на звітну дату не має цінних паперів, які є об’єктом операцій репо.

Зобов’язання, пов’язані з кредитуванням. В ході звичайної роботи Банк бере на себе зобов’язання, пов’язані з кредитуванням, включаючи зобов’язання з надання кредитів, зобов’язання з андеррайтингу, акредитиви, гарантії та авалювання векселів. Фінансові гарантії являють собою безвідкличні зобов’язання здійснити платежі на користь третіх сторін у випадку невиконання клієнтом його зобов’язань; гарантії мають той самий кредитний ризик, що і кредити.

Надані гарантії та авалі (далі-гарантії) первісно визнаються як зобов`язання за справедливою вартістю, яка дорівнює сумі отриманих банком-гарантом винагороди за надану гарантію. Отримані винагороди обліковуються за рахунком кредиторської заборгованості – 3648.

В подальшому первісно визнане зобов’язання за наданою гарантією амортизується банком прямолінійним методом протягом строку дії гарантійних зобов’язань банку.

Амортизація зобов’язання здійснюється щомісячно (в останній день місяця), а також в день дострокового розірвання угоди або в день закінчення строку дії гарантії – у залишку недоамортизованої суми (в залишковій частині комісії, яка ще не самортизована на доходи банку).

Банк відображає гарантії в бухгалтерському обліку після первісного визнання за найбільшою з двох оцінок: як суму коштів, необхідних для погашення зобов`язань на звітну дату балансу і відображає її за рахунком 3690 як суму зуммовленног резерву у разі, якщо є вірогідність сплати гарантії; як первісно визнану суму зобов`язань за вирахуванням накопиченої амортизації.

Якщо Банк впевнений в тому, що буде змушений платити за наданою гарантією, він визначає суму, необхідну для її виконання станом на звітну дату. На визначену суму за вирахуванням суми отриманої винагороди (з урахуванням накопиченої амортизації) формується резерв на покриття ризику сплати.

Гарантія обліковуються до дати її виконання або закінчення строку дії.

Цінні папери у портфелі банку на продаж.

Облік операцій з цінними паперами ґрунтується на вимогах міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО 39), національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених Міністерством фінансів

України, та здійснюється згідно Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України, затвердженої постановою Правління Національного банку України № 358 від 03.10.2005 року.

У портфелі цінних паперів на продаж обліковуються акції, інші цінні папери з нефіксованим прибутком та боргові цінні папери, а саме:

- боргові цінні папери з фіксованою датою погашення, які банк не має наміру і/або змоги тримати до дати їх погашення або за наявності певних обмежень щодо обліку цінних паперів у портфелі до погашення;

- цінні папери, які банк готовий продати у зв’язку із зміною ринкових відсоткових ставок, його потребами, пов’язаними з ліквідністю, а також наявністю альтернативних інвестицій;

- акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, за якими неможливо достовірно визначити справедливу вартість;

- фінансові інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, що придбані та/або утримуються виключно для продажу протягом 12 місяців;

- інші цінні папери, придбані з метою продажу.

На дату балансу цінні папери в портфелі на продаж відображаються:

а) за справедливою вартістю;

б) за собівартістю з урахуванням часткового списання внаслідок зменшення корисності – акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо;

в) за найменшою з двох величин: балансовою вартістю та справедливою вартістю за вирахуванням витрат на операції, пов'язаних з продажем, - інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, що переведені в портфель на

продаж та утримуються для продажу протягом 12 місяців;

г) за найменшою з двох величин: вартістю придбання (собівартістю) та справедливою вартістю за вирахуванням витрат на операції, пов'язаних з продажем, - інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, що придбані та утримуються виключно для продажу протягом 12 місяців.

Придбані боргові цінні папери відображаються в бухгалтерському обліку в розрізі таких складових: номінальна вартість, дисконт або премія, сума накопичених процентів на дату придбання. Витрати на операцію, здійснені під час придбання боргових цінних паперів, уключаються у вартість придбання та відображаються за рахунками з обліку дисконту (премії).

Дисконт або премія за борговими цінними паперами в портфелі на продаж амортизується протягом періоду з дати придбання до дати їх погашення за методом ефективної ставки відсотка. Сума амортизації дисконту збільшує процентний дохід, а сума амортизації премії зменшує процентний дохід за цінними паперами.

Цінні папери в портфелі банку на продаж, що обліковуються за справедливою вартістю, підлягають переоцінці на кожну наступну після визнання дату балансу у разі зміни їх ринкової вартості. Результати переоцінки на дату балансу відображаються в капіталі банку.

За цінними паперами, справедливу вартість яких можна визначити та за якими є ризик цінного папера, формується резерв на суму накопиченої за такими цінними паперами уцінки на дату розрахунку резерву.

За акціями (корпоративними правами) може бути одночасно і резерв і переоцінка. Тобто, якщо є резерв, подальша уцінка визнається як зменшення корисності, подальша дооцінка визнається в капіталі (за кредитом рахунку 5102). При цьому резерв не підлягає розформуванню.

За борговими цінними паперами може бути або резерв, або переоцінка.

За відсутності ризику цінного папера резерв за таким цінним папером не формується.

За цінними паперами, справедлива вартість яких не може бути визначена банком та за якими є ризик цінного папера, резерв формується на суму перевищення балансової вартості цінного папера над сумою очікуваного відшкодування з урахуванням поточної ринкової ставки дохідності та ризику цінного папера.

Для розрахунку суми очікуваного відшкодування за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком використовується значення ставки KIACR у відсотках річних.

Цінні папери, що обліковуються в портфелі на продаж за собівартістю (пайові цінні папери) або за справедливою вартістю (боргові цінні папери), на 1 число місяця підлягають перегляду на зменшення корисності та відповідно резервуванню. За акціями та іншими цінними паперами, що обліковуються за собівартістю, сума втрат від зменшення корисності (резерв) визначається як різниця між їх балансовою вартістю та сумою очікуваного відшкодування, яка розраховується на підставі оцінених майбутніх грошових

потоків, дисконтованих за поточною ринковою ставкою доходу для подібного фінансового активу. Сума очікуваного відшкодування також коригується на фактор ризику емітента.

Сума резервів, відображених за відповідними рахунками, відповідає різниці між балансовою вартістю цінних паперів та оціненою сумою очікуваного відшкодування на дату визнання зменшення корисності.

У портфелі банку на продаж на звітну дату не має цінних паперів, які є об’єктом операцій репо.

Цінні папери у портфелі банку до погашення.

Облік операцій з цінними паперами ґрунтується на вимогах міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО 39), національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених Міністерством фінансів України, та здійснюється згідно Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України, затвердженої постановою Правління Національного банку України № 358 від 03.10.2005 року.

Цінні папери до погашення – боргові цінні папери, за якими банк має намір та здатність утримувати їх до строку погашення.

Придбані цінні папери в портфелі банку до погашення первісно відображаються в бухгалтерському обліку за собівартістю. В подальшому (на кожну наступну після визнання дату балансу) цінні папери до погашення,

відображаються за амортизованою собівартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка.

За цінними паперами в портфелі банку до погашення банк визнає процентні доходи, у тому числі у вигляді амортизації дисконту (премії) із застосуванням принципу нарахування та методу ефективної ставки відсотка. Якщо умовами випуску боргових цінних паперів передбачено поступове або часткове погашення їх номіналу, то нарахування процентів та розрахунок ефективної ставки відсотка за цінними паперами здійснюється з урахуванням такого зменшення номіналу цінного папера.

Боргові цінні папери в портфелі банку до погашення підлягають перегляду на зменшення їх корисності. Зменшення корисності цінних паперів у портфелі банку до погашення відображається в бухгалтерському обліку шляхом формування резерву на суму перевищення балансової вартості цінних паперів над поточною вартістю оцінених майбутніх грошових потоків, уммовленного за первісною ефективною ставкою відсотка (тобто за ефективною ставкою відсотка, розрахованою під час первісного визнання). Після первісного визнання збитку від зменшення корисності цінних паперів банк переглядає такі цінні папери щодо подальшого зменшення їх корисності на кожну дату балансу, якщо є об’єктивні докази однієї або кількох подій, які мають вплив на очікувані майбутні грошові потоки за цінними паперами, та у разі наявності ризику цінного паперу.

Втрати від зменшення корисності за цінними паперами в портфелі до погашення Банк визначає з урахуванням вимог «Положення про порядок формування резерву під операції банків України з цінними паперами», затвердженого Постановою Правління НБУ №31 від 02.02.2007р. (із змінами).

Банк має ліцензію Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України на здійснення операцій з цінними паперами у портфелі до погашення.

Таблиця 5.1.

Боргові цінні папери, емітовані банком ( тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

2010 рік

2009 рік

1

2

3

4

11

Векселі

0

0

22

Єврооблігації

6 049 049

7 705 573

33

Облігації, випущені на внутрішньому ринку

0

0

44

Депозитні сертифікати

12

11

55

Облігації

0

0

6

Усього

6 049 061

7 705 584

У звітному періоді банк не емітував облігації і векселі в національній валюті, не здійснював залучення міжбанківських кредитів, що рефінансуються шляхом випуску боргових цінних паперів на міжнародних фондових ринках. У липні 2010 року було здійснено погашення кредиту, що рефінансувався шляхом випуску боргових цінних паперів, у сумі 200 000 000,00 доларів США, що надавався HSBC bank PLC, Великобританія.» Сума нарахованих не сплачених процентних витрат на кінець дня 31.12.2010р. складає 83 758 тис.грн. Інформація про «Боргові цінні папери, емітовані банком», яка розкривається в даній Примітці, відображена за рядком 20 «Боргові цінні папери, емітовані банком» звіту Баланс.

Таблиця 5.2.

Справедлива вартість боргових цінних паперів, емітованих банком (тис.грн.)

Р ядок

Найменування статті

2010 рік Справедлива

вартість

2010 рік Балансова

вартість

2009 рік

Справедлива

вартість

2009 рік

Балансова

вартість

1

2

3

4

5

6

1

Векселі

0

0

0

0

2

Єврооблігації

6 049 049

6 049 049

7 705 573

7 705 573

3

Облігації, випущені на

внутрішньому ринку

0

0

0

0

4

Депозитні сертифікати

12

12

11

11

5

Облігації

0

0

0

0

6

Усього

6 049 061

6 049 061

7 705 584

7 705 584

Балансова вартість цінних паперів, емітованих банком, прийнята банком як їх справедлива вартість.

Таким чином платіжний обіг включає в себе наступні цінні папери: торгові цінні папери (в торговому портфелі обліковуються боргові цінні папери, акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які придбані Банком для перепродажу та переважно з метою отримання прибутків у результаті короткотермінових коливань ціни або дилерської маржі), цінні папери у портфелі банку на продаж, цінні папери у портфелі банку до погашення та інше.