logo
Книги Облік у банках / Киндрацька_Бухгалтерський обл_к у комерц_йних банках Украины / R12

12.1. Операції та їх класифікація

Операція (трансакція) розглядається як валютна за умови, що в розрахунках застосовується валюта, відмінна від гривні.

Щодо валютних операцій банків розрізняють:

Валютні операції з рахунком клієнта, пов’язані здебільшого з необхідністю оплатити рахунки цього клієнта у валюті, що зазначається в угоді. До цієї групи операцій відносять також депозитні та кредитні операції в іноземній валюті.

Валютні операції, що виконуються за ініціативою банку, називають ще власними валютними операціями банку. Ідеться про придбання цінних паперів, матеріальних цінностей тощо за іноземну валюту.

Валютні операції також різняться за тією ознакою, скільки валют задіяно під час здійснення операції.

Якщо до операції залучено лише одну валюту, то ми маємо справу з казначейською операцією в іноземній валюті. Якщо ж дві різні валюти — то це операція обміну.

Виконуючи валютні операції, розрізняють три часові категорії, а саме:

1) дата операції — це дата відображення у бухгалтерському обліку операції в день її здійснення, тобто в день виникнення прав (активів) або зобов’язань (пасивів), незалежно від дати руху коштів за цією операцією;

2) дата валютування — це обумовлена угодою дата зарахування коштів;

3) дата розрахунку — це дата реального зарахування або списання коштів за операцією.

Термін здійснення розрахунків за валютними операціями дає підстави класифікувати їх за способами виконання, тобто — негайно, у дуже короткий термін та у довший термін.

Прикладом негайного виконання операцій є відкриття депозитних та інших рахунків в іноземній валюті, виплати з каси банку готівкової іноземної валюти.

Виконання операції в дуже короткий термін означає, що згід- но із загальноприйнятою практикою розрахунки проводяться в термін, що не перевищує двох банківських робочих днів. Цей тип операцій називають також операцією в дії або спот-операцією. Іншими словами, дата валютування за спот-опера- цією настає за 2 робочі дні після дати, зазначеної в угоді щодо цієї операції.

Виконання валютних операцій у довший термін означає проведення розрахунків до дати, обумовленої контрактом.

Ці типи операцій мають назву форвардні операції (або операції на термін). Прикладом форвардної операції обміну вважають операцію «аутрайт». Термін визначається в момент укладення угоди. У ній зазначається обсяг валюти (національної або іноземної), яку необхідно обміняти на іншу валюту, та дата валютування за цією операцією, яка настає в майбутньому в термін, що перевищує два банківські робочі дні.

Під час виконання форвардних та спот-операцій необхідно враховувати можливі зміни в курсах валют, що задіяні в розра- хунках.

Класифікація валютних операцій (рис. 12.1) залежить також від таких чинників:

Рис. 12.1. Класифікація валютних операцій

Розглянемо ці питання докладніше.

Валютна операція вважається одноразовою подією за умо- ви, що моменти початку та завершення її виконання збігають- ся в часі.

Прикладом цього типу операцій може бути:

Багаторазова подія стосується валютних операцій, які мають, так би мовити, операційне життя, тобто окремі елементи щодо даної валютної операції реєструються бухгалтерськими проведеннями кілька разів.

Наведемо приклади.

За рис. 12.1 досить чітко відстежуються типи валютних операцій за намірами їх здійснення. Так, операція за ініціативою клієнта проводиться лише за згодою банку та за умови, що банк має можливість її виконати.

Спекулятивні операції банків виникають у разі спекуляції на ринках валютою, процентною ставкою або ціною.

Операції хеджування пов’язані з необхідністю страхувати можливі ризики, які супроводжують валютні операції.

Проводячи арбітражні операції, банки намагаються отримати певну вигоду (грошову) від нестандартних ситуацій на валютних ринках.

Щоб зрозуміти механізм обліку валютних операцій, необхідно згадати, що новий План рахунків є мультивалютним. Отже, виникнення вимог (активу) або зобов’язань (пасиву) в іноземній валюті відображатиметься на тих самих рахунках, що й гривневого активу чи зобов’язання. Водночас банки можуть проводити розрахунки в багатьох валютах іноземних держав. Як уже зазначалося, валюта розрахунків є параметром аналітичного обліку. Різниця між активом та пасивом (з урахуванням позабалансових вимог та зобов’язань за незавершеними операціями) у відповідних валютах має назву ва­лютної позиції банку.

Якщо сума всіх рахунків у конкретній валюті показує баланс, ми зазначаємо закриту валютну позицію. Різниця між залишками коштів в іноземній валюті, що формують активи та пасиви (з урахуванням позабалансових вимог та зобов’язань за незавершеними операціями) у відповідних валютах, спричинюється до відкритої валютної позиції. Саме така ситуація не виключає можливості як отримати додаткові прибутки, так і зазнати додаткових збитків у разі зміни обмінних курсів валют.

Коли сума пасивів та позабалансових зобов’язань перевищує суму активів і позабалансових вимог, ідеться про коротку відкриту валютну позицію. У противному разі, тобто коли сума активів та позабалансових вимог перевищує суму пасивів та позабалансових зобов’язань, виникає довга відкрита валютна позиція.

Валютні операції, які виконуються у двох різних валютах, здебільшого впливають на розмір валютної позиції банку. До них відносять такі операції:

Не впливають на розмір відкритої валютної позиції операції в іноземній валюті, які здійснюються в одній і тій самій валюті.

Прикладом такої операції є продаж іноземної валюти за гривню на підставі заяви клієнта, щодо якої в обліку здійснюються проведення.

Д-т Валютний рахунок клієнта

К-т Валютний кореспондентський рахунок банку.

Д-т Кореспондентський рахунок банку в гривнях

К-т Поточний рахунок клієнта в гривнях.

Закономірно постає запитання: як розуміти вираз «еквівалент»? Пояснити це можна так.

Нехай клієнт надав розпорядження банку на переказ 5000 дол. США на адресу постачальника, який є резидентом Сполучених Штатів Америки. Для того щоб дебітувати поточний рахунок свого клієнта в гривнях, банк має визначити суму в гривнях, яка буде рівнозначна 5000 дол. США. Отже, банк має відшукати параметр обміну доларів на гривні, який називається обмінним курсом.

Існування багатьох іноземних валют вимагає робити обчислення курсів обміну національної валюти на всі іноземні. Для того щоб полегшити цю роботу, простіше виконувати ці обчислення через одну, центральну валюту, наприклад через долар США. Таке обчислення називаємо «крос курс».

Більшість країн установлюють котирування на ціновій основі: визначається, скільки одиниць національної валюти можна одержати за одну одиницю іноземної.