logo
Електронні банківські послуги

3. Діамант-банк:сутність і розрахунки

Найменування банку - Публічне акціонерне товариство «Діамантбанк» Місцезнаходження банку - 04070, м.Київ, Контрактова площа, 10-А.

«Діамантбанк» - сучасний та стабільний банк для корпоративних й індивідуальних клієнтів, надійний партнер у світі бізнесу.

«Діамантбанк» зареєстрований Національним Банком України 17 листопада 1993 року. Є публічним акціонерним товариством. З-поміж акціонерів-засновників Банку:

ТОВ "Техноінвест";

ТОВ «Промислово-фінансова компанія "Енергоінвест"»;

ТОВ "Інтер-Вент".

Місія Банку - сприяти економічному розвитку та добробуту наших клієнтів - самодостатніх і впевнених у сьогоденні представників бізнесу й суспільства, шляхом надання їм персональних фінансових рішень.

Цінності:

Клієнти. Підтримуючи постійний діалог із нашими клієнтами, ми точно знаємо їх поточні й майбутні потреби, розробляємо свої продукти відповідно до їх вимог, вдосконалюємо процеси управління та операційну діяльність для досягнення найвищого ступеня досконалості нашої співпраці.

Співробітники. Діамантбанк - це, насамперед, команда висококваліфікованих, досвідчених, компетентних спеціалістів. Ми створили умови для максимальної реалізації потенціалу наших співробітників, надаючи можливості для професійного та карєрного зростання кожного.

Довіра та стабільність. Банк працює за правилами цивілізованого ринку і будує відносини з клієнтами на основі правових та етичних норм ведення бізнесу, відповідно до професійних стандартів

Надійність та стабільний розвиток Банку багато в чому залежить від команди керівництва, яка визначає стратегію й ухвалює управлінські рішення, спрямовані на розвиток та вдосконалення банківського бізнесу.

Управлінська команда Банку - члени Правління:

РИБАЛКІН Олександр Володимирович - Голова Правління.

ВОЙТУХОВ Дмитро Євгенович - Перший Заступник Голови Правління.

ОЛІЙНИК Валерій Григорович - Заступник Голови Правління.

ЗАЄЦ Валерій Анатолійович - Заступник Голови Правління.

Аналіз балансу Діамантбанку

Стаття балансу

Значення тис. грн.

Значення у %

Абсол. відхилення

Темп зростання

Абсол. зрост. 1% приросту

2010

2011

2010

2011

Активи

1

Грошові кошти та їх еквіваленти

214170

321773

10,05

11,24

107603

150,24

0,0014

2

Торгові цінні папери

0

45675

0,00

1,59

45675

0,00

0

3

Кошти в інших банках

160098

336373

7,51

11,75

176275

210,10

0,0012

4

Кредити та заборгованість клієнтів

1499727

1820094

70,36

63,55

320367

121,36

0,0004

5

Цінні папери в портфелі банку на продаж

77125

132472

3,62

4,63

55347

171,76

0,0031

6

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток

585

0

0,03

0,00

(585)

0,00

0

7

Основні засоби та нематеріальні активи

96719

103475

4,54

3,61

6756

106,99

0,0158

8

Інші фінансові активи

51771

49709

2,43

1,74

(2062)

96,02

(0,0466)

9

Інші активи

16100

33139

0,76

1,16

17039

205,83

0,0121

10

Довгострокові активи, призначені для продажу,та активи групи вибуття

15301

21188

0,72

0,74

5887

138,47

0,0235

Усього активів

2131596

2863898

100

100

Зобовязання

1

Кошти банків

304371

422232

16,33

16,29

117861

138,72

0,0012

2

Кошти клієнтів

1519675

2132522

81,55

82,27

612847

140,33

0,0002

3

Зобовязання щодо поточного податку на прибуток

0

69

0,00

0,00

69

0,00

0

4

Відстрочені податкові зобовязання

1241

1340

0,07

0,05

99

107,98

1,0907

5

Резерви за зобовязання

2420

3129

0,13

0,12

709

129,30

0,1824

6

Інші фінансові зобовязання

12527

9046

0,67

0,35

(3481)

72,21

(0,0207)

7

Інші зобовязання

3272

3779

0,18

0,15

507

115,50

0,2278

8

Субординований борг

20042

20042

1,08

0,77

0

100,00

0,0000

Усього зобовязань

1863548

2592159

100

100

1

Статутний капітал

210000

210000

х

х

0

100

0

2

Нерозподілений прибуток(непокритий збиток)

3642

3691

49

101,34541

2,0683

3

Резерви та інші фонди банку

54406

58048

3642

106,69411

0,0293

4

Чисті активи,що належать акціонерам (учасникам) банку

268048

271739

3691

101,37699

0,0275

5

Усього власного капіталу і частка меншості

268048

271739

3691

101,37699

0,0275

Усього пасивів

2131596

815217

На кінець дня 31 грудня 2011 року загальні активи/пасиви за даними балансу банку склали 2 863898 тис. грн. Джерелом фінансування активних операцій були залучені кошти у розмірі 2 592 159 тис. грн. та власний капітал у розмірі 271 739 тис. грн.

Обсяг високоліквідних активів (кошти у касі та на кореспондентських рахунках становив) становив 658146 тис. грн. або 23% від загальних активів банку.

Розрахунок ресурсних позицій (розривів ліквідності) банку здійснюється над балансовими активами та зобовязаннями банку відповідно до термінів їх повернення згідно угод, договорів та інших документів у розрізі валют та загальний у всіх валютах.

Загальна сума активів банку за 2011 рік збільшилась на 732 302 тис. грн. і свідчить про виважене ставлення банку до якості своїх активів. Такий підхід дозволяє банку ефективно управляти ними та досягати позитивного результату за кожною активною операцією. Управління активами вирішувало проблему прибутковості, дотримання нормативів ліквідності та контролю притаманних банку ризиків.

У 2011 році відбулось збільшення сум зобовязань на 728 611 тис. грн.

Фінансові результати Діамантбанку

Стаття балансу

Значення,тис. грн.

Абсолютне відхилення

Темп зростання

Абсол. зростання

1 %

2010

2011

1

Чистий процентний дохід

96950

119735

22785

123,50

0,00542

1.1

Процентний дохід

277878

317167

39289

114,14

0,002905

1.2

Процентні витрати

(180928)

(197432)

(16504)

109,12

(0,00661)

2

Комісійні доходи

47605

62256

14651

130,78

0,008926

3

Комісійні витрати

(6005)

(6680)

(675)

111,24

(0,1648)

4

Результат від торгівельних операцій з цін. паперами в торгів. портфелі банку

(599)

3081

3680

(514,36)

(0,13977)

5

Результат від операції хеджування

0

0

0

0

0

6

Результат від переоцінки інш. фінанс. інструментів, що обліковуються за справедл. вартістю з визнанням результату переоцінки у фінанс. результатах

0

0

0

0

0

7

Результат від торгівлі іноземною валютою

15481

14988

(493)

96,82

(0,19638)

8

Прибуток/(збиток),який виникає під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою,вищою або нижчою,ніж ринкова

0

0

0

0

0

9

Прибуток/(збиток),який виникає під час первісного визнання фінансових зобовязань в за процентною ставкою,вищою або нижчою,ніж ринкова

0

0

0

0

0

10

Результат від переоцінки обєктів інвестиційної нерухомості

0

0

0

0

0

11

Результат від переоцінки іноземної валюти

(2563)

(1380)

1183

53,84

0,045514

12

Резерв під заборгованість за кредитами

(26550)

(31326)

(4776)

117,99

(0,0247)

13

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

0

(7774)

(7774)

0

0

14

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж

0

0

0

0

0

15

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

0

0

0

0

0

16

Резерви за зобовязаннями

(1591)

(709)

882

44,56

0,050525

17

Інші операційні доходи

1742

6482

4740

372,10

0,078502

18

Доходи/(витрати) від довгострокового погашення заборгованості

0

0

0

0

0

19

Адміністративні та інші операційні витрати

(119094)

(153175)

(34081)

128,62

(0,00377)

20

Дохід від участі в капіталі

0

0

0

0

0

21

Прибуток/(збиток) до оподаткування

5376

5498

122

102,27

0,838273

22

Витрати на податок на прибуток

(1734)

(1807)

(73)

104,21

(1,42753)

23

Прибуток/(збиток) після оподаткування

3642

3691

49

101,35

2,068274

24

Чистий прибуток/(збиток) від продажу довгострокових активів, призначених для продажу

0

0

0

0

0

25

Чистий прибуток/(збиток)

3642

3691

49

101,35

2,068274

26

Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію(грн..)

0,17

0,18

0,01

105,88

10588,24

27

Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію(грн.)

0,17

0,18

0,01

105,88

10588,24

Фінансовий результат діяльності банку, як показник здатності банку генерувати достатній рівень прибутку для компенсацій всіх своїх втрат, а також забезпечення реального прибутку на вкладений акціонерний капітал, наведено в формі "Звіт про фінансові результати" та примітках до фінансової звітності.

У балансі банку кредити відображаються за сумою основного боргу за мінусом резервів на потенційні збитки. У порівнянні з 31.12.2010 р., станом на 31.12.2011 р. кредитний портфель збільшився на 673844 тис. грн.

В структурі кредитного портфеля найбільшу вагу займають кредити надані субєктам господарювання -1 864 746 тис. грн., або 64,8 %. Кредити фізичних осіб складають - 69 098 тис. грн. або 2,4 %.

Станом на 01.01.2012р. обсяг сформованого резерву під заборгованість за кредитами становить 93515 тис. грн., що становить 3,2 % від загальної заборгованості за кредитними операціями.

Слід зазначити, що достатність сформованих резервів за кредитними операціями юридичних осіб обумовлюється перспективами погашення боргу, в тому числі за рахунок реалізації заставного майна. Приймаючи до уваги, наявність в Україні економічних факторів, що впливають на вартість та ліквідність заставного майна, не можемо визначити суттєвість впливу цього фактору на обсяги резервів, які сформовано банком для покриття можливих втрат за кредитними операціями.

З урахуванням вищенаведеного банк може потребувати додаткового формування резервів з метою зменшення кредитного ризику.

Станом на кінець дня 31 грудня 2011 року розмір вкладань банку в торгові цінні папери та цінні папери на продаж становив 178 147 тис. грн., або 6,2% від загальних активів банку.

Операції з цінними паперами здійснюються з додержанням основних принципів оцінки і обліку за обачливістю та перевагою суті операцій над формою.

Стан та якість дебіторської заборгованості не несуть значного ризику для фінансового стану банку, дебіторська заборгованість має поточний характер

Банк формує спеціальні та загальні резерви на покриття можливих втрат за активами, включаючи розміщені депозити, надані кредити, дебіторську заборгованість, нараховані відсотки за кредитами, як у національній, так і в іноземній валютах, та під позабалансові зобовязання банку. Для цілей класифікації активів при розрахунку резервів Банк користується нормативно-правовими вимогами НБУ. Обсяг сформованих резервів зменшує облікову вартість відповідного активу. На звітну дату формування резервів здійснені банком в цілому у достатньому обсязі та є реальним для погашення сумнівної та безнадійної заборгованості у разі її виникнення.

Таблиця 1 - Загальна оцінка структури і динаміки доходів Діамантбанку

Напрям доходів

2010

2011

Відхилення

тис. грн.

%

тис. грн

%

тис.грн.

темп.зрост

1

Процентний дохід

277878

81,08

317167

78,51

39289

114,14

2

Комісійні доходи

47605

13,89

62256

15,41

14651

130,78

3

Торгові доходи

15481

4,52

18069

4,47

2588

116,72

4

Інші доходи

1742

0,51

6482

1,60

4740

372,10

5

Непередбаченні доходи

-

-

-

-

-

-

Разом доходів

342706

100

403974

100

61268

733,73342

у тому числі процентні

277878,00

81,08

317167,00

78,51

39289,00

114,14

не процентні

64828,00

18,92

86807,00

21,49

21979,00

619,59

Таблиця 2 - Загальна оцінка динаміки витрат Діамантбанку

Показник

2010

2011

Темп зростан

1

Витрати банку

339064

400283

118,06

2

Доходи банку

342706

403974

117,88

3

Коефіцієнт дієздатності

0,99

0,99

100

4

Коефіцієнт режиму економії

1,002

платіжний система банк дохід

Таблиця 3 - Тенденція динаміки та структури напрямів витрат Діамантбанку

Напрям витрат

2010

2011

Відхилення

тис.

%

тис.

%

тис.

темп

1

Процентні витрати

180928

53,4

197432

49,3

16504

109,12

2

Комісійні витрати

6005

1,77

6680

1,7

675

111,24

3

Інші банківські операційні витрати

3187

0,9

9224

2,3

6037

289,43

4

Інші небанківські операційні витрати

120803

35,63

154912

38,7

34109

128,24

5

Відрахування в резерви

28141

8,3

32035

8

3894

113,84

6

Непередбачувані витрати

-

-

-

-

-

-

Разом

339064

100

400283

100

61219

751,87

Таблиця 4 - Тенденція динаміки та структури напрямів доходів Діамантбанку

Напрям доходів

2010

2011

Відхилення

тис.

%

тис.

%

тис.

темп

1. Процентні доходи

277878

81,1

317167

78,5

39289

114,14

2. Комісійні доходи

47605

13,9

62256

15,4

14651

130,78

3. Торгівельні доходи

15481

4,5

18069

4,5

2588

116,72

4. Інші банк.опер.доход

1572

0,4

4417

1,1

2845

280,98

5. Інші не банк. опер. доходи

170

0,1

2065

0,5

1895

1214,71

6.Зменшення резервів

0

0

0

0

0

0

7. Непередбачені доходи

-

-

-

-

-

-

Разом

342706

100

403974

100

61268

1857,33

Таблиця 5 - Загальна оцінка динаміки і структури прибутку Діамантбанку

Вид прибутку

2010

2011

Відхилення

тис.

%

тис.

%

тис.

%

1. Від процентних операцій

96950

100

119735

100

22785

123,50

1.1. За коштами розміщених в НБУ

(1190)

(1,3)

(1698)

(1,4)

-508

142,69

1.2. За коштами розміщених в банківському секторі

(31928)

(32,9)

(14630)

(12,2)

17298

45,82

1.3. За операціями з клієнтами

130068

134,2

134958

112,7

4890

103,76

1.4. За цінними паперами

0

0

1105

0,9

1105

0,00

2. Від комерційних операцій

41600

100

55576

100

13976

133,60

2.1. За операціями з банками

3314

8,0

4304

7,7

990

129,87

2.2. За операціями з клієнтами

1797

4,3

3322

6,0

1525

184,86

3. Прибуток/(збиток) від торгівельних операцій

(63456)

100

(93526)

100

(30070)

147,39

4.Прибуток/(збиток) від інших операцій

(71452)

100

(81785)

100

(10333)

114,46

5. Чистий прибуток або збиток

3642

100

3691

100

(3642)

518,95

Таблиця 6 - Показник рівня прибутковості (рентабельності) Діамантбанку

Показник

2010

2011

Відхилення

Темп зростання

1. Прибуток після оподаткування

3642

3691

49

101,35

2. Активи балансу

2131596

2863898

732302

134,35

3. Витрати банку

339064

400283

61219

118,06

4. Власний капітал

268048

271739

3691

101,38

5. Статутний капітал

210000

210000

0

100

6. Рентабельність активів(дохід на активи)

0,0017

0,0013

(0,0004)

76,47

7. Рентабельність власного капіталу або норма прибутку

0,0136

0,0136

0

100

8. Рентабельність статутного капіталу

0,0173

0,0176

0,0003

101,73

9. Рентабельність діяльності

0,0107

0,0092

(0,0015)

85,98