logo
ГК-10-14

7. Банківські послуги

Крім традиційних, притаманних суто банкам операцій, вони виконують на замовлення своїх клієнтів нетрадиційні операції і послуги. Це їх змушує робити конкуренція, яка існує на грошо­вому ринку, а також всередині банківської системи.

Банківські послуги — це ті дії банківських установ на замов­лення клієнтів, які не пов'язані із залученням додаткових ресур­сів. Основною формою оплати банківських послуг є комісії. Бан­ки надають клієнтам різноманітні послуги. їх об'єднують у певні групи за відповідними ознаками і критеріями. Найбільш пошире­ною є класифікація банківських послуг, в якій виділяють такі групи послуг: ліцензовані, неліцензовані, чисті, сурогатні, комі­сійні, гонорарні, спредові, балансові, позабалансові тощо.

До ліцензованих банківських послуг належать такі, надання яких потребує ліцензії Національного банку України. Це, зокре­ма: касове обслуговування клієнтів; інкасація та перевезення гро­шових цінностей; ведення рахунків клієнтів у національній та іноземній валюті; залучення депозитів юридичних і фізичних осіб; видача гарантій і поручительств; управління грошовими коштами та цінними паперами за дорученням клієнтів тощо.

До комісійних належать послуги, за надання яких банк стягує з клієнта плату у вигляді комісії, а сам не сплачує ніяких комісій при їх наданні. Це збереження цінностей у власному депозитарії, ведення реєстрів власників цінних паперів, розміщення цінних паперів, емітованих клієнтами за їх дорученням тощо.

Гонорарними називаються послуги, за надання яких банк отримує від клієнтів обумовлену наперед плату. Це лізинг, трас­тові, консультаційні та деякі інші послуги.

До спредових відносять послуги, чисті доходи від яких форму­ються як різниця між комісією, отриманою від клієнта, та комісі­єю, сплаченою при організації даної послуги. Прикладом такої по­слуги є видача клієнтам готівки за рахунок купленої в інших банків або в установі НБУ. Спред виникає лише тоді, коли банк використовує сторонніх (третіх) осіб при наданні послуг клієнтам.

До балансових належать послуги, що обліковуються на балан­сових рахунках (кредитні, інвестиційні, валютні операції). Ці по­слуги, у свою чергу, можуть бути активними та пасивними. По­слуги, що не обліковуються на балансових рахунках, відносять до позабалансованих (гарантії, поручительства, консультації). їх надання не супроводжується вкладенням або залученням коштів.

Ринок банківських послуг в Україні перебуває на стадії фор­мування. Найбільшим попитом користуються послуги розрахун­ково-касового характеру. Проте з розвитком ринкових відносин з'являється попит і на такі послуги, як лізинг, факторинг, гаран­тії, трастові послуги.

Швидко розвивається попит на послуги банків у сфері обігу цінних паперів: купівля—продаж цінних паперів за заявками клі­єнтів, розміщення емісії цінних паперів тощо.

Лізингові послуги полягають у здаванні в оренду на тривалий строк предметів довгострокового користування. Як правило, про­тягом строку дії договору про лізинг орендар сплачує орендодав­цю повну вартість взятого в оренду майна. Отже, лізинг можна

розглядати як різновид довгострокового кредиту, що надається в майновій формі і погашається у розстрочку. Він виник у 50-ті ро­ки XX ст. паралельно з розвитком системи прискорення аморти­заційних списувань.

Лізингова послуга виникає так. На прохання клієнта банк за­куповує нове майно (устаткування, транспортні засоби, сільсько­господарську, обчислювальну техніку тощо) і бере на себе прак­тично всі зобов'язання власника, включаючи відповідальність за збереження майна, внесення строкових платежів, оплату майно­вих податків. Клієнт, на прохання якого було куплено майно, укладає з банком строковий договір оренди, в якому визначається розмір орендної плати і періодичність її внеску та інші умови.

Факторинг — банківська послуга, яка виникла в банківській практиці в 50-ті роки XX ст. Він являє собою купівлю банком у клієнта права на вимогу боргу (без права зворотної вимоги до клієнта). Як правило, банк купує дебіторські рахунки, пов'язані з постачанням товарів або наданням послуг.

Факторингова послуга оформляється укладанням між банком і клієнтом спеціального договору. При цьому функціями банку є не тільки стягнення боргів, а й обслуговування боргу

Гарантія — це зобов'язання гаранта, що видається на про­хання іншої особи (принципала), за яким гарант зобов'язується сплатити кредитору принципала відповідно до умов гарантійного зобов'язання певну грошову суму. Гарант має право зажадати від принципала в порядку регресу відшкодування сплачених за га­рантією сум, якщо інше не передбачене договором гарантії з принципалом. Видаючи гарантію, банк повинен переконатися у платоспроможності клієнта, оскільки видача гарантії, по суті, має кредитний характер. Банки беруть на себе зобов'язання при не­сплаті клієнтом у строк належних платежів здійснити їх за раху­нок власних ресурсів. Банківська гарантія може надаватися і під відповідне забезпечення, тобто супроводжуватися відповідною заставою майна. Банківські гарантії можуть бути спрямовані на виконання клієнтом своїх зобов'язань за торговельними та фі­нансовими угодами: тендерна гарантія; гарантія виконання конт­ракту; гарантія надання кредиту і виставлення акредитива; гаран­тія платежу; акцептування та авалювання векселів тощо.

Трастові послуги засновані на довірчих правовідносинах, коли одна особа—засновник передає своє майно у розпорядження ін­шої особи — довірительному власнику, для управління в ін­тересах третьої особи—бенефіціара. Отже, у зазначених правові­дносинах беруть участь три сторони: