Готівково-грошовий обіг та облік касових оборотів банків

курсовая работа

РОЗРАХУНКОВО-АНАЛІТИЧНИЙ РОЗДІЛ

Таблиця 1 - Вихідні дані

Номер

ситуації

Відносний приріст показників обсягів виробництва Q/ Q

Відносний приріст показників грошової маси М/ М

Відносний приріст показників швидкості обороту грошей V/ V

1

2

3

-6

+12

+3

+21

+16

+17

+19

+23

+29

Зробимо розрахунки відносно прирісту цін за допомогою вихідних даних (таблиця1), положень й формул, наведених в методичних вказівках до цієї роботи, а саме:

y = - ( x- a) / ( 1+ x ),

де x = B / B, a = M / M + V / V + M / M * V / V.

Для цих розрахунків складемо таблицю 2

Таблиця 2 - Необхідні дані для розрахунку відносного приросту цін

Номер ситуації

Приріст показників обсягів виробництва, Q /Q

Приріст показників грошової маси, М/М

Приріст показників швидкості обороту грошей, V/V

a

1

2

3

-0,06

0,12

0,03

0,21

0,16

0,17

0,19

0,23

0,29

0,4399

0,4268

0,5093

1 ситуація : а = 0,21 + 0,19 + 0,21 * 0,19 = 0,4399

y = - ( x - 0,4399) / ( 1 + x )

Для 1-ої ситуації характерна невелика емісія грошової маси 21% (М) та приріст швидкості обороту грошей 19% (V). В такій ситуації при зменшенні обсягів виробництва на 3% (Q) = x = -0,03 ) ціни повинні збільшитися на 53,18% ( y = 0,5318).

2 ситуація : а = 0,16 + 0,23 + 0,16 * 0,23 = 0,4268

y = - ( x - 0,4268) / (1 + x )

В цій ситуації при збільшенні обсягів виробництва на 12% (Q) = x = 0,12), грошової маси на 16% та швидкості обороту грошей на 23%, ціни повинні збільшитися на 27,39% ( y = 0,2739).

3 ситуація : а = 0,17 + 0,29 + 0,17 * 0,29 = 0,5093

y = - ( x - 0,5093) / ( 1 + x )

І, нарешті, в цій ситуації при збільшенні обсягів виробництва на 3% (Q) = x = 0,03 ), грошової маси на 17% та швидкості обороту грошей на 29%, ціни повинні збільшитися на 46,53% ( y = 0,4653 ).

Згідно цих трьох ситуацій побудуємо графік залежності відносного приросту цін від відносного приросту таких показників, як обсяг виробництва, грошова маса, швидкість обороту грошей. (Малюнок 1 ).

Аналізуючи отримані дані про відносний приріст цін по трьом ситуаціям, можна зробити висновок про те , що найкращим варіантом є 2-га ситуація. Можна виділити наступні фактори, які зумовили це :

Саме в 2-ій ситуації темп росту цін є найменшим й склав 27,39% в порівнянні з темпом росту цін 53,18% в 1-ій ситуації та 46,53% - в 3- ій ситуації. Тобто темп росту цін в другій ситуації на 194,2% менше темпу росту цін 1-ій ситуації і на 169,9% менше темпу росту цін відповідно 3-ої ситуації;

Навіть, якщо ми зафіксуємо відносний приріст обсягів виробництва на єдиному рівні, то ціна все одно буде збільшуватись меншими темпами в першій ситуації. Так, наприклад, відбувся спад виробництва на 10% ( x = Q = -0,1 ), а значення показників приросту грошової маси (М) та швидкості обороту грошей (V) залишилася на тому ж рівні відповідно до ситуації. Тоді в результаті розрахунків отримуємо наступні значення приросту цін: 1-а ситуація - 60,00%, 2-а ситуація 58,53% , 3-я ситуація - 67,7%. Як бачимо найкращий варіант - 2-га ситуація.

Саме графік кривої 2-ої ситуації розміщується найближче до осі OX ( Малюнок 1 ).

Делись добром ;)