Банківські операції в АТ "Ощадбанк"

отчет по практике

3. Операції банку із залучення коштів

банк вексель готівка платіжний капітал

Залучені кошти - це в основному вклади фізичних осіб і депозити юридичних осіб. Але не тільки вони. У число залучених коштів можуть входити позики, випуск векселів кредитною організацією та деякі інші операції. Але в розглянутій банківської операції мова йде тільки про вклади і депозитах. Причому стосовно до вкладів, закон "Про банки і банківську діяльність" (стаття 36), говорить, що вони "зберігаються" в банках.

Вклад - це грошові кошти розміщені фізичними особами в цілях збереження і отримання доходу. Дохід за вкладом виплачується у грошовій формі у вигляді відсотків. Вклад повертається вкладникові за його першою вимогою в порядку, передбаченому для внеску даного виду законом та відповідним договором.

Вкладник - фізична особа, яка уклала з банком договір банківського вкладу, предметом якого є грошові кошти в гривнях або в іноземній валюті.

Депозитна політика - це комплекс заходів банку із формування портфеля депозитних послуг, різноманітних форм і методів здійснення цих заходів, визначення його конкурентних позицій по даному сегменті ринку та забезпечення стійкості й надійності ресурсної бази.

У банківській практиці всі залучені ресурси за способом їх акумуляції групують таким чином: депозити, не депозитні залучені кошти.

Депозити - основна частина залучених ресурсів, це кошти внесені в банк клієнтами .

Недепозитними залученими ресурсами користуються переважно великі банки. Купуються не депозитні кошти на значні суми і їх вважають операціями оптового характеру.

Депозити заведено поділяти на такі: до запитання; строкові на визначений термін; ощадні внески населення; ощадні (депозитні) сертифікати.

Депозити до запитання - це зобовязання, які не мають конкретного строку. Вклади до запитання можуть бути вилучені в будь-який час на першу вимогу вкладника. Умови сплати відсотків за залишками коштів за такими рахунками визначаються у двосторонніх угодах при відкритті цих рахунків. За вкладами до запитання нараховується низький відсоток.

Строкові депозити - це зобовязання, які мають певний строк. Це кошти, що зберігаються на депозитних рахунках у банку протягом строку, визначеного у депозитній угоді. Внески на визначений строк розміщуються у великих сумах. Банки виплачують за строковими депозитами більш високий відсоток, ніж за депозитами до запитання. Збереження коштів на строкових депозитах вигідно як клієнту, так і банку.

Для фізичних осіб банк відкриває вкладні рахунки (ощадні вклади).

Ощадні вклади - це вклади населення, розміщуванні у банку з метою зберігання і нагромадження. Для цього виду депозиту характерно наявність спеціальної ощадної книжки (іменна чи на предявника), ощадний сертифікат, інший виданий банком документ, що засвідчує укладення з банком договору ощадного вкладу і в якій фіксуються операції з ощадним вкладом. Вкладниками банку можуть бути громадяни України, іноземні громадяни і особи без громадянства. У договорі про відкриття вкладного рахунка обумовлюються: вид вкладу (строковий чи "до запитання"); сума, що вноситься або перераховується на вкладний рахунок; розмір плати; термін зберігання; відповідальність сторін; умови розірвання договору; інші умови за погодженням сторін.

Депозитні рахунки відкриваються на підставі укладеного депозитного договору між власником рахунку та установою банку на визначений у договорі строк. АТ "Ощадбанк" залучає кошти в національній та іноземній валюті від юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на строкові депозити.

Проценти сплачуються за вибором клієнта: щомісячно, щоквартально, разом з поверненням депозиту

Для відкриття депозитного вкладу необхідно надати наступні документи:

в разі відсутності поточного рахунку в банку - стандартний пакет документів для відкриття рахунку в банку;

копія документа про повідомлення вкладником органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щодо наміру відкрити вкладний (депозитний) рахунок, засвідчена в установленому порядку.

У січні 2011 року портфель строкових депозитів населення в державному банку збільшився на 348 млн. грн., або на 3,3%, а загальний обсяг таких коштів станом на 01.02.2011 р. досяг 10 млрд. 760 млн. грн.

З метою удосконалення депозитної політики наприкінці минулого року Ощадбанк презентував для своїх клієнтів-фізичних осіб нову депозитну програму. До неї увійшли 6 депозитів, які орієнтовані на людей з різним рівнем достатку та різними можливостями управління заощадженнями. Позитивна динаміка початку року свідчить про високу конкурентоспроможність нової депозитної лінійки. Сьогодні депозити Ощадбанку - надійний та вигідний спосіб розміщення та збереження коштів. Вагомим аргументом для вкладників при виборі Ощадбанку є перш за все його стабільна фінансова діяльність, особливо в умовах економіки кризового періоду. Слід також відзначити, що статус державного банку стає дедалі вагомішим аргументом для приватних осіб. Адже Ощадбанк - єдиний банк в Україні, вклади в якому 100-відсотково гарантуються державою.

Серед депозитних програм у січні найбільший попит у клієнтів мали строкові вклади:„Депозитний”, „Строковий пенсійний” та „Комбінований”.

В Українi учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб є банки, філії іноземних банків, які мають банківську лiцензiю на право здійснювати банківську дiяльнiсть та свідоцтво учасника Фонду. Єдиним виключенням з цього правила є АТ "Державний Ощадний Банк України", який не є учасником Фонду. Це пояснюється тим, що Ощадбанк є державним банком, а повернення депозитів гарантується Урядом за рахунок коштів Державного бюджету на суму усього вкладу. В той же час, це суперечить інтересам вкладників, які розмістили кошти в інших банках, або не відкривали депозитні рахунки взагалі.

Делись добром ;)