logo
Банківська система України

1.2 Види банків за наступними ознаками: організаційно-правова форма господарювання; належність капіталу (резидентність власників); масштаб здійснення операцій; структура зобовязань і активів; розмір банку (за класифікацією НБУ)

Відповідно до ч. 1 ст. 6 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», банки в Україні створюються у формі публічного акціонерного товариства або кооперативного банку [1]. При цьому на банки поширюється законодавство про господарські товариства та про кооперацію в частині, що не суперечить ЗУ «Про банки і банківську діяльність» та господарському кодексу.

Банк у формі публічного акціонерного товариства (БПAT) - це таке господарське товариство, статутний фонд якого поділений на визначену кількість часток рівної номінальної вартості, виражених в акціях, і яке несе відповідальність за своїми зобовязаннями усім своїм майном, акціонери банку несуть ризик збитків, повязаних із діяльністю банка, у межах вартості належних їм акцій.

Особливостями публічного акціонерного товариства є:

- акціонери можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та товариства;

- товариство може здійснювати як публічне, так і приватне розміщення акцій;

- при публічному розміщенні акцій акціонери не мають переважного права на придбання акцій, що додатково розміщуються товариством

Кооперативний банк - це банк, створений субєктами господарювання, а також іншими особами за принципом територіальності на засадах добровільного членства та обєднання пайових внесків для спільної грошово-кредитної діяльності. Відповідно до закону можуть створюватися місцеві та центральний кооперативні банки [2].

Державним є банк, створений за рішенням Кабінету Міністрів України на основі державної власності статут якого затверджується КМУ.

Відповідно до ч. 4 ст. 336 ГКУ, банки мають право створювати банківські обєднання таких типів (див табл. 2):

- банківська корпорація;

- банківська холдингова група;

- фінансова холдингова група.

Таблиця 2. Види та характеристика банківських обєднань

Вид банківського обєднання

Характеристика

Мета створення

Банківська корпорація

- має статус юридичної особи (банка);

- засновується та складається з банків;

- члени корпорації передають їй повноваження на здійснення окремих операцій;

- члени корпорації забезпечують централізацію виконання окремих функцій.

- концентрація капіталів членів корпорації;

- підвищення їх загальної ліквідності та платоспроможності;

- забезпечення координації та нагляду за їх діяльністю.

Банківська холдингова група

- складається виключно з банків;

- материнському банку холдингу має належати ? 50% паїв або голосів кожного з його дочірніх банків (але не навпаки).

- на головний банк групи покладаються додаткові організаційні функції;

- створення системи управління спільною діяльністю.

Фінансова холдингова група

- складається переважно або виключно з установ, що надають фінансові послуги;

- щонайменше один банк-член; - материнська компанія є фінансовою установою;

- материнській компанії має належати ? 50% паїв або голосів кожного з учасників групи (але не навпаки).

- на головний банк групи покладаються додаткові організаційні функції;

- створення системи управління спільною діяльністю.

Джерело [4].

Банківське обєднання створюється за попередньою згодою Національного банку України та підлягає державній реєстрації. Ліквідується за рішенням його учасників або з ініціативи НБУ за рішенням суду у разі, якщо діяльність такого банківського обєднання суперечить антимонопольному законодавству України або загрожує інтересам вкладників банків чи стабільності банківської системи. Ліквідація банківського обєднання не припиняє діяльності банків -- його учасників.

З огляду на ліквідацію окремих банківських установ та збиткову діяльність , обсяг власного капіталу банків протягом 2014 року зменшився на 44,58 млрд. грн. та станом на 01.01.2015 року складає 148 023 млн. грн.

Адекватність регулятивного капіталу станом на 01.01.2015 року складає 15,6%, що перевищує за достатнім запасом мінімальне допустиме значення (10%).

Також варто зазначити, що в результаті набуття чинності Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання негативному впливу на стабільність банківської системи» змінено визначені ЗУ «Про банки і банківську діяльність» мінімальні обсяги статутного та додаткового капіталу банків. Так мінімальний розмір статутного капіталу банку збільшено із 120 млн. грн. до 500 млн. грн.

Протягом 2014 року 37 банківських установ збільшили статутний капітал на загальну суму 9,15 млрд. грн., зних 7 банків належить до першої групи, 7 - до другої групи, 2 - до третьої групи, та 21 - до четвертої групи (див. табл. 3).

Слід зазначити, що банки усіх груп збільшували статутний капітал переважно з метою розширення діяльності або підтримки бізнесу у разі необхідності, за винятком деяких банків четвертої групи, які нарощували капіталізацію з метою виконання законодавчо встановлених вимог щодо мінімального розміру статутного та регулятивного капіталів.

Таблиця 3. Банки які збільшили свій статутний капітал протягом 2014 року тис. грн.

Назва банку

група

01.01.2014

01.01.2015

Зміна за 2014 р.

1

ПРИВАТБАНК

І

16 352 07

18 100 740

1 748 661

2

УКРЕСІМБАНК

І

16 514 051

16 689 042

174 990

3

ОЩАДБАНК

І

15 829 632

18 302 480

2 472 848

4

УКРСОЦБАНК

І

1 813 727

2 468 023

654 296

5

ПРОМІНВЕСТБАНК

І

8 191 297

8 217 092

17 795

6

ДЕЛЬТА БАНК

І

2 327 000

3 727 000

1 400 000

7

БАНК ВІНАНСИ ТА КРЕДИТ

І

2 300 000

2 800 000

500 000

8

«ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА»

ІІ

1 850 000

2 000 000

150 000

9

ІМЕКСБАНК

ІІ

1 290 000

1 440 000

150 000

10

ПІВДЕНКОМБАНК

ІІ

300 000

550 000

250 000

11

УКРІНБАНК

ІІ

305 000

405 000

100 000

12

ЗЛАТОБАНК

ІІ

452 500

532 500

80 000

13

БАНК КИЇВСЬКА РУСЬ

ІІ

516 080

600 000

83 920

14

БАНК КРЕДИТ ДНІПРО

ІІ

315 000

585 000

270 000

15

ЄВРОГАЗБАНК

ІІІ

270 000

290 000

20 000

16

АВАНТ-БАНК

IІІ

820 000

321 398

1 398

17

БАНК ДЕМАРК

IV

176 000

206 000

30 000

18

МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК

IV

110 080

121 420

11 344

19

АВТОКРАЗБАНК

IV

185 000

265 000

80 000

20

БАНК ЮНІСОН

IV

123 331

335 146

211 815

21

«АКСІОМА»

IV

266 000

316 000

50 000

22

КОМІНВЕСТБАНК

IV

115 000

125 000

10 000

23

СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК

IV

51 356

52 906

1 550

24

АКОРДБАНК

IV

91 753

96 400

4 647

25

БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ

IV

300 000

500 000

200 000

26

«ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ»

IV

95 221

106 221

11 000

27

«УКООПСПІЛКА»

IV

72 626

321 724

249 097

28

ВЕРНУМ БАНК

IV

131 000

169 500

38 500

29

МЕТАБАНК

IV

107 349

110 216

2 868

30

АПЕКС-БАНК

IV

190 000

205 000

15 000

31

БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ

IV

171 961

208 311

36 350

32

ІДЕЯ БАНК

IV

180 500

186 181

5 681

33

«ЛЬВІВ»

IV

245 405

252 905

7 500

34

«СТОЛИЧНИЙ»

IV

121 335

151 335

30 000

35

ПОЛІКОМБАНК

IV

49 500

80 300

30 800

36

ТРАСТ-КАПІТАЛ

IV

53 250

63 368

10 118

37

БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ

IV

80 056

122 056

42 000

ВСЬОГО:

9 152 178

Джерело [3]

Варто зазначити, що, незважаючи на до капіталізацію, окремі банківські установи протягом 2014 року були визнані неплатоспроможними. При цьому, окремі банки намагалися збільшити обсяг статутного капіталу шляхом публічного розміщення власних акцій. Втім, розміщення даних випусків було невдалим.

За підсумками 2014 року діяльність банківської системи України був відємним та становив (-) 52 966 млн. грн. Такий результат зумовлений в першу чергу погіршенням якості активів банків, що в свою чергу, зумовлює необхідність подальшого доформування резервів. Так, обсяг сформованих резервів за підсумками 2014 року, порівняно з 2013 роком, збільшився на 269,25% (75 322 млн. грн.) та станом на 01.01.2015 р. складає 103 297 млн. грн. Враховуючи значну питому вагу валютних кредитів в клієнтському кредитному портфелі та деяке погіршення якості обслуговування позичальниками кредитів (в тому числі, що були надані позичальникам в Донецькій та Луганській областях), цілком ймовірно, що банки будуть вимушені доформовувати резерви, що в свою чергу, негативно впливатиме як на показники дохідності, так і на рівень капіталізації банківської системи України (див. табл.. 4)

Таблиця 4. Основні показники результатів діяльності банківської системи України млн. грн.

Показник

01.01.2013

01.01.2014

01.01.2015

Чистий процентний дохід

49 343

49 051

54 086

Чистий комісійний дохід

18 081

20 999

23 387

Результат від торговельних операцій

3 231

3 304

15 511

Чистий операційний дохід від основної діяльності

70 655

73 354

92 984

Чистий інший операційний дохід

-7 401

-7 207

-5 486

Чистий операційний дохід

63 254

66147

87 498

Інший дохід

2 712

5 566

5 064

Загальні адміністративні витрати

37 265

40 672

44 614

Відрахування в резерви

23 423

27 975

103 297

Податок на прибуток

397

1 630

-2 383

Фінансовий результат поточного року

4 899

1 436

-52 966

Коефіцієнт ефективності діяльності

140,01 %

138,43%

154,48%

Загальні адміністративні витрати / валовий дохід

24,77%

24,08%

21,22%

ROA

0,45%

0,12,%

-4,07%

ROE

3,03%

0,81%

-30,46%

Загальні активи банків за 2014 рік зросли на 112 млрд. грн., або на 8% до 1,5 трлн. грн. , а без врахування валютних коливань (за курсом $ - 7,993 грн.) - скоротилися на 223 млрд. грн. (на 16%) у т.ч.:

- у національній валюті - на суму 55млрд. грн. ;

- в іноземній валюті - на 168 млрд. грн. (у долар. еквіваленті - на 21 млрд. грн. дол.. США) (на 33%).

Рівень доларизації активних операцій банків зріс із 36,4% до 44,7% (без без врахування курсової корекції - знизився з 36,4% до 29,1%).

Основну частину активних операцій складають кредитні операції - 66% (1,0 трлн. грн.) За 2014 р. їх обсяг зріс на 95 млрд. грн. або на 10%, а ез врахування валютних коливань - скоротився на 139 млрд. грн. (на 15 %), в т. ч.:

- в національній валюті - на 60 млрд. грн. (на 10 %);

- в іноземній валюті - на 79 млрд. грн. (у долар. еквіваленті - на 10 млрд. дол. США) (на 25%).

Осяг кредитів, наданих юридичним особам, зріс на 103 млрд. грн. або на 15 % до 803 млрд. грн., що складає 80% загального обсягу кредитів, а без врахування валютних коливань - скоротився на 87 млрд. грн. (на 12%), в т. ч:

- в національній валюті - на 39 млрд. грн. (на 9%);

- в іноземній валюті - на 48 млрд. грн. (на 20%).

Рівень доларизації кредитування економіки зріс з 34,8% до 48,0% (без врахування валютних коливань - знизився з 34,8% до 31,9%).

Обсяг кредитів наданих фізичним особам, зріс на 11млрд. грн., або на 7% до 179 млрд. грн., а без врахування валютних коливань - скоротився на 27 млрд. грн. (на 16%), в т. ч.:

- в національній валюті - на 14 млрд. грн. (на 12%);

- в іноземній валюті - на 13 млрд. грн. (у долар. еквіваленті - на 2 млрд. грн. дол.. США) (на 25%).

Рівень доларизації кредитування населення зріс з 31,6% до 43,5% (без врахування валютних коливань - знизився з 31,6 % до 28,1%).

Негативно класифікована заборгованість за кредитними операціями за 2014 рік зросла на 97 млрд. грн., або на 63 % до 251 млрд. грн., що становить 19,0% заборгованості за кредитними операціями.

Зобовязання банків за 2014 рік зросли на 83 млрд. грн., або на 8% - до 1,2 трлн. грн. , а без врахування валютних коливань - скоротилися на 230 млрд. грн. (на 21%), в т. ч.:

- у національній валюті - на 53 млрд. грн. (на 9%);

- в іноземній валюті на 177 млрд. грн. (у доларовому еквіваленті - на 22 млрд. грн. дол. США) (на 36%).

Рівень доларизації зобовязань зріс з 45.9% до 54.2% (без врахування валютних коливань - знизився з 45.9% до 37.6%).

Обсяг коштів фізичних осіб становив 416 млрд. грн., або 36% від суми зобовязань. За рік він скоротився на 17 млрд. грн., або на 4%, а без урахування валютних коливань - на 126 млрд. грн. (на 29%), у т.ч.:

- в національній валюті - на 53 млрд. грн. (на 21%);

- в іноземній валюті - на 73 млрд. грн. (у долар. еквіваленті - на 9 млрд. дол. США) (на 40%).

Рівень доларизації коштів фізичних осіб зріс з 42.8% до 53.2% (без врахування валютних коливань - знизився з 42.8% до 36.5%).

Обсяг коштів юридичних осіб становив 288 млрд. грн., або 25% зобовязань. За 2014 рік він зріс на 31 млрд. грн., або на 12%, а без урахування валютних коливань - скоротився на 26 млрд. грн. (на 10%), у т.ч.:

- у національній валюті - на 4 млрд. грн. (на 2%);

- в іноземній валюті - на 22 млрд. грн. (у долар. еквіваленті - на 2.8 млрд. дол. США) (на 27%).

Рівень доларизації коштів юридичних осіб підвищився з 31,3% до 40,2% (без врахування валютних коливань - знизився з 31,3% до 25,4%).

Регулятивний капітал банків за 2014 рік зменшився на 16 млрд. грн., або на 8% - до 189 млрд. грн., статутний капітал - на 5 млрд. грн., або на 3% - до 180 млрд. грн.. Скорочення обумовлено насамперед переведенням 17 банків у стан ліквідації та збитками, отриманими внаслідок формування резервів. Без урахування 17 ліквідованих банків регулятивний капітал по системі банків зріс на 3%, статутний капітал - на 4%. Рівень достатності (адекватності) капіталу знизився з 18.26% до 15.60%.

За підсумками роботи банківської системи України у 2014 році фінансовий результат був відємним - збитки сягнули майже 53 млрд. грн. При цьому, основні банківські операції в цілому по системі залишалися прибутковими [6].

Таблиця 5. Розподіл банків на групи за розміром активів на 2015 рік

№ п/п

№ за гр.

Назва банку

Група І

1

1

ПРИВАТ БАНК

2

2

ОЩАДБАНК

3

3

УКРЕКСІМБАНК

4

4

ДЕЛЬТА БАНК

5

5

ПРОМІНВЕСТБАНК

6

6

РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ

7

7

УКРСОЦБАНК

8

8

СБЕРБАНК РОСІЇ

9

9

АЛЬФА-БАНК

10

10

«НАДРА»

11

11

ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК

12

12

ВТБ БАНК

13

13

БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ

14

14

УКРСИББАНК

15

15

УКРГАЗБАНК

16

16

ОТП БАНК

Група ІІ

17

1

КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК

18

2

«ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА»

19

3

«ПІВДЕННИЙ»

20

4

ВІЕЙБІ БАНК

21

5

ФІДОБАНК

22

6

ІМЕКСБАНК

23

7

ІНГ БАНК Україна

24

8

СІТІБАНК

25

9

«ХРЕЩАТИК»

26

10

БАНК КИЇВСЬКА РУСЬ

27

11

РОДОВІД БАНК

28

12

БАНК КРЕДИТ ДНІПРО

29

13

ЗЛАТОБАНК

30

14

УКРІНБАНК

31

15

УНІВЕРСАЛ БАНК

32

16

МЕГАБАНК

33

17

ПЛАТИНУМ БАНК

34

18

ДІАМАНТБАНК

35

19

КРЕДОБАНК

Група ІІІ

36

1

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ

37

2

ПРАВЕКС-БАНК

38

3

«КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

39

4

БАНК НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

40

5

ПРОКРЕДИТ БАНК

41

6

БАНК ВОСТОК

42

7

УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК

43

8

БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ

44

9

МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК

45

10

УКРБІЗНЕСБАНК

46

11

БМ БАНК

47

12

ФОРТУНА-БАНК

48

13

ФІНБАНК

49

14

ПІРЕУС БАНК МКБ

50

15

АВАНТ-БАНК

51

16

ТАСКОМБАНК

52

17

МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК

53

18

ІДЕЯ БАНК

54

19

ІНДУСТРІАЛБАНК

55

20

БТА БАНК

56

21

ДІВІ БАНК

57

22

КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК

58

23

БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ

59

24

ВІЕС БАНК

60

25

«АРКАДА»

61

26

МАРФІН БАНК

62

27

БАНК ФОРВАРД

63

28

«СОЮЗ»

64

29

АКЦЕНТ-БАНК

65

30

ЕКСПОБАНК

66

31

«КИЇВ»

67

32

БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ

68

33

ЕНЕРГОБАНК

Група IV

69

1

ЕКСПРЕС-БАНК

70

2

МІСТО-БАНК

71

3

«ТК КРЕДИТ»

72

4

БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ

73

5

ЮНЕСК БАНК

74

6

БГ БАНК

75

7

«КАПІТАЛ»

76

8

КРЕДИТПРОМБАНК

77

9

«ПРЕМІУМ»

78

10

СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК

79

11

ЄВРОБАНК

80

12

РАДИКАЛ БАНК

81

13

«ГЛОБУС»

82

14

БАНК КАМБІО

83

15

ПОЛТАВА-БАНК

84

16

БАНК 3/ 4

85

17

УКРГАЗПРОМБАНК

86

18

«ЛЬВІВ»

87

19

ІНТЕГРАЛ-БАНК

88

20

КОМІНВЕСТБАНК

89

21

БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна

90

22

УНІКОМБАНК

91

23

«СТАНДАРТ»

92

24

«НОВИЙ»

93

25

АКТАБАНК

94

26

ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК

95

27

БАНК ГРАНТ

96

28

ЕВРОПРОМБАНК

97

29

ЮНІОН СТАНДАРТ БАНК

98

30

БАНК КОНТРАКТ

99

31

НЕОС БАНК

100

32

«РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР»

101

33

БАНК ЮНІСОН

102

34

БАНК СОФІЇВСЬКИЙ

103

35

ОМЕГА БАНК

104

36

БАНК СІЧ

105

37

БАНК ТРАСТ

106

38

АЛЕКС-БАНК

107

39

АГРОКОМБАНК

108

40

МЕТАБАНК

109

41

КРЕДИТВЕСТ БАНК

110

42

КЛАСИКБАНК

111

43

«ПОРТО-ФРАНКО»

112

44

«ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР»

113

45

ПРОФІН БАНК

114

46

«СТОЛИЧНИЙ»

115

47

ВЕРНУМ БАНК

116

48

БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ

117

49

ДОЙЧЕ БАНК ДБУ

118

50

«УКООПСПІЛКА»

119

51

АКОРДБАНК

120

52

ОКСІ БАНК

121

53

МОТОР-БАНК

122

54

ІНВЕСТБАНК

123

55

«АКСІОМА»

124

56

ЛЕГБАНК

125

57

БАНК АЛЬЯНС

126

58

БАНК БОГУСЛАВ

127

59

АРТЕМ-БАНК

128

60

ПОЛІКОМБАНК

129

61

БАНК ДЕМАРК

130

62

БАНК АВАНГАРД

131

63

УКРБУДІНВЕСТБАНК

132

64

АСВІО БАНК

133

65

РЕГІОН-БАНК

134

66

РАДАБАНК

135

67

«ТРАСТ-КАПІТАЛ»

136

68

КСГ БАНК

137

69

СМАРТБАНК

138

70

БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ

139

71

ГРІН БАНК

140

72

ФІНАНС БАНК

141

73

«ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ»

142

74

БАНК ВЕЛЕС

143

75

ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК

144

76

ФІНЕКСБАНК

145

77

МЕЛІОР БАНК

146

78

ПРАЙМ-БАНК

147

79

«КОНКОДОР»

148

80

БАНК ФАМІЛЬНИЙ

149

81

ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК

150

82

КРЕДИТ ОПТИМА БАНК

151

83

АСТРА БАНК

152

84

«ЦЕНТР»

153

85

ВЕКТОР БАНК

154

86

АЛЬПАРІ БАНК

155

87

БАНК ПОРТАЛ

156

88

КОМРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК

157

89

ДЕРЖЗЕМБАНК

158

90

«ГЕФЕСТ»

159

91

УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ

160

92

ІНТЕРКРЕДИТБАНК

161

93

УКРКОМУНБАНК

162

94

СХІДНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК

163

95

КРИСТАЛБАНК

Джерело [7]