logo
Банківські операції

Банківська система України

Банківська система - основна ланка кредитно-фінансової системи, невід'ємна частина структури ринкової економіки. Що ж таке банк?

Банк - це організаційна структура в бізнесі, сферою діяльності якої є операції із позиковим капіталом, це фінансовий посередник, який виконує комплекс базових операцій грошового ринку: мобілізацію коштів, надання їх у кредит, здійснення розрахунково-касового обслуговування. Банк - це особливий вид капіталотворчого підприємства, яке мобілізує вільні ресурси клієнтів та інші грошові кошти, розподіляє їх відповідно до потреб між суб'єктами ринкових відносин, а також надає інші послуги.

Банки і банківська система - це економічні структури, які становлять один із типів фінансових посередників у системі ринкової інфраструктури загалом.

За свідченням істориків, установами, що більш-менш нагадують банки, були окремі церковні храми, в яких концентрувалася значна частина грошових коштів.

Слово «банк» походить від італійського «Ваnса», що означає “лавка”. Попередниками банків в Італії були середньовічні міняйли - представники грошового капіталу; вони приймали грошові вклади купців і спеціа­лізувались на обміні грошей різних міст і країн. З часом міняйли стали використовувати ці вклади, а також власні гроші для надання кредитів та отримання процентів, що означало перетворення міняйлів у банкірів.

В Англії банківська система виникла в XV1 столітті, причому перші банкіри вийшли із майстрів-золотарів чи купців.

За часів Ярослава Мудрого в Київській Русі також існували установи, що надавали кредити і залучали кошти.

Кредитно-розрахункові установи поступово ставали невід’ємною частиною господарського життя України. Їх основне призначення у дореформений період полягало в підтримці поміщицьких господарств.

Банківські системи різних країн відрізняються, але можна виділити два типи їх побудови:

• однорівневу;

• дворівневу.

Однорівнева система передбачає горизонтальні зв'язки між банками, здійснення уніфікованих операцій, тут усі банки перебувають на одній ієрархічній лінії (характерна для тоталітарних країн, існувала до 1987 року в колишньому СРСР).

Дворівнева система характерна для країн ринкової економіки, складається з двох рівнів: верхній рівень центральний банк ; нижній рівень - інші банки.

Банківська система України сформувалася у 1991 р, і складається з 2 рівнів. Верхній рівень дворівневої банківської системи займає національний (центральний банк) країни. Його основними функціями є:

Банки займають особливе місце в ринковому середовищі тому, що здійснюють грошово-кредитне обслуговування всіх елементів (ланок) ринкової інфраструктури. Відповідно до цього визначаються основні завдання банків:

- забезпечення безперервності й ефективності грошового обороту;

- здійснення контролю на макро- та мікроекономічному рівнях;

- проведення заходів щодо стабілізації національної грошової одиниці;

- сприяння підвищенню ефективності економіки України в цілому та виробничої сфери зокрема тощо.

Структуру банківської системи України визначає Закон “Про банки і банківську діяльність”. Банківська система складається з Національного банку України та інших банків, що створені і діють на території України. Банки в Україні створюються у формі акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю або кооперативного банку. Державний банк - це банк, сто відсотків статутного капіталу якого належить державі,

Банки мають право створювати об'єднання і банків­ські холдингові групи, банківські корпорації. Банки в Україні можуть функціонувати як універсальні або спеціа­лізовані. За спеціалізацією банки можуть бути ощадними, інвестиційними, іпотечними, розрахунковими (клірин­говими). Банк самостійно визначає напрями своєї діяльності і спеціалізацію за видами операцій. Національний банк України регулює діяльність спеціалізованих банків через економічні нормативи та нормативно-правове забез­печення здійснюваних ними операцій. Законом про банки і банківську діяльність визначено, що банк набуває стату­су спеціалізованого банку в разі, якщо більше ніж 50% його активів є активами одного типу.