Аналіз стану і тенденцій розвитку ринку банківських послуг

курсовая работа

ВИСНОВКИ

Отже, сьогодні чільне місце в сфері обміну послуг посідає ринок фінансових і зокрема ринок банківських послуг як законодавчо обумовлена система економічних відносин, що забезпечують реалізацію попиту на різного роду послуги з боку клієнтів банків, пропозицію цих послуг банківськими установами та формування ціни на них. Так, за даними дослідження фінансового ринку агенцією GfK Group, банківськими послугами нині користуються 80% жителів Центральної Європи та 50% Південно-Східної, зокрема у Росії, Сербії, Боснії і Герцеговині більше 70% населення користуються послугами фінансових інститутів у Словенії, Чехії, Хорватії, Угорщині та Україні - 80%.

При цьому ринку банківських послуг притаманні всі невідємні атрибути ринку. Обєктами ринку, що аналізується, постають банківські послуги; субєктами - продавці послуг (банківські установи) та покупці (фізичні, юридичні особи, зокрема банки на міжбанківському ринку), Ціна та канали продажу.

З точки зору продуктової структури такий ринок є сукупністю пропонованих для продажу банківських послуг, та може бути поділений на окремі сегменти, які відповідають певним групам банківських продуктів.

Банківська послуга є підсумком діяльності співробітників банку із задоволення потреб клієнта і результатом виконання банківських операцій. При цьому банківський продукт трактується як конкретний спосіб, яким банк надає свої послуги, конкретне втілення банківської послуги, наділене певними значеннями ринкових параметрів: ціни, якості, додаткового сервісу, термінів та інших умов надання.

Порівняльний аналіз сучасного станку функціонування банків України виявив недостатній розвиток банківського сектору для забезпечення насамперед потреб реальної економіки. Аналіз стану банківського сектору української економіки дає можливість виявити декілька проблем, вирішення яких сприятиме підвищенню конкурентоздатності українських банків і створення в країні банківської системи світового рівня.

Масштабна світова фінансова криза, звісно, примусила дещо скоректувати плани та напрямки розвитку, проте навіть у непростих умовах Приватбанк зберігає лідерські позиції на українському ринку, розширює свою присутність у країнах СНД та Європи. Динаміка розвитку банку говорить про правильність обраної стратегії роботи, а те, що банк нарощує обсяги клієнтської бази, свідчить про зручність і доступність послуг для будь-якого клієнта, незважаючи на розмір його бізнесу чи депозитного рахунку.

І головне, що серед економічної нестабільності в країні Приватбанк для мільйонів його клієнтів, партнерів, співробітників став своєрідним острівцем надійності, неухильного виконання власних зобовязань, стрімкого руху вперед у розвитку системи послуг та новітніх технологій.

Підвищення ефективності банківської діяльності потребує сьогодні реструктуризації банківського сектору. Для забезпечення швидкого розвитку та зростання банківського сектору необхідна загальна консолідація банків. Ефективніші банки, визнані такими за результатами їхньої діяльності, повинні мати можливість розширювати свою ринкову частку порівняно з менш ефективними. Тільки за таких умов можна зменшити середню маржу та посилити роль банків у зростанні економіки. Аби підвищити ефективність української економіки, банкам потрібно реально відігравати роль посередника між надходженням вітчизняних заощаджень та раціональним розміщенням капіталу в економіці. Як підтверджує досвід функціонування банківського сектора у розвинутих країнах, в Україні ключовим моментом є розбудова нормативного регулювання діяльності комерційних банків. Характерною рисою комерційних банків має бути повна самостійність у сфері торгівлі позичковим капіталом. На порядку денному має бути створення інвестиційних, іпотечних та інших видів банків спеціального призначення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000р.

2. Бюлетень Національного банку України (електронне видання). - К., лютий 2011. - 54с.

3. Васильченко З. Методологічні аспекти дослідження банківських установ, як фінансових посередників ? З. Васильченко ?? Банківська справа. - 2008. - №4. - С. 11-23.

4. Вожжов А.П. Сутність банківської системи та її роль в економіці ринкового типу // Фінанси України. - 2008. - №1. - С. 116-129.

5. Дзюблюк О. В. Структурні аспекти вдосконалення банківської системи України // Фінанси України. - 2007. - №8. - С. 74-77.

6. Дзюблюк О. Ринок банківських послуг: теоретичні аспекти організації і стратегія розвитку в Україні // Банківська справа. - 2006. - №4. - с. 40-52.

7. Коваль Н.О., Лоєвська С.А. Перспективи розвитку ринку банківських послуг в Україні // Бюлетень НБУ. - 2010. - №3. - С. 32-36.

8. Колісник М.В. Динаміка показників концентрації ринку банківських послуг як чинник інтенсивності конкурентної боротьби // Науковий вісник НЛТУ України. - 2009. ? Вип. 19.13. - С. 166-172

9. Національний банк і грошово-кредитна політика.: Підручник / За ред. А.М.Мороза, М.Ф.Пуховкіної. - К.: КНЕУ, 2005. - 412 с.

10. Основні показники розвитку банківської системи // Бюлетень НБУ. - 2010. - №1. - с. 52-58.

11. Потійко Ю. Сучасні тенденції банківської системи України // Вісник НБУ. - 2010. - №5. - с. 17-19.

12. Річний звіт про діяльність банківського нагляду в 2010р.: інформаційні матеріали. - К., 2011.

13. Річний звіт ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за 2009-2010рр.

14. Савченко Т. Теоретичні аспекти ринку банківських послуг України ? Т. Савченко // Економіка України. - 2007. - №8.- С. 27-32.

15. Сокаловський С. Банківська система України в сучасних умовах // Фінанси України. - 2008. - №4. - с. 118-122.

16. Стельмах В. Проблеми розвитку банківської системи України // Вісник НБУ. - 2006. - №8. - с. 17-21.

17. Стельмах В.С., Єпіфанов А.О., Гребенюк Н.І., Міщенко В.І. Грошово-кредитна політика в Україні. - К.: Знання, 2005. - 436 с.

18. Стратегія розвитку банківської системи України на 2009 - 2012 роки

19. Трохименко В.І. Сутність та структура сучасного ринку банківських послуг // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. - 2010. - №2. - С. 76-81

20. Шлапак О., Пушкарьов В., Корчева Г. Фінансовий стан і проблеми функціонування банків // Вісник НБУ. - 2008. - №3. - с. 9.

Делись добром ;)