Аналіз стану і тенденцій розвитку ринку банківських послуг

курсовая работа

3. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»)

банківський послуга кредитний депозитний

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» є універсальним банком - він надає повний спектр наявних на вітчизняному ринку банківських послуг з обслуговування корпоративних та індивідуальних клієнтів.

На підставі ліцензії Національного банку України №22 від 29.07.09р., банк здійснює наступні операції:

- приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;

- відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;

- розміщення залучених коштів від свого імені на власних умовах та на власний ризик.

Наприкінці 2009 року ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» став першим з українських банків, отримавши статус «Загальновідомого». За результатами дослідження ринку банківських послуг, що здійснювались компанією GFK Ukraine, Банк зайняв лідируючі позиції серед українських банків (рівень знання бренду без підказки сягнув 73%, з підказкою 91%).

Вдалим також стала і участь у першому національному конкурсі «Банк року - 2009» за версією журналу «Банкиръ». Приватбанк визнаний «Самим технологічним банком» та «Кращім банком для студентства». Також банк удостоєний 3-го місця у номінації «Самий прозорий банк року».

Характеризуючи банківську діяльність за результатами роботи у 2010 році - ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за діючими угодами обслуговує 8 936 394 клієнти, у тому числі 355 013 корпоративних клієнтів та 343 178 приватних підприємців. На 1 січня 2011 року банком емітована 18 643 651 пластикова картка, національна мережа банківського обслуговування 7 421 банкоматів та 44 450 терміналів.

На міжбанківському рівні, не дивлячись на світову фінансову кризу, складну економічну ситуацію в Україні, ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в 2010 році своєчасно та в повному обсязі погасив свої планові запозичення перед іноземними кредиторами: банками та інвесторами. Зокрема, в березні банк погасив синдикований кредит від іноземних банків в сумі 200 мільйонів доларів США.

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» - єдиний банк в Україні, який здійснив публічні операції по секюритизації активів (у 2007 році іпотечний портфель, в 2008 році портфель автокредитів). Секюритизовані портфелі ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» по іпотеці та авто демонструють відносно гарну якість в складних економічних умовах[13, с. 7].

Згідно з дослідженням інформаційної прозорості українських банків, проведеним в кінці 2009 року рейтинговим агентством Standard & Poors, ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» увійшов в TOP-5 за показниками інформаційної прозорості серед досліджуваних 30 найбільших українських банків, що генерують близько 80% банківського бізнесу в Україні.

Результати від банківських операцій ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на кінець звітного періоду були такими.

Активи банку збільшилися протягом року на 5 900 666 тис. грн. у порівнянні з кінцем попереднього фінансового року і склали 86 066 131 тис. грн.(рис. 3.1)

Рис. 3.1 Активи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у 2005-2010рр.[13, с. 9]

Таким змінам сприяла виважена політика ТОП менеджерів задля втілення стратегічної мети та утримання досягнутих рубежів. Основні статті активів мають своє відображення у наступному вигляді:

- «Кошти в інших банках», зросли на 2 991 557 тис. грн. і складають 5 185 787 тис. грн. Рух коштів повязаний з розміщенням ресурсів в інших банках, в межах встановлених діючим законодавством лімітів та нормативними документами банку(табл. 3.1).

Таблиця 3.1. Кошти ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в інших банках у 2009-2010рр.[13, с. 10]

Рядок

Найменування статті

2010 рік

2009 рік

1

2

3

4

1

Депозити в інших банках:

427464

1877117

1.1

Короткострокові депозити зі строком погашення більше ніж три місяці

427 464

1877117

1.2

Довгострокові депозити

-

-

2

Договори купівлі і зворотного продажу ("зворотний репо") з іншими банками зі строком погашення більше ніж три місяці

-

-

3

Кредити, надані іншим банкам:

6985092

1748828

3.1

Короткострокові

5457056

715 839

3.2

Довгострокові

1528036

1032989

4

Резерв під знецінення коштів в інших банках

(482278)

(612991)

5

Усього коштів у банках за мінусом резервів

6930278

3012954

- «Грошові кошти та їх еквіваленти» збільшились на 824 874 тис. грн. і складають 9 251 245 тис. грн.(табл. 3.2)

Таблиця 3.2 Грошові кошти та їх еквіваленти ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у 2009-2010рр.[13, с. 11]

Рядок

Найменування статті

2010 рік

2009 рік

1

2

3

4

1

Готівкові кошти

4 524054

3549973

2

Кошти в Національному Банку країни учасника консолідованої групи (окрім обовязкових резервів)

1 136038

77 647

3

Кошти обовязкових резервів банку в Національному банку країни учасника консолідованої групи

541 219

-

4

Кореспондентські рахунки та депозити "овернайт" у банках:

4 933573

5709421

4.1

України

208 866

63 474

4.2

Інших країн

4 724707

5645947

5

депозити в інших ознаках зі строком погашення до 3 місяців

260 521

-

6

Договори купівлі і зворотного продажу ("зворотний репо") з іншими банками зі строком погашення до трьох місяців

-

-

7

Усього грошових коштів та їх еквівалентів

10854186

9337041

- «Кредити та заборгованість клієнтів», складають 61 615 075 тис. грн., в цілому зменшились на 4 210 028 тис. грн. Завдяки якісному прогнозуванню та завбачливості формування страхових резервів під знецінення кредитів по системі знайшло своє відображення у збільшенні суми резерву майже на 55,41% ніж у попередній звітний період(табл. 3.3).

Таблиця 3.3 Кредити та заборгованість клієнтів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у 2009-2010рр.[13, с. 13]

Рядок

Найменування статті

2010 рік

2009 рік

1

Кредити, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування

-

-

2

Кредити юридичним особам

57 383 770

48274229

3

Кредити, що надані за операціями репо

42 800

4 628

4

Кредити фізичним особам - підприємцям

778 967

760 667

5

Іпотечні кредити фізичних осіб

3 146 506

4 122 954

6

Споживчі кредити фізичним особам

7 003 630

10182853

7

Інші кредити фізичним особам

10 731 861

15543462

8

Резерв під знецінення кредитів

(13788578)

(9047064)

9

Усього кредитів за мінусом резервів

65 298 956

69841729

Кредити, що надані за операціями репо субєктам господарювання на дату звітності складають 40 626 тис. грн

За звітний рік зобовязання банку збільшились на 3 825 630 тис. грн. та склали 75 795 412 тис. грн. Ці зміни відбулись в основному за рахунок привернення банком коштів:

- «Кошти банків» - збільшились на 1 511 452 тис. грн.,

Власний капітал Приватбанку зріс на 2 075 036 тис. грн та склав 10 270 719 тис. грн.(рис. 3.2)

Рис. 3.2 Власний капітал ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у 2005-2010рр.[13, с. 15]

За станом на кінець дня 31.12.2010 року сплачений Статутний капітал ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» склав 7 810 866 тис. грн.

Чистий прибуток від діяльності банку за 2010 рік склав 1 050 489 тис. грн., що є а 18,68 відсотків менше, ніж прибуток за 2009 рік. Значною мірою на фінансовий результат вплинув зріст витрат від здійснення операцій(рис. 3.3).

Рис. 3.3 Чистий прибуток від діяльності ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за 2005-2010рр.[13, с. 16]

Регулятивний капітал, розрахований за методикою Національного банку, збільшився протягом року на 14,74 відсотків (що складає 1 130 756 тис. грн.), та становив 8 802 536 тис. грн.

Динаміка показників ефективності ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» відображена на рис. 3.4

Рис. 3.4 Динаміка показників ефективності ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (розрахована за даними звітності за національними стандартами),%[13, с. 17]

Таким чином, рентабельність активів та капіталу у 2010 році є меншою ніж за попередні роки.

Стратегічна мета банку - бути лідером в Україні з надання населенню і юридичним особам усіх форм власності платіжних та інших банківських послуг, маючи показники доходності, прибутковості і надійності найкращі серед найбільших банків країни.

Згідно з діючою Стратегією ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на 2011 рік цілями-віхами основних напрямків діяльності Банку є:

1. Із обслуговування індивідуальних клієнтів:

- охопити до кінця 2011р. не менше 60% роздрібних індивідуальних клієнтів країни простими доступними банківськими послугами, при їх високій культурі обслуговування.

2. Із обслуговування корпоративних клієнтів:

- охопити до кінця 2011р. 25% субєктів малого та середнього бізнесу країни простими доступними банківськими послугами.

3. Із внутрішнього сервісного обслуговування:

- до кінця 2010р. зберегти лідерство з обізнаності та знаходитись у пятірці найбільших банків-лідерів з задоволення клієнтів обслуговуванням.

Делись добром ;)