logo
Шляхи вдосконалення аналізу портфелю цінних паперів банку

3.1 Методика аналізу ефективності портфеля цінних паперів банку

Ефективність портфеля цінних паперів вивчається багатьма вітчизняними та іноземними науковцями. Основною метою вивчення ефективності є побудова оптимального портфелю цінних паперів та управління ним. Управління портфелем цінних паперів банку неможливий без проведення всебічного комплексного аналізу ефективності портфеля цінних паперів.

В світовій практиці щодо аналізу портфеля цінних паперів широкого розповсюдження набули методи та моделі технічного аналізу. Склалося так, що ринок цінних паперів в високорозвинених зарубіжних країнах має широке розповсюдження. Крім того, величезних оборотів набирає ринок похідних цінних паперів. Історично склалося так, що поштовхом для розвитку похідних фінансових інструментів в зарубіжній практиці стало необхідність хеджування ризиків. Тому, звичайно, такі інструменти потребують більш глибшого та якіснішого аналізу. Це повязано з сутністю таких інструментів та їх основної функції - захисту банківських установ від ризиків. На фоні того, що обсяги операцій з цінними паперами безперервно збільшуються як за обсягами так і за сумами так обсягів зарубіжний фондовий ринок почав потребувати такого інструменту, що здатен агрегувати всі інші показники і собі та визначати лінію тренда для портфеля. Таким показником стала ціна. З цього моменту у аналізі цінних паперів зявилася категорія технічного аналізу.

Технічний аналіз - це другий вид аналізу цінних паперів, після фундаментального, переважно акцій [32, С. 67-71].

Вважається, що рух ціни фінансового інструменту відображає всі фактори, повязані з попитом та пропозицією цінних паперів, і це дозволяє передбачати майбутні зміни цін на ринку. Незважаючи на широке розповсюдження у світовій практиці аналізу портфелів цінних паперів на основі технічного аналізу досить гостро між зарубіжними науковцями та практиками стоїть питання обєктивності аналізу та його ефективності. У таблиці 2.1 наведено сильні та слабкі сторони проведення технічного аналізу.

Таб.3.1

№ з/п

Сильні сторони

Слабкі сторони

1

Технічний аналіз може

використовуватись на будь-якому

ринку, включаючи ринок похідних

цінних паперів

В технічному аналізі присутній елемент

субєктивності. Технічні аналітики не застраховані

від додавання емоцій до результатів аналізу

портфеля цінних паперів

2

Графіки можуть бути використані для

аналізу за період від декількох годин

до століття

Технічний аналіз заснований на припущені, що

ринкові моделі повинні повторюватися, що обмежує

екстраполяцію минулого на майбутнє

3

Існує багато метод технічного аналізу

для будь-якого сектору ринку цінних

паперів

Технічний аналіз заснований на припущені, що деяка

подія відбудеться, проте не гарантує цього

4

Основні принципи технічного аналізу

легко засвоюються, а його 5методи

розробляються виходячи з того, що

він застосовується на реальному

ринку

Сучасний технічний аналіз заснований на складних

математичних та статистичних концепціях.

Компютерні програми технічного аналізу суттєво

зменшують труднощі, повязані з розрахунками,

проте це не полегшує розуміння того, як правильно

вести такі розрахунки

5

Для аналізу використовуються точні

дані в режимі реального часу або з

невеликою затримкою

Для технічного аналізу життєво важливим є те, що

інформація повинна бути точною та своєчасною

Аналіз ефективності цінних паперів можна провести на основі вивчення відносної ефективності. Відносна ефективність показує наскільки добре себе поводить цінний папір на фондовому ринку по відношенню до загального ринку або до інших цінних паперів. Якщо відносна ефективність позитивна та підвищується, то такий цінний папір перевищує загальний індекс, і навпаки.

Розрахунок відносної ефективності відбувається на основі порівняння ціни закриття акції та фондового індексу (формула 3.1)

Таким чином, на світових ринках цінних паперів розроблені досить дієві методи аналізу цінних паперів, що активно використовуються зарубіжнимибанками. В Україні застосування методів технічного аналізу є проблематичним в силу того, що занадто слабко розвинений фондовий ринок. Також українська економіка характеризується нестабільністю, що також обумовлює необхідність аналізу причин зміни цін на цінні папери. В цьому випадку фундаментальний аналіз є ґрунтовним. Ще одним аспектом, що перешкоджає впровадженню технічного аналізу в банках України є потреба такого аналізу в спеціальному технічному забезпеченні. Проте, вважаємо, що впровадження запозиченої зарубіжної практики в сфері аналізу цінних паперів сприяло би розвитку операцій з портфелем цінних паперів в банку, що автоматично, на нашу думку, призвело б до розвитку фондового ринку України.

Щодо аналізу портфеля цінних паперів вітчизняними фінансовими установами, то слід зазначити, що аналіз ефективності портфеля складається з аналізу дохідності та ризику.

У портфельній теорії існує декілька коефіцієнтів, що характеризують ефективність, які в цілому мають однакову структуру та розраховуються як відношення різниці між дохідністю портфеля та ставкою без ризику та показником, що відображає міру ризику. Оскільки на практиці використовуються як міра ризику різні показники - дисперсія, стандартне відхилення, тощо, то існують і різні коефіцієнти, що характеризують ефективність.

Так, модель САМР має наступний вигляд [34]:

Модель САРМ означає, що премія за ризик інвестицій у цінні папери конкретного емітенту прямо пропорціональний ринковій премії за ризик.