logo
Аналіз споживчого кредитування в банку ВАТ "Кредитпромбанк"

2. Аналіз роботи Сектора по комерційній діяльності (кредитний відділ)

Сектор по комерційній діяльності - це структурний підрозділ Дирекції, ціллю якого є отримання прибутку шляхом залучення тимчасово вільних грошових коштів у одних осіб та надання іншим особам, які мають потребу в позичкових коштах. В своїй діяльності сектор по комерційній діяльності взаємодіє з бухгалтерією Дирекції, контролює правильність відображення в обліку операцій відділу, з відділом кредитування та фінансування, з відділом безпеки, юридичним відділом, відділом координації діяльності банку.

Відповідальність за виконання операцій несе начальник сектору по комерційній діяльності.

ОСНОВНІ ЗАДАЧІ ВІДДІЛУ

залучення кредитних ресурсів для своєчасного виконання обовязків перед клієнтами банку, виконуючи банківські операції;

ефективне та раціональне розміщення кредитних ресурсів з ціллю отримання прибутку банку, в умовах риночної економіки, забезпечення фінансової стабільності банку, його платоспроможності та ліквідності;

залучення коштів на вклади (депозитні операції) для збільшення банківських ресурсів;

кредитування юридичних та фізичних осіб;

організація готівкового обігу клієнтів банку, контроль за виконанням підприємствами та організаціями встановленого порядку ведення касових операцій;

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

купівля та продаж кредитних ресурсів;

купівля грошових коштів у юридичних осіб шляхом заключення депозитних договорів;

аналіз документів позичальника на видачу кредиту, прийняття рішення про видачі кредиту на засіданні кредитного комітету Дирекції;

підготовка документів позичальника на видачу кредиту для кредитного комітету Головного банку, який приймає рішення про видачу кредиту в сумі, яка перевищує ліміт кредитування;

формування резерву (страхового фонду) на можливі збитки по всім виданим кредитам ОПЕРВ;

видача кредитів підприємствам та організаціям на основі заключених кредитних договорів (договорів про відкриття кредитної лінії);

контроль за виконанням клієнтами банку касової дисципліни та раціональна організація готівкового обороту підприємств та організацій - клієнтів Дирекції;

заключення з клієнтами договорів на розрахунково-касове обслуговування.

Основними підрозділами, які регламентують кредитну діяльність Дирекції, є:

відділ кредитування та фінансування Дирекції

відділ безпеки Дирекції

юридичний відділ Дирекції

відділ координації діяльності банку

комерційний (кредитний відділ) Дирекції

Кредитна діяльність здійснюється на підставі законодавчих та нормативних актів, основних напрямків кредитної політики банку “Кредитпромбанк”, економічних показників роботи Дирекції.

Відділ кредитування та фінансування Дирекції, комерційний (кредитний відділ) забезпечують оформлення кредитів, ведення статистичної звітності з питань кредитної діяльності у відповідності з вимогами НБУ, Правління банку “Кредитпромбанк" та керівництва Дирекції. За результатами аналізу спільно з відділом безпеки та юрвідділом опрацьовуються рекомендації з загальних питань кредитної діяльності, які після затвердження їх керівництвом Дирекції або кредитним комітетом є обовязковими до виконання.

Відділ безпеки Дирекції здійснює накопичення, аналіз та використання інформації про загрози кредитній діяльності, репутацію позичальників, їх гарантів та поручителів, підтримує ділові контакти з структурами безпеки інших банків та клієнтів, правоохоронними органами.

Юридичний відділ забезпечує контроль за дотриманням законодавства, юридичне супроводження стосунків між банком і клієнтом на усіх стадіях здійснення кредитної діяльності, представляють інтереси банку при вирішенні спорів з позичальниками у судовому та позасудовому порядку. Узагальнюють юридичну практику кредитної діяльності та опрацьовують відповідні рекомендації.

Відділ координації діяльності банку веде централізований облік заставленого майна та переданих банку матеріальних цінностей, вивчає ринок попиту, накопичує інформацію про ринкові ціни на майно, що реалізується банком, проводить пошук покупців та реалізацію їм майна.

Для одержання кредиту клієнт безпосередньо звертається у сектор по комерційній діяльності, де оформлює заяву встановленого зразку, з обов”язковою відміткою дати та розписом посадової особи банку, яка її отримала. Заява протягом робочого дня розглядається начальником комерційного відділу, повідомляється у відділ безпеки для попередньої перевірки та доповідається керівництву Дирекції. Попередня перевірка передбачає з”ясування наявності відомостей на клієнта у інформаційній системі відділу безпеки. При наявності негативних даних на клієнта вони негайно повідомляють керівництву Дирекції.

Керівництво Дирекції, виходячи з попередніх відомостей про клієнта, характеру міроприємства, яке планується до кредитування, а при необхідності, після особистої бесіди з клієнтом та уточнення наявних відомостей про його репутацію і кредитну історію, приймає рішення про можливість оформлення необхідних документів для отримання кредиту.

Особиста бесіда з клієнтом може проводитись також начальником відділу безпеки, або за його вказівкою працівниками відділу безпеки. Рішення по заяві керівник викладає письмово у вигляді резолюції на заяві з зазначенням доцільних умов кредитування (строку, відсоткової ставки та форми забезпечення), а в негативному випадку - причини відмови.

Заява з позитивним рішенням керівника повертається до комерційного відділу та передається для доповіді керівництву Дирекції та отримання дозволу на використання кредитних ресурсів.

Заяви, по яких Дирекцією прийняте негативне рішення у обовязковому порядку залучається до кредитної справи клієнта або, якщо клієнт раніше не кредитувався у банку - до окремої номенклатурної справи кредитного відділу “Незадоволені кредитні заяви”.

На підставі кредитної заяви з позитивним рішенням про надання кредиту відповідальний виконавець (кредитний інспектор) знайомить клієнта з переліком документів, які потрібно надати в банк для оформлення кредиту, а по мірі надання таких документів здійснює відмітки у переліку про дату їх отримання з розписом клієнта. У залежності від репутації клієнта, його кредитної історії, економічного стану, характеру міроприємства, що кредитується, забезпечення кредиту та інших факторів ризиковості, перелік документів, які повинен надати клієнт, може бути розширеним або звуженим з дозволу начальника комерційного відділу або по рекомендації відділу безпеки.

Кредитна заява, перелік документів з відмітками про їх отримання, документи надані клієнтом, документи банку, що стосуються даного кредиту, формуються у кредитну справу, в якій накопичуються всі матеріали по кредитам, що надавались у поточному році. Матеріали у межах справи групуються по відношенню до конкретних кредитних заяв.

Кредитна справа, яка велась у поточному році припиняється і здається в архів тільки після погашення усіх кредитів, які надавались клієнту у поточному році. На кожен наступний рік заводиться окрема кредитна справа.

Кредитна справа є комерційною таємницею банку і зберігається відповідно з вимогами до таких матеріалів. Знайомити сторонніх осіб з матеріалами кредитної справи забороняється.

По мірі надання позичальником необхідних для видачі кредиту матеріалів комерційний відділ:

проводить аналіз економічного стану позичальника, його поручителів та гарантів у відповідності з методиками, прийнятими у банку “Кредитпромбанк”;

перевіряє техніко-економічне обґрунтування заходу, що кредитується, розрахунки ефективності використання кредиту, джерел та строків його погашення;

проводить експертизу заставленого майна, перевіряє місцезнаходження, право власності заставодавача або майнового поручителя на предмет застави, визначає його ліквідність, доцільні заходи щодо його збереження, зясовує чи не є майно предметом застави по іншим зобовязанням;

готує проекти кредитного договору та інших документів, які визначають правові відносини між банком і позичальником.

вивчення установчих документів, що регламентують діяльність клієнта (установчий договір, склад засновників, їх репутацію та стабільність, строк функціонування підприємства та форму власності, ступінь відповідальності по зобовязанням, наявність дозволу на діяльність, що кредитується);

За результатами розгляду кредитної справи комерційним, юридичним відділами, експертом (при видачі кредиту під заставу) та відділом безпеки надаються письмові заключення щодо можливості видачі кредиту та ступіні його ризиковості.

Після розгляду у відділах кредитна справа доповідається кредитному комітету, який у межах встановлених граничних розмірів приймає рішення про видачу кредиту.

Якщо розмір кредиту перевищує граничний розмір відділення, то відповідні документи, разом з рішенням направляються на розгляд кредитного комітету Дирекції. Виписка з протоколу засідання кредитного комітету та підписаний сторонами кредитний договір залучається до кредитної справи.

Після прийняття рішення про видачу кредиту економіст укладає кредитний договір між банком та позичальником. Кредитний договір укладається в трьох екземплярах (перший екземпляр залучається до кредитної справи та візується начальником юридичного відділу та начальником відділу безпеки, другий екземпляр отримує позичальник, третій - передається на зберігання у юридичний відділ).

Після підписання банком та позичальником кредитного договору економіст відділу:

готує розпорядження сектору обліку на відкриття позичкового рахунку;

готує розпорядження сектору обліку на видачу кредиту;

готує розпорядження сектору обліку для прийняття на позабалансовий рахунок 9819 “ Інші цінності та документи" документів, які підтверджують спосіб забезпечення зобовязань по кредитному договору;

готує розпорядження сектору обліку для прийняття на позабалансовий рахунок 9819 строкового зобовязання Позичальника;

робить відповідний запис в журналі регістрації кредитних договорів;

формує справу по юридичному оформленню кредита клієнта-Позичальника.

Нарахування та утримання процентів по кредитам:

нарахування процентів по кредитам проводиться в відповідності з Листом НБУ № 192 від 21.09.94 р. “Про порядок нарахування, обліку, виплат та утримання процентів та відображення їх на рахунках бухгалтерського обліку в установах банків “, затвердженого Постановою Правління НБУ № 155 від 16.09.94 р.;

меморіальні ордери кредитний інспектор заносить до кредитної справи Позичальника;

в разі несвоєчасної сплати (або не в повному розмірі) сплати процентів Позичальником кредитний інспектор готує розпорядження сектору обліку про винесення суми нарахованих процентів на рахунок 2069 “ Несплачені в строк проценти по короткостроковим кредитам до закінчення дії договору". Один екземпляр розпорядження та меморіальний ордер кредитний інспектор відділу заносить до кредитної справи;

якщо проценти несплачені Позичальником на момент закінчення строку дії договору кредитний інспектор готує розпорядження сектору обліку про винесення суми нарахованих процентів на рахунок 2068 “ Несплачені в строк проценти по короткостроковим кредитам після закінчення дії договору". Один екземпляр розпорядження та меморіальний ордер кредитний інспектор заносить до кредитної справи.

Контроль за цільовим використанням наданого кредиту, своєчасним його погашенням, сплатою відсотків та виконанням клієнтом інших умов кредитного договору здійснюється сектором по комерційній діяльності.

При порушенні умов кредитного договору чи інших документів, які визначають відносини між сторонами у процесі кредитування (договір застави, передачі боргу, уступки вимог, гарантія, поручительство) сектор по комерційній діяльності у відповідності з наказом Голови Правління банку № 123 від 30.11.99р. та у порядку викладеному у листі № 27-08/282 від 22.12.99р. інформує відділ безпеки, спільно з яким опрацьовує та здійснює заходи щодо усунення порушень.

Перевірки ефективності та цільового використання кредиту здійснюється сектором по комерційній діяльності спільно з представниками відділу безпеки шляхом вивчення документів та стану виконання бізнес-плану безпосередньо у позичальника. Результати перевірок оформлюються довідкою, у якій зазначаються відомості про дійсне використання кредитних коштів, економічний стан клієнта на момент перевірки, висновки про можливість погашення кредиту у обумовлені угодою строки та рекомендації про усунення недоліків. З копією довідки знайомиться під розпис позичальник. При виявлені суттєвих порушень цільового використання кредиту, загрози його несвоєчасного погашення від клієнта витребують пояснення та заходи щодо виправлення становища, які разом з довідкою доповідаються кредитному комітету для прийняття рішення про застосування передбачених договором штрафних санкцій і інших заходів спрямованих на усунення порушень. Про рішення кредитного комітету клієнт повідомляється письмово.

Контроль за станом зберігання заставленого майна, а у разі необхідності вилучення під тверду заставу здійснюється експертом, а при його відсутності - відділом безпеки. Уразі виникнення необхідності, відділ безпеки застосовує інші заходи контролю за використанням кредиту, про результати яких доповідає керівництву Дирекції.

Повернення кредиту може здійснюватися шляхом:

своєчасного погашення позичальником з розрахункового рахунку кредиту та відсотків за його використання;

застосування до позичальників штрафних санкцій та нарахування підвищених відсотків по простроченим кредитам;

пролонгації строку погашення кредиту в звязку з виникненням у позичальника тимчасових економічних труднощів;

перевод боргу на нового платоспроможного боржника;

уступки вимог новому кредитору, який в змозі оплатити банку борги позичальника;

звернення зиску на предмет застави, його реалізації та спрямування коштів на погашення боргу;

передачі позичальником банку майна в рахунок погашення боргу;

реалізацією законних прав банку по гарантіям, поручительствам та договорам страхування;

претензійно - позивної роботи для вирішення спорів у арбітражному суді;

обявлення позичальника банкрутом та погашення боргів за рахунок реалізації належного йому майна.

У разі виникнення загрози несвоєчасного погашення кредиту або простроченої заборгованості сектор по комерційній діяльності встановлює постійний контроль за надходженням коштів на розрахунковий рахунок боржника, проводить з ним протокольні наради щодо шляхів та строків погашення заборгованості, а також, разом з юридичним відділом розпочинає претензійно-позовну роботу стосовно позичальника, його гарантів та поручителів. При наявності застави або передачі боржником матеріальних цінностей у погашення боргу відділ безпеки вживає заходи по їх відокремленню і переводу під повний контроль банку.

Про прострочену заборгованість у день її виникнення сектор по комерційній діяльності подає письмове повідомлення відділу кредитування та фінансування Дирекції, у якому зазначаються причини несвоєчасного погашення боргу, його розмір, заходи що плануються, або вживаються, наявність застави, її повну характеристику та місцезнаходження. Про отримане повідомлення відділ кредитування та фінансування Дирекції інформує юридичний відділ, відділ безпеки та координації діяльності банку.

Юридичний відділ, відділ безпеки та кредитування після отримання повідомлення про виникнення простроченої заборгованості надають необхідні консультації у межах своєї компетенції щодо заходів по погашенню боргу.

Відділ координації діяльності банку на підставі повідомлення про наявність застави по простроченому боргу вивчає ринок збуту предметів застави, веде пошук можливих покупців та вирішує інші питання щодо реалізації предмету застави.

У разі виникнення тимчасових труднощів з своєчасним погашенням заборгованості строк погашення може бути пролонгованим по заяві боржника. У заяві викладаються причини, що обумовили порушення строків погашення кредиту, розрахунок джерел погашення боргу та строки, у які таке погашення планується.

Сектор по комерційній діяльності та відділ безпеки у обовязковому порядку проводять перевірку цільового використання кредиту і причин, які обумовили несвоєчасне погашення боргу, відповідність наданих боржником розрахунків, щодо джерел та строків погашення дійсному економічному стану позичальника, можливість більш надійного забезпечення зобовязань. Результати перевірки викладаються у висновках про доцільність пролонгації кредиту, які розглядаються кредитним комітетом відповідно до його повноважень. Уразі позитивного рішення кредитного комітету, пролонгація оформлюється додатковою угодою до кредитного договору та відповідними змінами до документів, які стосуються забезпечення кредиту (договір застави, поручительство, гарантія, договір страхування).

Зазначені вище документи, що стосуються позитивного або негативного рішення про пролонгацію, залучаються до кредитної справи.

При неможливості погашення або його частини власними силами, боржник за його заявою до банку, може отримати згоду на передачу боргу новому боржникові по двосторонній угоді між ними.

Згода банку на перевод боргу надається на підставі вивчення кредитоспроможності нового боржника і відповідні документи та висновки залучаються до кредитної справи нового боржника.

Договір про перевод боргу та дозвіл Дирекції оформляється у чотирьох примірниках кожний, два з яких передаються старому та новому боржникам, а два інших залучаються до кредитних справ старого та нового боржників. Передавати документи з кредитної справи старого боржника новому боржнику забороняється.

При виникненні сумнівів у своєчасності погашення боргу позичальником банк може здійснити уступку своїх вимог у повному обсязі або у її частині іншому кредитору. Уступка вимог оформляється відповідною угодою між банком і новим кредитором.

Права нового кредитора на вимогу до боржника настають тільки після перерахування банку новим кредитором обумовленої у договорі суми або передачі відповідної кількості ліквідного майна.

Після виконання новим кредитором зобовязань перед банком, йому передаються по акту документи, які підтверджують право вимоги до боржника, поручителів і гарантів (кредитний договір, договір застави, гарантії, поручительства). Боржник письмово під розписку сповіщається про уступку вимог новому кредитору. Уразі, якщо новий кредитор отримав право вимоги тільки на частину вимог банку до боржника, то йому передається нотаріально посвідчені копії зазначених вище документів.

Договір уступки вимоги, акт передачі документів та повідомлення боржнику про уступку вимоги залучається до кредитної справи боржника.

Після погашення кредиту у повному обсязі (перевод боргу, уступки вимог) кредитний інспектор складає довідку за підсумками виконання позичальником зобовязань по кредитному договору, де зазначає недоліки, які мали місце, доцільність та умови подальшого кредитування клієнта.

Депозитні операції

підписується депозитний договір встановленого зразку;

депозитний договір передбачає укладання додаткових угод при зміні умов депозитного договору;

готується розпорядження сектору обліку про відкриття депозитного рахунку;

вкладник платіжним дорученням (юр. особа) перераховує кошти на свій депозитний рахунок;

кредитний інспектор щомісячно дає розпорядження сектору обліку на нарахування процентів по вкладу;

готується розпорядження сектору обліку на перерахування нарахованих процентів на розрахунковий рахунок вкладника;

готується розпорядження сектору обліку на перерахування коштів з депозитного рахунку на розрахунковий вкладника (по закінченні строку дії депозитного договору).