logo
Аналіз і оптимізація банківського кредитування фізичних осіб

ВСТУП

В останній час кредитування набуває все більшої актуальності. Повязано це з тим, що всі ланки суспільства прагнуть ефективно функціонувати, а без розвитку всіх напрямків банківської інфраструктури, насамперед споживчого кредитування, не можливий нормальний розвиток суспільства, а саме всіх його категорій (верст населення).

В умовах економічної нестабільності кредитування поступово стало не привабливим продуктом для більшості банків. Насамперед причинами цього стали високі темпи інфляції та, як правило, довгостроковий характер кредитування, тоді як банки надавали перевагу короткотерміновим кредитам під торгівельні операції. Свідченням цього є як державні програми по житловому кредитуванню молодих сімей, так і початок активізації роботи деяких банків у цьому сегменті ринку. Згідно статистичних даних основних показників діяльності банків України сума кредитів, наданих фізичним особам за останній рік значно зменшилась. Якщо в 2009 році ця цифра сягала 268857млн.грн., то в 2010 році вона склала 200410 млн. грн. [63, c. 33]. Тому вибрана тема є актуальною для нашої країни на даний час.

Досліджувана тема знайшла відображення в працях багатьох українських і зарубіжних економістів, а зокрема А. Герасимовіча [28], О. Дзюблюка [34], А.Лобанова [54], С. Гончарова [29], Р. Шевченка [83], О. Лаврушина [51], М.Ямпольського [87], В. Шимова [85], Т. Тука [79], І. Авансової [15], С. Башлая [17], Є. Безкоровайного [18], Г. Карпенка [46], А. Мороза [65], Г.Шемшученко [84], А. Підвойного [65] та ін.

Відчутний внесок внесли також А. Белопятов [15], В.Корнєєв [43], О.Дубілет [30], Т. Левицька [50], Д. Шиян [86], які досліджували окремо ринок кредитних пластикових карток.

Свідченням того, що дана тема набуває все більшої актуальності є й той факт, що в останній час у світовому науковому колі зявилася велика кількість публікацій, які в тому чи іншому ступені стосуються теми кредитування, але в українських виданнях вона висвітлена не достатньо і потребує більш детального розгляду.

Метою дослідження є узагальнення теоретичних підходів до аналізу та розробка рекомендацій щодо оптимізації банківського кредитування фізичних осіб в Україні.

Для досягнення означеної мети були висунуті наступні завдання:

розкрити особливості банківського кредитування фізичних осіб;

розглянути механізм банківського кредитування;

визначити принципи банківського кредитування;

зробити аналіз фінансового стану банку;

провести аналіз кредитного портфелю в частині кредитування фізичних осіб;

оцінити ефективність операцій банку з кредитування фізичних осіб;

за допомогою економіко-математичних методів проаналізувати та розробити рекомендації щодо підвищення ефективності кредитування фізичних осіб;

спрогнозувати діяльність банку щодо кредитування фізичних осіб на 2011 рік.

Впровадження практичних рекомендацій, визначених в результаті проведеного дослідження, дозволить ефективність банківського кредитування фізичних осіб.

За результатами досліджень було опубліковано 2 статті: «Проблеми та перспективи використання сучасних інформаційних технологій і банківських платіжних пластикових карток в Україні» (журнал «Ключові питання сучасної науки. Том 1», видавництво Софія: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2011) та «Теоретичні аспекти антикризової діяльності банків в умовах фінансової кризи» (журнал «Простір і час сучасної науки. Частина 2», Київ, 2011) у фахових наукових журналах та які брали участь у наукових інтернет-конференціях.

Обєктом дослідження даної роботи є процес банківського кредитування фізичних осіб у ПАТ КБ «ПриватБанк».

Предметом дослідження є особливості організації та аналізу кредитування фізичних осіб.

Інформаційною базою дипломної роботи є Закони України, Постанови Правління Національного банку України, Накази Президента, нормативно-правові акти, звітність банку ПАТ КБ «ПриватБанк» за 2008 - 2010 рр., наукові статті з даної тематики, спеціальні та періодичні видання зарубіжних і вітчизняних авторів.

Дослідження стану банку та оптимізація його діяльності проводиться з використанням таких загальнонаукових методів як аналіз, індукція, дедукція та порівняння і таких економіко-математичних методів як таксономічний аналіз та кореляційно-регресійний аналіз.

Базою написання дипломної роботи є ПАТ КБ «ПриватБанк» - один з найбільших міжнародних банків в Україні. Основними джерелами інформації для аналізу банківської установи є її баланс та звіт про фінансові результати.