Управління залученими коштами банку (за матеріалами ТОВ Банк "Фінанси та кредит")

дипломная работа

2.3 Організаційне, методичне і програмне забезпечення управління залученими коштами банку

Зовнішня інформація з управління зобовязаннями повязана зі станом міжнародного і внутрішнього фінансового ринку, ринку нерухомості, змінами податкового законодавства, станом банків-контрагентів, станом бізнесу в галузях, де працюють клієнти банку.

Внутрішню інформацію банку треба розглядати за її джерелами та періодичністю (табл. 2.5).

Таблиця 2.2 Класифікація внутрішньої інформації з управління зобовязаннями банку

Періодичність

Джерело інформації

Статистична звітність

Щоденна

Звіт про суми І процентні ставки за депозитами

Щодекадна

Звіт про структуру активів і пасивів за строками

Щомісячна

Звіт про дотримання економічних нормативів

Звіт про двадцять найбільших кредиторів банку

Звіт про зобовязання за залученими коштами (класріфікація за секторами економіки)

Звіт про зобовязання за залученими коштами (за класифікаціями контрагентів і рахунків)

Довідка про залучені кошти та стан перерахування коштів обовязко-вих резервів на окремий рахунок у Національному банку України

Фінансова звітність

Щоденна

Баланс банку

Оборотно-сальдова відомість

Щомісячна

Баланс банку

Оборотно-сальдовий баланс банку

Щоквартальна

Баланс у складі квартального фінансового звіту

Звіт про фінансові результати

Щорічна

Баланс у складі річного фінансового звіту

Звіт про рух грошових коштів

Звіт про фінансові результати

Управління зобовязаннями банку здійснюється Правлінням банку, КУАП, Казначейством, функціональними підрозділами з вкладних операцій, аналізу, планування, звітності. Розподіл функцій і повноважень з управління зобовязаннями відрізняється за банками і залежить від типу його організаційної структури, кількості рівнів управління у банку, ступеня централізації прийняття рішень щодо пасивних операцій. У документованій формі розподіл функцій і повноважень передбачається внутрішніми регламентами банку і повинен забезпечити виконання всіх завдань з управління зобовязаннями банку:.

- Встановлення завдань щодо залучення коштів клієнтів

- Контроль за виконанням завдань щодо залучення коштів

- Встановлення процентних ставок за депозитами клієнтів

- Методика планування залучення коштів

- Методика розрахунку процентної ставки за депозитами

- Облік операцій за депозитами

- Аналіз залучених коштів

- Статистична звітність

- Управлінська звітність

Методичне забезпечення банку з управління зобовязаннями охоплює політики банку, внутрішні нормативні документи стосовно аналітичного обліку, форм управлінської звітності, ризик-менеджменту, планування, здійснення депозитних операцій з клієнтами та банками, методики з планування і аналізу грошових потоків зі зобовязань банку (табл. 2.3).

Таблиця 2.3 Групи і види методичного забезпечення банку з управління зобовязаннями банку

Групи методичного забезпечення

Види методичного забезпечення

Загальні для всіх зобовязань

3 політик

Депозитна політика

Облікова політика

3 обліку

План аналітичних рахунків

Зі звітності

Форми управлінської звітності

3 ризик-менеджменту

Положення щодо управління ризиком незбалансованої ліквідності

3 планування

Методичні рекомендації зі складання бізнес-плану розвитку банку на рік

Делись добром ;)

Похожие главы из других работ:

Аналіз ліквідності та платоспроможності ВАТ "Мегабанк"

1.3 Забезпечення ліквідності комерційного банку

Значне ускладнення ринкової ситуації призвело фахівців у галузі банківського менеджменту до необхідності розглядати банк як відкриту систему. Разом з тим у банківському менеджменті сформувався і закріпився системний підхід...

Депозитні операції комерційних банків

2 Забезпечення фінансової стійкості комерційного банку

В процесі забезпечення фінансової стійкості комерційного банку можна виділити наступні напрямки : - формування резервів для покриття можливих втрат від активних операцій; - фінансова звітність банку та оцінка його діяльності; - прибутковість...

Державний нагляд у сфері управління коштами соціального страхування як дієвий механізм вдосконалення роботи системи соціального страхування України

2. Роль державного нагляду в процесі управління коштами соціального страхування

Державний нагляд у сфері управління коштами загальнообовязкового державного соціального страхування здійснює спеціально уповноважений Кабінетом Міністрів України центральний орган виконавчої влади...

Державний нагляд у сфері управління коштами соціального страхування як дієвий механізм вдосконалення роботи системи соціального страхування України

3. Можливі шляхи підвищення ефективності управління коштами соціального страхування за допомогою методів та інструментів державного нагляду

Чинна система соціального страхування України має низку значних недоліків. До функцій страховика, органічно притаманних системі, додаються інші, надлишкові функції. Донинітакі функції, з одного боку, обважнюють функціонування системи...

Кризові тенденції в банківській системі України

1.3 Методичне забезпечення оцінки стану банківської системи

Системи оцінки стану банківської системи, якими користується на сьогоднішній день банківський нагляд центральних банків різних країн світу, можна класифікувати так [30, с...

Менеджмент банківських пасивів

2.2 Методи управління залученими коштами банку

Залучені кошти є найбільш значною частиною пасивів банку, яка в кілька разів перевищує його власні кошти. Фактично залучені кошти - це основне джерело формування ресурсів комерційного банку, які спрямовуються на проведення активних операцій...

Менеджмент банківських пасивів

2.3 Особливості управління запозиченими коштами банку

Традиційним джерелом формування ресурсів банку є вклади клієнтів, але з розширенням банківської діяльності виникає потреба в пошуку нових шляхів зростання ресурсної бази...

Управління залученими коштами банку (за матеріалами ТОВ Банк "Фінанси та кредит")

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ЗАЛУЧЕНИМИ КОШТАМИ БАНКУ

...

Управління залученими коштами банку (за матеріалами ТОВ Банк "Фінанси та кредит")

1.1 Джерела формування і фактори впливу на формування зобовязань банку за коштами клієнтів

Ресурси комерційного банку - це сукупність грошових коштів, що знахо-дяться у його розпорядженні і використовуються ним для виконання активних операцій. Операції, завдяки яким комерційні банки формують свої ресурси, мають назву пасивних...

Управління залученими коштами банку (за матеріалами ТОВ Банк "Фінанси та кредит")

1.2 Інструментарій і показники ефективності управління залученими коштами банку

До депозитів (залучених коштів) банку належать залишки коштів на по-точних, бюджетних і розрахункових рахунках клієнтів, ощадні та строкові вкла-ди фізичних і юридичних осіб, вклади до запитання, різні види депозитних ра-хункі в, таких як умовні...

Управління залученими коштами банку (за матеріалами ТОВ Банк "Фінанси та кредит")

РОЗДІЛ 2. ДІАГНОСТИКА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗАЛУЧЕНИМИ КОШТАМИ БАНКУ ТОВ БАНК “ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ”

...

Управління проблемними кредитами в ПАТ "Укрсиббанк"

2.1 Організаційне та інформаційне забезпечення управління проблемними кредитами банку

Цільовий характер кредитування припускає вкладання позикових коштів у конкретні господарські процеси, проекти, заходи. Кредит надається позичальнику, як правило, на конкретну ціль, а не тому що у нього виникла нагальна потреба в коштах...

Управління ресурсною базою комерційних банків

1.2 Інформаційно-методичне забезпечення дослідження ресурсної бази комерційного банку

Для інформаційного забезпечення комплексного аналізу можна використовувати всі види планової, нормативної, облікової, фінансової, статистичної, довідкової, методичної та інших видів інформації...

Фінансова діяльність комерційного банку на прикладі діяльності АКБ "Приватбанк", м. Дніпропетровськ

- структура джерел власного, залученого та запозиченого капіталу банку та методи управління ними в контексті фінансової діяльності банку;

...

Фінансовий облік безготівкових розрахунків банку ПАТ "Райффазен Банк Аваль"

1.2 Методичне забезпечення здійснення безготівкових розрахунків в банках України

Методологічне керівництво організацією здійснення безготівкових розрахунків у банках здійснює Національний банк України, який з урахуванням загальноприйнятих у міжнародній практиці принципів та стандартів...

^