Удосконалення механізму кредитування фізичних осіб

дипломная работа

ВСТУП

На сьогоднішньому етапі розвитку економіки одну з найважливіших ролей у стимулюванні відтворювальних процесів відіграє банківський кредит. Кредит (від лат. creditum - позика, борг) - одна з найскладніших економічних категорій, характер обєктивної необхідності якої обумовлений, з одного боку, становищем та розвитком товарно-грошових відносин, з іншого - такою специфікою її прояву, як поворотний рух вартості.

З одного боку, сама природа кредитної угоди зумовлює необхідність майнової відповідальності її учасників за виконання прийнятих на себе зобовязань. З іншого, обовязкова умова виникнення кредитних відносин - це збігання інтересів кредитора і позичальника. Вирішальне значення при цьому має узгодження таких характеристик, як забезпеченість позики, термін кредитування, рівень процентної ставки, наявність альтернативних варіантів фінансування та розміщення коштів.

Актуальність роботи полягає у тому, що на сучасному етапі економічного розвитку важливе місце у пошуку шляхів виходу України з кризового стану займає подальше удосконалення форм кредиту, формування ефективної кредитної системи. Рушійною силою в даному напрямку може стати зміна підходів до кредитування фізичних осіб, яке направлене на підвищення життєвого рівня населення та забезпечення соціально-економічного розвитку країни.

Обрана тема, з огляду на труднощі з наданням кредитів,у сучасних умовах є досить важливою. В період 2005-2008 р.р. кредитування переживало справжній бум розвитку: за цей період ринок виріс більш ніж в 5 разів. Зросла і значущість кредитів населення для банківського сектора і економіки країни - частка кредитів населення в активах банківської системи виросла в 3 рази, а співвідношення роздрібних кредитів і ВВП - майже в 4 рази. Так, в 2008 році частка виданих українськими банками споживчих кредитів становила більше ніж 25% ВВП. Активне зростання кредитування протягом 2002-2008 років було, з одного боку, високим рівнем дохідності зазначеного виду операцій, спрощенням процедури видачі коштів, а з іншого, зниженням попиту на кредити з боку субєктів господарювання через несприятливий інвестиційний клімат в Україні та збільшенням вартості кредитних ресурсів.

З початком фінансової кризи внаслідок зменшення тимчасово вільних коштів банків, введення обмежень на кредитування, зростання вартості кредитних ресурсів спостерігалося уповільнення темпів споживчого кредитування. У фінансовому секторі України відбувалися негативні процеси, які були викликані фінансовою кризою та наслідками поточних економічних тенденцій.

Питаннями кредитування займалися вітчизняні вчені Л. Абалкін, Е. Гайдар, А. Іларіонов, А. Некипілов, М.Осьмовий, а також іноземні: Дж. Сакс, А. Ослунд, Л. Тейлор, Я. Корнай, Л. Бальцерович, В. Клаус. Крім того, теоретичні і практичні аспекти проблеми, що досліджується, знайшли відображення в роботах відомих вітчизняних та зарубіжних вчених: Ю. Коробова, О. Василика, С. Маслова, В. Шелудько, О. Опалова, М. Савлука, Чарльза Дж. Вулфела та інших.

Відомо, що кредитування фізичних осіб належить до системних банківських продуктів, отож його впровадження потребує системного підходу.

Метою дипломної роботи є розкриття соціально-економічної сутності банківського кредитування, визначення особливостей банківського кредитування фізичних осіб в Україні та розробка основних напрямків розвитку цього важливого виду банківської діяльності.

Досягнення цієї мети зумовило необхідність вирішення таких основних завдань:

- проаналізувати сутність поняття "кредит", його функціонального механізму в умовах ринкової економіки, визначити і обґрунтувати подальший розвиток кредитування;

- оцінити принципи формування кредитної політики банку й уточнити їх з урахуванням специфіки діяльності окремої фінустанови;

- розглянути фактори, що впливають на механізм кредитування, оцінити їх вплив на діяльність банківської установи;

- дослідити процес формування кредитної політики та визначити напрямки її удосконалення;

- дослідити вдосконалення механізму зниження кредитного ризику в банку.

Обєктом дослідження є механізм кредитування фізичних осіб.

Предметом дослідження є теоретичні та методичні аспекти банківського кредитування, кредитна політика комерційних банків.

Методи дослідження. Теоретичною, методологічною, практичною основою дослідження стали фундаментальні положення економічної теорії, фінансів, банківської справи, маркетингу тощо, наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених, а інформаційною - законодавчі акти, звітні дані банків. Під час обґрунтування теоретичних та практичних рекомендацій, обробки й аналізу інформації були використані такі методи: загальнонаукові - аналіз і синтез (для підтвердження теоретичних положень і рекомендацій); системний і комплексний (у процесі вивчення та розробки системи принципів кредитування); табличний метод (для представлення даних та результатів досліджень); графічний (для побудови схем, діаграм).

Наукова новизна одержаних результатів. В роботі здійснене комплексне дослідження напрямів вдосконалення кредитування фізичних осіб, зокрема:

- визначено роль кредитування фізичних осіб в сучасному соціально-економічному розвитку України;

- удосконалено класифікацію кредитів для фізичних осіб;

- розроблено методику і змодельовано порядок визначення кредитоспроможності позичальників-фізичних осіб для використання банками у їх практичній діяльності.

Практичне значення отриманих результатів. В цілому отримані в результаті наукового дослідження результати мають прикладне значення і можуть бути використані комерційними банками, кредитними спілками та іншими небанківськими кредитно-фінансовими інститутами з метою збільшення обсягу надання кредитів населенню і оптимізації їх структури.

Структура та обсяг роботи. Дипломна робота складається із вступу, чотирьох розділів, висновку до них, додатків та списку використаних джерел.

Делись добром ;)