logo
Аналіз вкладень фізичних осіб (на прикладі ТОВ "Укрпромбанк")

2.2. Механізм залучення коштів фізичних осіб в ТОВ „Укпромбанк”

Основною стратегічною метою, яку ставить ТОВ “Укрпромбанк” в процесі управління депозитами фізичних осіб, є забезпечення банку дешевими ресурсами в достатній кількості для проведення активних операцій банку.

Для більш ефективного проведення операцій по залученню депозитів Правлінням ТОВ “Укрпромбанк” було затверджене рішення про створення спеціального підрозділу в Департаменті неторговельних операцій та платіжних карток - Управління неторговельних операцій та роботи з населенням. Основні завдання, які виконує це Управління - забезпечення банка ресурсами, робота з населенням щодо ведення депозитних рахунків клієнтів, нагляд за тим як проходить залучення коштів населення по мережі філій банку, розробка стратегічних та тактичних планів щодо залучення коштів та методи, за допомогою яких будуть досягатись поставлені цілі, контроль за дотриманням підрозділами банку цих планів та методів у ході своєї діяльності.

Менеджмент депозитів населення в ТОВ “Укрпромбанк” ставить собі за мету зниження витрат банку при залученні коштів фізичних осіб. Як вже відмічалося раніше, проценти, які нараховує та виплачує банк вкладникам відносяться на збільшення витрат банку, а, отже, й зменшення прибутку банку. Тому банк у своїй політиці стосовно залучення коштів населення керується одним з принципів роботи банку: “дешевше купити - дорожче продати”. Разом з тим, банк розуміє, що процентні ставки за депозитами повинні бути на досить високому рівні, щоб забезпечити вкладникам певний рівень прибутку для підтримки попиту на цей банківський продукт.

Менеджмент депозитів фізичних осіб в ТОВ “Укрпромбанк” складається з наступних етапів.

На першому етапі проводиться розробка стратегії стосовно залучення коштів населення, та способів досягнення стратегічної мети банку. Останніми роками ТОВ “Укрпромбанк” орієнтується, стосовно залучення коштів фізичних осіб, на вузький сектор депозитного ринку, а саме на вкладників пенсійного віку. Це обумовлюється тим, що Пенсійний фонд України є одним з акціонерів банку. Разом з тим ТОВ “Укрпромбанк” працює й на інших секторах ринку депозитів фізичних осіб.

На цьому ж етапі проводиться планування банком розміру твердого залишку коштів на рахунках клієнтів, загального обсягу залучення коштів населення, суми процентних витрат банку за користування вільними коштами клієнтами. При цьому враховуються такі фактори як:

· стан даного ринку та зміни конюнктури ринку;

· економічні та інфляційні процеси в країні;

· зміни в законодавчій базі країни;

· рівень доходності населення та інші.

В процесі планування банк проводить аналіз окремих груп населення стосовно їх фінансового та соціально-психологічного стану (проводиться аналіз середнього доходу населення, схильність потенційних клієнтів до того, щоб зберігати свої кошти в банку). При цьому менеджери банку розділяють потенційних клієнтів за віковим критерієм ( табл. 2.2).

Таблиця 2.2

Групи вкладників ТОВ “Укрпромбанк” за віковим критерієм

Група вкладників

Вік клієнта

1

21-30

2

31-40

3

41-51

4

52 та більше

Результатом аналізу груп населення є визначення, чи готові клієнти тієї чи іншої вікової групи на співпрацю з банком.

Плануючи розмір твердого залишку коштів на рахунках клієнтів, менеджери банку аналізують фактичний розмір залишків на вкладних рахунках в попередні роки по ТОВ “Укрпромбанк” та комерційних банків - конкурентів в динаміці. Найбільш прогнозованими є строкові депозити в банку, тому що вони залучаються банком на певний строк, про що вказується в депозитному договорі. При цьому забрати кошти з цього рахунку раніше встановленого терміну може змусити вкладника у випадках:

· несприятливих змін в економіці країни;

· погіршення фінансового стану банку;

· зміни депозитної політики в банку (достатньо відчутне зниження процентної ставки за вкладами, збільшення мінімальної суми вкладу та інше).

Планування загального обсягу депозитів фізичних осіб тісно взаємозвязане з обсягом активних операцій, які ТОВ “Укрпромбанк” планує проводити, та обсягами інших депозитних та недепозитних джерел залучення ресурсів.

Для просування депозитних продуктів на ринку ТОВ “Укрпромбанк” обрано інноваційну стратегію маркетингу, тобто банком розробляються нові банківські продукти, що просуваються, переважно, на старих ринках.

Депозитна діяльність Укрпромбанку - одна із основних рис, за якою він є упізнаваним у громадськості. Стандартні в теоретичному аспекті види депозитів у Укрпромбанку мають наступні найменування: «Експрес», «Ко-Бренд», «Накопичувальний», «До запитання», «Універсальний», «Пенсійний», «Постійний вкладник», «Інвестиційний», «Капітал», «Капітал +». Повний перелік вкладів із зазначення процентних ставок наведено у Додатку Б.

Депозитною політикою банку передбачена оптимальна структура депозитного портфеля, яка представлена у таб. 2.3.

Таблиця 2.3

Оптимальна структура депозитного портфеля Укрпромбанку

Група 1: СТРОКОВІ ВКЛАДИ - 59 % (гривня)

Доля залишкків в %

- Депозити до року

5.0 %

- Депозити на 12,18 мес.

1.0 %

- Депозити із щомісячною випатою.%

12.0 %

- Строкові депозитні вклади

15.0 %

- Строкові депозити із щомісячною випатою%

25.0 %

- Сертифікати

1.0 %

Група 2: ВКЛАДИ ДО ЗАПИТАННЯ- 11 % (гривня)

- До запитання

0.5 %

- Поточні рахунки

0.5 %

- Пенсійні вклади

6.0 %

- Поточні рахунки пенсіонера

1.0 %

- Студентські вклади

3.0 %

Група 3: ОЩАДНІ ВКЛАДИ - 30 % (гривня)

- Накопичувальний депозит

30.0 %

Група 1: СТРОКОВІ ВКЛАДИ - 69 % (валюта)

- Депозити до року

25.0 %

- Депозити на 12,18 місяців

3.0 %

- Сертифікати

1.0 %

- Строкові депозити

25.0 %

- Строкові депозити із щомісячною виплатою %

15.0 %

Група 2: ВКЛАДИ ДО ЗАПИТАННЯ - 1 % (валюта)

- До запитання

1.0 %

Реальна практика надання Укрпромбанком вкладних послуг фізичним особам показує, що в умовах відносно спокійної ситуації на фінансовому ринку найбільш стабільними є накопичувальні депозитні вклади. Приблизно 43 % клієнтів ставлять за мету «примноження заощаджень», отже доля накопичувальних вкладів передбачається у розмірі 30-35 % від обсягу депозитного портфелю.

За спостереженням працівників депозитних відділів Укрпромбанку у вересні-листопаді та січні-квітні громадяни накопичують кошти, які здебільшого будуть витрачені у грудні та влітку.

У разі виникнення кризових ситуацій, коли клієнти бажають вилучити грошові кошти із банку за будь-яких умов, умови більшості видів вкладів (депозитні, накопичувальні, сертифікати) не дозволяють отримати раніше залучені кошти. Тому у структурі депозитного портфелю передбачається мати деяку долю залишків на строкових депозитних вкладах, умови яких не передбачають можливості їх вилучення клієнтом до закінчення строку угоди. При цьому у звязку із підвищеними процентними ставками та неможливістю їх зміни, за такими угодами для банка зростають відсоткові ризики, тому доля даних вкладів у депозитному портфелі обмежується 40 %.

На наступному етапі менеджери ТОВ “Укрпромбанк” встановлюють ціну на депозити, тобто процентні ставки, за якими будуть обчислюватись нарахування клієнтам за їх вкладами, а також умови цього нарахування і сплати. Тобто за допомогою розміру процентних ставок (збільшуючи або зменшуючи їх) банк регулює не тільки клієнтську базу, але й прибутковість банку.

В процесі прийняття рішення стосовно розміру процентних ставок за різними видами депозитів фізичних осіб, менеджери ТОВ “Укрпромбанк” використовують комбінацію багатофакторного способу ціноутворення та диференціацію тарифних ставок для окремих груп вкладників. Цей спосіб ціноутворення передбачає встановлення більш високих процентів за вкладами для певної групи клієнтів банку (як правило, це вкладники з більш прогнозованими залишками коштів на їх рахунках), так і закріплення найкращих клієнтів банку шляхом встановлення більш прийнятних для них цін та умов за вкладами.

Процентні ставки за депозитами фізичних осіб встановлюються банком, враховуючи процентну політику банку стосовно активних операцій, планового рівня прибутковості цих операцій, стратегії банку стосовно розширення клієнтської бази банку, вартості інших джерел залучення ресурсів. Також враховується вид депозиту (за строковими депозитами процентні ставки вище, ніж за депозитами до запитання).

Банк залишає за собою право змінювати процентні ставки за депозитами у випадку змін економічної ситуації у кредитно-фінансовій системі країни, конюнктури грошових ринків, зміни облікової ставки НБУ.

Процентні ставки за депозитами встановлюються за кожною групою вкладників у відповідності до пріоритетності тієї чи іншої групи для банку.

На третьому етапі проводиться контроль за виконанням планових завдань по залученню коштів населення. У випадку, коли не досягаються планові показники, проводиться аналіз причин, які вплинули на невідповідність фактичних даних плановим та розробляється комплекс дій для зміни існуючого положення (наприклад, зміна процентної політики банку, зміна умов депозитів; про що повідомляються клієнти банку та інше). В таких ситуаціях можлива також й зміна планових параметрів, але це скоріш виключення, ніж практика.

Депозити до запитання ТОВ “Укрпромбанк” залучає від фізичних осіб найчастіше у вигляді поточних рахунків, картрахунків, ощадних вкладів до запитання.

ТОВ “Укрпромбанк” відкриває поточні рахунки фізичним особам у національній валюті для проведення розрахунків між собою та з юридичними особами.

Поточні (строкові) рахунки відкриваються на підставі:

· заяви;

· паспорта;

· договору на відкриття та обслуговування рахунків між установою банка і вкладника;

· картки із зразком підпису, що надається в присутності працівника банка (додаток Д);

Для збільшення кредитних ресурсів ТОВ “Укрпромбанк” залучає депозити фізичних та юридичних осіб.

Банк пропонує фізичним особам різні види депозитів на різні строки і за різними ставками, ставки депозитів фізичних осіб національній і іноземній валюті представлені в Додатку Б.

Уповноважений працівник операційного підрозділу ТОВ “Укрпромбанк” перевіряє отримані від депонента документи на відкриття рахунку, оформляє договір на розрахунково-касове обслуговування поточного рахунку фізичної особи та передає перелічені документи на підпис керівництву банка.

На підставі отриманих з дозволяючими підписами керівника та головного бухгалтера документів, операціоніст банка вносить в систему “ОДБ” необхідні параметри контрагенту, відкриває рахунок та реєструє його в журналі реєстрації відкритих особових рахунків.

Зарахування готівкових коштів вкладника на його рахунок проводиться через касу банка і оформлюється прибутковим касовим ордером. Для видачі з рахунку готівки за вимогою власника цього рахунку оформляється видатковий касовий ордер.

На рахунок в національній валюті фізичних осіб зараховуються:

· оплата праці, пенсії, допомоги, авторські гонорари за літературні роботи, музичні твори, за артистичну діяльність, наукові роботи та винаходи;

· виплата страхових та викупних сум, страхове відшкодування за майновим страхуванням;

· відшкодування шкоди, заподіяної робітникам та службовцям каліцтвом або у разі втрати годувальника;

· кошти в національній валюті за продану іноземну валюту;

· кошти за реалізоване власне майно та за здану сільгосппродукцію;

· орендна плата за найом житлових помешкань, рухомого і нерухомого майна.

Перерахування заробітної плати та інших доходів громадян на поточні рахунки здійснюється на підставі списків бухгалтерії підприємства і платіжного доручення. У списках вказується номери рахунків, прізвище, імя та по батькові, ідентифікаційні номери та суми зарахування. Списки підписуються керівником і головним бухгалтером підприємства та скріпляються печаткою. При відкритті строкового депозитного рахунка фізичним особам оформлюється такий же пакет документів як і при відкритті поточного рахунка.

Під час відкриття строкового депозитного рахунка одночасно, якщо це передбачено умовами договору, відкривається поточний рахунок клієнта для зарахування відсотків за вкладним рахунком.

Відкриття поточних рахунків в іноземній валюті фізичним особам здійснюється на будь-яку суму без обмежень розміру депозиту, а строкового депозиту у відповідності до умов різних рахунків.

Поточні та строкові рахунки в іноземній валюті відкриваються фізичним особам на підставі таких документів: заяви, паспорту, договору на відкриття та обслуговування рахунків між установою банка і вкладника, картки із зразком підпису, що надається в присутності працівника банка.

Фізична особа-нерезидент, крім вищевказаних документів, подає копію легалізованого дозволу центрального банку іноземної країни на відкриття рахунку у разі, якщо це передбачено міжнародними угодами України.

Фізичні особи можуть зарахувати на свій депозитний рахунок іноземну валюту як у готівковій так і безготівковій формі якщо це не суперечить чинному законодавству України.

Депозитний рахунок фізичної особи в ТОВ “Укрпромбанк” закривається на підставі заяви та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України, або між банком та власником рахунку.

Депозитний рахунок закривається після закінчення строку дії депозитного договору. У разі переоформлення депозиту на такий же термін, банк переукладає договір з депонентом, залишаючи той же номер вкладного рахунку. У журналі реєстрації рахунків, в обовязковому порядку, здійснюються відмітки про закриття рахунків.

Якщо після встановленого терміну депонент не отримав своєчасно суму депозиту і умовами укладеного раніше договору не передбачено порядку перерахування депозиту, то сума депозиту обліковується за тим самим рахунком, що і раніше. Тому є доцільним в умовах договору передбачати порядок перерахування суми депозиту на поточний рахунок клієнта після закінчення терміну дії депозитної угоди.

За депозитними рахунками фізичних осіб нараховуються проценти у встановлених договором розмірах. Розмір процентів за депозитами встановлюються ТОВ “Укрпромбанк” залежно від виду валюти, суми та строку зберігання депозиту, діючих відсоткових ставок в певному регіоні та необхідності залучення додаткових ресурсів.