logo
Аналіз вкладень фізичних осіб (на прикладі ТОВ "Укрпромбанк")

2.1.Методи аналізу депозитних операцій

Одним з етапів управління депозитами фізичних осіб є аналіз операцій по залученню вкладів. Саме інформація яка поступає до менеджерів різних рівнів банку, в результаті проведеного аналізу, дозволяє визначити рівень виконання планових завдань стосовно залучення коштів населення, визначити фактори які посприяли тим чи іншим способом на відхилення від плану та сформувати рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та використання існуючих резервів, визначити місце банку в конкурентному середовищі та обсяг ринку який займає банк.

При аналізі депозитних вкладень використовуються різні методи аналізу:

1. Метод порівняння. Припускає зіставлення невідомого (досліджуваного) явища, предметів із відомими, вивченими раніше, з метою визначення їх загальних рис або розходжень. За допомогою даного методу визначаються загальне і специфічне в економічних явищах, вивчаються зміни досліджуваних обєктів, тенденції і закономірності їх розвитку. Можна виділити такі найбільш типові ситуації, коли використовується порівняння, і цілі, що при цьому досягаються:

зіставлення планових і фактичних показників для оцінки ступеня виконання плану;

порівняння фактичних показників з показниками минулих років (звітних періодів) для визначення тенденцій розвитку як банку, так і економічних процесів, що впливають на його діяльність;

зіставлення показників банку, що аналізуються з показниками інших банків-конкурентів для визначення позицій банку на фінансовому ринку за різними показниками діяльності;

зіставлення паралельних динамічних рядів для вивчення взаємозвязків досліджуваних показників;

зіставлення різних варіантів управлінських рішень з метою вибору найбільш оптимального з них, наприклад, при встановленні процентної ставки за депозитами населення вибирають такий її рівень, який забезпечив би необхідний обсяг даного виду банківського ресурсу з урахуванням наявності достатніх можливостей для обслуговування вкладників;

зіставлення результатів діяльності до і після впровадження нововведення.

2. Метод використання абсолютних і відносних показників. Абсолютні показники характеризують кількісні розміри вкладень, а відносні відображають співвідношення будь-яких абсолютних показників шляхом одного на іншій. Відносні показники виражаються в формі коефіцієнтів (при базі 1) або відсотків (при базі 100). До них відносяться показники виконання плану, динаміки, структури (питома вага), ефективності тощо.

3.Метод групування дозволяє досліджувати економічні явища в взаємозвязку, виявляти вплив на досліджуючий показник окремих факторів, виявити прояв тих чи інших закономірностей. Метод групування дозволяє шляхом систиматизації даних розібратись в суті аналізуємих явищ та процесів.

Вкладення населення в банках групуються за строками вкладення, валюти вкладів, ціни вкладів (% ставки), групи вкладників та за строками використання (строкові та до запитання).

4. Балансовий метод. Служить головним способом для відображення співвідношень, пропорцій двох груп взаємозалежних і врівноважених економічних показників, підсумки яких повинні бути тотожними. Даний метод допомагає зрозуміти економічний зміст функціонування банку.

5. Графічний метод. Графіки представляють собою масштабне зображення показників за допомогою геометричних знаків (ліній, прямокутників, кіл) або умовно художніх фігур і мають велике ілюстративне значення. Завдяки їм досліджуваний матеріал стає більшзрозумілим.

6. Метод табличного відображення аналітичних даних. Результати аналізу, як правило, подаються у вигляді таблиць. Це найбільш раціональна і зручна для сприйняття форма уявлення аналітичної інформації про досліджувані явища за допомогою цифр, розташованих у визначеному порядку. Аналітична таблиця представляє собою систему суджень, виражених мовою цифр. Така мова є більш виразнішою й наглядною, ніж словесний текст. Показники в ній розташовуються в більш логічній і послідовній формі в порівнянні з текстовим викладом, займають менше місця, а пізнавальний ефект досягається набагато швидше. Табличний матеріал дозволяє охопити аналітичні дані в цілому, як єдину систему. За допомогою таблиць легше простежуються звязки між показниками, що досліджуються.

Одним з основних чинників при аналізі залучення депозитів фізичних осіб банку є розгляд та аналіз цінової політики банку. Як вже відмічалося раніше ціна депозиту це процентна ставка за вкладами.

ТОВ “Укрпромбанк” встановлює диференційовані ставки за строковими депозитами для фізичних осіб з огляду на умови залучення коштів (Див. Додаток Б).

У своєї діяльності ТОВ “Укрпромбанк” використовує як прості відсотки за строковими вкладами населення так і складні. Якщо в умовах депозитного договору сказано, що проценти за вкладом прості, то сума процентів яка сплачується депоненту нараховується на номінал депозиту. При цьому нараховані проценти можуть сплачуватися клієнту щомісячно, або у кінці строку депозитного договору.

Якщо умовами договору вказано, що проценти нараховуються за складною процентною ставкою, то нараховані відсотки додаються до суми вкладу щомісячно і нарахування процентів в наступному періоді (місяць) проходить на суму депозиту + раніш нарахованих відсотків.

Аналізуючи клієнську базу ТОВ “Укрпромбанк” за останні три роки треба звернутися до даних табл. 2.1.

Аналізуючи обсяги вкладень населення за групами вкладників треба відзначити, що клієнти яким за 50 років є найбільш активними клієнтами банку. Це можна пояснити тим, що ТОВ “Укрпромбанк” тісно співпрацює з Пенсійним фондом України і тому основними напрямками в розробці нових депозитних продуктів, останніми роками, направлені на задоволення потреб саме цієї вікової групи населення.

Таблиця 2.1.

Обсяги вкладів в ТОВ “Укрпромбанк” за групами населення, (млн. грн.)

Група населення

(вік)

01.01.2005

01.01.2006

01.01.2007

До запитання

Строкові

До запитання

Строкові

До запитання

Строкові

21- 30

0,12

5,8%

7,11

12,3%

1,3

7,8%

34,1

7%

6,68

13%

33,59

3,2%

31- 40

0,2

9,6%

13,99

24,2%

2,84

17,1%

141,28

29%

11,81

23%

170,1

16,2%

41- 51

0,49

24,1%

12,26

21,2%

4,37

26,3%

133,48

27,4%

13,87

27%

305,47

29,1%

52 та більше

1,23

60,5%

24,47

42,3%

8,1

48,8%

178,3

36,6%

19

37%

540,6

51,5%

Сума

2,037

100%

57,836

100%

16,604

100%

487,168

100%

51,364

100%

1049,709

100%

Але при цьому, також, спостерігається постійно зростання активності і інших верств населення стосовно вкладень в ТОВ “Укрпромбанк”. Це може свідчить про зростання довіри до банку. Так темпи приросту вкладів за різними віковими групами депонентів (населення) склали:

- за період 2004-2006, на рахунках до запитання вкладників в віці 21-30 років - 1083%, 31-40 років - 1420%, 41-51 років - 892%, 52 та більше років - 659%;

- на строкових рахунках вкладників в віці 21-30 років - 479%, 31-40 років - 1010%, 41-51років - 1088%, 52 та більше років - 729%.

Цей же показник за період 2004-2006рр. становив: на рахунках до запитання вкладників у віці 21-30 років - 514%, 31-40 році - 416%, 41-51 років - 317%, 52 та більше років - 235%; на строкових рахунках вкладників у віці 21-30 років - 98%, 31-40 років - 120%, 41-51 років - 229%, 52 та більше років - 303%.

Розрахувавши цей показник можна відмітити, що за останній звітний період спостерігалося значне збільшення вкладів на строкові депозити саме з боку населення у пенсійному віці. За останній рік в ТОВ “Укрпромбанк” спостерігалася активізація банку на ринку вкладів по роботі з населенням у віці 52 та більше років. Про це може свідчить той факт, що банком було розроблено окрему програму з розширення асортименту видів вкладів саме для пенсіонерів.

Умовами за вкладами (як строковими так і до запитання) для пенсіонерів передбачено більш вигідні умови (більш високі процентні ставки за вкладами, можливість поповнення рахунків, виплата відсотків щомісяця, отримання пенсій по пластикових картках, та інше) ніж для інших клієнтів банку.

Треба також відзначити зростання уваги банку саме на строкові вклади фізичних осіб. Про це свідчать дані вищенаведеного Рис. 1.1.

Хоча строкові кошти більш дорогі для ТОВ “Укрпромбанк” ніж до запитання але вони є більш прогнозованими та стабільними для банку і саме ці кошти використовуються для проведення активних операцій та отримання прибутку.