logo
Аналіз банку Укрсоцбанк

Організація безготівкових розрахунків та касова робота банку

Відкриття рахунків

Поточні рахунки - це рахунки, що відкриваються банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій. АКБ «Укрсоцбанк» відкриває своїм клієнтам поточні рахунки у національній, іноземній валютах, у банківських металах та поточні мультивалютні рахунки.

В рамках обслуговування поточного рахунку банком проводяться такі основні операції:

· прийом готівки для зарахування на рахунок та видача готівки з рахунку;

· безготівкове зарахування коштів на рахунок;

· здійснення переказу як на території України, так і за її межі.

Поточні рахунки відкриваються як резидентам (громадянам України, іноземцям, особам без громадянства, які мають постійне місце проживання на території України, у т.ч. тим, що тимчасово перебувають за кордоном), так і нерезидентам (іноземцям, особам без громадянства, громадянам України, які мають постійне місце проживання за межами України, утому числі тим, що тимчасово перебувають на території України).

Для відкриття рахунку фізичній особі - резиденту необхідно надати наступні документи:

· документ, що підтверджує особу (паспорт або документ, що його замінює);

· довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру - платника податку.

Для відкриття рахунку фізичній особі - нерезиденту необхідно надати документ, що підтверджує особу (паспорт або документ, що його замінює ).

Для відкриття поточних рахунків та поточних бюджетних рахунків підприємства подають установам банків наступні документи:

· Заяву на відкриття рахунку встановленого зразку за підписом керівника та головного бухгалтера підприємства (якщо в штаті немає посади головного бухгалтера чи іншої службової особи, на яку покладено функцію ведення бухгалтерського обліку та звітності, то заяву підписує лише керівник).

· Копію свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчену нотаріально чи органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію (крім бюджетних установ та організацій).

· Копію належним чином зареєстрованого статуту (положення), засвідчену нотаріально (положення, які затверджуються постановами Кабінету міністрів України чи указами Президента України, нотаріального засвідчення не потребують; установи та організації, які діють на підставі законів, статути (положення) не подають).

· Копію документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік, засвідчену податковим органом, нотаріально або уповноваженим працівником банку.

· Картку із зразками підписів осіб, яким відповідно до чинного законодавства чи установчих документів підприємства надано право розпорядження рахунком та підпису розрахункових документів (картка має бути засвідчена нотаріально або вищестоящою організацією у встановленому порядку; у картку включається також зразок відбитку печатки підприємства).

· Довідку про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України.

· Копію довідки про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену органом, що видав довідку, нотаріально чи уповноваженим працівником банку.

· Копію страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків, засвідчену нотаріально або органом, що його видав, чи уповноваженим працівником банку.

Якщо в установі банку вже відкрито поточний рахунок клієнта, то бюджетний рахунок відкривається на підставі заяви на відкриття бюджетного рахунку. Для відкриття бюджетного рахунку треба лише подати заяву. У разі ненадходження коштів з бюджету протягом року зазначені рахунки закриваються у порядку, передбаченому чинним законодавством [9].

Розрахунки з використанням пластикових карток

Банківська платіжна картка (БПК) - пластиковий ідентифікаційний засіб (з магнітною смугою), на який занесені дані щодо її держателя і його рахунку, а саме:

· унікальний номер

· термін дії (перевипуск та продовження терміну дії ПК через Сall-Центр)

· імя та прізвище держателя

· зразок підпису держателя

БПК є засобом доступу держателя до спеціального карткового рахунку (СКР), який банк відкриває для обліку операцій, що здійснюються держателем за допомогою картки.

Облік операцій на СКР може вестися у національній валюті або доларах США.

За допомогою БПК держателю надається можливість:

· здійснювати безготівкові розрахунки по сплаті за придбані товари/послуги

· отримувати готівку

Картка може використовуватись в Україні і за кордоном. Усі операції з конвертації валюти, в якій ведеться СКР (в т.ч. гривні), у валюту здійснення операції (валюту країни, де перебуває держатель) здійснює банк, який випустив БПК (банк - емітент).

Особливості операцій з продажу та видачі готівки за допомогою карток

· Ці операції здійснюються точками обслуговування і, відповідно, банками «у борг»: товари і готівка надаються держателям картки відразу, а засоби їх відшкодування надходять на рахунки обслуговуючих підприємств, найчастіше, через певний час.

· Гарантом виконання платіжних зобовязань, які виникають у процесі обслуговування БПК, є банк-емітент, що їх випустив. Тому картки протягом всього терміну їх дії залишаються власністю банку, а клієнти (держателі карток) отримують їх лише у користування.

Характер гарантій банка-емітента залежить від платіжних повноважень, що надаються клієнту і фіксуються класом картки.

Банківськи платіжні картки поділяються на дебітні (VISA Electron, Maestro) та кредитні (VISA Classic, Master Card Mass, VISA Gold, MasterCard Gold та VISA Business, MasterCard Business).

Дебетна картка: цей тип БПК дає можливість держателю картки здійснювати розрахункові операції у межах залишку коштів на СКР (шляхом прямого дебетування рахунку). Кошти по транзакції списуються зі СКР, як правило, протягом 3-4 днів. В окремих випадках цей строк може бути довшим.

Кредитна картка: цей тип БПК дає можливість держателю картки здійснювати розрахунки за куплені товари/послуги, а також отримувати готівку, у тому числі, у кредит. Дозволена кредитна лінія на розрахункові операції, які здійснює держатель БПК, визначає банк-емітент. Кредитна картка орієнтована на платоспроможних клієнтів. Вимагає від її держателя забезпечення - гарантійного депозиту, який держатель картки відкриває у банку-емітенту (для гарантії сплати кредитної лінії).

Для відкриття кредитної картки необхідно мати такі документи:

· паспорт;

· оригінал довідки про присвоєння ідентифікаційного коду платника податків;

· довідка про доходи за останні 6 місяців з помісячною розбивкою та позначкою про відсутність заборгованості з виплати заробітної плати.

Термін оформлення банківських платіжних карток (БПК) довільного виду - сім банківських днів. БПК можна використовувати в будь-якій країні світу, де функціонують міжнародні платіжні системи VISA Int. і/або MasterCard Int. Спеціальний картковий рахунок поповнюється шляхом внесення готівки через касу банку або безготівковим переказом коштів.

Картки усіх типів випускаються строком дії до 2-х років.

Для всіх видів карток, окрім VisaElectron і Cirrus/Maestro, обовязковим є гарантійний депозит. Проценти по гарантійному депозиту нараховуються у відповідності з тарифами банку.

Переваги банківських платіжних карток:

· Простота у користуванні.

· Швидкiсть та зручнiсть у обслуговуваннi.

· Картка необхiдна при отриманнi вїзних вiз до деяких країн.

· Максимальна безпека коштів: при втратi картки грошi клiєнта зберiгаються в недоторканостi. Пiсля повiдомлення до банку всi операцiї за СКР призупиняються. Клiєнт може отримати нову БПК i продовжити користуватись своїми коштами [20].

Тарифи на розрахунково-касове обслуговування (додаток 1)