logo
Роль кредиту в розвитку економіки України

ВСТУП

Наявність товарного виробництва і грошей обєктивно зумовлює існування та функціонування кредиту. Кредит має надзвичайно важливе значення для економіки в цілому і населення зокрема. Він впливає на процеси виробництва, реалізації і споживання продукції, а також на сферу грошового обороту.

З економічної точки зору поняття кредиту означає одну з найскладніших економічних категорій, повязану з передачею вартості у вигляді певної суми матеріальних ресурсів, готових виробів чи грошових коштів однієї юридичної чи фізичної особи у тимчасове користування на відповідно обумовлених засадах іншою.

Кредит виступає опорою сучасної економіки, невідємним елементом економічного розвитку. Завдяки кредиту скорочується час задоволення господарських та особистих потреб. Підприємство-позичальник за рахунок додаткової вартості має можливість збільшити свої ресурси, розширити господарство, прискорити досягнення виробничих цілей. Громадяни, скориставшись кредитом, мають дві можливості: або застосувати отримані додаткові ресурси для розширення своєї справи, або прискорити досягнення споживчих цілей, отримати в своє розпорядження такі речі, предмети, цінності, якими вони могли б володіти лише в майбутньому.

Таким чином, вивчення та дослідження кредитних відносин є надзвичайно важливим і актуальним.

Серед вітчизняних учених, які на сучасному етапі займаються економічними дослідженнями впливу кредиту та кредитних відносин на розвиток економіки, особливої уваги заслуговують праці А.М. Герасимовича, І.С. Гуцала, О.В. Дзюблюка, Б.С. Івасіва, О.Т. Євтуха, Л.Л. Кот, В.Д. Лагутіна, І.М. Лазепка, В.І. Міщенка, А.М. Мороза, Ю.А. Потійка, М.Ф. Пуховкіної, М.І. Савлука, В.Т. Сусіденка та інших.

Основна мета даної роботи - дослідити особливості функціонування та проблеми розвитку кредитної діяльності України, а також запропонувати заходи щодо подолання цих проблем.

Обєктом курсової роботи є теоретичні засади кредиту.

Предметом - кредит і його роль у функціонуванні вітчизняної економіки.

Поставлена мета обумовила необхідність вирішення таких взаємоповязаних задач:

ѕ дослідити сутність та економічну роль комерційного кредиту

ѕ визначити форми, види та функції кредиту

ѕ проаналізувати стан та динаміку кредитної діяльності банків України

ѕ дослідити показники державного боргу

ѕ розглянути основні заходи щодо поліпшення стану кредитування

При написанні курсової роботи були використані наукові статті, монографії провідних вітчизняних вчених, законодавчі акти, джерела мережі Інтернет.

В процесі опрацювання теоретичного та практичного матеріалу в роботі були використані такі методи дослідження: індукція, дедукція, синтез, графічний, табличний та хронологічний аналіз.