logo
Організація діяльності комерційного банку

Розділ ІІ. Ресурси комерційного банку, їх формування і прогнозування

Грошовими документами, які знаходяться в касі, є поштові марки, марки державного мита, векселі, оплачені путівки в санаторії, будинки відпочинку тощо. Перевірка грошових документів починається з повної їх інвентаризації і складання відповідного акта. Насамперед, слід встановити відповідність залишків даних аналітичного і синтетичного обліку з рахунка 33 "Інші кошти". За даними аналітичного обліку необхідно встановити своєчасність і правильність оприбуткування грошових документів у кількісному і сумовому вираженні на рахунок 33 "Інші кошти".

Перевіркою операцій щодо придбання і видачі путівок у санаторії, будинки відпочинку тощо слід зясувати, за рахунок яких джерел вони були придбані, яку частину їхньої вартості не оплачують одержувачі, чи своєчасно й у повному обсязі надходять у касу гроші від одержувачів путівок, чи видають путівки працівникам за узгодженням з профспілковим комітетом, чи немає випадків видачі путівок особам, які не працюють на даному підприємстві. Крім того, слід встановити розмір недоплачених сум у касу підприємства, причини та осіб, винних у порушенні встановленого порядку видачі путівок та їх оплати.

Аудитом грошових коштів у дорозі слід встановити законність і обґрунтованість кожного запису за рахунком 33 "Інші кошти". Своєчасність і повноту зарахування грошових коштів у дорозі на відповідні рахунки в банках встановлюють звіркою записів за кредитом рахунка 33 "Інші кошти" (субрахунок 333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті") і дебетом рахунків, призначених для обліку грошових коштів. При цьому зясовують, чи немає серед сум у дорозі нестач готівки в касі або фактів привласнення цих сум окремими посадовими особами.

Встановлюють тривалість перебування окремих сум коштів у дорозі, оприбуткування їх на початку наступного місяця на рахунок у банку.

На рахунку 333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті" враховується грошовий виторг від реалізації товарів, переведений у банк через інкасаторів, пошту або Ощадбанк. Кошти, здані безпосередньо в банк, на вищезгаданому рахунку враховують тільки в тому випадку, коли вони здані у вечірню касу наприкінці останнього робочого дня, а зараховані на рахунок підприємства у перший день наступного місяця.

Завдання аудитора - перевірити повноту і своєчасність зарахування на рахунки в банках кожної суми виторгу.

Для встановлення можливих зловживань за кожною сумою на рахунку 333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті" (з минулим терміном перерахування) дебет рахунка зіставляють з документами, що підтверджують відправлення грошей, а кредит - із випискою банку або прибутковим касовим ордером. У разі несвоєчасності чи неповноти зарахування грошей на рахунок у банку негайно повідомляють начальнику контори звязку, адміністрації Ощадбанку і разом з ними встановлюють причини та винних осіб. Якщо у інкасаторських сумках виявляють нестачу чи надлишки грошей, перевіряють їх у звітах каси або роздрібних торговельних підприємств. Якщо виторг здавав касир, то проводять інвентаризацію каси, результати виводять з урахуванням виявлених у інкасаторській сумці розходжень сум виторгу; якщо виторг здано магазином, у якому немає касира, то виправлення вносять у товарно-грошові звіти.

Однак дебетові чи кредитові залишки на рахунку 333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті" щодо кожної суми, зданої через інкасаторів, свідчать про те, що виправлення не зроблені й аудитор повинен такий факт врахувати при виведенні результатів інвентаризації каси або товарів.

У висновку аудитори зазначають виправлені записи за відповідний період і встановлюють результат.

Особливу увагу слід звернути на перевірку сальдо рахунка 333 на перше число кожного місяця. Необхідно зясувати, чи немає фактів віднесення на цей рахунок виторгу, який належить до перших чисел наступного за звітним місяця з метою дописування товарообороту.

Вся готівка яка надійшла до закінчення операційного дня, повинна бути оприходована до оборотної (операційної) каси і зарахована на відповідні рахунки за балансом установи банку в той же робочий день.

Приймання грошей від підприємств, обєднань, установ, організацій і населення після закінчення операційного дня здійснюють вечірні каси. Час роботи цих кас оголошується. Прийняті гроші повинні бути зараховані на відповідні рахунки не пізніше наступного робочого дня. Провадити будь-які видаткові операції, за винятком операцій за вкладами та з цінними паперами, працівникам вечірніх кас забороняється.

Установи банків, які не мають вечірніх кас, приймають гроші у випадку доставляння їх після операційного дня клієнтами в порядку, встановленому для вечірніх кас.

Приймання грошей і видача вкладів і цінних паперів вечірніми касами здійснюється касиром під контролем бухгалтера-контролера, з яким укладається Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність за схоронність грошей і інших цінностей і який має право контрольного підпису від імені установи банку, за приходними касовими документами за формами, встановленими для денних кас, а в опломбованих сумках - за Супровідними відомостями до сумки з грошовою вирочкою.

Гроші, прийняті до вечірньої каси, повинні бути упаковані у встановленому порядку.

При здавані грошей особа, яка здає готівку, заповнює приходний документ на внесення готівки і передає цей документ бухгалтеру-контролеру, який після перевірки передає його до каси.

Прийнявши гроші, касир підписує приходні документи, проставляє на них штамп “Вечірня каса” і видає квитанцію за двома підписами (бухгалтера-контролера і касира), завірену печаткою вечірньої каси, закріпленою за касиром.

Ощад банк повинен здійснювати контроль за рухом готівкових коштів. У цьому плані важливе значення має прогнозування готівкового обігу на основі розробки прогнозу касових оборотів установи банку. Прогнозування касових оборотів банки здійснюють відповідно до Інструкції НБУ №4 про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України.

Прогнозні розрахунки касових оборотів банків поряд з прогнозом балансу грошових доходів і витрат населення є найважливішими складовими загального прогнозу готівкового обігу. Баланс грошових доходів та витрат населення - це балансова форма відображення процесів утворення грошових доходів населення і їх використання за певний період часу. Розробляються:

- прогнозний баланс грошових доходів та витрат населення - на перспективу;

- звітний баланс - за минулий період. Показники прогнозного балансу грошових доходів і витрат населення використовуються регіональним управлінням НБУ для складання прогнозів касових оборотів готівки.

Прогнози касових оборотів складаються комерційними банками щоквартально на підставі показників економічного розвитку на регіональному рівні з урахуванням основних напрямів і особливостей державної грошово-кредитної політики. Прогноз встановлює розмір і джерела надходжень готівки до кас банків, а також розмір і цільове спрямування видач готівки з кас банків. У кожній частині прогнозу касових оборотів - прибуткування і видатки - виділяються статті відповідно до каналів руху готівки. Прогнозні розрахунки касових оборотів установ банків складаються за такими джерелами надходжень і напрямами видач готівки:

- прихід:

надходження торгової виручки;

надходження виручки від усіх видів транспорту;

надходження квартирної плати і комунальних платежів;

надходження виручки видовищних підприємств;

надходження виручки підприємств побутового обслуговування;

надходження на рахунки колективних сільськогосподарських підприємств;

надходження на рахунки за вкладами громадян;

надходження від підприємств Міністерства звязку;

інші надходження (включно з поверненням заробітної плати);

купівля готівки комерційними банками;

підкріплення оборотної каси з резервних фондів;

- видатки:

видачі на оплату праці, грошові виплати і заохочення;

видачі на закупівлю сільськогосподарських продуктів;

видачі з рахунків колективних сільськогосподарських підприємств;

видачі на виплату пенсій, допомог і страхових відшкодувань;

видачі з рахунків за вкладами громадян;

видачі підкріплень підприємствам Міністерства звязку;

видачі на інші цілі;

продаж готівки комерційними банками;

перерахування з оборотної каси до резервних фондів.

Прогноз касових оборотів складається за такими джерелами надходжень і напрямами видачі готівки:

НАДХОДЖЕННЯ ГОТІВКИ

N символів

Надходження торговельної виручки

02

Надходження виручки від усіх видів платних послуг

05

Надходження на рахунки за вкладами фізичних осіб

16

Надходження від підприємств поштового звязку

17

Надходження від продажу іноземної валюти

30

Інші надходження

32

Перерахування готівки із сховища цінностей до оборотної каси

38

ВИДАЧА ГОТІВКИ

Видача на виплати, повязані з оплатою праці

40

Видача на закупівлю сільськогосподарської продукції

46

Видача на виплату пенсій, допомоги та страхових відшкодувань

50

Видача на купівлю товарів, оплату послуг і за виконані роботи

53

Видача з рахунків за вкладами фізичних осіб

55

Видача за придбану іноземну валюту

56

Видача підкріплень підприємствам поштового звязку

59

Видача на інші цілі

61

Перерахування готівки з оборотної каси до сховища цінностей

73

комерційний банк платіжний фінансовий