logo
Організація діяльності комерційного банку

Розділ І. Створення та організація діяльності комерційного банку

Ощадний банк відіграє важливу соціальну та економічну роль для держави і суспільства в цілому. Сутність Банку відтворюється у виконанні таких функцій:

1. Отримання прибутку та збільшення цінності для свого акціонера.

2. Задоволення потреб масової клієнтури, включаючи головним чином громадян України, в гарантованому заощадженні та накопиченні коштів.

3. Реалізація попиту на банківські послуги з боку фізичних осіб, корпоративних клієнтів приватної та державної форм власності.

4. Реінвестиція залучення коштів в українську економіку.

5. Виконання функції агента державної гарантії повернення заощаджень.

6. Підтримка державної функції забезпечення економічного суверенітету.

7. Обслуговування державних програм соціального та економічного розвитку, базуючись на загальних засадах комерційної діяльності.

8. В межах державної програми соціальної підтримки обслуговування верств населення, як правило, з найнижчими доходами, що не мають альтернативної можливості отримувати банківські послуги.

Питома вага від надання кредитів у 2011р. становила 74,57%, це означає, що доходи банку на 74,57% складаються із доходів від кредитних операцій. У 2012 р. це й показник зріс на 9,93 %.

Рентабельність кредитних операцій станом на 2011р.становила 3,12, це означає, що на 100 грн. процентних витрат на залучення ресурсів припадає 312 грн. процентних доходів. У 2012 р. цей показник зменшився на 0,32, це негативна тенденція для банку.

Зростання процентних доходів від кредитів на 10655 тис. грн. призвело до зростання коефіцієнта рентабельності на 2,06 грн./грн., зростання процентних витрат на 4397 тис. грн. призвело до зменшення коефіцієнта рентабельності на 2,38 грн./грн. Загальний вплив обох факторів становить - 0,32 грн./грн.

Аналізуючи стан власного капіталу банків, використовують різні види та методи аналізу. Серед них важливе місце посідає метод коефіцієнтів, за допомогою якого виявляють кількісний взаємозвязок між різними статтями, класами чи групами статей балансу.

Станом на 2011 р. коефіцієнт співвідношення власного капіталу та залучених коштів становив 0,16, що свідчить про те, що на кожні 100 грн. залучених коштів припадає 13 грн. власного капіталу. Станом на 2012 р. даний коефіцієнт знизився на 43,75%.

У 2011р. частка власного капіталу у пасивах становила 13%, а у 2008р. знизилась на 5%, що оцінюється негативно.

Станом на 2011 р. коефіцієнт захищеності власного капіталу становив 1,78, що є свідченням того, що на кожні 100 грн. власного капіталу припадає 178 грн. основних засобів. У 2012р. цей коефіцієнт зріс на 2,8%,що оцінюється позитивно.

Рентабельність власного капіталу у 2011р. склала 0,05, що свідчить про те, що кожні 100 грн. власного капіталу приносили 5 грн. чистого прибутку. У 2012р. даний коефіцієнт зріс на 0,11, або на 220%, що оцінюється позитивно.

Аналіз зобовязань банку починають з визначення їх суми за балансом через обчислення залишків за рахунками на підставі балансу банку. На цьому ж етапі аналізу дається характеристика зміни суми зобовязань банку в динаміці в абсолютному та відносному виразах.

Ефективність управління спредом у 2011 р. становила 5,6%, що перевищує оптимальне значення. У 2012 р. даний показник зріс на 0,3%, це позитивна тенденція для банку.

Коефіцієнт покриття процентних витрат процентними доходами у 2011 р. становив 311,43%, що не відповідає оптимальному значенню. У 2012 р. даний показник знизився на 31,47%, але проте перевищував оптимальне значення.

Ефективність процентної політики банку станом у 2011 р. становила 5%, що є меншим оптимального значення даного показника. У 2012 р. даний показник зріс на 0,4%, що оцінюється позитивно.

Витрати Ощадбанку складали 26105 тис. грн., а у 2011 р. вони зросли на 40,35% і становили 36640 тис. грн., це негативна тенденція для банку.

Процентні витрати у 2009 р. становили 5169 тис. грн., у 2011 р. вони зросли на 85,06%, що оцінюється негативно, оскільки це перевищує зріст процентних доходів.

Коефіцієнт надійності становив 16%, що свідчить про те, що залучені кошти банку забезпечені власним капіталом на 16%. у 2011 р. даний коефіцієнт знизився на 7%, що оцінюється негативно, проте відповідає оптимальному значенню.

Коефіцієнт фінансового важеля у 2011 р. становив 665%, що свідчить про те, що зобовязання банку приблизно у 6 разів перевищують власний капітал. У 2012 р. даний показник зріс на 464%, що оцінюється негативно.

Коефіцієнт достатності капіталу станом на 2011 р. становив 14,2%, що свідчить про те, що активи банку забезпечені власним капіталом банку на 14,2 %. Станом на 2012 р. даний показник зменшився на 4,7% що оцінюється негативно.

Коефіцієнт миттєвої ліквідності у 2011 р. становив 9,9%. що не відповідає оптимальному значенню. У 2012 р. даний показник знизився на 2 %, що оцінюється негативно.

Коефіцієнт загальної ліквідності станом на 2011 р. становив 106,1%, що свідчить про те, що зобовязання банку забезпечені активами на 106,1 %. Станом на 2012 р. даний показник зменшився на 12,5 %.

Загальний рівень рентабельності у 2011 р. року становив 6%, що свідчить про те, що чистий прибуток банку у загальній сумі доходів становив приблизно шістнадцяту частину. У 2012р. даний показник збільшився на 8 %, що оцінюється позитивно.

Окупність витрат доходами станом у 2011 р. становила 109 %. що свідчить про те, що витрати банку забезпечені доходами на 109%. Станом на 2012р. даний показник зріс на 6%, що оцінюється позитивно.

Чиста процентна маржа у 2011р. становила 4,5% , що свідчить про те, що кожні сто гривень середньорічної вартості активів принесли 450 грн. чистого процентного доходу. У 2012р. даний показник виріс на 10,65%, це оцінюється позитивно.

Рентабельність активів станом на 2011 р. становила 0,5 %, що свідчить про те, що кожні 100 грн. середньорічної вартості активів принесли 50 грн. чистого прибутку. Станом на 2012 р. даний показник зріс на 1,5% , що оцінюється позитивно.

Рентабельність капіталу у 2011 р. становила 5%, що свідчить про те, що кожні 100 грн. середньорічної вартості власного капіталу принесли 500 грн. чистого прибутку. У 2012 р. даний показник зріс 11%, що оцінюється позитивно.

Довіра партнерів (держави, вкладників, кредиторів, клієнтів тощо) до банків базується насамперед на їхній здатності у будь-який час і в повному обсязі виконати свої зобовязання - захищати їх інтереси.

Основний принцип складання рейтингу полягає в тому, щоб відбити стан учасника ринку серед йому подібних за допомогою у певний спосіб обробленої інформації. У суспільстві з ринковою економікою банківський рейтинг -- це насамперед інструмент демонстрації інвестиційної привабливості банку через уміння його менеджменту професійно і прибутково працювати в такій складній сфері, якою є фінансовий бізнес.