logo
Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")

2.2 Види банківського кредитування підприємств

Поділ кредитів за субєктами їх одержання породжує ще одне поняття класифікації в системі кредитування - вид кредитів. Вид кредитів відображає сукупність властивостей, характерних для тієї чи іншої конкретної кредитної угоди в економічному та організаційному відношенні (див. табл.2.1). При цьому економічні властивості кредитної угоди - це властивості самого кредиту, вони однакові (повернення, платність, забезпечення, цільовий характер, строковість).

В організаційному відношенні та у відношенні застосування специфічних кредитних умов в кредитних угодах (кредитних інструментів), кредитування юридичних осіб в банківській системі України поділяється на наступні основні сегменти (табл.2.1) [9]:

1. Кредитування „овердрафт” - застосування технології контокорентних розрахункових рахунків (активно - пасивних), які допускають тимчасове активне сальдо у розмірах, тривалості та за ставкою кредитування, обумовленими договором при відкритті розрахункового рахунку підприємством.

2. Кредитування за операціями „репо" - заставні кредити, в якості застави в яких використовуються, в основному, державні цінні папери у бездокументарній формі. При операції „репо" позичальник тимчасово продає свої цінні папери банку, отримуючи кредитні кошти на визначений термін, а по його закінченню викупає у банка свої цінні папери, при цьому різниця курсів продажу та покупки відповідає ставці кредитного відсотка банка.

3. „Вексельний кредит” - кредити, що надані за врахованими векселями субєктам господарювання (облік векселів, застава векселів, акцепт векселя, аваль векселя).

Облік векселя - це своєрідна купівля векселя банком. Купуючи вексель у векселетримача, банк отримує право на одержання грошей за векселем після закінчення його терміну. За авансування векселеутримувача банк стягує з останнього обліковий відсоток, або дисконт, що дорівнює різниці між номінальною вартістю векселя і сумою, яку виплачує банк при обліку векселя. Після закінчення терміну векселя банк предявляє його боржникові (векселедавцю) до погашення. Економічна суть цієї операції полягає в достроковій грошовій реалізації векселя його утримувачем банкові й перетворенні комерційного кредиту в банківський.

Застава векселя відрізняється від обліку векселя тим, що вексель переходить від векселетримача до банку не остаточно, а тимчасово як застава виданої банком позики. Після закінчення терміну позики позичальник зобовязаний її погасити і виплатити за нею відсотки.

Акцептний кредит надається векселедавцю (платникові за векселем) і виконує роль гарантійної послуги. Кредитна угода оформляється з використанням переказного векселя (тратти), де векселетримач (трасант) вказує платника (трасата), який повинен акцептувати вексель, тобто дати згоду здійснити платіж. Трасант, отримавши акцепт банку за векселем, обліковує його в іншому банку (великі банки нерідко самі обліковують свої власні акцепти) і таким чином одержує гроші або ж погашає акцептом свої борги. До терміну тратти клієнт, якому був відкритий кредит, вносить банкові-акцептанту відповідну суму на оплату векселя. За надання акцептного кредиту банк стягує акцептну комісію.

В ролі гарантійної банківської послуги виступає й авальний кредит. Його призначення - покрити зобовязання клієнта, якщо він не зможе виконати їх самостійно. Авальний кредит існує у вигляді різних форм гарантій або доручень: гарантія платежу або поставки, доручення щодо кредиту, гарантія надання позики тощо. Щодо авального кредиту нараховується комісія, розмір якої залежить від виду вимог, що випливають із гарантії, а також терміну дії гарантії, а за наданий кредит банкові сплачується відсоток.

Таблиця 2.1

Класифікація видів кредитів підприємствам в комерційних банках України згідно з „Планом рахунків” [9]

201

Кредити, що надані за операціями репо субєктам господарювання

2010

А

Кредити, що надані за операціями репо субєктам господарювання

202

Кредити, що надані за врахованими векселями субєктам господарювання

2020

А

Кредити, що надані за врахованими векселями субєктам господарювання

2027

А

Прострочена заборгованість за кредитами, що надані за врахованими векселями субєктам господарювання

203

Вимоги, що придбані за операціями факторингу із субєктами господарювання

2030

А

Вимоги, що придбані за операціями факторингу із субєктами господарювання

2037

А

Прострочена заборгованість за вимогами, що придбані за операціями факторингу із субєктами господарювання

206

Кредити в поточну діяльність, що надані субєктам господарювання

2062

А

Короткострокові кредити в поточну діяльність, що надані субєктам господарювання

2063

А

Довгострокові кредити в поточну діяльність, що надані субєктам господарювання

2067

А

Прострочена заборгованість за кредитами в поточну діяльність, що надані субєктам господарювання

207

Кредити в інвестиційну діяльність, що надані субєктам господарювання

2071

А

Фінансовий лізинг (оренда), що наданий субєктам господарювання

2072

А

Короткострокові кредити в інвестиційну діяльність, що надані субєктам господарювання

2073

А

Довгострокові кредити в інвестиційну діяльність, що надані субєктам господарювання

2074

А

Довгострокові кредити, що надані субєктам господарювання за участю кредитів Національного банку України

2077

А

Прострочена заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані субєктам господарювання

208

Іпотечні кредити, що надані субєктам господарювання