logo
Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")

1.2 Структура кредиту

Як обєкт дослідження кредит складається з елементів, що перебувають у тісній взаємодії один з одним. Такими елементами є насамперед субєкти його відносин. Просторово вони можуть бути віддалені друг від друга на різні відстані, однак характер їхніх взаємних зобовязань від цього не міняється. У кредитній угоді субєкти відносин завжди виступають як кредитор і позичальник [35].

Кредитор - сторона кредитних відносин, що надає позичку. Кредиторами можуть стати субєкти, що видають позичку, тобто реально надають щось у тимчасове користування. Для цього щоб видати позичку, кредиторові необхідно мати у своєму розпорядженні певні кошти. Їхніми джерелами можуть стати як власні нагромадження, так і ресурси, запозичені в інших субєктів відтворювального процесу. У сучасному господарстві банк-кредитор може надати позичку не тільки за рахунок своїх власних ресурсів, але й за рахунок залучених коштів, що зберігаються на його рахунках, а також мобілізованих за допомогою розміщення акцій і облігацій.

З утворенням банків відбувається концентрація кредиторів. Мобілізуючи вільні грошові ресурси підприємств і населення, банкіри стають колективними кредиторами.

Джерелами кредитування часто стають не тільки ресурси, які тимчасово не використовуються в народному господарстві. При комерційному кредиті, наприклад, кредитор надає позичальникові (покупцеві) товари, що підлягають реалізації.

Кредиторами виступають особи, що надали ресурси в господарство позичальника на певний строк. Як правило, кредиторами стають добровільно. Випадки, коли позикоодержувач не повертає кредит у встановлений термін, лише порушують добровільність кредитної угоди, приводять до особливої системи більше твердих відносин з позичальником. У цілому тимчасові границі існування кредиторів визначаються строками кредиту, які залежать від ходу процесу відтворення.

Положення кредитора стосовно позичених коштів є двояке. Власні ресурси кредитора, передані на основі кредиту, залишаються його власністю. Власником залучених коштів, розташовуваних кредитором, залишаються підприємства й населення. Оскільки банки (як кредитори) працюють в основному на залучених ресурсах, вони повинні так побудувати систему кредитування, щоб забезпечити повернення розміщених ресурсів і їхню передачу дійсним власникам на їх вимогу. Це означає, що не тільки підприємства або індивідуальні позикоодержувачі повинні повернути позичку кредиторові (банку), але й сам кредитор зобовязаний повернути кредит, отриманий від своїх клієнтів.

Мобілізація ресурсів, що вивільнилися, кредиторами носить продуктивний характер, оскільки вона забезпечує їхнє перетворення в "працюючі" ресурси. Розміщаючи позичену вартість, кредитор забезпечує її продуктивне використання як для своїх власних цілей, так і для цілей інших учасників відтворювального процесу.

Позичальник - сторона кредитних відносин, що одержує кредит і зобовязана повернути отриману позичку. Історично позичальниками були окремі особи, що мають потребу в додаткових ресурсах. З утворенням банків відбувається концентрація не тільки кредиторів, але й значне розширення складу позичальників. У сучасних умовах крім банків позичальниками виступають підприємства, населення й держава. Традиційно банки при цьому стають колективними позичальниками, оскільки займають не для себе, а для інших.

Особливе місце позичальника в кредитній угоді відрізняє його від кредитора [35].

По-перше, позичальник не є власником коштів, що позичаються, він виступає лише їхнім тимчасовим власником; позичальник користується чужими ресурсами, йому не приналежними.

По-друге, позичальник застосовує позичені кошти як у сфері обігу, так і в сфері виробництва (для придбання матеріалів і розширення й модернізації виробництва). Кредитор же надає позичку у фазі обміну, не входячи безпосередньо у виробництво.

По-третє, позичальник повертає позичені ресурси, що завершили кругообіг у його господарстві. Для забезпечення такого повернення позичальник так повинен організувати свою діяльність, щоб забезпечити вивільнення коштів, достатніх для розрахунків із кредитором.

По-четверте, позичальник не тільки повертає вартість, отриману в тимчасове користування, але й сплачує при цьому більше, ніж одержує від кредитора, є платником позичкового відсотка.

В-пятих, позичальник залежить від кредитора, кредитор диктує свою волю. Економічна залежність від кредитора змушує позичальника раціонально використовувати позичені кошти, виконувати свої зобовязання як позикоодержувача. Навіть повернувши позичені кошти, а також сплативши збільшення до них у вигляді позичкового відсотка, позичальник не втрачає своєї залежності від позикодавця: потенційно у своєму колишньому кредиторі він бачить нового кредитора, а тому повинен повністю виконати всі зобовязання, що випливають із договору про позичку, створивши підставу для чергового одержання кредиту.

Займаючи залежне від кредитора положення, позичальник не втрачає своєї значимості в кредитній угоді як повноправної сторони. Без позичальника не може бути й кредитора. Позичальник повинен не тільки одержати, але й використовувати отримані в тимчасове користування ресурси, причому таким чином, щоб повністю розраховуватися по своїх боргах. У цьому сенсі, позичальник - така продуктивна чинність, від якої залежить ефективне застосування ресурсів, отриманих у тимчасове користування.

Вступаючи в кредитні відносини, кредитор і позичальник демонструють єдність своїх цілей, єдність своїх інтересів. У рамках кредитних відносин кредитор і позичальник можуть мінятися місцями: кредитор стає позичальником, позичальник - кредитором. У сучасному грошовому господарстві той самий субєкт може виступати одночасно і як кредитор, і як позичальник. Відносини між кредитором і позичальником, їхній звязок один з одним являють собою відносини двох субєктів, що виступають, по-перше, як юридично самостійні особи; по-друге, як учасники кредитних відносин, що забезпечують майнову відповідальність друг перед іншому; по-третє, як субєкти, що проявляють взаємний економічний інтерес друг до друга. Звязки між субєктами кредитних відносин характеризуються стабільністю, сталістю, визначаються рамками кредиту як цілісної системи, як особливих відносин, що володіють певними властивостями.

Позичальник повинен не тільки виступати самостійною юридичною або фізичною особою, але й мати певне майнове забезпечення, що економічно гарантує його здатність повернути кредит на вимогу кредитора. На практиці позичальниками можуть бути підприємства, що володіють матеріальними й грошовими ресурсами, а також окремі особи, що підтверджують свою дієздатність, свій дохід як гарантію повернення кредиту.

Взаємодія кредитора й позичальника носить характер єдності протилежностей. Як учасники кредитної угоди кредитор і позичальник перебувають по різні її сторони. Кредитор - сторона, що надає позичку, позичальник-сторона, дану позичку що одержує; у рамках єдиної мети кожний при цьому має свій інтерес, обумовлений своїм особливим положенням у господарстві. Приміром, кредитор зацікавлений у більше високому позичковому відсотку, а для позичальника важливо одержати більше дешевий кредит.

Крім кредиторів і позичальників, елементом структури кредитних відносин є обєкт передачі - те, що передається від кредитора до позичальника й що робить свою дорогу назад від позичальника до кредитора. Обєктом передачі виступає позичена вартість, як особлива частина вартості. Насамперед вона являє собою своєрідну нереалізовану вартість.

Вивільнена вартість, осідаюча в одного із субєктів кредитних відносин, характеризує вповільнення її руху, неможливість у цей момент вступити в новий господарський цикл. Завдяки кредиту вартість, що тимчасово зупинилася у своєму русі, продовжує шлях, переходячи до нового власника, у якого позначилася потреба в її використанні на потреби виробництва й обігу.

Вартість у рамках кредитних відносин володіє особливою додатковою споживчою вартістю. Крім споживчої вартості, що властива грошам або товару, вартість, що робить рух між кредитором і позичальником, здобуває особливу якість прискорювати відтворювальний процес. За допомогою кредиту в нового власника позиченої вартості відпадає потреба в нагромадженні в повному обсязі власних ресурсів, що забезпечують проведення відповідних господарських заходів. Кредит дозволяє перебороти барєр нагромаджень, за допомогою яких стає можливим початок або продовження чергового господарського циклу. Вартість, авансована за допомогою кредиту, створює основу для безперервності кругообігу виробничих фондів, усуває простої в їхньому русі й в остаточному підсумку прискорює відтворювальний процес.

Важливою рисою позиченої вартості є її авансовий характер. Кредит, як правило, передбачає утворення тих доходів, які повинні бути отримані позичальником у його господарстві. Практично позичальник звертається до кредитора із проханням про позичку не тільки тому, що в цей момент у нього немає вільних коштів, але й тому, що він зацікавлений в одержанні доходів, у тому числі доходів, які можна було б використовувати для майбутніх платежів. Збереження вартості досягається в процесі її використання в господарстві позичальника. Останній повинен передати кредиторові рівноцінність (еквівалент), що володіє тією же вартістю й споживчою вартістю.

Отже, збереження вартості є фундаментальною якістю кредиту. На практиці воно далеко не завжди реалізується. Це може бути насамперед викликано інфляційними процесами, які повязані з переповненням каналів грошового обігу зайвими грошовими знаками й приводить до зниження купівельної спроможності грошової одиниці. У результаті позичальники повертають позичку в тім же номінальному розмірі, але в зниженому в ціні виді. Повернення кредиту в умовах інфляції вимагає особливих гарантій від знецінення коштів, що позичаються. Такою гарантією на практиці часто виступає позичковий відсоток. Банки нерідко практикують стягнення більш високої плати за кредит, що страхує позичковий фонд від знецінення. Позитивний відсоток по вкладах населення (вище, ніж темп інфляції) також може перешкоджати втратам від знецінення, від зниження купівельної спроможності грошової одиниці.

Розглянута структура кредиту характеризує його цілісність. Кредит - це не тільки кредитор (приміром, банк), не тільки позичальник (підприємство) або позичена вартість. Структура кредиту як цілого припускає єдність його елементів. В економічній літературі ця обставина враховується не повною мірою. Тому сутність кредиту як економічної категорії найчастіше підмінюється сутністю банківського кредиту.