logo
реферат готовый

Висновок

Підсумовуючи викладене, необхідно сформулювати деякі положення12 господарсько-правового регулювання банківських операцій.

Визначення банківської діяльності в Законі України «Про банки і банківську діяльність» не виключає віднесення до банківських операцій і не названих у понятті операцій, які є фінансовими послугами. Наслідки такого регулювання банківської діяльності полягають у віднесенні цих трьох операцій до системоутворюючих банківську діяльність на законодавчому рівні. Всі інші операції, перелічені в ст. 47 даного Закону, не несуть у собі функцій класифікуючих елементів системи операцій, але, при здійсненні їх банками мають єдине регулювання законодавством про банки і банківську діяльність, а в деяких випадках додатково іншим спеціальним законодавством, наприклад, законодавством, яке регламентує ринок цінних паперів. Таким чином, формулювання банківської діяльності, переліку і системи банківських операцій обґрунтовується, насамперед, юридичною технікою складання нормативного акту, яка полегшує виконання покладених на нормативні акти завдання формування господарського правопорядку при здійсненні функцій з регулювання діяльності банків.

Аналіз нормативних актів показує, що єдиного підходу щодо класифікації банківських операцій не існує, тому за наявності основної мети регулювання – безпека та фінансова стабільність банківської системи, захист інтересів вкладників і кредиторів – система банківських операцій викладається залежно від системи засобів реалізації державного регулювання банківських операцій, і, що найбільш впливає на остаточний результат, – залежно від системи функцій НБУ щодо банківського регулювання і нагляду (в такому випадку зміст банківських операцій – впливовий фактор, але не головний). Це свідчить про необхідність сприйняття переліку банківських операцій у ст. 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність» як переліку видів діяльності банків, які даним законом об’єднуються в поняття банківської діяльності, хоча деякі операції своєю назвою відповідають самостійним видам договорів, наприклад, лізинг, факторинг.

Банківські операції можуть регулюватися нормами різних галузей права,13 спеціальним банківським законодавством і за своєю структурою вони можуть складатися з декількох угод, ґрунтуватися на нормативних актах і актах державних органів ненормативного характеру, і в них відображаються не тільки окремі правовідносини цивільного або іншого змісту, а й деякі дії, що проводяться банками в їх взаємозв’язку з угодами або актами, тобто присутня публічно-правова складова виникнення та проведення банківських операцій, яка виникає на підставі зафіксованих правовими чинниками вимог і підкреслює перевагу господарсько-правового впливу та діяльність банків.

Подальшого дослідження потребують питання формування та співвідношення понятійного апарату норм банківського законодавства та нормативних актів, які регулюють ринки фінансових послуг в Україні з міжнародно-правовими джерелами.

Список літератури:

1. Банки и банковские операции: учебник для вузов / Е. Ф. Жуков, Л. М. Максимова,О. М. Маркова и др. ; под.ред. проф. Е. Ф. Жукова. – М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. –471 с.

2. Банківське право України : навч. посіб. / А. М. Жуков, А. Ю. Іоффе, В. Л. Кротюк та ін. ; за заг. ред. А. О. Селіванова. – К. : Вид. Дім “Ін Юре”, 2000. – 384 с.

3. Безклубий І. А. Банківські правочини: моногр. / І. А. Безклубий. – К. : Вид. Дім “Ін Юре”, 2007. – 456 с.

4. Ващенко Ю. В. Банківське право : навч. посіб. / Ю. В. Ващенко. – К. : Центр

навчальної літератури, 2009. – 344 с.

5. Віхров О. П. Організаційно-господарські правовідносин : моногр. / О. П. Віхров. –К. : Вид. Дім “Слово”, 2008. – 512 с.

6. Гринько О. Л. Формування й розподіл банківських ресурсів на іпотечне

кредитування / О. Л. Гринько // Фінанси України. – 2005. – № 7. – С. 119–131.

7. Мамутов В. К. Экономика и право : сб. науч. тр. / В. К. Мамутов. – К. : Юринком Интер, 2003. – 544 с.

8. Міщенко В. І. Банківські операції: підручник / В. І. Міщенко, Н. Г. Славянська, О. Г. Корнеєва. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2007. – 796с

9. Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь [Электрон.ресурс].– Режим доступу : www.pravo.by/webnpa.

10. Нурзад І. Л. Правове регулювання діяльності банків на ринку цінних паперів України : автореф. дис. на здоб. наук.ступ. канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 [Електрон. ресурс] / І. Л. Нурзад. – К., 2004. – 21 с. – Режим доступу : irbis-nbuv.gov.ua.

11. Олейник О. М. Основы банковского права: курс лекций / О. М. Олейник. – М. :Юристъ, 1997. – 424 с.

12. Орлюк О. П. Банківська система України. Правові засади організації / О. П. Орлюк.─ К. : Юрінком Інтер, 2003. ─ 240 с.

13. Офіційний вісник України.

14. Рекомендации XVII Международного банковского конгресса (МБК-2008) «Банки в системе финансового посредничества: состояние и перспективы» [Электрон.ресурс] //14 Деньги и кредит. – 2008. – № 7. – С. 33–37. – Режим доступа : www.cbr.ru /publ/MoneyAnd Credit/recomendations.pdf.

15. Саркисян Т. С. Проблемы финансового посредничества / Т. С. Саркисян

[Электрон.ресурс] // Деньги и кредит. – 2007. – № 7. – С. 26–28. – Режим доступа :ww.cbr.ru/publ/MoneyAndCredit/sarkisyan.pdf.

16. Система Консультант Плюс [Электрон.ресурс]. – Режим доступа :

www.consultant.ru.

17. Тадеев А. А. Банковское право : учеб. / А. А. Тадеев. – М. : Эксмо, 2005. – 432 с.

18. Тосунян Г. А. Теория банковского права : в 2 т. / А. Г. Тосунян. – М. : Юристъ, 2004. – Т. 1. – 2-е изд., перераб. и доп. – 696 с.

19. Тосунян Г. А. Банковское право Российской Федерации. Общая часть : учеб. /Г. А. Тосунян, А. Ю. Викулин, А. М. Экмалян ; под общ.ред. акад. Б. Н. Топорнина. – М. Юристъ, 1999. – 448 с. :