logo
ЗВІТ_Науково-Дослідна_Чучупа

Механізм реалізації кредитної політики комерційними банками

В статті розглянуто процес реалізації кредитної політики комерційних банків в сучасних умовах. Розкрито перелік проблем і суперечностей кредитної політики комерційних банків та запропоновано шляхи їх вирішення.

Вступ. Однією з найбільш необхідних умов ефективного розвитку банківської системи, являється формування чіткого механізму кредитного регулювання, який дозволяє банкам впливати на ділову активність. Кредитні важелі є одними з основних інструментів економічної політики прибутковості банків.

Актуальність і вагомість цієї теми обумовлена необхідністю формування і втілення такої кредитної політики, яка б відповідала сучасним викликам в світовій економіці, стимулювала розвиток банківської системи забезпечуючи тим самим розширене економічне відтворення та зростання національного багатства. Саме тому над вирішенням даної проблематики працює ряд спеціалістів, провідних економістів, науковці і фахівці у сфері економіки, фінансів та права.

Постановка проблеми. У 2009-2010 роках кредитна політика здійснювалась у складних умовах економічної та фінансової кризи і спрямовувалась на якнайшвидше подолання її наслідків. Значне зниження попиту на вітчизняну продукцію, згортання іноземних інвестицій, суттєве ускладнення доступу до зовнішніх фінансових ресурсів, викликало падіння виробництва, експорту та зменшення всіх видів доходів, особливо валютних .Аналіз останніх досліджень і публікацій. Процесу реалізації кредитно політики комерційних банків присвячено багато досліджень закордонних і вітчизняних учених та економістів. Найвідомішими в цьому напрямку є роботи Е. Долан, К. Кемпбелл, Р. Кемпбелл, А. Гальчинського, В. Гейця, А. Гри­ценка, А. Даниленка, В.Лагутіна, В. Ющенко, В. Лисицький, А. Чухно, І. Лютий.

Однак зважаючи на умови відновлення економіки від однієї з найглибших за всю історію фінансових криз ці питання вимагають якомога більш детального і глибинного дослідження, аналізу та подальшого розв'язання.

Метою статті є теоретичне обґрунтування та оцінка існуючої кредитної політик комерційних банків, а також визначення основних проблем, суперечностей та шляхів підвищення ефективності її реалізації на сучасному етапі економічного розвитку України.

Виклад основного матеріалу. В Україні сьогодні накопилось досить багато проблем, які стосуються проведення грошово-кредитної політики та її впливу на економічні процеси, а саме: дослідження теоретичних аспектів та загальних характеристик кредитної політики комерційних банків. У сучасній банківській теорії відсутнє однозначне тлумачення терміну "кредитна політика". Діапазон тверджень змінюється від "кредитна політика - система заходів центрального банку та держави в кредитній сфері з метою регулювання грошового обігу і досягнення інших економічних та соціальних цілей" до "кредитна політика повинна охоплювати склад кредитного портфеля і контроль над ним як єдиним цілим, а також встановлювати стандарти для прийняття конкретних рішень".

Кредитна політика виступає складовою частиною банківської політики, яка охоплює окрім кредитної, депозитну, валютну, процентну і інші види політики, які виражають основні функції комерційних банків. У цій частині кредитна політика на макроекономічному рівні підпорядкована державному грошово-кредитному регулюванню, розробка і втілення якої покладена на центральний банк.

Кредитну політику слід розглядати як на макроекономічному рівні - основу грошове - кредитного забезпечення та регулювання, і на мікрорівні - організацію процесу кредитування господарюючих суб'єктів. Розглядаючи кредитний механізм як організаційно-економічні заходи по організації процесу кредитування, які, відповідно, мають макро- і мікрорівні, можна констатовані, що кредитна політика виступає формою прояву організації і управління кредитним механізмом.

Всі важливі рішення в банках потребують, щоби метою його політики було підтримання оптимальних співвідношень між кредитами, депозитами та іншими зобов'язаннями і втаєним капіталом. Тому, правильна кредитна політика здатна підвищити якість кредитів, і, звісно, фінансовий стан банку. Все вищезазначене підкреслює необхідність кредитної політики в роботі банків, і в значній мірі при переході до ринкових умов, коли банки націлені на першокласних та багатих клієнтів, які ні кількістю, ні якістю не можуть забезпечити всю банківську індустрію.

Досліджуючи кредитні взаємовідносини між підприємствами і банками, необхідно науково обґрунтувати функціонування кредитної політики, цілі та напрями її розвитку, її вплив на економічний розвиток держави.

Хоча кредитну політику на даному етапі розвитку банківської системи доцільно вважати сформованою, але кожен її етап в умовах економічної невизначеності набуває своїх специфічних рис, які залежать від функціонування всіх його елементів, їх взаємозв'язку і взаємообумовленості.

Однак недосконалість методів та форм мобілізації ресурсів для активних операцій, діючої системи кредитування, методів оцінки та запобігання кредитних ризиків, управління кредитними портфелями, регулювання кредитного механізму взагалі - затрудняють процес формування повноцінних ринкових відносин.

Для того, щоб сформувати кредитний портфель банку необхідно здійснити відбір кредитів і досконало оцінити кредитоздатність позичальника.

На сьогодні в багатьох країнах існують різні системи оцінки кредитоздатності позичальника. Розглянемо деякі з них:

1. Система "П'ять С" Conditions - умови; Collateral - забезпечення; Capital - капітал; Capacity (або Cash flow) - потенційні можливості (або потік грошових коштів).

2. PARSER - від анг. "parse" - робити граматичний розбір. Ця система оцінки налічує шість компонентів: Person - особа; Amount - сума; Repayment - погашення; Security - забезпечення; Expediency - доцільність; Remuneration винагорода.

3. CAMPARI. Character - репутація; Ability - здатність; Means - засоби; Purpose - мета; Amount - сума; Repayment - погашення; Insurance - страхування.

4. MEMO RISK - це найбільша за кількістю компонентів з наведених систем оцінки.

Висновки.

До основних рекомендацій вдосконалення роботи комерційних банків слід віднести:

1. Письмове затвердження "Керівництва по кредитній політиці банку", який би включав кредитну політику, норми кредитування і інструкцію по кредитуванні.

2. Проведення кредитного аналізу, який дозволив би провести "профілактику" кредитного ризику (запобіганню кредитів з низьким ризиком).

3. Диверсифікація кредитного портфеля. Рівень втрат від неповернення боргу може бути зменшений за рахунок видачі кредитів більшій кількості незалежних позичальників.

4. Дотримання вимог НБУ щодо створення резерву на покриття можливих втрат від кредитної діяльності.

5. Створення резервів за рахунок високоліквідних активів.

6. Взяти в штат кредитного працівника-менеджера, який би займався диверсифікацією кредитного портфеля, лімітуванням активних операцій, формуванням резервів і контролем всіх факторів, які впливають на збільшення кредитного ризику.

7. Створення потенційного кредитного v портфеля. Передбачає створення резервного кредитного портфеля з необхідною якістю для своєчасної "санації"" кредитного портфеля, тобто заміну кредитів з низькою якістю на кредити з високою якістю, тобто кредити, які підвищують портфельну якість.

Література.

  1. Живко З.Б. Банківська діяльність: навчальний посібник. - К.: Алерта, 2009. - 111 с.

  2. Міщенко В.І. Банківські операції: підручник/ В.І.Міщенко, Н.Г.Слав`янська, О.Г.Коренєва.- 2-ге вид., перероб. і доп.- К.: Знання, 2007.- 796с.- (Вища освіта ХХІ століття)

  3. Вовк В.Я., Хмеленко О.В. Кредитування і контроль: Навчальний посібник – К.: Знання, 2008. - 463 с.

  4. Снігурська Л.П. Банківські операції і послуги: Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів – К: МАУП, 2006. – 456с.

  5. Банківські операції. Череп А. В., Андросова О. Ф.: Навчальний посібник -К.: Кондор, 2008 - 410с.

  6. Банківські операції: Навчальний посібник (третє видання) / Мороз А.М., Савлук М.І., Пуховкіна М.Ф. та ін. / За ред. Мороза А.М., К: Знання, 2008 - 608 c.

  7. Вовчак О.Д., Рущишин Н.М. Кредит і банківська справа: Підручник – К: Знання, 2008 – 564 с.

A.V. Chuchupa

The mechanism of monetary policy implementation by commercial banks

In the article the process of implementing credit policy of commercial banks in modern conditions. Reveals a list of problems and contradictions credit policy of commercial banks and the ways of their solution