logo
Діяльність банку на прикладі ПАТ "УкрСиббанк"

Розділ 6. Розрахунково-касове обслуговування

Структура банку складається з трьох бізнес-орієнтованих напрямків:

Корпоративний бізнес - обслуговування юридичних осіб;

Роздрібний бізнес - обслуговування фізичних осіб;

Фінансово-інституційний бізнес - надання послуг комерційним банкам та компаніям, які емітують власні фінансові інструменти, як правило, корпоративні облігації.

Клієнтам банку пропонується повний спектр послуг з розрахункового та касового обслуговування поточних рахунків у національній та іноземній валютах. Для зручності обслуговування клієнтів створені системи «Телефон- банк» та «Інтернет-банкінг», які дозволяють клієнтові розпоряджатися вільними грошовими коштами без відвідування банку. Окрім цього, ці системи дозволяють банкові обслуговувати клієнтів у різних регіонах.

На сьогодні АТ «УкрСиббанк» здійснює практично усі види розрахунково-касових послуг для фізичних осіб. До цих послуг належать: відкриття та ведення рахунків у національній та іноземній валютах; безготівкові розрахунки; операції з готівковими коштами; надання виписки про стан рахунку клієнта; зарахування на рахунок безготівкових грошових коштів, у тому числі заробітної плати; проведення конверсійних операцій.

Поточні рахунки відкриваються фізичним особам на підставі документа, що посвідчує особу фізичної особи (паспорт чи документ, який його замінює); довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

Клієнт укладає з банком договір, в якому обумовлюються права та обовязки сторін.

Головна перевага полягає в тому що при знятті готівки з рахунку комісія банком не утримується. При цьому комісія також не утримується і при зарахуванні на рахунок готівкових коштів.

УкрСиббанк пропонує Вам здійснювати платежі у національній валюті в межах України у касах відділень.

Для відкриття поточного рахунку підприємство надає установі банку такі документи:

1. Заяву на відкриття поточного рахунку встановленого зразка. Заява підписується керівником та головним бухгалтером підприємства

2. Копію свідоцтва про державну реєстрацію в органі державної виконавчої влади або в іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчену нотаріально чи органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію.

3. Копію належним чином зареєстрованого статуту (положення), засвідчену нотаріально.

4. Копію документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік.

5. Картку із зразками підписів осіб.

6. Копію документа про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України, засвідчену нотаріально або органом, що видав відповідний документ.

Поточні рахунки банку можуть закриватися за таких умов:

- заяви власника рахунку

- рішення органу, на який законом покладено функції щодо ліквідації або реорганізації підприємства;

- відповідного рішення суду або арбітражного суду про ліквідацію підприємства чи визнання його банкрутом;

- на підставах, передбачених угодою про розрахунково-касове обслуговування між установою банку та власником рахунку.

Касові операції банку полягають в тому, що вони здійснюють прийом від клієнтів готівки, її видачу з кас банку, а також організацію обігу готівки між клієнтом і банком.

Порядок ведення касових операцій у національній валюті в Україні поширюється на підприємства незалежно від форм власності і виду діяльності та їх відокремлені підрозділи, а також на фізичних осіб - субєктів підприємницької діяльності. Готівка може бути одержана ними з власних рахунків у межах наявних на них коштів та на цілі, визначені у грошовому чеку.

Кошти на виплати, повязані з оплатою праці та виплатою дивідендів, всі підприємства та індивідуальні підприємці мають одержувати виключно з каси банку. Підприємства, що мають готівкову виручку, зобовязані здавати її до банку для зарахування на їх рахунки.

Здавання виручки може здійснюватися шляхом:

а) безпосередньої передачі коштів самим клієнтом до каси банку;

б) інкасації;

в) здачі готівки на підприємство і подальшим переказом її на поточні рахунки підприємств.

Якщо в банку є надлишок готівки, то він з дозволу НБУ може реалізувати її іншому банку. Операція з продажу готівки проходить по коррахунках обох банків у НБУ. В інших випадках надлишок готівки зараховується на коррахунок банку в НБУ.