Депозитні операції з фізичними особами та управління ними

дипломная работа

2.1 Загальна характеристика економічної діяльності АППБ “Аваль

АППБ “Аваль” впевнено крокує вперед, підвищуючи якість обслуговування клієнтів, розширюючи власну регіональну мережу, впроваджуючи нові види банківських послуг і продуктів, зміцнюючи свою конкурентоспроможність. Ефективна фінансова політика Банку щодо залучення та розміщення ресурсів, диверсифікація активних і пасивних операцій, впровадження та стрімкий розвиток нових видів банківських послуг (зокрема, пенсійне обслуговування населення, інкасація торгової виручки і а операції з дорогоцінними металами) є запорукою подальшого успішного розвитку Банку.

АППБ “Аваль” прагне бути банком з бездоганною репутацією, сучасними технологіями, високопрофесійною командою, надійним партнером для своїх клієнтів.

Цілі банку це - добробут громадян України, інтереси клієнтів, партнерські відносини, відповідальність перед акціонерами, соціальний захист працівників.

Надаючи повний спектр сучасних банківських послуг та продуктів, банк постійно здійснює активну роботу в напрямку максимального задоволення потреб клієнтів. З метою підвищення якості та комфорту обслуговування населення та корпоративних клієнтів керівництвом банку зроблено ставку на розвиток мережі філій та відділень у різних регіонах України.

АППБ “Аваль” є добре капіталізованим банком, оскільки середній розмір капіталу значно перевищує вимоги Національного банку України. Для реалізації плану стратегічного розвитку банку, отримання можливості збільшення максимального розміру кредиту, що може бути наданий одному позичальнику, наприкінці 2005 року банком було доведено статутний фонд до 110 млн. грн., тобто він виріс у 2,45 рази. Рухаючись в цьому напрямку, в 2006 році розмір статутного капіталу передбачається довести до 250 млн. грн., що, з одного боку, підвищить фінансову стійкість банку, а з іншого -забезпечить додаткові можливості збільшення кредитно-інвестиційного портфеля.

Проаналізуємо роботу банку по залученню ресурсів протягом 2002-2005 років (таблиця 2.1.).

Таблиця 2.1

Аналіз зобовязань АППБ “Аваль” протягом 2002-2005 pp. (тис. грн.)

Показник

Значення

2002р.

2003р.

2004р.

2005р.

Позики та аванси, отримані від банків

6935

24654

4002

82319

Кошти клієнтів

19046

35813

138868

786130

Субординована позика

12450

12450

12798

12797

Інші зобовязання

345

561

2330

9435

Як свідчать наведені дані, правильно обрана стратегія залучення коштів від фізичних та юридичних осіб, правильне позиціонування банку на ринку банківських послуг обумовили суттєве збільшення залишків коштів па рахунках до запитання та строкових депозитів, які в 2005 році зросли в 6,6 рази: з 107,52 до 708,80 млн. грн.

Пріоритетні задачі фінансової політики банку щодо формування ресурсної бази - формування стійкого ресурсного потенціалу для проведення кредитних операцій, з одного боку, та забезпечення фінансової стійкості та прибутковості діяльності - з іншого, знаходять своє відображення у структурі зобовязань банку: на кошти клієнтів на початок 2005 року припадало 88,26 % ресурсів.

Для наочності аналізу пасивів побудуємо графік (див. рис.2.1), використовуючи дані таблиць 2.1.

Рис. 2.1. Динаміка зобовязань АППБ «Аваль» протягом 2002-2005 pp.

Різноманітні види депозитних вкладів, індивідуальний підхід до кожного клієнта дозволяє задовольнити потреби найвимогливіших вкладників. Залучаючи кошти від клієнтів на взаємовигідних умовах (за умов дотримання безпеки та ліквідності), банк не лише зміцнює власні позиції на вітчизняному банківському ринку, але й проводить швидкий перерозподіл коштів в економіці України, гнучко реагуючи па потреби клієнтів у фінансових ресурсах.

Проаналізуємо обсяги активних операцій АППБ «Аваль» на основі даних, наведених в таблиці 2.2.

Як свідчать наведені в таблиці 2.2 дані, найбільшими темпами серед активів банку зростали процентні активи. Середній розмір кредитів клієнтам банку протягом 2005 року збільшився з 154,9 до 790,4 млн. грн., тобто в 5,1 раз.

Таблиця 2.2

Аналіз активів АППБ “Аваль” в 2002 - 2005 pp. (тис. грн.)

Активи

Значення

2002р.

2003р.

2004р.

2005р.

Грошові кошти та рахунок в НБУ

4265

10494

13761

29735

Позики та аванси, надані банкам

5303

16652

9827

122079

Позики та аванси, надані клієнтам

51628

68803

154858

790431

Основні засоби та нематеріальні активи, нетто

564

605

2818

43765

Інші активи, нетто

3958

4517

5313

20802

Найбільшу питому вагу в структурі активів займають процентні активи, на які на кінець 2005 року припадало 90,64%. Суворе дотримання банком економічних нормативів, зокрема рівня ліквідності, стало можливим завдяки збільшенню коштів на кореспондентських рахунках та в касі банку до 29,7 млн. грн.

В 2005 році діяльність АППБ “Аваль” в сфері кредитування різних галузей економіки була спрямована на їх розвиток. Як і у попередньому році, банк прагнув не лише максимально задовольнити потреби клієнтів, надаючи послуги високої якості, а й сформувати кредитний портфель з оптимальним розподілом кредитного ризику, враховуючи вимоги безпеки та ліквідності.

Темпи росту клієнтської бази у 2005 році дозволили збільшити обсяг кредитного портфеля до 805,89 млн. грн. При цьому якісні характеристики кредитного портфеля покращилися, доля безнадійної до повернення заборгованості склала 0,02%. Диверсифікація кредитного портфеля дозволила оптимізувати кредитний ризик, у тому числі за галузями економіки.

Галузева структура кредитного портфеля банку станом на 31.12.05р. має наступний вигляд:

10% -- кредити промисловим підприємствам;

77% -- кредити підприємствам торгівлі та приватним підприємцям;

13% -- кредити підприємствам інших галузей економіки.

Пріоритетними галузями кредитування у 2005 році були нафтовидобувна та нафтопереробна промисловості, виробництво та харчова промисловість, оптова та роздрібна торгівля.

АППБ “Аваль” постійно вдосконалює методи і форми кредитування. Так, стратегія розвитку банку у 2005 році передбачала пошук нових моделей та інструментів у роботі з позичальниками. Основою процесу розширення клієнтської бази стало послідовне впровадження банком моделі раціонального кредитування, яка поєднує у собі ліквідність забезпечення кредиту, мінімізацію кредитного ризику, доходність кредитної операції та інтереси позичальника, для чого в кредитних підрозділах банку постійно проводиться робота по підвищенню кваліфікації персоналу з подальшим контролем - атестацією працівників. Інтереси позичальників забезпечуються наявністю у банка різноманітних кредитних інструментів, таких як кредитні лінії (прості та револьверні), строкові кредити (в тому числі з графіками надання та погашення), овердрафти, гарантії тощо.

Протягом 2005 року банк продовжував розвивати кредитування фізичних осіб. По системі було впроваджено банківські продукти «Автомобіль у кредит» та «Товари в кредит» для фізичних осіб. Станом на 31.12.05 кредитний портфель фізичних осіб у гривневому еквіваленті склав 7,96 млн. грн. і збільшився порівняно з початком 2005 року майже в 6 разів.

Стратегією розвитку кредитної роботи у 2005 році передбачалося визначення реальних фінансових потреб позичальників та проведення ефективної оцінки кредитного ризику. З метою реалізації стратегічних завдань було вжито заходів:

перегляд та визначення нормативних значень основних показників, за якими проводиться оцінка позичальника;

перегляд методів та підходів до оцінки фінансового стану позичальника, його грошових потоків, аналізу попередньої кредитної історії, факторів (економічних та політичних), які впливають на господарську діяльність позичальника, а також забезпеченості повернення кредиту та якості застави;

перегляд підходів до кредитного моніторингу.

У 2006 році банк планує продовжити запровадження стратегії розвитку кредитної політики завдяки раціоналізації кредитних операцій, спрямуванню коштів у пріоритетні галузі економіки, планомірному поступовому збільшенню обсягів кредитування у національній та іноземній валюті при оптимальному рівні кредитного ризику.

Розширення активних операцій кредитування з формуванням у повному розмірі страхових резервів, високий рівень забезпеченості кредитів, мінімізація банківських ризиків шляхом диверсифікації кредитно-інвестиційного портфеля банку забезпечують високу якість та ліквідність його активів.

Для наочності аналізу активів побудуємо графіки (див. рис.2.2), використовуючи дані таблиці 2.2.

Рис. 2.2. Динаміка активів АППБ «Аваль» протягом 2002-2005 pp.

Якісне управління активами та пасивами банку, ефективна політика щодо залучення та розміщення ресурсів позитивно вплинули на фінансові результати діяльності АППБ “Аваль”, так отриманий в 2005 році чистий прибуток збільшився порівняно з 2004 роком на 1467 тис. грн. або на 148,93% і становить 2452 тис. грн.

Основним джерелом формування операційного доходу та прибутку банку є процентний дохід, який протягом трьох останніх років збільшувався наростаючим підсумком. В 2005 році процентні доходи банку збільшились на 309,75% та досягли при цьому значення 82 569 тис. грн.

Внаслідок ефективної політики банку з управління розміщенням залучених коштів, збільшення процентних доходів відбувалося значно швидшими темпами, що дало змогу отримати на 118,99% процентного прибутку більше, ніж в 2004 році, його розмір становив 34,05 млн. грн.

В звязку з активним розвитком регіональної мережі банку, що дозволило розширити як дохідну, так і клієнтську базу, в 2005 році спостерігалося підвищення комісійного прибутку на 5,35 млн. грн., або на 272,01% в порівнянні з минулим роком. Впродовж року АППБ “Аваль” отримав письмові дозволи НБУ, що дали право проводити операції з дорогоцінними металами та здійснювати інкасацію торгової виручки на валютному ринку України В перспективі планується подальше розширення спектру банківських послуг з метою гнучкого задоволення потреб клієнтів.

В результаті залучення банком нових клієнтів, освоєння нових фінансових ринків чистий торгівельний дохід від проведення валютних операцій збільшився на 195,89% та склав 1 080 тис. грн. При цьому протягом 2005 року зменшилась його частка у структурі операційних доходів -- з 1,6% до 1,2%.

В цілому протягом 2005 року структура доходів банку була добре диверсифікована, а їх загальний обсяг збільшувався більш швидкими темпами в порівнянні з підвищенням рівня витрат, що свідчить про ефективну роботу банку.

Суттєве нарощування обсягів діяльності, збільшення штату працівників, розширення мережі філій банку (лише в 2005 році було відкрито 15 філій у різних регіонах України і близько 100 відділень), його регіональна диверсифікація, призвели до певного збільшення небанківських операційних витрат. Але темпи приросту витрат банку був значно нижчим від зростання доходів, тобто ефективність операційної діяльності в 2005 році підвищилась.

Таким чином, в результаті проведеного аналізу, можна зробити висновок, що діяльність банку є ефективною. Основними шляхами поліпшення результативних показників у подальшому мають бути прогресивні структурні зміни в активах, капіталі, зобов`язаннях банку, підвищення дохідності активів за рахунок скорочення частки недохідних і проблемних активів, а також зниження вартості запозичених та залучених коштів, витратності діяльності, насамперед, внаслідок скорочення адміністративних витрат та витрат на утримання персоналу.

Делись добром ;)