Аналіз діяльності відділення ПАТ КБ "Надра" у м. Золочів

отчет по практике

1.3 Оцінка формування та використання прибутку

Загальні ліквідні активи в чистих активах ПАТ КБ «НАДРА» досягли в 2009 році 80% при нормативі, установленому НБУ не менше 70%. У той же час розрахункова сума резервів, що повинні бути сформовані під кредитні операції за станом на 01.01.2010 року склала 2736,9 тис. грн. Фактично ж сформований резерв досяг 1722,2 тис. грн. Розрахункова сума резервів за 2009 рік збільшилася на 1689,4 тис. грн., у той час, як фактично сформований резерв за цей період склав лише 996,8 тис. грн. Сума, що залишилася до формування, у два рази перевищує прибуток, отриманий ПАТ КБ «НАДРА» в 2009 році.

В результаті поступового зменшення в Україні кредитного ризику почало набирати темпи міжбанківське кредитування. Розмір міжбанківських кредитів на 01.01.2010 року склав 2229,9 тис. грн. (на 01.01.2009 року - 1723,3 тис. грн.), або збільшився у 1,29 рази. Це свідчить про інтенсифікацію розміщення вільних фінансових ресурсів КБ «НАДРА» і створення необхідних умов для розширеного залучення додаткових фінансових коштів у банківську систему.

Спостерігається стійка тенденція зростання залишків коштів на рахунках підприємств, організацій і населення (таблиця 1.3). Особливо слід зазначити стійке зростання обсягів коштів населення: частка залучених вкладів населення у загальній сумі вкладів збільшилась з 8,5% у 1996 році до 52,9% на 01.01.2009 року і наблизилася до показника 1994 року (60%), що свідчить про позитивні тенденції у формуванні фінансових ресурсів і поступовому збільшенні довіри населення[6; ст. 31-35].

Загальна сума пасивів ПАТ КБ «НАДРА» на 01.01.2010 року досягла 19928,6 тис. грн., що на 4755,8 тис. грн., або на 31,3%, більше, ніж на 01.01.2009 року. В 2008 році ця тенденція посилилася. За 1-й квартал 2010 року відбулося збільшення усіх видів пасивів (крім коштів, отриманих від НБУ) на 3867 тис. грн., або на 19,4%. Проте, диспаритет між термінами повернення кредитів і термінами користування залученими ресурсами зберігся. Так, у структурі зобовязань ПАТ КБ «НАДРА» переважають короткострокові (до одного місяця) - 68,4%. Середньострокові (від одного місяця до одного року) і довгострокові (більше року) складають відповідно 17,9% і 13,7%. У той же час у структурі активів КБ «НАДРА» 49,9% займають короткострокові вкладення. Такий диспаритет зберігає високий ризик кризи платіжності, що може позначитися на ступені довіри клієнтів.

Таблиця 1.3 - Кошти на рахунках підприємств, організацій і населення в ВАТ КБ «НАДРА», тис. грн. (дані наведені на кінець періоду).

Показники за рік

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Кошти на рахунках підприємств, організацій, населення, усього

2

20

353

2422

4287

5145

6357

8278

12156

15645

Індекс росту в порівнянні з попереднім періодом

10

17,7

6,9

1,8

1,2

1,2

1,3

1,5

1,3

З них кошти населення

1,2

2,5

30

214

726

1503

2982

4354

6398

8281

Частка коштів населення, %

60,0

12,5

8,5

8,8

16,9

29,2

46,9

52,6

52,6

52,9

Кредитні вкладення

0,97

24

406

1558

4078

5452

7295

8855

11783

15258

За чотири місяці 2011 року обсяг пролонгованих, прострочених і сумнівних кредитів зменшився на 36,8 тис. грн. Це свідчить про зменшення кредитного ризику. Зменшення ризику стало можливим, насамперед, завдяки стабілізації економічної ситуації в країні, зменшенню кредитних та депозитних ставок та зростанню сукупних активів ПАТ КБ «НАДРА». Завдяки цьому можна сподіватись на подальше зменшення сум резервів, які необхідно формувати банку.

Загальна сума вкладень КБ «НАДРА» в основні фонди і нематеріальні активи в 2010 році зросла на 18,1% і досягла 2574,7 тис. грн. (10% сумарних активів). Обсяг дебіторської заборгованості на 01.01.2011 року у порівнянні з 01.01.2010 року збільшився на 267,1 тис. грн. і склав 1769,6 тис. грн., з них сумнівна заборгованість склала 25,7 тис. грн., відповідно розрахункова сума резерву на 01.01.2011 року збільшилася до 102,4 тис. грн. Формування даного резерву може негативно вплинути на результати діяльності ПАТ КБ «НАДРА».

Отже, намагання банку працювати стабільно викликали зворотну реакцію з точки зору впливу високого рівня ліквідності на прибутковість банківської діяльності. Тому подальша ринкова трансформація фінансової системи України повинна бути спрямована на комплексний розвиток фінансового ринку, який надає банкам можливість залучати необхідну величину ліквідних засобів, підтримуючи мінімальний рівень ліквідних активів.

Кредитний ризик залежить як від екзогенних чинників, повязаних з оточуючим зовнішнім середовищем, впливом змін макроекономічних показників, так і з ендогенними чинниками, зумовленими компетентністю менеджерів та обраною кредитною політикою ПАТ КБ «НАДРА». У цих умовах особливого значення набуває використання випробуваних світовою та вітчизняною практикою прийомів зниження ризику неплатежу за позикою, вирішення дилеми «ризик-дохідність»[8; ст. 41-45].

Сумарні активи ВАТ КБ «НАДРА» за 2010 рік збільшилися на 5790,8 тис. грн. (або 28,9%) і досягли 25806,2 тис. грн. Дана тенденція стала ще більш вираженою в перші 4 місяці 2010 року - збільшення на 4751,0 тис. грн., або на 18,4%. Причиною цього стало суттєве розширення обсягів діяльності ПАТ КБ «НАДРА» на фінансовому ринку[12; ст. 18-24].

За 2010 рік сумарний балансовий капітал ПАТ КБ «НАДРА» збільшився на 21% і склав на 01.01.2011 року 5878 тис. грн., що стало можливим, насамперед, через посилення вимог щодо формування капіталу комерційних банків з боку НБУ, а також активізацію процесів реструктуризації банку.

Основними причинами, які блокували зростання фінансового результату КБ «НАДРА» у 2010 році, стали зменшення дохідності кредитного портфеля, зростання адміністративно-управлінських витрат і витрат на формування резервів, зниження матеріальних стимулів.

Проведений аналіз результатів управління діяльностю ПАТ КБ «НАДРА» дозволяє зробити висновок про те, що можливі позитивні тенденції в розвитку ринку непроцентних послуг і активізувалася робота з населенням. Водночас слід зауважити, що в умовах недостатнього фінансового потенціалу підприємців та фізичних осіб потрібно активізувати цілеспрямовану діяльність держави щодо створення сприятливого середовища для нагромадження приватних капіталів. У поєднанні з діяльністю держави як безпосереднього інвестора це дозволить прискорити структурну перебудову економіки, забезпечить розвиток інфраструктури фінансового ринку.

У той же час слід зазначити, що різка зміна в структурі залучення грошових коштів на користь коштів фізичних осіб ще не призвела до активізації діяльності КБ «НАДРА» щодо їх кредитування й кардинального розширення інших видів обслуговування. Цей напрямок найближчим часом повинен зайняти пріоритетне значення в комерційній політиці банку.

Таким чином, менеджери ПАТ КБ «НАДРА» повинні здійснити підготовку до надання додаткового комплексу послуг масовому споживачу. Розвиток даного напрямку значною мірою дозволить поліпшити фінансові показники банку, діяльність якого в 2010 році була низькорентабельною.

Делись добром ;)