Облік та аналіз депозитних операцій банку

дипломная работа

1.2 Порядок здійснення депозитних операцій банку

Порядок залучення банками України коштів (як у національній, так і в іноземній валюті) регулюється Положенням про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами (затверджено постановою Правління НБУ від 03 грудня 2003 р. за №516).

Залучення депозитів фізичних і юридичних осіб відбувається шляхом відкриття депозитного рахунку. Депозитний рахунок - це рахунок, який банки відкривають юридичним або фізичним особам для розміщення вільних коштів на депозити з нарахуванням відсотків за депозити.

Депозитні рахунки відкриваються на підставі укладеного депозитного договору між власником рахунка та установою банку на визначений у договорі строк. Кошти на депозитні рахунки перераховуються з поточного рахунка господарських субєктів і після закінчення строку зберігання повертаються на цей же поточний рахунок. Досить значний резерв потенційних кредитних ресурсів, що мобілізуються банками, є на рахунках фізичних осіб [6, с.76].

Кожному вкладнику відкривається особистий рахунок, режим функціонування якого залежить від виду вкладу та форми оформлення депозитного вкладу. У разі оформлення депозиту сертифікатом банк заповнює за встановленими правилами бланк сертифіката. Бланки іменних сертифікатів можуть виготовлятися банком-емітентом самостійно, а сертифікатів на предявника лише поліграфічним підприємством. Оскільки залучення депозитів юридичних і фізичних осіб оформляється банком шляхом відкриття строкового депозитного рахунка з укладенням договору банківського вкладу (видачею ощадної книжки) або видачі ощадного сертифіката. За договором банківського депозиту комерційний банк, який прийняв кошти від вкладника, зобовязується виплатити вкладникові суму депозиту та нараховані відсотки на умовах та у порядку, що передбачені договором.

Депозитний договір засвідчує право комерційного банку управляти залученими від юридичних і фізичних осіб коштами та право вкладників отримати в чітко визначений строк суму депозитного вкладу і відсотків за його користування. Сторонами депозитного договору є юридичні та фізичні особи, які набувають прав і беруть на себе зобовязання за договором. Депозитний договір може бути оформлений за допомогою депозитного сертифіката, основні реквізити та умови депозитного договору наведені в таблиці 1.4.

Таблиця 1.4 - Основні реквізити та умови депозитного договору

Оформлення депозитної угоди без депозитного сертифіката

Оформлення депозитної угоди з депозитним сертифікатом

1 Назва та адреса банку, що приймає депозит (вклад)

1 Назва "ощадний (депозитний) сертифікат"

2 Імя, прізвище та по батькові власника

коштів, його адреса

2 Порядковий номер

3 Дата внесення депозиту

3 Вказівку про причину надання сертифіката - внесення депозиту (вкладу);

дату внесення депозиту

4 Розмір депозиту

4 Розмір депозиту, який оформлений сертифікатом (літерами та цифрами)

5 Дата вимоги вкладником своїх коштів

5 Зобовязання банку повернути суму, яка внесена на депозит

6 Дату вимоги вкладником суми за сертифікатом

7 Процента ставка за користування депозитом

8 Сума процентів, яка належить до виплати

9 Форма зарахування депозиту коштів на депозитний рахунок (безготівкова, готівкова)

9 Рівень зниження процента у разі вимоги вкладника про повернення вкладу до обумовленого у договорі строку

10 Форма повернення депозиту (вкладу і процентів)

10 Умови та порядок уступки вимоги за сертифікатом

11 Зобовязання банку повернути суму, яка внесена на депозит

11 Назву та адресу банку - емітента, а для іменного сертифіката - назву (імя)та адресу вкладника

12 Місце для підписів двох осіб, які уповноважені банком підписувати зобовязання і власника коштів, та місце для печатки банку

Депозитний договір оформляється в двох примірниках. Співробітник банку реєструє договір у книзі реєстрації, фіксує дату, номер договору і номер депозитного рахунка. Договір укладається з обох сторін і скріплюється печатками. Після повного оформлення договору один примірник видається клієнту. Якщо із закінченням строку дії договору жодна із сторін не побажає його розірвати, договір, як правило, вважається продовженим на такий же строк і на тих же умовах [9, с.210].

Окрім цього, банк - емітент сертифікату може додати до його реквізитів інші додаткові умови та реквізити, що не суперечать законодавчим актам України.

Договори банківського рахунку та банківського вкладу (депозиту) визначають права, зобовязання субєктів вкладних (депозитних) операцій (власників грошових коштів або банківських металів і банку) та інші умови, визначені Цивільним кодексом України, і мають бути підписані сторонами договору (уповноваженими ними особами). Договір, укладений з фізичною особою, скріплюється печаткою банку, а договір, укладений з юридичною особою, скріплюється печатками сторін.

Зобовязання клієнта за депозитним договором полягають у своєчасному перерахуванні грошових коштів на депозитний рахунок банку; зобовязання банку -- прийняти грошові кошти на депозитний рахунок, нараховувати відсотки, забезпечити повне збереження суми внеску і повернути її після закінчення строку дії договору або достроково за заявою клієнта.

Банки можуть укладати з фізичними особами договори банківського вкладу (депозиту) на користь третьої особи відповідно до законодавства України. Ця особа набуває права вкладника з моменту предявлення нею до банку першої вимоги, що випливає з прав вкладника, або вираження нею іншим способом наміру скористатися такими правами [17, с.194].

Для залучення або розміщення коштів на депозитний рахунок банку необхідно провести депозитну операцію, етапи проведення якої наведено в таблиці 1.5.

Грошові кошти на депозитні рахунки фізичних осіб можуть бути внесені готівкою, перераховані з іншого депозитного рахунку або поточного рахунку і повертаються банками готівкою або в безготівковій формі на зазначений у договорі рахунок вкладника для повернення коштів чи за заявою вкладника на інший його рахунок. Банки можуть відповідно до умов договору банківського депозиту перераховувати фізичним особам нараховані проценти за депозитами на їх поточний рахунок, для поповнення депозиту або видавати готівкою.

У вітчизняній практиці проявляється тенденція: чим стабільніше і надійніше банк, тим меншою мірою він прагне встановити максимально високі відсоткові ставки за депозитами. І навпаки, маловідомі банки пропонують максимальні відсоткові ставки, прагнучи залучити більше вкладів [17 с.172].

Таблиця 1.5 - Порядок проведення депозитних операцій

Фізичні особи

Юридичні особи

Банки

1 Вибір виду депозитів (вкладів)

+

+

+

2 Подання заявок та відповідних документів для відкриття рахунку

+

+

Можлива усна домовленість

3 Оформлення депозиту

Укладання договору банківського вкладу

Видача ощадної книжки

Іншого документа

Ощадний (депозитний) сертифікат

Укладання договору банківського вкладу

Ощадний (депозитний) сертифікат

Укладання договору банківського вкладу

Відносини на підставі генеральної угоди

4 Відкриття рахунку та внесення коштів

Внесення готівки

Перерахування з поточного (карткового) рахунку

Перерахування з поточного (карткового) рахунку

Перерахування кореспондентського рахунку

5 Обслуговування депозитних рахунків

Нарахування процентів

Повернення за умовами договору (іншого документа) суму депозиту (вкладу) та процентів:

видача готівки;

перерахування на поточний (картковий) рахунок

Нарахування процентів

Повернення за умовами договору суму депозиту (вкладу) та процентів:

перерахування на поточний (картковий) рахунок

Нарахування процентів

Повернення за умовами договору суму депозиту (вкладу) та процентів:

Перерахування на кореспондентський рахунок

Достатньо високий розмір депозитного відсотка дисциплінує банк, вимагає від нього ефективного використання цього виду залучених ресурсів, адже банк, отримавши кошти у тимчасове користування, повинен не тільки повернути їх, але й виплатити відсоток. Величина відсоткової ставки має забезпечувати банкові отримання максимально можливого прибутку при мінімальному ризику. У кількісному вираженні відсоткова ставка за депозитами має бути вище рівня інфляції. Проте на практиці в Україні рівень банківського відсотка за депозитами часто є нижчим від рівня інфляції.

Банк має право змінити розмір процентів, які виплачуються на вклад на вимогу, якщо інше не встановлено договором. У разі зменшення банком розміру процентів на вклад на вимогу новий розмір процентів застосовується до вкладу, унесеного до повідомлення вкладника про зменшення процентів, через один місяць з часу надсилання відповідного повідомлення, якщо інше не встановлено договором. Установлений банком відповідно до договору банківського вкладу (депозиту) розмір процентів на вклад (депозит) на строк або на вклад (депозит), унесений на умовах його повернення в разі настання визначених договором обставин, не може бути односторонньо зменшений банком, якщо інше не встановлено законодавством України [20, с.106].

Проценти на банківський депозит виплачуються вкладникові на його вимогу відповідно до строків, визначених у договорі банківського вкладу. У разі дострокового вилучення вкладником своїх коштів із строкового депозиту розмір відсотка, що сплачується за даним видом значно зменшується. Після закінчення дії депозитного договору банк сплачує вкладнику суму вкладу і нараховані за ним відсотки, які зображено на рисунку 1.2.

Рисунок 1.2 - Валюта виплати суми депозиту і нарахованих за ним відсотків

Оскільки значний резерв потенційних кредитних ресурсів знаходиться у фізичних осіб, то банкам необхідно будувати свою політику залучення коштів від населення, використовуючи такі важелі заохочення [21, с.71]:

- розширення видів депозитних послуг та урізноманітнення умов використання депозитів;

- встановлення ставок депозитних процентів під впливом грошового ринку;

- диференціювання депозитних процентів залежно від виду, строку вкладу, періоду завчасного повідомлення про його вилучення;

- надання пільг власникам вкладів;

- упровадження обовязкового страхування депозитів громадян у державних органах.

Для того, щоб здійснити депозитну операцію, банку необхідно розробити депозитну політику, виходячи із цілей і задач банку, закріплених в статуті. В основі формування депозитної політики комерційного банку лежать як загальні, так і специфічні принципи, що наочно відображено на рисунку 1.3.

Рисунок 1.3 - Принципи формування депозитної політики банка

Дотримання перерахованих принципів дозволяє банку сформувати стратегічні і тактичні напрямки в організації депозитного процесу, забезпечуючи ефективність та оптимізацію його депозитної політики.

Розглядаючи депозитну політику банку, як один з елементів банківської політики в цілому, необхідно виходити з того, що основною метою депозитної політики є залучення якомога більшого обсягу грошових ресурсів за найменшою ціною. Адже зростання заощаджень населення та їх акумуляція в банках свідчать про стабільність і ефективність системи господарювання в країні та наявність довіри до існуючих фінансових посередників [10, с.112].

Лише при наявності довіри до банківської установи та державних гарантій фізична особа відкриє депозитний рахунок в банку, адже в момент відкриття депозиту між вкладником і відповідним банком виникають правові відносини, які перестають діяти лише після закриття рахунку.

З початком фінансової кризи паніка серед банківських вкладників і кількість проблемних банків досягли в Україні критичної межі. Нацбанк України розпочав активні дії із порятунку банківської системи. Важливим кроком стала прийнята 11 жовтня 2008 р. постанова НБУ «Про додаткові заходи щодо діяльності банків» № 319 (далі - Постанова), яка набрала чинності із 13 жовтня 2009 р. й наробила багато галасу серед осіб, які мають укладені з банками депозитні договори.

Хоча рішення НБУ про мораторій на дострокову видачу депозитних вкладів українські банки сприйняли позитивно, адже Постанова дала владі час, щоб не допустити паніки й забезпечити належний рівень ліквідності банківської системи. Та якщо банки підтримували вжиті НБУ заходи, то вкладники були не в захваті від мораторію: паніка серед населення наростала, в результаті чого знизився рівень довіри до банківських установ [22].

Але паніка, яка відбувалася серед вкладників, була безпідставною.

По-перше, постанова НБУ не була зареєстрована в Міністерстві юстиції України й не набрала чинності відповідно до вимог Указу Президента «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності». Тому можна вважати, що такого нормативного акту в законодавстві України взагалі не існує й посилання на нього при вирішенні спорів є абсолютно безпідставним.

По-друге, у п. 2.5 Постанови встановлено, що банки мають виконувати свої зобовязання за всіма типами договорів із залучення коштів у будь-якій валюті лише при настанні строку завершення зобовязань, незалежно від категорії контрагентів.

Таке положення є досить жорстким і суперечить законодавству України. Так ст. 1060 ЦК України встановлено, що договір банківського вкладу укладається на умовах видачі вкладу на першу вимогу або на умовах повернення вкладу після закінчення встановленого договором строку. Договором може бути передбачено внесення грошової суми на інших умовах її повернення. За договором банківського вкладу банк зобовязаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника, крім вкладів юридичних осіб, умови повернення яких встановлені договором.

Тобто, на першу ж вимогу вкладника - фізичної особи банк має повернути кошти з урахуванням відповідних процентів по вкладу (ст. 1061 ЦК України). Отже, якщо банк відмовляється від видачі коштів по вкладу, мотивуючи це постановою НБУ «Про додаткові заходи щодо діяльності банків» від 11 жовтня 2008 р. № 319, слід звертатися до суду за захистом своїх прав, які досить чітко визначені в законодавстві.

Таким чином, проаналізувавши правові акти регулювання депозитної діяльності банків в період економічної кризи необхідно зазначити, що вони суперечать один одному, що в результаті призводить до паніки серед населення та зниження довіри до банківських установ.

Детально вивчивши етапи проведення депозитних операцій банку з фізичними, юридичними особами та банками, ознайомившись з реквізитами депозитного договору, проаналізувавши принципи депозитної політики банку можна проаналізувати сучасний стан здійснення депозитних операцій банку.

Делись добром ;)