Ліквідність комерційного банку АБ "Полтава-Банк"

курсовая работа

1.1 Загальна фінансово-економічна характеристика

АБ „Полтава-банк” є універсальною фінансово-кредитною установою, що обслуговує субєктів господарської діяльності великого, середнього та малого бізнесу, державні підприємства та приватних підприємців, фізичних осіб.

Полтавський акціонерний банк "Полтава-банк" є правонаступником комерційного банку КБ "Полтава-банк", який був зареєстрований в Державному банку СРСР 22 березня 1990 року, реєстраційний номер 259 та перереєстрований в Національному банку України 16 жовтня 1991 року за номером 37. У 1993 році комерційний банк був реорганізований у відкрите акціонерне товариство.

Основною стратегічною метою діяльності банку є збільшення його ринкової вартості шляхом підвищення конкурентоздатності, створення бездоганного іміджу та довіри до нього, впізнання бренду та підвищення ефективності діяльності.

Станом на 31 грудня 2013 року акціонери - юридичні особи володіли 1,0047 % статутного капіталу Банку, акціонери - фізичні особи володіють 98,9953 % статутного капіталу Банку.

Чистий прибуток банку склав 3545 тис грн. у порівнянні з 2012 роком чистий прибуток зменшився майже на 37 %.

Кредитні операції традиційно становлять основну частину банківського бізнесу. Метою кредитної політики Банку у 2013 році було задоволення потреби клієнтів у кредитних коштах при забезпеченні надійності й прибутковості кредитних вкладень.

Кредитні вкладення субєктам господарської діяльності становлять 676 222,07 тис. грн., що становить 76,57 % кредитного портфеля банку. Структура заборгованості в порівнянні з попереднім роком суттєво не змінилася - доля кредитів наданих юридичним особам та фізичним особам-приватним підприємцям фізичним особам збільшилась на 2,19 процентних пунктів.

Банком розроблено комплекс заходів по зниженню кредитного ризику на всіх стадіях видачі та супроводження кредитів, що включає детальніше вивчення кредитоспроможності позичальників, проведення перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств, цільового використання кредитів, стану та умов збереження заставленого майна та іншого забезпечення.

Кредитна заборгованість фізичних осіб станом на 01.01.2011 року становила 100 685,00 тис. грн. Не дивлячись на зменшення обємів кредитування протягом 2013 року для фізичних осіб Банк пропонував наступні види кредитів:

1) Іпотечне кредитування:

- житло в кредит на первинному та вторинному ринку ;

- кредит на споживчі потреби під заставу нерухомості.

2) Автокредитування:

- авто в кредит на первинному та вторинному ринку ;

- кредит на споживчі потреби під заставу авто.

3) Споживче кредитування:

- кредит на придбання товарів довготривалого користування;

- кредит під заставу майнових прав на депозит;

- кредит під поруку фізичних та юридичних осіб;

- кредит під заставу виробів із дорогоцінних металів;

- інші кредити.

Стабілізування діяльності банківської системи та зростання довіри до банків у населення позитивно вплинуло на сферу залучення коштів. 2013 року Банком активно проводилась робота на ресурсному ринку, широкий асортимент банківських продуктів дозволив збільшити приріст депозитного портфеля.

Так на 01.01.2013 року депозити фізичних осіб складали 351666,52 тис. грн., а на 01.01.2011 року - 426069,63 тис. грн., що на 74403,11 тис. грн. більше порівняно з попереднім звітним роком. Нараховані та несплачені відсотки станом на 01.01.2013 року складали 9913,91 тис. грн., та станом на 01.01.2011 року - 12129,44 тис. грн.

На 01.01.2013 р. залишок на поточних рахунках фізичних осіб складав 76459,73 тис. грн., а на 01.01.2011 року - 134715,14 тис. грн., що на 58255,41 тис. грн. більше порівняно з попереднім звітним роком.

Впродовж 2013 року Банк продовжував свій розвиток як універсальна фінансово-кредитна установа, яка активно співпрацює з диверсифікованою клієнтською базою в різних галузях економіки України.

Станом на 01.01.14 року АБ «Полтава-банк» обслуговував всього 149237 клієнтів із них 13406 корпоративних клієнтів, в тому числі - 6144 юридичних осіб, 7262 - фізичних осіб-підприємців. Юридичними особами та фізичними особами-підприємцями відкрито - 18 489 поточних рахунків. У порівнянні з 2012 роком кількість цих клієнтів збільшилась на 994 клієнтів, тобто на 8,01 %.

Протягом 2013 року Банк продовжує успішно розвивати картковий бізнес. АБ «Полтава-банк» є членом двох платіжних систем:

- внутрішньодержавної платіжної системи «Укркарт»;

- міжнародної платіжної системи «VISA International».

Банк випускає та обслуговує платіжні картки «Укркарт-стандарт» та міжнарод-ні платіжні картки платіжної системи «VISA»: Visa Electron, Visa Classic, Visa Gold. Платіжні картки «Укркарт-стандарт» та «VISA» банк видає як фізичним особам, так і юридичним особам та субєктам підприємницької діяльності-фізичним особам.

Юридичним особам банк пропонує реалізацію зарплатних проектів із використанням платіжних карт МПС «VISA Int.».

Наприкінці року темпи надання кредитів держателям платіжних карт почали збільшуватися завдяки обслуговуванню стабільних підприємств, які отримують заробітну плату через платіжні карти Банку. Станом на 01.01.2011 року овердрафт відкрито на суму 21000,00 тис. грн.

АБ "Полтава-банк" проводить операції з цінними паперами на підставі договорів з клієнтами, укладеними в письмовій формі з урахуванням вимог чинного законодавства, та відповідних первинних документів (реєстрів, актів тощо). Обовязково проводиться ідентифікація клієнтів і фінансовий моніторинг операцій, а також оцінка фінансового стану та визначення класу емітентів цінних паперів.

Контролюючим органом банку в сфері управління ризиком ліквідності є Комі-тет з питань управління активами та пасивами (КУАП). Основним завданням діяль-ності Комітету є прийняття управлінських рішень з оптиматизації структури активів і пасивів, рівня ліквідності, мінімізації банківських ризиків у діяльності банку.

Банк здійснює управління ліквідністю з метою забезпечення оптимальної структури активів та пасивів з точки зору управління розривами, а також забезпечення її оптиматизації для отримання необхідного рівня дохідності. Процесс управління ризиком ліквідності є постійним. Казначейство Банку здійснює щоденний моніторинг поточної схильності Банку до ризику ліквідності.

Комерційні банки складають звітність, різноманітну за формою та змістом. За формою розрізняють фінансову та нефінансову звітність [6].

Фінансова звітність - це звітність комерційних банків, що відображає результа-ти його фінансової діяльності. До неї належать форми (наприклад, 1-КБ, 2-КБ), які узагальнено характеризують результати фінансової діяльності банку, а також додат-кові форми, які деталізують окремі статті балансового звіту та звіту про прибутки і збитки.

Нефінансова звітність - це звітність, що подасться банками для задоволення потреб органів влади, податкових органів, на вимогу Антимонопольного комітету, організацій статистики. В залежності від вимог користувачів звітність можна згрупувати на податкову; управлінську; нормативну (статистична).

Інформація про фінансовий стан переважно наводиться в балансовому звіті, а також у звіті про прибутки та збитки.

Класифікація за терміном передбачає надання комерційними банками звітності: щоденної; тижневої; двотижневої; місячної; квартальної; піврічної; річної; за запитом.

За запитом надається інформація НБУ комерційними банками, що знаходяться в режимі фінансового оздоровлення, а також у разі виникнення потреби у додатковій інформації, не передбаченій у періодичній звітності.

За видами звітності виділяють: 1) основну звітність - балансовий звіт і звіт про прибутки та збитки; 2) допоміжну звітність - про стан активів, депозитів, кредитів, цінних паперів, економічних нормативів тощо.

За рівнем консолідації розрізняють звітність, що надається юридичними особами; філіями комерційних банків; обласними дирекціями банку.

Найважливішою складовою звітності комерційних банків є фінансова звітність, яка дає можливість одержати достатньо повний обсяг інформації, на підставі якої оцінюється реальний фінансовий стан банку, якість управління та рівень ризику. Основною формою звітності є балансовий звіт, який має власну структуру, відмінну від простої копії залишків на рахунках, але побудовану відповідно до принципів і групувань, зазначених у плані рахунків.

Фінансові звіти відображають вплив операцій та інших подій на фінансовий стан банку, групуючи їх в широкі класи у відповідності до їх економічних характеристик [7]. Ці класи називаються елементами фінансових звітів. Активи, зобовязання та власний капітал є елементами, які безпосередньо повязані з виміром фінансового стану, відображеним у балансовому звіті, а доходи і витрати - у звіті про прибутки та збитки.

Актив - це ресурс, що контролюється банком як результат минулих подій, використання якого, ймовірно, сприятиме в майбутньому зростанню економічної вигоди [3].

Зобовязання - це теперішнє зобовязання банку, що виникає з його минулої діяльності, розрахунок за яким повинен закінчитися відтоком із бачку ресурсів, які уособлюють економічні вигоди.

Власний капітал - це залишкова частка в активах банку після вирахування зобовязань. Капітал забезпечує банку резерви, достатні для адекватних дій у будь-яких непередбачених обставинах, і допомагає уникнути неплатоспроможності в процесі адаптації до змінних умов .

Баланс є основною формою звітності комерційного банку, що показує стан активів, зобовязань та капіталу банку на певну дату. Призначення балансу - дати повну картину обліку операцій комерційного банку. Ця форма звітності відповідає діючому плану рахунків для комерційних банків.Балансовий звіт формується на основі інформації, що міститься в синтетичних рахунках і є дзеркальним відображенням фінансового стану банку, включає активи, зобовязання та акціонерний капітал на конкретну дату. Активи та пасиви балансового звіту згруповані у статті за економічним змістом та в порядку зменшення ліквідності.

У балансовому звіті і примітках комерційного банку активи згруповано за цільовим використанням та ступенем ліквідності. За ступенем використання відоб-ражаються валюта, монети і банківські метали, дорожні та інші чеки; кошти на кореспондентських рахунках у НБУ, інші кошти в НБУ; кошти на кореспондентсь-ких рахунках в інших банках; депозити та кредити в інших банках; цінні папери у портфелі банку для продажу та інвестицій; кредити та фінансовий лізинг, що надані клієнтам; інвестиції капіталу в асоційовані компанії; інвестиції в дочірні компанії; основні засоби та нематеріальні активи; чисті нереалізовані доходи від похідних фінансових інструментів; нараховані доходи до отримання та інші активи.

За ступенем ліквідності активи КБ підрозділяються на групи:

- гроші в касі, на кореспондентських рахунках НБУ та інших банків, чеки тощо;

- депозити та кредити в інших банках;

- цінні папери;

- матеріальні оборотні активи;

- кредити, надані клієнтам;

- нематеріальні активи, основні засоби, капітальні вкладення та інвестиції капіталу в асоційовані та дочірні компанії.

Аналіз активів банку інколи проводять за таким групуванням:

- грошові кошти;

- кошти в НБУ;

- кошти в інших банках: «Залишки на коррахунках» і «Депозити та кредити»;

- портфель цінних паперів: «ОВДП», «Інші цінні папери» та «Вкладення капіталу»;

- кредитний портфель;

- інші активи.

Грошові кошти та кошти в НБУ показують наявність у банку ліквідних активів для здійснення власних та клієнтських розрахункових операцій. Щодо цього показ-ника не можна застосовувати формулу «чим більше - тим краще», адже ці кошти здебільшого не приносять банкові доходу. Відтак їх надмірний рівень фактично призводить до невикористання банком можливості розширення своїх операцій.

Кошти на кореспондентських рахунках в інших банках також виконують роль миттєво ліквідних активів для проведення розрахунків. За ними банк не отримує доходів, тому їх питома вага в сумарних активах, як правило, є незначною. Ще однією причиною цього є відносна ризикованість операцій за коррахунками.

Натомість за депозитами і кредитами в інших банках комерційний банк отримує доходи. Але слід памятати, що основним завданням банківської діяльності є залучення тимчасово вільних коштів та їх вкладення в реальні операції, тобто надання іншим небанківським установам

На основі «Балансу» на 31 грудня 2011 року та «Звіту про фінансові результати» проведемо аналіз діяльності «АБ Полтава-банк» за 2011-2012 та 2012-2013 роки.

Отже, на основі консолідованої фінансової звітності - Баланс та Звіт про фінансовий результат, були проведені необхідні розрахунки та проведений вертикальний та горизонтальний аналіз змін, що відбулися протягом досліджуваного періоду у діяльності «АБ Полтава-банк».

За даними таблиць 1.1 - 1.2 ми бачимо, що більшість активів «АБ Полтава-банк» формується за рахунок кредитів та заборгованості клієнтів (60,949% у 2011 році, 64,925% у 2012 році і 61,223% у 2013 році), а також грошових коштів та їх еквівалентів (відповідно 12,912, 16,550% і 19,791%). Але спостерігається зменшення долі кредитів та заборгованості клієнтів у 2013 році - на 3,7% (в абсолютному виразі на 43001 тис. грн.). У цей же час на 1,78 % (на 2638 тис. грн.) скорочується частка основних засобів та нематеріальних активів, разом з тим скорочення ми спостерігаємо по дебіторській заборгованості щодо поточного податку на прибуток (на 0,17%, тобто на 1213 тис. грн.), хоча у 2012 році вона мала тенденцію до збільшення(0,14% або на 1213 тис. грн. ), також у 2013 році скоротилась частка цінних паперів у портфелі банку на продаж (на 15%, а у 2012 році на 1,2%). Кошти в інших банках у 2012 році, порівняно із 2011 роком зменшились на 4,13% (46957 тис. грн.), а у 2013 році спостерігається їх збільшення на 1,44% (або 17691 тис. грн.).

Загальні зміни по активам у 2012 році склали -54077 тис. грн. або 95,23%, у 2013 році становлять 135496 тис. грн., а загальний темп зростання - 112,55%.

Якщо аналізувати зміни загалом до підсумку балансу, то по активах найбільш значні зміни відбулися у коштах в інших банках - зростання у 2012 р. - на 86,83%. У 2013 році найбільше зросли грошові кошти (на 45,61%) та кредити і заборгованість клієнтів (на 31,74%).

Таблиця 2.1 Аналіз динаміки і структури джерел фінансування ПАТ «Полтава-банк» за 2011-2012 роки

Показники

Абсолбтна величина, млн. грн.

Питома вага, %

Зміни

на кінець 2011 року

на кінець 2012 року

на кінець 2011 року

на кінець 2012 року

в абсолют. величині, млн. грн

в структурі, %

темп зростання, %

у % до підсумку балансу

АКТИВ БАЛАНСУ

1. Актив - всього

1133330

1079253

100

100

-54077

-

95

100

Грощові кошти та їх еквіваленти

146337

178618

12,912

16,55

32281

3,64

122

-59,69

Кошти в інших банках

49000

2043

4,32

0,19

-46957

-4,13

4,17

0,87

Кредити та заборгованість клієнтів

690758

700700

60,949

64,925

9942

3,98

101

-18,38

Цінні папери в портфелі банку на продаж

39693

24862

3,502

2,304

-14831

-1,20

63

27,43

Цінні папери в портфелі банку на погашення

35054

0

3,09

0,00

-35054

-3,09

-

64,82

Інвестиції в асоційовані компанії

0

0

0,00

0,00

0

0,00

0

0

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток

5123

6336

0,02

0,34

1213

0,32

123,68

-2,24

Відстрочений податковий актив

38

5

0,00

0,00

-33

0,00

13,16

0,06

Гудвіл

0

0

-

-

-

-

0

-

Основні засоби та нематеріальні активи

160858

150983

14,193

13,99

-9875

-0,20

94

18,26

Інші фінансові активи

3671

1158

0,324

0,107

-2513

-0,22

32

4,65

Інші активи

2798

10900

0,247

1,010

8102

0,76

390

-14,98

Довгострокові активи, призначені для продажу та активи групи вибуття

0

3649

-

0,34

3649

0,34

0

-6,75

ПАСИВ БАЛАНСУ

1. Пасив - всього

1133330

1079253

100

100

-54077

-

95

100

Зобов*язання - всього:

930636

867210

82,115

80,353

-63426

-1,76

93

117,29

Кошти банків

134040

50000

11,827

4,533

84040

-7,19

37

115,41

Кошти клієнтів

710165

781217

62,662

72,385

71052

9,72

110

-131,39

Боргові цінні папери, емітовані банком

50077

0

4,419

0,00

-50077

-4,42

0

92,60

Зобов*язання щодо поточного податку на прибуток

463

0

0,041

0,00

-463

-0,04

0

0,86

Відстрочені податкові зобов*язання

22131

22607

1,953

2,095

476

0,14

102

-0,88

Резерви та зобов*язання

0

0

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

Інші фінансові зобов*язання

3173

2797

0,028

0,259

-376

-0,02

88

0,70

Інші зобов*язання

532

548

0,047

0,051

16

0,00

103

-0,03

Субординований борг

10055

10042

0,887

0,930

-13

0,04

0

0,02

Власний капітал - всього

202694

212042

17,88

19,647

9348

1,76

105

-17,29

Статутний капітал

70560

70560

6,23

6,54

0

0,31

100

0,00

Нерозподілений прибуток

12493

9356

1,10

0,87

-3137

-0,24

75

5,80

Резерви та інші фонди банку

119641

132126

10,56

12,24

12485

1,69

110

-23,09

Таблиця 2.2 Аналіз динаміки і структури джерел фінансування ПАТ «Полтава-банк» за 2012-2013 роки

Показники

Абсолбтна величина, млн. грн.

Питома вага, %

Зміни

на кінець 2012 року

на кінець 2013 року

на кінець 2012 року

на кінець 2013 року

в абсолют. величині, млн. грн

в структурі, %

темп зростання, %

у % до підсумку балансу

АКТИВ БАЛАНСУ

1. Актив - всього

1079253

1214749

100

100

135496

-

113

100

Грощові кошти та їх еквіваленти

178618

240416

16,55

19,791

61798

3,24

135

45,61

Кошти в інших банках

2043

19734

0,19

1,620

17691

1,44

965,93

13,06

Кредити та заборгованість клієнтів

700700

743701

64,925

61,223

43001

-3,70

105

31,74

Цінні папери в портфелі банку на продаж

24862

26138

2,304

2,152

1276

-0,15

105

0,94

Цінні папери в портфелі банку на погашення

0

0

0,00

0,00

0

0,00

-

0,00

Інвестиції в асоційовані компанії

0

0

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток

6336

5123

0,34

0,42

-1213

-0,17

80,86

-0,90

Відстрочений податковий актив

5

4

0,00

0,00

-1

0,00

80

0,00

Гудвіл

0

0

-

-

-

-

0

-

Основні засоби та нематеріальні активи

150983

148345

13,99

12,212

-2638

-1,78

96

-1,95

Інші фінансові активи

1158

1673

0,107

0,138

515

0,03

144

0,38

Інші активи

10900

25965

1,010

2,137

15065

1,13

238

11,12

Довгострокові активи, призначені для продажу та активи групи вибуття

3649

3650

0,34

0,30

1

-0,04

100,03

0,00

ПАСИВ БАЛАНСУ

1. Пасив - всього

1079253

1214749

100

100

135496

-

113

100

Зобов*язання - всього:

867210

999170

80,353

82,253

131960

1,90

115

97,39

Кошти банків

50000

0

4,533

0,00

-50000

-4,63

0

-36,90

Кошти клієнтів

781217

962081

72,385

79,20

180864

6,82

123

133,48

Боргові цінні папери, емітовані банком

0

0

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

Зобов*язання щодо поточного податку на прибуток

0

1045

0,00

0,086

1045

0,09

0

0,77

Відстрочені податкові зобов*язання

22607

22452

2,095

1,848

-155

-0,25

99

-0,11

Резерви та зобов*язання

0

7

0,00

0,001

7

0,00

0

0,01

Інші фінансові зобов*язання

2797

2873

0,259

0,237

76

-0,02

103

0,06

Інші зобов*язання

548

669

0,051

0,055

121

0,00

122

0,09

Субординований борг

10042

10042

0,930

0,827

0

-0,10

0

0,00

Власний капітал - всього

212042

215579

19,647

17,747

3537

-1,91

10

2,61

Статутний капітал

70560

70550

6,54

5,810

0

-0,73

100

0,00

Нерозподілений прибуток

9356

3545

0,87

0,290

-5811

-0,58

38

-4,29

Резерви та інші фонди банку

132126

141474

12,24

11,650

9348

-0,60

107

6,90

Говорячи про пасиви, відомо, що пасиви банку складаються із зобовязання та власного капіталу. Аналізуючи структуру пасивів АБ „Полтава-банк ”, ми бачимо, що у 2011 році зобовязання складали 82,12%, а власний капітал - 17,88%. Протягом року структура змінилась і склала відповідно 80,35% і 19,65%. У 2013 році відповідно 82,25% і 17,75%. У 2012 році відбувається зменшення зобовязань на 1,76%, в основному це відбувається за рахунок зменшення коштів банків, а власний капітал збільшився на 1,76%. У 2013 році зобовязання збільшилися на 1,9%. Це відбулося за рахунок збільшення коштів клієнтів. У цей же час на 1,9% зменшився власний капітал. Загальний темп зростання по пасивам, як і по активам, - 136%.

Більшість зобовязань АБ „Полтава-банк” формуються за рахунок коштів клієнтів (у 2011р. - 62,66% пасивів, у 2012р. - 72,38% у загальному співвідношенні до суми пасивів, у 2013 році - 79,2% пасивів) та коштів банків (відповідно 11,83%, 4,63%, а у 2013 році - 0%), за якими спостерігається зменшення у 2012 році на 7,19%, у 2013 році вони зменшились на 4,63% і дорівнюють 0. Також 2012 році зменшились боргові цінні папери, емітовані банком, на 4,43% і дорівнюють 0. Але 2012 році спостерігається збільшення коштів клієнтів на 9,72%, а у 2013 році - на 6,82%.

Щодо власного капіталу, то найбільшу частину у пасиві балансу займають резервні та інші фонди банку (у 2011р. - 10,56 %, у 2012р. - 12,24 %, а у 2013 р. - 11,65%).

Аналізуючи зміни пасивів до підсумку балансів, бачимо, що зміна по зобовязанням загалом склала у 2012 році - 117,29 %, у 2013 році - 97,39%, а по власному капіталу у 2012 році - 17,29 %, а у 2013 році - 2,61%.

Звіт про фінансові результати призначений для обчислення чистого прибутку (збитку) звітного періоду. Головна його мета - продемонструвати менеджерам та зовнішнім користувачам, які доходи отримав банк та які він мав витрати за певний звітний (обліковий період).

Звіт про фінансові результати є найважливішою після балансу формою звітності, за якою оцінюється фінансовий стан банку та рентабельність його діяльності. Форма 2-КБ ілюструє розмір доходів та витрат за визначений період часу (як правило, за рік).

Банківські доходи і витрати поділяються на: відсоткові; комісійні; торгові; інші банківські та небанківські операційні доходи і витрати.

Усі операційні доходи і витрати поділяються на банківські та не банківські.

До банківських належать доходи і витрати, безпосередньо повязані з банківською діяльністю і визначені Законом України “Про банки і банківську діяльність”. Небанківські доходи і витрати можуть включати інші доходи і витрати, які не належать до основної діяльності банку.

Небанківські операційні доходи і витрати поділяються на такі групи: адміністративні витрати; інші небанківські операційні доходи і витрати.

Згідно Звіту про фінансові результати за 2011, 2012 і 2013 роки проводимо аналіз динаміки і структури фінансових результатів «Полтава-банку». Отримані дані записуємо у таблиці (таб. 1.3, таб. 1.4).

Аналізуючи фінансові результати АБ „Полтава-банк ” за 2011-2013 роки, ми бачимо, що у 2012 році відбувається збільшення процентних витрат (21074 тис. грн.), що призвело до зменшення чистого процентного доходу на 8387 тис. грн., а у 2013 році процентні витрати збільшились на 5111 тис. грн., що призвело до зменшення чистого процентного доходу на 1420 тис. грн.

Таблиця 1.3 Аналіз звіту про фінансові результати АБ „ Полтава-банк ” за 2011-2012 роки

Показник

Абсолютна величина, тис. грн.

Зміни

На кінець 2011 року

На кінець 2012 року

В абсолют. величині, тис. грн.

Темп зростання, %

Чистий процентний дохід

41532

33145

-8387

79,8

Процентні доходи

133426

146113

12687

109,5

Процентні витрати

(91894)

(112968)

21074

122,9

Чистий комісійний дохід

35903

37728

1825

105,08

Комісійні доходи

37061

40210

3149

108,5

Комісійні витрати

(1159)

(2482)

1323

214,2

Результат від торгівлі іноземною валютою

11922

17008

5086

142,7

Результат від переоцінки іноземної валюти

898

(377)

-521

42,0

Резерв під заборгованість за кредитами

(13524)

(8259)

-5265

61,1

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

(251)

253

2

100,8

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж

455

(288)

-167

63,3

Резерв під дебіторську за боргова-ність, та під заборгованість інших банків

(34)

32

-2

94,1

Резерви за зобовязаннями

3

0

-3

0,0

Інші операційні доходи

4210

3203

-1007

76,1

Адміністративні та інші операційні витрати

(62521)

(70061)

7540

112,1

Дохід від участі в капіталі

1268

0

-1268

0,0

Прибуток (збиток) до оподаткування

19861

12384

-7477

62,35

Витрати на податок на прибуток

(6101)

(3029)

-3072

49,64

Прибуток (збиток) після оподаткування

13760

9356

-4404

67,99

Чистий прибуток (збиток) від продажу довгострокових активів

(1267)

0

-1267

0

Чистий прибуток (збиток)

12493

9356

-3137

74,9

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

0,02

0,01

-0,01

50,0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

0,02

0,01

-0,01

50,0

Таблиця 1.4 Аналіз звіту про фінансові результати АБ „ Полтава-банк ” за 2012-2013 роки

Показник

Абсолютна величина, тис. грн.

Зміни

На кінець 2012 року

На кінець 2013 року

В абсолют. величині, тис. грн.

Темп зростання, %

Чистий процентний дохід

33145

31725

-1420

95,7

Процентні доходи

146113

149804

3691

102,5

Процентні витрати

(112968)

(118079)

5111

104,5

Чистий комісійний дохід

37728

44371

6643

117,6

Комісійні доходи

40210

47576

7366

118,3

Комісійні витрати

(2482)

(3205)

723

129,1

Результат від торгівлі іноземною валютою

17008

12451

-4557

73,2

Результат від переоцінки іноземної валюти

(377)

(787)

410

208,8

Резерв під заборгованість за кредитами

(8259)

(10984)

2725

133,0

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

253

16

-237

6,3

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж

(288)

0

-288

0,0

Резерв під дебіторську за боргова-ність, та під заборгованість інших банків

32

(122)

154

381,3

Резерви за зобовязаннями

0

(7)

7

0,0

Інші операційні доходи

3203

2755

-448

86,0

Адміністративні та інші операційні витрати

(70061)

(73218)

3157

104,5

Дохід від участі в капіталі

0

0

0

0,0

Прибуток (збиток) до оподаткування

12384

6200

-6184

50,1

Витрати на податок на прибуток

(3029)

(2655)

-374

87,7

Прибуток (збиток) після оподаткування

9356

3545

-5811

37,9

Чистий прибуток (збиток) від продажу довгострокових активів

0

0

0

0,0

Чистий прибуток (збиток)

9356

3545

-5811

37,9

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

0,01

0,01

0

100,0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

0,01

0,01

0

100,0

Також зростають комісійні витрати (у 2012 році - на 13,23 тис. грн., а 2013 році - на 723 тис. грн.), але в цей же час збільшуються комісійні доходи (у 2012 році - на 3149 тис. грн., а у 2013 році - на 7366 тис. грн.).

Загальний темп зростання чистого процентного доходу у 2012 році склав 79,81%: процентного доходу - 109,51%, процентних витрат - 122,93%; у 2013 році склав 95,72%: процентного доходу - 102,53%, процентних витрат - 104,52%; темп зростання комісійних доходів у 2012 році - 108,5%, у 2013 році - 118,32%, а комісійних витрат у 2012 році - 214,15%, а у 2013 році - 129,13%. Також збільшились адміністративні та інші операційні витрати у 2012 році - на 7540 тис. грн., а у 2013 році - на 3157 тис. грн.. Темп зростання адміністративних та інших операційних витрат складає у 2012 році - 112,06%, а у 2013 році - 104,51%.

Значно зменшився результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж у 2012 році - на 743 тис. грн., а у 2013 році він дорівнює 0.

Позитивним є значний темп зростання результату від торгівлі іноземною валютою у 2012 році - 142,66%, а у 2013 році він зменшився на 4557 тис. грн. і темп зростання складає 73,21%. Спостерігається тенденція зменшення результату від переоцінки іноземної валюти ( темп зростання у 2012 році складає -41,98%, у 2013 році зменшився на 208,75.

Незважаючи на зростання деяких видів витрат, зростання доходів мало значно більший вплив на фінансовий результат банку. Так за підсумками 2011-2013 років АБ „Полтава-банк ” має чистий прибуток у сумі 3545 тис. грн., хоча протягом 2012 року банк мав прибуток у сумі 9356 тис. грн., а у 2011 році - 12493 тис. грн.

Делись добром ;)