logo
ДИПЛОМ ( доопрацювання )

1.3 Механізм забезпечення підприємств кредитними ресурсами в сучасних умовах господарювання.

Як уже зазначалося вище, саме кредитне забезпечення підприємницької діяльності значною мірою впливає на фінансові можливості господарюючих суб’єктів забезпечувати свої виробничі потреби. Річ у тім, що розгляд кредитного забезпечення підприємницької діяльності у якості пріоритетного завдання функціонування банківської системи, обумовлює необхідність всебічного обґрунтування системи елементів і комплексу заходів, котрі визначають можливості практичної реалізації цього завдання, тобто механізму. Водночас можемо констатувати, що саме таких підходів до трактування завдань та особливостей роботи банківської системи в економічній науці поки що не сформовано.

В економічній літературі на сьогодні значну увагу приділено висвітленню питань, пов’язаних із кредитним механізмом та його практичною реалізацією. Однак, дослідження даного питання зводиться до вивчення або окремих аспектів функціонування кредитного механізму, або його дії на окремих етапах економічного розвитку.

Кредитний механізм визначається А.М. Морозом як сукупність принципів, організаційних форм, методів і правил, встановлених законодавством і спрямованих на забезпечення управління кредитом [5]. До специфічних ознак цієї категорії відносять те, що це поняття з’явилось в умовах командно-адміністративної економіки в зв’язку з надмірною заорганізованістю кредитних відносин, в певній мірі дублює поняття “кредитна система”. В умовах ринкової економіки останнього досить для виразу відповідного аспекту відносин. О.І. Лаврушин вважає, що кредитний механізм охоплює “ сукупність прийомів, пов’язаних з акумулюванням ресурсів, встановленням границь використання кредиту і методами надання його господарству ” [22].

Зрозуміло, що подібна оцінка механізму кредитування спрямована більшою мірою на мікроекономічний аспект організації кредитних відносин – безпосередньо між банківськими установами та їхніми клієнтами.

У інших літературних джерелах зустрічається таке визначення:

“Кредитний механізм – сукупність взаємопов’язаних прийомів та способів, що забезпечують реалізацію на практиці об’єктивних функцій кредиту як економічної категорії та дотримання принципів кредитування” [6].

Іншою спробою дослідження теоретичних засад функціонування кредитного механізму, його окремих елементів та їх взаємозв’язку, є обґрунтування даного кола питань І.С. Гуцалом. Так, на думку цього автора, суть кредитного механізму обумовлена змістом і функціями та роллю кредиту як самостійної економічної категорії, організаційною структурою банківської системи та її функціями щодо регулювання кредитних відносин [12].

Метою функціонування кредитного механізму є вплив через практичну реалізацію функцій кредиту на діяльність господарюючих суб’єктів економіки країни у цілому, сприяючи при цьому розширеному суспільному відтворенню відповідно з дією економічних законів.

Кредитний механізм є більш загальним терміном, що далеко не в повній мірі адекватний до визначення конкретних напрямів діяльності банку. Зрозумілим є те, що механізм кредитування спрямовується більшою мірою на мікроекономічний аспект організації кредитних відносин – безпосередньо між банківськими установами та їхніми клієнтами [13].

Окрім того, дане поняття якщо і вживалось у більш широкому розумінні, то в першу чергу у зв’язку із кредитним плануванням в адміністративно-командній економіці.

Безумовно, що застосування терміну «кредитний механізм» можливе лише в окремих випадках, пов’язаних з конкретними умовами видачі й погашення кредиту стосовно конкретного позичальника, оскільки даний механізм охоплює технологічний інструментарій цього процесу – від попередньої оцінки спроможності позичальника повернути борг до всебічного контролю за ефективним використанням та погашенням позики .

Ще більш широким і загальним терміном є фінансовий механізм. Це більш широкий термін, що передбачає сукупність форм і методів створення та використання фондів фінансових ресурсів з метою забезпечення різноманітних потреб державних структур, господарських суб’єктів і населення. За допомогою фінансового механізму згідно із основними положеннями фінансової політики здійснюють розподіл і перерозподіл створюваного в державі валового внутрішнього продукту [14].

На відміну від кредитного та фінансового механізмів, механізм кредитного забезпечення підприємницької діяльності має більш практичний характер та пов’язаний із певними діями банківської системи щодо спрямування кредитних ресурсів на забезпечення потреб господарюючих суб’єктів у додаткових грошових коштах на формування основного та оборотного капіталу, а відтак стимулювання їх ділової активності.

Слушним є виділення окремого поняття, а саме банківського механізму, який можна визначити як сукупність організаційно-економічнихзаходів, що формують умови та порядок дій інститутів банківської системи з регулювання грошово-кредитних відносин на макрорівні та їх реалізації між економічними агентами на мікрорівні [17].

Банківський механізм організації грошово-кредитних відносин найбільш доцільно розглядати як певну сукупність способів, прийомів, методів практичної реалізації відповідних відносин, що охоплює три основні блоки, які відображають три взаємопов’язані між собою процеси:

1) регулювання грошово-кредитних відносин на макрорівні;

2) їхню організацію на мікрорівні між окремими економічними агентами;

3) процес підтримання стабільності банківської системи як основи

ефективної організації грошово-кредитних відносин і на макро-, і на мікрорівні.

Безумовно, що механізм кредитного забезпечення підприємницької діяльності є поняттям значно вужчим ніж банківський механізм організації грошово-кредитних відносин, оскільки охоплює лише практичні аспекти реалізації підфункції банків із кредитного забезпечення підприємницької діяльності і спрямований на оптимізацію кредитних взаємин банків із підприємницькими структурами з метою задоволення останніх грошовими ресурсами.

У той же час між вказаними дефініціями прослідковується, з нашої точки зору, певна ієрархічна послідовність, оскільки спільними рисами є реалізація банками на практиці функції посередництва в кредиті.

Загалом вказану підпорядкованість організаційних форм кредитних відносин можна зобразити наступним чином (рис. 1.3.). Отже, виокремлений нами механізм кредитного забезпечення підприємницької діяльності є органічною складовою банківського механізму організації грошово-кредитних відносин, а кредитний механізм, відповідно, охоплює лише мікроекономічний аспект організації вказаного механізму, оскільки відображає лише технологічний інструментарій його реалізації.

Банківський механізм організації грошово-кредитних відносин

Механізм кредитного забезпечення підприємницької діяльності

Кредитний механізм

Рис. 1.3. Схема кредитного забезпечення підприємницької діяльності у ієрархічній підпорядкованості до організаційних форм кредитних відносин

Отже, схему кредитного забезпечення підприємницької діяльності можна визначити як сукупність практичних заходів центрального банку та послідовності дій комерційних банків щодо спрямування тимчасово вільних грошових ресурсів у виробничу діяльність суб’єктів господарювання. Метою функціонування цього механізму як базової основи практичної реалізації кредитного забезпечення є задоволення виробничих потреб суб’єктів підприємництва, а саме – спрямування кредитних ресурсів комерційних банків на формування фінансових ресурсів підприємств.

Схематично механізм кредитного забезпечення підприємницької діяльності можна зобразити наступним чином (рис.1.4.).

До суб’єктів механізму кредитного забезпечення підприємницької діяльності слід віднести центральний банк, комерційні банки та підприємницькі структури. Кожний суб’єкт вказаного механізму повинен чітко виконувати свої функції у взаємозв’язку та узгодженні один з одним.

Кредитне забезпечення підприємницької діяльності

Рис. 1.4. Схема організації механізму кредитного забезпечення підприємницької діяльності

Так, із наведеної вище схеми видно, що центральний банк посідає вагоме місце та відіграє значну роль у механізмі практичної реалізації кредитного забезпечення підприємницької діяльності, позаяк використовуючи інструментарій грошово-кредитної політики та здійснюючи регулювання діяльності комерційних банків, він має суттєвий вплив на ресурсну базу та кредитну активність останніх. За допомогою встановлення основних нормативів регулювання діяльності банківських установ, провадження нагляду та контролю за комерційною діяльністю банків, центробанк, відповідним чином, обмежує або розширює кредитні вкладення комерційних банків в реальний сектор економіки.

Комерційні банки у тісному взаємозв’язку із центральним банком безпосередньо здійснюють практичну реалізацію механізму кредитного забезпечення підприємницької діяльності. В процесі видачі позичок комерційними банками здійснюється спрямування тимчасово вільних грошових ресурсів на виробничі потреби суб’єктів господарювання, а саме: на поповнення основного та оборотного капіталу. За умови ефективного використання кредитних ресурсів суб’єктами господарювання в якості джерела фінансування можливі значні зрушення в обсягах виробництва, котрі, в свою чергу, позначаться на фінансовому стані суб’єктів господарювання, їхній прибутковості, а відтак –кредитоспроможності. Отже, між результативністю функціонування підприємницьких структур та прибутковістю комерційних банків спостерігається позитивний зворотній зв’язок: збільшення доходності виробничої діяльності суб’єктів господарювання призводить до підвищення прибутковості банківських установ.

На мікрорівні практична реалізація кредитного забезпечення підприємницької діяльності відбувається на основі організації кредитних відносин між комерційними банками та підприємствами за умови ініціювання цих взаємин саме суб’єктами господарювання. Загалом виважена та гнучка кредитна політика комерційного банку, правильність визначення її пріоритетів у значній мірі впливають на здатність комерційного банку конкурувати на ринку банківських послуг, а отже, на їхні потенційні можливості кредитного забезпечення підприємницької діяльності.

Оскільки основою вирішення питання про пріоритетні цілі діяльності кожного банку і всієї банківської діяльності в цілому є кредитна політика, вона повинна формуватися виходячи з реальних економічних умов, ступені кваліфікації персоналу кредитних установ, а також рівня економічного розвитку країни в цілому. Очевидно, що саме кредитна політика на мікроекономічному рівні в частині стратегії повинна включати пріоритети, принципи і цілі конкретного банку на кредитному ринку. Вона визначається, перш за все, вибором клієнтів і кредитних інструментів (сегментування ринку), по-друге, нормами і правилами, які регламентують практичну діяльність банківського персоналу і, по-третє, компетенцією керівництва банку і рівня кваліфікації персоналу, який займається питаннями кредитування.

Тактика кредитної політики повинна охоплювати конкретні інструментарії, які використовуються певним банком для реалізації його стратегічних цілей при здійсненні кредитних операцій, напрями їх вдосконалення, порядок організації кредитного процесу. Таким чином, основними, фундаментальними цілями кредитної політики комерційного банку є забезпечення, з одного боку, умов для задоволення кредитних потреб клієнтів, а з другого – отримання прибутку при забезпеченні належного рівня своєї ліквідності та мінімізації ризиків за здійснюваними операціями.

Для успішного функціонування банку і забезпечення ефективності реалізації механізму кредитного забезпечення підприємницької діяльності особливого значення набуває розроблення відповідної стратегії управління ризиком. Важливим моментом, на якому слід наголосити при розгляді механізму кредитного забезпечення підприємницької діяльності, є те, що загальна спрямованість дій комерційного банку у процесі кредитування визначається завданнями щодо мінімізації ризику за позичковими операціями та забезпечення їх максимальної доходності.

У цьому зв’язку основний акцент у формуванні кредитної політики кожного окремого банку повинен ставитися на досягненні безпеки, зниженні ризиковості кредитних вкладень якомога ширшими методами, запобіганні втрат активів та банківського капіталу. З метою захисту своїх інтересів, зменшення рівня кредитних ризиків у процесі реалізації механізму кредитного забезпечення підприємницької діяльності комерційний банк повинен керуватися як нормативними положеннями, показниками ризику, встановленими інструктивними документами, так і власними критеріями оцінки ймовірних ризиків, методами та заходами щодо їх зниження.

Для зменшення кредитних ризиків Національним банком України введені нормативи ризиків та показників кредитної діяльності комерційних банків, лімітування та страхове резервування кредитів. Враховуючи дані обмеження, а також керуючись міркуваннями незалежності від непередбачуваної поведінки суб’єктів підприємницької діяльності, банки при реалізації кредитної політики застосовують різноманітні методи управління кредитним ризиком, які в цілому дозволяють знизити ступінь ризику втрати позичкового капіталу з вини некредитоспроможності клієнтів.

Безперечно, що найпростішим методом захисту від ризику неповернення кредитів є елементарне нівелювання ризику, якого може дотримуватись банк, надаючи позики лише надійним та перевіреним позичальникам. Однак повністю уникнути ризику у банківській справі, виключити ймовірну появу втрат практично неможливо. З таких позицій саме головною метою ефективної організації механізму кредитного забезпечення підприємницької діяльності є саме мінімізація ризику, оскільки банк не повинен ігнорувати ринок кредитних вкладень з відносно високим ступенем ризику, а відтак раціонально та виважено оперувати капіталом у даному секторі активної діяльності суб’єктів підприємництва.

Найважливішим завданням банківського менеджменту, а відтак і реалізації вказаного механізму на мікрорівні в частині управління кредитним ризиком, є оптимізація співвідношення між прибутковістю, ризиком та ліквідністю. З нашої точки зору, проблеми, які постають перед банком з приводу організації кредитних взаємин із суб’єктами підприємницької діяльності, можна подолати лише застосовуючи системний підхід до управління банком в цілому і управління ризиками зокрема. Сама можливість забезпечення банком потреб у кредитних ресурсах суб’єктів підприємницької діяльності значною мірою залежить від організації кредитного процесу, котра визначається умовами прибуткового застосування акумульованих банком ресурсів та рівнем безпеки їхнього розміщення у різних секторах господарства, що безпосередньо залежить від побудованої належним чином роботи з мінімізації ризиків за позичковими операціями. Відтак оптимізація методологічних основ кредитного процесу, на наш погляд, є важливим підґрунтям для забезпечення ефективної взаємодії підприємств реального сектора з банківськими установами у механізмі кредитного забезпечення підприємницької діяльності.

У цьому контексті під організацією кредитного процесу слід розуміти не лише сукупність методів кредитування, тобто реалізацію конкретних позичкових операцій, а й увесь комплекс сукупності заходів, які здійснюються безпосередньо у ході кредитування і по його завершенні. Йдеться передусім про особливості формування підходів до побудови взаємин банків з позичальниками та усі можливі аспекти практичної організації кредитних відносин [15].

Отже, загалом кредитний процес як сукупність практичних дій комерційного банку з приводу видачі та погашення позичок як складова механізму практичної реалізації кредитного забезпечення підприємницької діяльності, має передбачати дотримання усіх базових принципів та умов банківського кредитування. Однак, в кожному конкретному випадку здійснення кредитування суб’єкта підприємницької діяльності повинні враховуватись індивідуальні потреби суб’єктів господарювання, а відтак використовуватись диференційовані підходи щодо кредитного забезпечення.

В цілому, банки у своїй практиці повинні застосовувати такі економічні важелі, які б задовольняли суб’єктів підприємницької діяльності. Банківська діяльність при цьому повинна базуватися, на таких основних засадах:

1) оптимізації процентної політики;

2) створення та розвитку правового поля організації дієвих кредитних взаємин;

3) диференціації підходів до прийняття відповідних рішень щодо кожного окремого клієнта;

4) розширення спектру банківських кредитних продуктів.

Отже, ділова активність суб’єктів господарювання значною мірою залежить від рівня їх кредитного забезпечення банківськими установами, від обсягів кредитних вкладень комерційних банків у реальний сектор економіки.

Власне, від ефективності реалізації механізму кредитного забезпечення банківською системою в цілому можливі структурні зрушення у процесах розширеного відтворення, а відтак – насичення вітчизняного ринку високоякісними товарами та послугами, перехід на інноваційну модель розвитку економіки.

З точки зору практичної реалізації механізму кредитного забезпечення основою глибокої і ефективної взаємодії підприємств реального сектора економіки та комерційних банків є кредитна діяльність останніх. За допомогою чітко сформульованої і ефективно реалізованої на практиці стратегії кредитної діяльності комерційними банками можуть бути вирішені такі завдання розвитку вітчизняної ринкової економіки: вихід реального сектора з кризового стану (наприклад, із фази спаду довгострокового економічного циклу); забезпечення стабільних темпів економічного зростання; структурна перебудова економіки і розвиток нових технологічних галузей; впровадження інновацій; розвиток малого та середнього підприємництва як основи розвитку економіки з метою розширення можливостей збільшення ВВП; створення нових і реформування існуючих робочих місць як частини загального соціального завдання.

Потреба у функціонуванні ефективного механізму кредитного забезпечення підприємницької діяльності зумовлена необхідністю оптимальної взаємодії суб’єктів ринку, що мають надлишкові заощадження, із суб’єктами, які відчувають їх нестачу. Вказаний оптимум може бути досягнуто за умови трансформації строків, розмірів ресурсів та ризиків за відповідними операціями, що забезпечує збіг інтересів кінцевих позичальників та кінцевих кредиторів.

У результаті акумульовані банками дрібні вклади, внесені на відносно нетривалі терміни або до запитання, перетворюються на потужні грошові потоки, що можуть бути інвестовані в реальні активи відповідно до потреб виробництва, забезпечуючи тим самим ефективний кругооборот капіталів у масштабах всієї економіки. Крім того, банки здатні трансформувати ризик для власників коштів, суттєво знижуючи його. Це забезпечується не лише розосередженням вкладень за різними групами позичальників, але й здатністю банків завдяки наявності відповідного аналітичного апарату більш точно оцінювати фінансовий стан потенційних одержувачів ресурсів. Таким чином, завдяки діяльності банків, забезпечуються більш широкі можливості взаємодії суб'єктів відтворення, що сприяє належному відновленню виробництва та економічних відносин суспільства. Наведені дані у таблиці 1.1. слугують підтвердженням необхідності активізації діяльності банків у напрямку забезпечення грошовими ресурсами саме суб’єктів підприємницької діяльності, оскільки станом на 1.01.2010 року дефіцит коштів у порівнянні з аналогічним показником на 1.01.2009 року зріс на 66674 млн. грн. і становив відповідно 155838 млн. грн. Як видно з даних, у підприємств має місце стійка потреба в коштах, яка може частково задовольнитись за рахунок домашніх господарств, нагромадження яких перевищують відповідні потреби у позиках на 8,7 млрд. грн.

Таблиця 1.1