logo
реферат з управлінського

К.Е.Н., Фоміна о.В. До питання трактування поняття «управлінський облік»

Рубрика: Соціум. Наука. Культурa, Економіка

к.е.н., Фоміна Олена Володимирівна

Київський національний торговельно-економічний університет

ДО ПИТАННЯ ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ «УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК»

Одним із важливих і в той же час доволі дискусійних питань сьогодення в теорії та практиці обліку є поняття «управлінський облік». Даний термін використовується не в усіх країнах. Так, в США - це «Управління витратами», у Франції - «аналітична бухгалтерія», а Німеччині аналогом управлінського обліку є контролінг.

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» «внутрішньогосподарський (управлінський) облік - система обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішнього користування у процесі управління підприємством»[7]. Виходячи із приведеного визначення, управлінський та внутрішньогосподарський облік - це тотожні терміни. Проте, сучасний розвиток економічних відносин і умов діяльності господарських одиниць обумовив підвищення вимог до інформаційного забезпечення керівництва кожного підприємства. Відповідно, функції управлінського обліку повинні розширюватися, які вже не є лише функціями внутрішньогосподарського обліку. Такої ж думки дотримується і С. Левицька, зазначаючи, що «управлінський облік є не тільки системою збору, реєстрації та узагальнення інформації, а й системою управління підприємством [5]. На думку В. Палія управлінський облік включає елементи бухгалтерського, статистичного та оперативного обліку, що підтверджує наявність набагато ширших можливостей досліджуваної системи [6]. М. Чумаченко також відносить до функцій управлінського обліку такі, як  узагальнення нормативів і  планування витрат, аналіз собівартості, врахування не фінансових показників, прийняття рішень, що доводить масштабність управлінського обліку порівняно з традиційним обліком [8].

Досліджуючи застосування вченими терміну «виробничий облік» та «управлінський облік» І. Білоусова формулює висновки про те, що управлінський облік виник внаслідок розвитку та удосконалення виробничого обліку, але підкреслює неправильність розуміння під управлінським обліком стратегічного обліку [3]. Проте, С. Голов досліджуючи перспективи розвитку управлінського обліку звертає увагу на той факт, що на відміну від минулого, коли управлінський облік був зорієнтований на управління виробництвом, за сучасних умов глобальних змін у системах управління він досить швидко перетворюється на стратегічний управлінський облік[4].

Відомі зарубіжні вчені-економісти Е. Аткінсон, Р. Банкер, Р. Каплан, М., які дають наступне визначення сучасного управлінського обліку, як такого, що «додає вартість, процес безперервного вдосконалення планування, проектування, вимірювання і функціонування систем фінансової і не фінансової інформації, яка спрямовує дії менеджера, мотивує поведінку і підтримує та створює культурні цінності, необхідні для досягнення стратегічних, тактичних і оперативних цілей організації»[2].

І. Аверчев визначає управлінський облік як «процес ідентифікації, вимірювання, накопичення, проведення аналізу, підготовки, інтерпретації і представлення фінансової інформації, необхідної управлінській ланці підприємства для здійснення планування, оцінки і контролю господарської діяльності». Така інформація, на думку вченого, дозволяє, також, організувати оптимальне використання ресурсів підприємства і контроль за повнотою їх обліку[1].

Аналіз досліджень вчених, які приділяли значну увагу в своїх роботах висвітленню проблем обліку в управлінні підприємством, показав, що: по-перше: управлінський облік виник в результаті розвитку та удосконалення виробничого обліку; по-друге, до функцій управлінського обліку включається набагато ширше коло вирішуваних завдань, що пов'язано з сучасними потребами інформаційного забезпечення керівництва підприємств.

Очевидно, що трактування поняття «управлінський облік» необхідно здійснювати з позиції системного підходу, як методологічної концепції, побудованої на прагненні відобразити повну картину досліджуваного об'єкта як системи, єдиного суцільного цілісного організму із врахуванням всіх важливих для даного дослідження внутрішніх елементів, зв'язків і взаємодій між ними та зовнішніх зв'язків з іншими об'єктами та оточуючим середовищем.

Література:

•1.    Аверчев И.В. Управленческий учет и отчетность. Постановка и внедрение/ И. Аверчев. - Москва: Вершина, 2007. - 512с.:ил.

•2.    Аткінсон Е., Банкер Р., Каплан, М. Р., Янг М. С. Управленческий учет, 3-е узд.: Пер. с англ. - М.: узд. Дом «Вільямс», 2003. - 878 с.

•3.    Білоусова І. Проблеми вдосконалення управлінського обліку // Бухгалтерський облік і аудит. - №3. - 2008 р. - с.35-40.

•4.    Голов С.Ф. Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку: Монографія. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 522 с.

•5.    Левицька С. Управлінський та внутрішньогосподарський облік: завдання, мета, чинники ефективного впровадження // Бухгалтерський облік і аудит. - №2. - 2009 р. - с.27-35.

•6.    Палій В.Ф. Управленческий учет - новое прочтение внутрихозяйственного расчета  // Бухгалтерський учет. - №17 - 2000. - с.58-62.

•7.    Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Укра­їні. Закон України від 16.07.99 р. № 996-ХІV.

•8.    Чумаченко М. Управлінський облік в Україні // Бухгалтерський облік і аудит. - №6. - 2001 р. - с.43-47.