logo
Банківськи Операції методСАМ

Тема 4. Організація банківського кредитування.

Зміст теми.

Сучасний стан банківського кредитування в Україні.

Основи організації банківського кредитування. Кредитні операції в структурі банківських активів. Економічна основа банківського кредиту. Принципи банківського кредитування. Суб'єкти кредитних відносин. Види банківських кредитів та їх класифікація. Система кредитних органів банку. Основні принципи проведення кредитної політики банку. Види позичкових рахунків, порядок їх відкриття. Етапи процесу кредитування. Плата за кредит.

Поняття та критерії кредитоспроможності позичальника. Оцінка кредитоспроможності підприємств: система фінансових коефіцієнтів кредитоспроможності, аналіз грошового потоку, оцінка ризику. Оцінка кредитоспроможності фізичних осіб.

Суть та значення резервів банку на можливі втрати, які виникають у результаті кредитної діяльності. Принципи, що покладені в основну класифікацію кредитів за ступенем ризику. Критерії оцінки фінансового стану позичальника: юридичної та фізичної особи. Класифікація діяльності клієнта. Класифікація кредитів за ступенем ризику. Порядок формування загального і спеціального резервів. Види ризиків, які необхідно враховувати при формуванні кредитного портфеля банку.

Форми забезпечення повернення кредитів. Застава як основна форма забезпечення повернення кредитів. Поняття, сфера застосування, предмет та види застави, договір застави. Гарантії та поручительство, порядок оформлення договору гарантії, поручительства, їх зміст; визначення платоспроможності гарантів і поручників. Інші форми забезпечення кредиту. Зарубіжний досвід забезпечення позик.

Питання для самоперевірки:

1.Система кредитування і її особливості на сучасному етапі розвитку

економіки України.

2.Форми та види банківського кредиту.

3.Основні етапи економічної роботи банку з клієнтами в процесі

кредитування.

4.Кредитна документація, що надається банку, і вимоги щодо її

оформлення.

5.Види позичкових рахунків, порядок їх відкриття та використання.

6.Кредитоспроможність позичальника і методика їх визначення.

7.Поняття та критерії кредитоспроможності позичальника.

8.Система фінансових показників оцінки кредитоспроможності

підприємств.

9.Система оцінки кредитоспроможності фізичних осіб.

10.Класифікація кредитів за ступенем ризику та їх характеристика.

11.Суть, значення та порядок формування банком резервів на

можливі втрати від кредитної діяльності.

12.Критерії оцінки фінансового стану позичальника.

13.Порядок формування загального і спеціального резервів.

14.Способи забезпечення виконання зобов’язань клієнтів перед

банком, їх поняття, зміст та сфера застосування.

Рекомендована література:

  1. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000 р.

  2. Закон України “Про Національний банк України” від 20.05.1999 р.

  3. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затверджена постановою Правління НБУ від 28.08.2001 р. № 368.

  4. Цивільний кодекс України від 2003 р.

  5. Банківські операції / За ред. А. М. Мороза. – К. : КНЕУ, 2002. 130 – 168 с.