logo
Доклад Матвеева

«Організація та аналіз кредитування населення комерційним банком»

Споживче кредитування відіграє значну роль у забезпеченні соціальних потреб населення, формуванні платоспроможного попиту, який, у свою чергу, впливає на розвиток економіки країни, полегшуючи процес реалізації продукції, прискорюючи отримання прибутку і доходів Державного бюджету.

Кредитна діяльність в Україні протягом останніх декількох років була і лишається самою нестабільною і ризиковою з усіх форм банківських операцій. Проте, за інших рівних умов, кредитування - один із самих ефективних та перспективних видів банківської діяльності.

Активний розвиток банківського кредитування населення зумовлює необхідність аналізу тенденцій цього виду кредитування, вдосконалення техніки і видів кредитування.

Важливість зазначених проблем свідчить про їх актуальність, що обумовило вибір теми магістерської дипломної роботи, мету, завдання та основні напрями дослідження, що наочно зображено на Слайді 1.

Споживче кредитування населення є одним із основних видів кредитування та входить до складу важливих активних операцій комерційних банків. В економічній літературі існують різні трактування споживчого кредиту, але треба зазначити про відсутність систематизованої інформації в літературних та періодичних виданнях, ця проблематика розглядається лише в загальному контексті кредитування. Такий підхід є не зовсім коректним, оскільки споживче кредитування має свої особливості. В даній роботі була зроблена спроба зібрати і об`єднати різні погляди вчених та досвід кредитування населення в ПАТ „Правекс-банк”.

Отже, проаналізувавши підходи до визначення сутності споживчого кредиту було визначено, що споживчий кредит – це кошти, які надаються комерційними банками громадянам України під процент у тимчасове користування на принципах кредитування, а саме забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільової спрямованості, для некомерційних цілей, а задоволення власних потреб позичальників.

На Слайді 2 наведено класифікацію кредитів, які надаються населенню.

Динаміку зростання кредитного портфелю банку в період 2006-2010 років у тис.грн. розглянемо на Слайді 3. За даними діаграми на слайді 3 можна побачити зростання кредитного портфелю банку протягом 5-ти років. Значне зростання спостерігається у період з 2006 року по 2009 рік, а у 2010 році він зменшився, це пояснюється фінансовою кризою наприкінці 2008 року - початку 2009 року та припиненням надання кредитів.

Структура кредитного портфелю за видами позичальників наочно відображена на Слайді 4. На цьому слайді чітко видна структура кредитного портфелю банку та його зміни протягом аналізованого періоду. Загалом на кінець періоду зменшуються майже всі кредитні операції окрім кредитів наданих юридичним особам. Треба відмітити значне збільшення у 2010 році резерву під знецінення кредитів на 114,5% у порівнянні з 2009 роком, це пояснюється фінансовою кризою та збільшенням прострочених кредитів та ризикованістю кредитних операцій.

Структура кредитного портфелю за видами продуктів відображена на Слайді 5. Графік ілюструє структуру кредитів за видами продуктів, так у 2008 році спостерігався великий зріст іпотечних кредитів, а у 2009-2010 роках більшу частину кредитного портфелю складали споживчі кредити під заставу майна. Тенденцію зменшення з 2006 року мають автокредити. Загалом можна зробити висновок, що основну частину кредитного портфелю займають споживчі кредити під заставу нерухомості або автомобіля.

Незалежно від якості кредитного портфеля та методів, які застосовуються при управлінні кредитними ризиками, усі банки зіштовхуються з проблемою неповернення кредитів.

Фінансова криза наприкінці 2008 року, складна економічна ситуація та зростання курсу долара знизили платоспроможність позичальників, тому більшість банків відчули зростання проблемної кредитної заборгованості. Аналіз динаміки сумнівної та проблемної заборгованості в кредитному портфелі банку відображений на Слайді 6.

З діаграми видно як стрімко збільшилась питома вага сумнівної та простроченої заборгованості в кредитному портфелі банку. Ця тенденція свідчить про погіршення якості кредитного портфеля та збільшення кредитного ризику банку. У зв'язку із зниженням платоспроможності населення унаслідок економічної кризи банк пропонує своїм клієнтам програму реструктуризації кредитів.

Кредитний ризик банків при кредитування фізичних осіб – це ризик неповернення позики і несплати відсотків за нею в повному обсязі, який залежить від матеріального становища, фізичного стану позичальника і його особистих якостей.

Проаналізувавши кредитну діяльність ПАТ „Правекс-банк” з фізичними особами та його кредитний портфель були розроблені рекомендації щодо удосконалення оцінки кредитоспроможності позичальників.

Одним з основних методів зменшення кредитного ризику при кредитуванні фізичних осіб є використання скорингових моделей та скорингових – анкет. На основі зарубіжного досвіду було розроблено скоринг-анкету з урахуванням національних особливостей та економіки України (Слайд 7).

За даними розробленої скоринг анкети розглядаються ті позичальники, які набирають не менше 65 балів, але ці кредити з середнім рівнем ризику і потребуватимуть перегляду.

Тому, у сукупності зі скоринг системою рекомендовано використовувати й додаткові методи оцінки кредитоспроможності позичальників - фізичних осіб, а саме: алгоритм обчислення показників, що характеризують фінансовий стан позичальника, який представлено на Слайді 8.

Одним з напрямів вдосконалення кредитування населення - фізичних осіб пропонується введення послуги консалтингу та впровадження програмного забезпечення для реалізації цієї послуги. Загальний економічний ефект від запропонованих заходів представлено на Слайді 9.

Таким чином в магістерській дипломній роботі було теоретично обґрунтовано сутність та принципи банківського кредитування населення, виявленні проблеми банківського кредитування населення та надані практичні пропозиції та рекомендації щодо удосконалення кредитування фізичних осіб, оцінки кредитоспроможності позичальників (Слайд 10).

Висновки даної дипломної роботи схвалені керівництвом ПАТ КБ «Правекс-банк» й використані для розробки і обгрунтування ефективних управлінських рішень, а також на конференціях………в м. Харків та м. Дніпропетровськ.

Доклад закінчений

Дякую за увагу!

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ І СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО

ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Кафедра фінансів, обліку і аудиту

Спеціальність 8.050104 «Фінанси»

Спеціалізація 8.05010401 «Фінанси підприємства»

Напрям підготовки 0501 «Економіка і підприємництво»

Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр

Супровідний матеріал

до магістерської дипломної роботи

на тему: