logo
цивільне право

Тема 18: Кредитно-розрахункові відносини

1. Поняття кредитно-розрахункових відносин  Саме автономність кредитних і розрахункових відносин і дозволяє говорити про наявність особливих зобов'язань з кредитування та розрахунками, виділяючи їх у конкретні види договірних правовідносин. Їхня специфіка виявляється в наступному.  По-перше, ці відносини одягнені у форму зобов'язань.  Тому в подальшому поняття «розрахункові відносини» буде вживатися поряд з поняттям «розрахункові зобов'язання». Розрахункові і кредитні відносини неоднорідні і зазвичай виконуються шляхом здійснення послідовного ланцюга угод та інших юридично значимих дій. Так укладаючи кредитний договір, суб'єкти цивільного права здійснюють цілий ряд операцій: банк відкриває позичковий рахунок, на цей рахунок перераховуються гроші, гроші використовуються на певну мету і т.д. Кожна форма розрахунків, взята окремо, також виконується кількома взаємопов'язаними угодами. Наприклад, акредитив тягне відкриття акредитивного рахунку, на якому депонуються кошти, банк-емітент перераховує гроші виконуючому банку, продавець представляє в банк встановлені в акредитиві документи, проти документів здійснюється платіж та ін Іншими словами, практично будь-розрахункове та кредитне зобов'язання реалізується шляхом здійснення кількох взаємопов'язаних дій (угод).  По-друге, по-різному місце розрахунково-кредитних зобов'язань у цивільному обороті. В одних випадках вони виникають як передумови для подальших грошових операцій (договір банківського рахунку). В інших випадках вони опосередковує процес передачі цінностей від однієї особи до іншої на поворотних умовах (договори позики та кредиту). Іноді кредитні та розрахункові правовідносини, що виникли з елементів окремих договірних зобов'язань, створюють у результаті новий договірний вид (фінансування під відступлення грошової вимоги). Нарешті, за їх допомогою підтримується еквівалентність в цивільному обороті, коли рух товарів за основним договором супроводжується відповідною передачею грошей (розрахункові зобов'язання - акредитив, інкасо та ін).  По-третє, розрахункові та кредитні правовідносини представляють собою грошові зобов'язання. Оскільки гроші є речами, які визначаються родовими ознаками, їх випадкова загибель або відсутність на рахунку не звільняє боржника від виконання зобов'язання в силу правила genus поп peril ( «рід не гине»). З іншого боку, суть грошових зобов'язань полягає в тому, що вони мають в якості свого предмета особливий товар - гроші, обіг яких підпорядковується спеціальним правилам (ст. 316, 317 ЦК). У зв'язку з цим серйозний вплив на здійснення розрахункових і кредитних зобов'язань ° вказують не тільки норми цивільного права, а й приписи валютно-фінансового законодавства. Їх регламентація значною мірою пов'язана з державною кредитно-грошової політики, формуванням бюджету, сплатою податків.  Кредитні зобов'язання в широкому сенсі характеризуються довірою (credo) уповноваженої особи до боржника, що виявляється в передачі цінностей за відсутності негайного зустрічного надання. В науці та законодавстві виділяються грошовий кредит, комерційний кредит. Класичний грошовий кредит, наділяється сьогодні у форми договорів позики та кредиту, являє собою передачу грошей або інших замінних речей у власність боржника з зобов'язанням подальшого повернення еквівалентної кількості грошей або речей. Комерційний кредит - це просто відстрочка виконання будь-якої обов'язки за основним договором (купівлі-продажу підряду тощо). Природно, що на відміну від грошового кредиту комерційний кредит довільний від головного зобов'язання і, по суті, є однією з умов його виконання. Однак цілком допустима і його відносно автономна роль при згоді на те сторін основного договору. Таким чином, кредитне зобов'язання можна визначити як цивільні правовідносини, що складається в передачі кредитором боржника грошей або речей, які визначаються родовими ознаками, з умовою повернення еквівалентної кількості грошей або таких же речей або в наданні однією стороною іншій стороні правовідносини відстрочки виконання якої-небудь обов'язки за договором (сплатити гроші, передати майно, виконати роботи, надати послуги).  Розрахункові відносини значно міцніше пов'язані з тими основними зобов'язаннями, які вони супроводжують і обслуговують. Тим не менше, законом і вони визнаються самостійними цивільно-правових зобов'язань. Їх юридична цінність полягає в тому, що яким би не було тісно взаємопов'язане виконання основного обов'язку за цивільно-правовим договором (передати майно, виконати роботу тощо) з зустрічній платіжної обов'язком, реалізація останньої далеко виходить за рамки договору і породжує цивільно-правові відносини , які розвиваються з особливих, досить специфічним правилам. У сучасному світі переважна більшість розрахунків здійснюється не шляхом передачі готівки від однієї сторони іншій, а в безготівковому порядку за допомогою фінансово-кредитного посередника (банку, іншої кредитної організації) з використанням різних форм безготівкових розрахунків (акредитив, інкасо, чек, платіжне доручення, електронні платежі тощо). Іноді розрахункове зобов'язання стає незалежним від основного договору і без участі фінансово-кредитного інституту. Так, при передачі одним громадянином іншому векселі на сплату за товар і на доказ укладення договору позики виникає нове і зовсім автономне зобов'язання, зовні нічим не пов'язане з першим. Крім того, розрахунки можуть виникати не тільки при належному виконанні угоди, але і в ході застосування заходів відповідальності, повернення безпідставно отриманого і т. д. Це зайвий раз доводить юридичну самостійність розрахункового правовідносини, яке не можна зводити лише до відносин між клієнтом і банком. Не випадково в загальних положеннях про розрахунки гол. 46 ЦК немає глухої стіни між безготівковими та готівковими розрахунками. З урахуванням сказаного, розрахунковими слід вважати такі правовідносини, що виникають між суб'єктами цивільно-правового зобов'язання і кредитною організацією (в певних випадках - тільки між суб'єктами названого зобов'язання) у зв'язку із здійсненням платежів за передане майно (виконані роботи, надані послуги) або з інших підставах.  Слід зазначити, що наведені визначення не цілком універсальні. Такі важливі договори, як фінансування під відступлення грошової вимоги (факторинг), договір банківського рахунку, вексельне зобов'язання, не можна повністю підвести під наведені поняття, хоча вони і нерозривно пов'язані зі звичайними розрахунковими і кредитними зобов'язаннями.