Документальне оформлення та облік овердрафту

курсовая работа

2.2 Основні правила обліку видачі та погашення кредиту овердрафт банком

При виконанні такої операції як овердрафт за рахунком клієнта (контрагента) в банку утворюється дебетове сальдо. Іншими словами, овердрафт являє собою кредитну лінію (можливість негайного отримання кредиту), погоджену банком, якою контрагент може скористатися з допомогою свого поточного рахунку. Здебільшого поточний рахунок клієнта, як і кореспондентський рахунок банку, має кредитовий залишок. Перевищення цього залишку при проведенні розрахункових операцій як банком, так і контрагентом можливе при підписанні відповідної угоди в разі відкриття кореспондентського рахунку банку або поточного рахунку клієнту. Так документально оформлюється можлива ситуація, що має назву основний (твердий) овердрафт, оскільки ядром (основою) його є постійна сума перевищення залишку за рахунком. В угоді зазначається ліміт овердрафту, умови його використання та проценти як плата за такий спосіб кредитування. Сума процентів за овердрафтом обчислюється з огляду на неоплачений денний залишок за рахунком та затверджену ставку процентів, що, як правило, перевищує процентну ставку, застосовувану в банку за кредитними ресурсами. За способом надання овердрафт підлягає сплаті до запитання.

Наприкінці операційного дня за фактом овердрафту, сума дебетового залишку переноситься на відповідні рахунки:

1520 овердрафт за кореспондентськими рахунками інших банків;

1620 овердрафт за кореспондентськими рахунками, які відкриті в інших банках;

2000 рахунки субєктів господарської діяльності за овердрафтом;

2200 рахунки за овердрафтом фізичних осіб.

Отже, в банку виконується таке бухгалтерське проведення:

Дебет (Д-т) Рахунки за овердрафтом

Кредит (К-т) Кореспондентський рахунок банку або поточний рахунок контрагента.

Зрозуміло, що наприкінці наступного дня за рахунком (банку -- кореспондентського; контрагента -- поточного) ситуація може змінитися за результатами проведених розрахункових операцій.

У разі поповнення коштів на рахунку, що спричиниться до кредитового сальдо, відповідна сума спрямовується на погашення овердрафту, що в обліку супроводжується записом:

Д-т Кореспондентський рахунок банку (поточний рахунок контрагента)

К-т Рахунок за овердрафтом.

Сума за рахунками овердрафту, що залишилася непокритою у разі недостатності коштів, переноситься на наступний день.

Якщо ж дебетовий залишок за кореспондентським рахунком (поточним рахунком) збільшиться, то на відповідну суму збільшаться й записи за рахунками овердрафту:

Д-т Рахунки овердрафту;

К-т Кореспондентський рахунок банку (поточний рахунок контрагента).

Проценти за овердрафтом нараховуються щоденно або щомісяця згідно з обліковою політикою, прийнятою банком. Для розрахунку процентів при помісячному їх нарахуванні може застосовуватись метод процентного числа або звичайний метод.

Сплачуються проценти з поточного рахунку контрагента (кореспондентського рахунку банку) у терміни, що передбачені угодою.

Простежимо облік операцій за овердрафтом, скориставшись таким умовним прикладом.

Умови договору короткострокового кредитування за овердрафтом (далі - договір) виконувалися таким чином.

З 11 вересня по 17 вересня за поточним рахунком контрагента обліковувалось дебетове сальдо -- 20000 грн., а з 18 вересня по 2 жовтня -- 8000 грн. Процентна ставка визначена угодою за овердрафтом -- 54 %. Нарахування процентів здійснюється в останній день місяця, а сплата -- в перший день наступного місяця.

У розрахунку кількість днів визначається методом «30 / 360».

* 11 вересня при виникненні дебетового сальдо за поточним рахунком контрагента банк проводить запис:

Д-т 2000 «Рахунки субєктів господарської діяльності за овердрафтом»

- 20000 грн.

К-т 2600 «Поточні рахунки субєктів господарської діяльності»

- 20000 грн.

* 18 вересня в обліку виконується бухгалтерське проведення на зменшення суми овердрафту:

Д-т 2600 «Поточні рахунки субєктів господарської діяльності»

- 12000 грн.

К-т 2000 «Рахунки субєктів господарської діяльності за овердрафтом»

- 12000грн.

* Застосовуючи метод процентного числа, обчислимо проценти за овердрафтом контрагента за вересень:

Сума овердрафту

Кількість днів дії овердрафту за даною сумою

Сума коштів за овердрафтом

за зазначений період

20000

7

140 000

8000

13

104 000

244 000

Цей метод використовується для розрахунку процентів у разі постійної процентної ставки та змінного номіналу фінансового інструменту (як у наведеному прикладі).

Суть даного методу полягає в тому, що спочатку, множачи номінал на кількість днів, відшукують число до якого потім застосовується процентна ставка. Зрештою, отриманий результат є сумою процентного доходу.

У нашому прикладі нарахована сума процентного доходу дорівнює 366 грн.

Наприкінці місяця банк виконує бухгалтерський запис:

Д-т 2008 «Нараховані доходи за овердрафтом»

- 366 грн.

К-т 6020 «Процентні доходи за рахунками субєктів господарської діяльності за овердрафтом»

- 366 грн.

У разі своєчасної сплати контрагентом процентів за овердрафтом у банку виконується бухгалтерське проведення:

Д-т 2600 «Поточні рахунки субєктів господарської діяльності»

- 366 грн.

К-т 2008 «Нараховані доходи за овердрафтом»

- 366 грн.

У разі несвоєчасної сплати процентів за овердрафтом, нарахована сума переноситься на відповідні рахунки простроченої заборгованості за кредитами. З огляду на це у Плані рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків доречно внести рахунок простроченої заборгованості у групу 200 «Рахунки субєктів господарської діяльності за овердрафтом».

Погашення овердрафту проходить з поточного рахунку у сумі овердрафту та процентів за ним:

Д-т 2600 «Поточні рахунки субєктів господарської діяльності»

- 8366 грн.

К-т 2000 «Рахунки субєктів господарської діяльності за овердрафтом»

- 8366 грн.

З огляду на умови прикладу, слід зазначити кілька особливостей договору кредитування у вигляді овердрафту. По-перше, за договором кредитування за овердрафтом, банк має перераховувати одержувачу суму платіжного доручення, а не різницю між сумою платіжного доручення та сумою залишку на поточному рахунку підприємства в банку. По-друге, банк, навіть за наявності в підприємства перед ним заборгованості, після першого платежу має право здійснювати платіж за другим платіжним дорученням, але тільки до досягнення суми ліміту овердрафту. По-третє, банк нараховує відсотки на суму дебетового залишку по поточному рахунку підприємства в банку (відємний залишок для підприємства).

Делись добром ;)