logo
Безготівкові розрахунки

ВИСНОВКИ

Безготівкові розрахунки відіграють все більшу роль в господарстві. Використання безготівкових розрахунків в господарському обороті забезпечує скорочення потреби в готівці, закріплює платіжну дисципліну і контроль за своєчасним проведенням і правильною організацією розрахункових операцій.

Безготівкові розрахунки здійснюються за такими формами розрахунків:

- * платіжними дорученнями;

- * платіжними вимогами-дорученнями;

- * чеками;

- * акредитивами;

- * векселями;

- * в порядку планових платежів;

- * заліку взаємних вимог.

Здійснюючи розрахунки як підприємства, так і кредитні установи зобовязані суворо дотримуватись чинних законодавчих актів, банківських правил, вдосконалювати системи розрахункових відносин в Україні, сприяти прискоренню платежів та зміцненню розрахункової дисципліни і тому питання розрахункових відносин є досить актуальним на цьому етапі становлення національної економіки України.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1. Конституція України, прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.

2. Закон України „Про платіжні системи” //Відомості Верховної Ради. - № 34.-2000.

3. Інструкція „Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах”, затверджена постановою Правління Національного Банку України № 492 від 12.11.2003 р. зі змінами і доповненнями (№ 3 від 08.01.2008 р.).

4. Господарський Кодекс України. - Х.: ТОВ „Одіссей”, 2008.

5. Цивільний Кодекс України. - Х.: ТОВ „Одіссей”, 2008.

6. Інструкція „Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті”, затверджена постановою Правління Національного Банку України № 22 від 21.01.2004 р. зі змінами і доповненнями.

7. Закон України „ Про обіг векселів в Україні”// Урядовий курєр.- № 18.- 2001.

8. Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України, затверджене постановою Правління Національного Банку України від 16.12.2002 р. № 508// Все про бухгалтерський облік. - № 16.- 2006.

9. Валентинова Т. Вивчаємо оновлену інструкцію про безготівкові розрахунки// Все про бухгалтерський облік. - № 115.- 2006.

10. Валентинова Т. Чекові книжки: працюємо правильно//// Все про бухгалтерський облік.-2005. № 35.

11. Карлін М.І. Фінансова система України: Навч. посіб. - К.: Знання, 2007.

12. Ковальчук І.В. Економіка підприємства: Навч. посіб. - К.: Знання, 2008.

13. Муравський О.В. Акредитиви і їх застосування//// Все про бухгалтерський облік.-2007.-№ 15.

14. Озель Д. Акредитив у сучасній практиці господарювання// Банківська справа.-2005.- № 3.

15. Соколова О. Акредитиви. Що це таке і які вони бувають//Все про бухгалтерський облік.-2005.- № 36.

16. Стрельніков М.Здійснення розрахунків за векселем за участю банку// Бухгалтерський облік і аудит. - 2005.- № 2.

17. Шатковська М.А. Облік грошових коштів// Бухгалтерія. - 2006.- № 3.

18. Філімоненко О.С. Фінанси підприємств: Навч. посіб. - К.: Алерта, 2009

19. Фінанси підприємств: Підручник/ Під ред. А.М. Поддєрьогіна. - 7-ме вид. без змін - К.: КНЕУ, 2008.

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Варіант Г

Визначте фінансові результати від операційної діяльності підприємства відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Показники

1. Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), грн..

8300

2. Відрахування з доходу, грн.:

Податок на додану вартість

1490

Акцизний збір

420

Інші відрахування

370

3. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), грн..

4100

4. Інші операційні доходи, грн

1840

5. Адміністративні витрати, грн..

1160

6. Витрати на збут, грн..

420

7. Інші операційні витрати, грн..

960

Вирішення:

1. Визначаємо чистий дохід від реалізації продукції.

8300 - (1490+420+370) = 6020

2. Визначаємо чистий дохід від усієї операційної діяльності

6020+1840 = 7860

3. Розраховуємо валовий прибуток підприємства

7860 - (4100+1160+420+960) = 1220

Відповідь:

Фінансові результати від операційної діяльності підприємства складають 1220 грн.